Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » 9. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)
57


9. Sınıf Yazılı Soruları – 3
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Bu yağmur, bu yağmur, bu kıldan ince,
Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur.
Bu yağmur, bu yağmur, bir gün dinince
Aynalar yüzümü tanımaz olur.

Yukarıda verilen dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstifham – Teşbih
B) Tekrir – Teşhis
C) Kinaye – Tenasüp
D) Kinaye – İstiare
D) İntak – Tenasüp

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk edebiyatının özel­liklerinden biri değildir?

A) Münacat, naat, mesnevi, mersiye gibi ortak tür ve konuların kullanılması
B) İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı geleneğini sürdüren sözlü bir edebiyat olması
C) Şiirde hece ölçüsü ve yarım kafiye kullanılması
D) Şiirlerin, “saz şairi” ya da “âşık” denen şairlerce, “bağlama” adı verilen bir sazla söylenmesi
E) Düşünce ve duyguların dörder dizelik bentler biçiminde anlatılması

 

 

3. Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik
B)
Dramatik
C)
Didaktik
D) Epik
E)
Pastoral

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden biri değildir?

A) Karakterleri çoğunlukla üst tabakadan, soylu kişilerden seçme
B) Konuları, çağdaş toplumdan, günlük yaşantıdan alma
C) Toplumsal çelişkilerin gülünç yanlarını vurgulayarak düşündürmeyi amaçlama
D) Vurma, yaralama gibi acı verici olayları izleyicinin gözü önünde canlandırma
E) Birbiri ardınca kesintisiz sürüp giden diyalog ve koro bölümlerinden oluşma

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola
Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın
Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere
Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır
Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa
Deli oldum o sendeki bakışa

 

 6. Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim
Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim
Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim
Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yarım uyak, aaab, -idim
B) Zengin uyak, abaa, -idim
C) Tam uyak, aaab, -ar idim
D) Tam uyak, aaba, -idim
E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 


 

7. Yar sana,
Çağlar sular yarsana,
Çünkü Ferhat’ım dersin,
Bulunmaz mı yar sana?

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

A) Hüsn-i talil – tecahül-i arif
B) Mecaz-ı mürsel – kinaye
C) Telmih – teşhis
D) Cinas – telmih
E) İstifham – teşbih

 

 

8. Aşağıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

A) I      B) II     C) III       D) IV        E) V

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan – Yunus Emre
B) Yunus Emre – Mevlana
C) Dadaloğlu – Karacaoğlan
D) Mevlana – Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli – Dadaloğlu

 

 

10. Aşağıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III. 11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.

A) I              B) II             C) III          D) IV            E) V

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir olayı göstermeye bağlı olarak anlatan yazı türüdür?

A) Hikâye
B) Roman
C) Masal
D) Destan
E) Tiyatro

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, karagöz, meddah ve orta oyunu gibi seyirlik halk oyunlarının ortak özel­liklerinden biri değildir?

A) Göze ve kulağa seslenmeleri
B) Güldürü öğesine yer vermeleri
C) Şive taklitlerinden yararlanmaları
D) Tek kişilik gösteri olmaları
E) Sözlü tiyatro örneği olmaları

 

 

13.  “Âşık, Türk Halk edebiyatında XV. yüzyılın başla­rından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan (epopE) geleneğini sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının belirttiği gibi ‘sevda şiirleri’ söy­leyen bir sanatçıdır. ”

Günümüzde, yukarıdaki parçada belirtilen sanat­çı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rast­lanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Âşıklığın güç bir uğraş olması
B) Günümüz insanının şiire önem vermemesi
C) Aydın sanatçıların âşıkların görevini yüklenmiş olması
D) Âşıkların işlediği konuların halkı ilgilendir-me­mesi
E) Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi

 

 

14. I) Yollarda kaldı gözlerimiz, gelmedi haber.
II) Bakarım, bakarım sılam görünmez.

Birincisi Baki’den, ikincisi Karacaoğlan’ dan alınan bu iki dize için, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir.
B) Biri Divan, öteki Halk şiiriyle ilgilidir.
C) Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir.
D) İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatı­mıdır.
E) İkisinde de kolay gibi görünen, ama güç bir söyleyiş vardır.

 

 

15. Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.
B) Ana karakterlerin halktan olması en önemli özelliğidir.
C) Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.
D) Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.
E) Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

 

 

16. Yücesine çıktım baktım engine
Ovasının köpüklenmiş selleri
Yukarıdaki dizelerle

I. yiğit olan
II. kendisine güldürür
III. hep elleri
IV. düşmez ise dengine

bu parçalar kullanılarak çapraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) III. – IV. / II. – I
B) I. – II. / IV. – III
C) II. – III / I. – IV
D) I. – IV / II. – III
E) II. – IV / I. – II

 

 

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

A) Mum dibine ışık vermez.
B) Hamama giren terler.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
E) Bugünün işini yarına bırakma

 

 

 

18. I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye    B) Fabl     C) Roman   D) Masal E) Günlük

 

 

19. Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.  

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye  B) Masal C) Roman D) Fabl   E) Biyografi

 

 

20. Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ……… denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere …… denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme
B) Güzelleme-koçaklama
C) Taşlama–şarkı
D) Taşlama-güzelleme
E) Taşlama-gazel

...Yanıtlar…

1) B
2) A
3) E
4) A
5) A
6) E

7) D
8) D
9) C
10) E
11) E
12) D
13)
E
14)
C
15)
B
16)
D
17)
E
18)
D
19)
C
20)
D

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
57 Yorum Bulunmaktadır
burcuuuuuuuuuuuuuuuuu on Ocak 4th, 2008 at 10:28

ya ndn hiç tanım yk birazda tanım koyun olmaz ki aaa

sercannnnn on Şubat 3rd, 2008 at 15:56

ya bıraz daha fazla edebıyat testlerı koysanız daha güzel olacak :D

olcay on Şubat 13th, 2008 at 18:13

neden ardığımı bulamıyorum?

oya on Şubat 28th, 2008 at 20:51

merhaba yazılarınızı okudum gerçektende çok güzel açıklanmış bana çok yardımcı oldu derslerden artık daha çok zevk alıyorum çok eğlenceli geliyor bana burayı hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum ellerinize sağlık devamını dilerim…

elif on Mart 26th, 2008 at 21:33

sorular güzel

burak on Mayıs 1st, 2008 at 22:41

Elinize sağlık sorular çok güzel ama biraz da yorum sorusu olsa daha iyi olurdu. Çünkü edebiyat sınavlarının çoğu sorusu yorum soruları. O yüzden birazcık da yorum sorusu koyarsanız çok daha iyi olur başarılarınızın devamını diliyorum!

emre on Mayıs 20th, 2008 at 23:04

Eyvallah hocam çok güzel sorular hazırlamışsınız. Teşekkürler iyi günler.

fatih on Mayıs 24th, 2008 at 14:53

Gerçekten de çok yararını gördüm çok GÜZEL bilgiler var.

seçil on Mayıs 27th, 2008 at 22:34

Gerçekten çok güzel sorular çok tesekkur ederim. Saygılar.

ayşegül on Mayıs 27th, 2008 at 23:28

Güzel güzel tam istediğm sorular.

aylin on Haziran 1st, 2008 at 12:57

KEŞKE DAHA ÖNCE BAKSAYDIM. AYNISI SINAVDA CIKTI.

zeynep on Haziran 14th, 2008 at 14:08

Gerçekden güzel bir site. Yararlı şeyler var. İnş. daha da genişletilir bu sorulardandan. Birkaç tanesi yazılı da çıkmışdı keşke önceden keşfetseydim.

gamze on Eylül 1st, 2008 at 23:04

Yükseltme sınavına 2 kez gıreceğim. 1. aynı sorular cıktı sımdı tekrar gıreceğim. Super oldu bu sıteye gırmem. Tşk. =)

orhan on Aralık 25th, 2008 at 18:46

Keşke okuldaki sorular da böyle olsa. Hepsi dogru çıktı okulda da yarısı dogru çıksa ben ankara yaman Türk ticaret meslek ve anadolu ticaret meslekten orhan.

ahmet on Ocak 14th, 2009 at 18:35

Keşke okulda yaptığımız yazılar ve testler de böyle kolay olsa bence onlar da kolay ama heycan yaptığımızda onlar bize zor geliyor. Okulda yazılıya diye giriyorsunuz sınıfa ama burda sakince siteye girip bakıyorsunuz hepside size kolay geliyor. Ondan sorunun zoru ve kolayı olmaz çünkü çalışana her şey kolaydır.
MUCUR ATL METEM

serseri on Şubat 14th, 2009 at 16:28

Bu site gerçekten güzel bir site.

İZDİRAP35 on Haziran 15th, 2009 at 22:00

ELİNİZE KOLUNUZA SAGLIK.COK GUZEL OLMUS.BASARILARINIZIN DEVAMINI BEKLIYORUM…

Kerem on Kasım 3rd, 2009 at 18:56

Bencede test kolaymış böyle kolay test görmedim.

doğuakn on Kasım 21st, 2009 at 11:17

gerçekten güzel sorular hepsi doru cıktı okuldaki soruların boyle cıkması ımkansız bie sey olması gerek :D:D

elvan on Ocak 9th, 2010 at 12:22

ellerize sağlık çok büyük sevap işliyorsunuz.devamını dilerim bayyyy elvan

zülfe on Şubat 12th, 2010 at 12:25

Bir soruda yanlışlık var gibi bir kontrol edin bence arkadaşların kafası karışmasın ama güzel sağolun.

esra on Mayıs 18th, 2010 at 14:07

Siteniz çok güzel tebrik ederim.

ibrahim on Mayıs 31st, 2010 at 18:15

Bu sorular çok kolay 5 yaşındaki kardeşim bile çözer. xd

yağızhan on Mayıs 31st, 2010 at 20:09

Gerçekten aradığını bulma konusunda güzel bir site tebrik ederim ama BU TEST BİRAZ KOLAYMIŞ…

bahar yılmaz on Temmuz 23rd, 2010 at 16:36

Hakkatende site süper tşkrlr.

abdullah on Kasım 4th, 2010 at 19:14

Size çok teşekkür ediyorum gerçekten çok yardımcı oldunuz ama bazı sorular ilköğretim soruları ben liseliyim. =( Bu ne ya hakkatten.

MERLİN on Kasım 10th, 2010 at 22:48

Sınava çalışıyorum testi çözdüm süperdi inş yazılıdıda böyle olurr. Herkese başarılar. :D

MERLİN on Kasım 10th, 2010 at 22:49

Sorular süperdi yarın yazılı var inş yazılıda böyle olur tşklr ve herkese başarılaarr.

€rk@n on Kasım 27th, 2010 at 18:40

Gerçektende güzel bir site aradığmızı kolyca bulabileceğimiz bir site bana çok yardımcı oldunuz teşekkürler bilgicik.com =)

sinem burak on Aralık 4th, 2010 at 16:57

harika çok güzel olmuş

sude on Aralık 19th, 2010 at 19:04

süper çok sağolun gerçekten çok büyük sevaba girdiniz allah sizden razı olsun

aylin on Aralık 26th, 2010 at 19:02

Güzel bir site gerçekten çok beğendim ama biraz kolay mı ne

aylin on Aralık 26th, 2010 at 19:04

Çok güzel bir site çok beğendim.

emin on Ocak 26th, 2011 at 21:00

çok güzel testler harika çok tşkrlr sağolun

hayall on Şubat 8th, 2011 at 16:58

Gerçekten bu site çok işimize yaradı çok teşekkür ediyorum.SÜPPERR…

ada on Mart 21st, 2011 at 19:08

Gerçekten aradığını bulma konusunda güzel bir site tebrik ederim ama BU TEST BİRAZ KOLAYMIŞ…
Bana çok yardımcı oldunuz ama bazı sorular ilköğretim soruları ben liseliyim. =( Bu ne ya hakkatten.

aylin on Mart 22nd, 2011 at 17:51

bu sorular çok kolay 2.yaşındaki kardeşim bile yaptı

aylin on Mart 22nd, 2011 at 17:54

Bu soruları 2.yaşındaki kardeşim çözdü sağolun bu işi kavradı şimdiden.

cinare on Mayıs 11th, 2011 at 21:09

Guzel sorular.Ben Turk digilim.Azerbaycanliyam.Amma sorulari gorunce dayanamadim cozdum.Tesekkur ederim.Cok guzel sorular.

cinare on Mayıs 11th, 2011 at 21:11

Guzel sorular.Hepisini cozdum.Azerbaycanliyim.Tesekkur sizere.

Orkun Kutlu on Mayıs 14th, 2011 at 09:05

Cinare kandaşım, sen de TÜRK’sen. Azerbaycan ile Türkiye gardaştır, biz de aynı dedenin torunları…

Size aşağıdaki mahnıyı armağan ediyorum:

TTK!

Deniz on Mayıs 17th, 2011 at 20:05

14.sorunun cevabına tekrar bakabilir misiniz?Eğer cevaptan eminseniz lütfen anlatın.

merve on Ağustos 26th, 2011 at 20:40

gerçekten güzel ama basit sorular :))):)))))

eda on Aralık 11th, 2011 at 14:12

testler harika

dilek on Aralık 11th, 2011 at 22:14

Selam ben Dilek gerçekten çok güzel sorular.size teşekkür ederim.Ben her şeyi bildiğimi zannediyor muşum ama bu test sayesinde yanlışlarımı gördüm. Sağ olun var olun beni unutmayın okey

utku on Aralık 19th, 2011 at 22:21

6. soruda dogrusu verilmemeş cevaplarda, zengin uyak(kafiye) r’ uyak idim redif olması gerek

esat on Aralık 26th, 2011 at 16:29

soruları beğendim 1 yanlışım var..

doğan on Ocak 5th, 2012 at 21:50

çok güzel 2 yanlışım var :)

aslı on Ocak 10th, 2012 at 20:34

ya çook sağolun çok güzel olmuş Allah razı olsun

Aleyna on Ocak 22nd, 2012 at 11:57

Selam testi çok beğendim 2yanlışım var.

Merve on Ocak 22nd, 2012 at 12:01

Selam ben Merve çok güzel sorular.2yanlışım var.

Merve on Ocak 22nd, 2012 at 12:02

soruları beğendim benimde 1 yanlışım var…

mustafa on Nisan 27th, 2012 at 19:22

gerçekten sorular çok kolay
bizim öğretmen sınavda bize şiir yazdırtıyordu

süleyman on Mayıs 13th, 2012 at 19:41

keşke böyle sorular sorsa ilk yazılı 25 2 cisi 38 klasik soru yokmu burda

arzu on Mayıs 17th, 2012 at 21:24

tesekkurler

imamhatiplim on Şubat 2nd, 2015 at 20:33

Teşekkürler, Allah hepinizden razı olsun.

İMAMHATİBİN GURURU on Şubat 2nd, 2015 at 20:57

ALLAH RAZI OLSUN EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI VERİR İNŞA ALLAH

Yazı Detayı