Çevre ve Toplum

Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?

Dogadan_Nasil_Yararlaniyoruz

İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri

Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı)

Keşifler ve İcatlar
  •  Kesici aletler, taşlar (obsidyen, çakmak taşı gibi) icat edilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler
  •  Avcılık, toplayıcılık ve taş işçiliği faaliyetleri başlamıştır.
Önem Kazanan Doğal Kaynaklar
  •  Avlanmak ve korunmak için gerekli kesici aletler yapılmış bundan dolayı obsidyen ve çakmak taşı önem kazanmıştır.

Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı) ve Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)

Keşifler ve İcatlar

Avrupa Devletlerine Genel Bakış

  • Orta Avrupa; Macaristan’ın kuzeyi, ispanya ve Almanya’nın yönetimi “Mukaddes Roma – Germen imparatorluğu”ndaydı.
  • Avrupa’nın güçlü devletlerinden biri Fransa idi. Almanya, Fransa topraklarını kendi ülkesine katmak düşüncesinde olduğu için Fransa ve Almanya devamlı mücadele halindeydi. Osmanlı – Fransız dostluğunun oluşmasındaki önemli nedenlerinden birisi de bu olaydır. Bu dönemde İtalya şehir devletlerinden oluşmaktaydı.Papalık İtalya’da idi. Venedikliler ve Cenevizliler özellikle Akdeniz’de Osmanlı imparatorluğu’nun ciddi rakipleri idi. Bu devletler XVI. yy. sonlarına doğru önemlerini yitirdiler.

Hece ve Hece Çeşitleri

Ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Her hecede kesinlikle bir tane sesli harf vardır. Türkçede kısa bir hece- de bir sesli harf, uzun bir hecedeyse bir sesli harf, üç sessiz harf bulunur.
Türkçemizde altı çeşit hece vardır.”Ali Osman İlk Türk” ifadesinde hece çeşitlerinin hepsini görmekteyiz.
1. Sesli : işitir
2. Sessiz – Sesli : yarın
3. Sesli – Sessiz : ince
4. Sessiz – Sesli – Sessiz : başlık
5. Sesli – Sessiz – Sessiz : İlkokul
6. Sessiz – Sesli –Sessiz – Sessiz : yurtsuz

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz- cüklerin hangisinde tek harften oluşan bir hece vardır?
A) Bütün gün şehri dolaşıp iş aradım.
B) Seninki kadar güzel bir araba alacağım.
C) Doktorun bir an önce gelmisi istendi.
D) Sana verdiğim ödevi kesinlikle yapmalısın.

Aseçeneğinde, a – ra – dım (var)
B seçeneğinde, se – nin – ki (yok)
C seçeneğinde, is – ten – di (yok)
D seçeneğinde, ver – di – ğim (yok)
Yanıt A

Kaynaşma

Türkçe bir kelimede iki sesli harf yan yana gel- mez. Bu durum Türkçenin ses özelliğine aykırı- dır. Bu nedenle sesli harfle biten bir kelimeden sonra sesli harfle başlayan bir ek gelirse araya “y, ş, s, n” ünsüzlerinden biri girer.

Araba – a → Arabaya
Örnek:
– İki – er → İkişer
– Kapı – ı → Kapısı
– Konu – un → Konunun
– Dinle – ici → Dinleyici
– O – u → Onu
– Anla – ın → Anlayın

Bazen, sesli ve sessiz harf arasına “n” kaynaştırma ünsüzü girebilir.
Ev–i–n–de

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) İkişer B) Odayı C) İçeriye D) Karışık
1992 DPY–A

A seçeneğinde, iki – ş – er (var)
B seçeneğinde, oda – y – ı (var)
C seçeneğinde, içeri – y – e (var)
D seçeneğinde, kar – ış – ık (yok)
Yanıt D


Dilin İşlevleri Nelerdir?

Dilin İşlevleriDil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir. (Muharrem Ergin) Düşünce, duygu ve isteklerin; bir toplumda ses ve anlam yönünden ortak olan öğeler ve kurallardan yararlanarak başkalarına aktarılmasını sağlayan çok yönlü ve çok gelişmiş bir dizgedir. (Doğan Aksan) Türk Dil Kurumu’nun ise “insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan” olarak tanımladığı dil, bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere belli başlı özelliklere sahiptir.

Dilin başlıca özellikleri şöyle sıralanabilir:

• Dil, her şeyden önce sürekli gelişme gösteren canlı bir varlıktır.
• Dil, onu oluşturan topluma aittir, bunun için toplumsal bir değer taşır.
• Dil, sistemli ve gelişmiş bir iletişim aracıdır.
• Dil, düşünce ve zekanın bir göstergesidir.
Dil, sosyal ve canlı bir varlıktır.
• Dil birliği, bir milleti oluşturan özelliklerin başında gelir.
• Dil, en küçük birimi olan seslerden örülmüş bir yapıdır.
• Dil, toplumsal rolü sayesinde kişiler arasında duygu ve düşünce ortaklığı sağlar.
• Bir milletin dili, onun tarihi, dini ve kültürüyle iç içedir.

İnsanoğlunun en büyük icatlarından biri olan dil, kişiler arasında iletişimi sağlayan en önemli araçlardan biridir. İletişimin dille gerçekleştirilen, jest ve mimiklerle gerçekleştirilen, resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen ya da simgelerle gerçekleştirilen türleri vardır. “Bir bilginin, bir niyetin ilkel ya da gelişmiş bir işaret dizgesinden yararlanarak, bir zihinden başka bir zihne ya da bir merkezden başka bir merkeze ulaştırılması” olarak tanımlanan bildirişimin sağlanabilmesi için, iletişim öğelerinin bilinmesi gerekmektedir.


Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13 14 »