Doğal Kaynakların Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunlar

1. Termik Santraller ve Çevre

 • Termik santrallerde çeşitli amaçlarla su kullanılır ve bu işlemler sonucunda oluşan atık sular toprağa, yer altı sularına ya da denize boşaltılır. Toprak ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olur.
 • Termik santrallerde kömürün yanması sonucu ortaya çıkan uçucu küller, havanın kirlenmesine ve asit yağmurlarına neden olur.
 • Termik santrallerin yaydığı Civa ise insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

2. Petrol ve Çevre

 • Petrol, hayatı kolaylaştırmasına rağmen arama, üretim,taşıma ve kullanma aşamalarında hava ve su kirliliğine neden olmaktadır. Ayrıca petrol tankeri kazaları denizlerin kirlenmesine ve deniz ekosisteminin büyük zarar görmesine neden olur.

3. Nükleer Santraller ve Çevre

 • Radyoaktif atıkların dış ortamla temas kurmaları büyük sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca soğutma amaçlı kullanılan su, dışarı verildiğinde çok sıcak olduğundan o yöredeki canlıların ölmesine neden olabilmektedir.

4. Hidroelektrik Santralleri ve Çevre

 • Hidroelektrik enerji üretimi amacıyla yapılan barajlar;
 • Buharlaşmayı artırır.
 • Tarım alanlarında tuzlanma ve çoraklaşmaya neden olur.
 • Hastalık yayan parazitlerin çoğalmasına yol açar.
 • Ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.
 • Tarım alanları, yerleşim alanları ve tarihi yerlerin sular altında kalmasına neden olur.


Doğal Kaynakların Kullanımı

 • İnsanoğlu tarih boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli doğal kaynakları kullanmıştır. Bunun sonucunda yaşadıkları mekanı ve çevreyi çeşitli şekillerde değiştirmişlerdir.
 • Doğal kaynak çıkarımı ve kullanımı beraberinde çeşitli çevre sorunlarının doğmasına da yol açmaktadır.
 • Kömür çıkarımı sırasında yüzey şekilleri ve drenaj bozulmakta, bitki örtüsü ve hayvan türleri zarar görmektedir.
 • Kömürün kullanımıyla oluşan sülfür bileşikleri asit yağmurları oluşturmakta, atmosferdeki karbondioksit miktarını artırmaktadır.
 • Yaşamın temel kaynağı olan su; tarımsal üretim, endüstriyel kullanım, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi konularda önemli bir yere sahiptir. Ancak suyun yanlış kullanımı kuraklık ve çölleşmeye ya da sel ve taşkın afetlerine neden olabilmektedir.

Doğal Kaynakların Kullanımında Etkili Olan Faktörler

1. Doğal Kaynağın Potansiyeli

 • Bir doğal kaynağın işletilebilmesi verimliliği ve rezervine bağlıdır.

2. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

 • Doğal kaynağın en verimli şekilde, maksimum yarar ile uzun süre kullanılabilmesi, kullanılan yöntem ve teknolojilere bağlıdır .Bu durumda ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir.