Ana Sayfa » Anlatım Bozuklukları » Türk Dili » Anlatım Bozuklukları – 1
168


– 1
(Konu Anlatımı)

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bu cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arındırılmış olmalıdır bu cümle. İşte bu özelliği göstermeyen cümleler, anlatım bakımından bozuktur.

Bu konu ile ilgili, ÖSS’de 5 ya da 6 soru çıkmaktadır. Sadece anlamla ilgili olmayıp dilbilgisi ile de ilgili özellikler gösterdiğinden, daha önceki konuların, özellikle cümle öğelerinin, çok iyi bilinmesi gerekir.

Bu alanda sorulan sorular değişik özellikler gösterir. Bazen bir cümle verilir ve “Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?” diye sorulur, bazen de “Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?” şeklinde sorulur.

Anlatım bozukluklarını anlama ve yapıya dayalı bozukluklar olmak üzere iki grupta toplayabiliriz:

1. Anlama dayalı bozukluklar:

Bu bozuklukları birkaç bölüme ayırarak inceleyebiliriz.

* Gereksiz sözcük kullanılması

* Cümlede belirsizlik bulunması

* Birbiriyle çelişen ifadelerin bulunması

* Sözcüğün anlamca cümleye uymaması

* Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması

* Mantık hatasının olması

* Deyimin yanlış anlamda kullanılması

* Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

* Bazen de bu belirsizlik noktalama işaretleriyle giderilir.

Örneğin;

“Yaşlı adamın yüzüne dalgın dalgın baktı.”

cümlesinde “dalgın dalgın” bakanın “yaşlı” olduğunu belirtmek için, “yaşlı” dan sonra virgül gelmelidir. Aksi takdirde “yaşlı” sözü adam isminin sıfatı olacaktır.

* Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için, sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir.

“Herkesi eleştirip tenkit etmek bize hiçbir yarar sağlamaz.”

cümlesinde “eleştirip” sözcüğünün verdiği anlamla “tenkit etmek” sözcüğünün verdiği anlam aynıdır. Öyleyse bu cümlede “eleştirip” sözü gereksizdir. Cümleden çıkarılmalıdır.

“İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı.”

“Bilgili insanlardan yararlanmayı, istifade etmeyi bilmeliyiz.”

cümlelerinde altı çizili sözcükler gereksizdir.

* Bir cümlenin anlamı içinde bulunan başka bir sözü cümlede kullanmak da gereksiz sözcük kullanımına girer.

Cümlede böyle bir sözcük varsa, o cümle de anlatım bakımından bozuktur.

“Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok, sağır değilim.”

cümlesinde “bağırmak” zaten yüksek sesle konuşmak anlamındadır. Öyleyse bu sözün anlamı içinde bulunan “yüksek sesle” sözüne gerek yoktur.

* Cümlede belirsizlik varsa, o cümle iyi bir cümle değildir.

Bu belirsizlik mutlaka giderilmelidir.

Örneğin;

“Geleceğini babamdan öğrendim.”

cümlesinde “geleceğini” sözü belirsizdir. Çünkü kimin geleceği belli değil. “Onun geleceği” de olabilir; “senin geleceğin” de olabilir. Bu belirsizlik giderilmeli ve sözcüğün kime ait olduğu belirginleştirilmelidir.

* Bazı eylemler olumlu durumlarda, bazıları olumsuz durumlarda kullanılır. Eylemin anlamca yanlış yerde kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açar.

Örneğin;

“Bana yardım ederek, işi kısa sürede bitirmeme neden oldu..”

cümlesindeki “neden olmak” eylemi daima olumsuz anlamlar verecek biçimde kullanılır. Oysa işin kısa sürede bitirilmesi olumlu bir durumdur. Öyleyse “neden oldu” sözü bu cümlede yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine cümle “…bitirmemi sağladı.” şeklinde bitirilebilir.

* Bazı cümlelerde mantık hatasının bulunması da o cümlenin anlatımını bozar.

Örneğin;

“Bırakın patates doğramayı yemek bile yapamaz o.”

cümlesinde “bırakın” sözcüğünün cümleye kattığı anlamdan dolayı sanki patates doğramak yemek yapmaktan daha önemliymiş gibi görülüyor. Bu yanlışın düzeltilmesi için cümle,

“Bırakın yemek yapmayı, patates bile doğrayamaz o.”

şeklinde söylenmelidir.

* Bazen sözcüklerin bağlandığı ortak eylemler de anlatımda bozukluğa yol açar.

Örneğin;

“Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı zarar mı belli değil.”

cümlesinde “yarar” ve “zarar” sözcükleri “sağladı” eylemine bağlanmıştır. Ancak “yarar sağlamak” doğru olsa bile, “zarar sağlamak” doğru değildir. Cümle;

“Bu davranışıyla bize yarar mı sağladı, zarar mı verdi belli değil.”

şeklinde söylenmelidir.

* Bu, bazen öğelerin eyleme bağlanmasında da görülür.

Örneğin;

“Ayağına ayakkabı, omzuna şal, üzerine pardesü giyip dışarı çıktı.”

cümlesinde “ayakkabı, şal ve pardesü” sözcükleri “giymek” eylemine bağlanmıştır. Oysa şal giyilmez, atılır.

* Cümlede deyimin yanlış yerde kullanılması da cümlenin anlamını bozar.

“Öğretmenin anlattığı konu tüm öğrencilerin dikkatini çekmişti. Herkes kulak kabartmış, öğretmeni dinliyordu.”

cümlesinde “kulak kabartmış” yanlış kullanılmıştır. Çünkü “kulak kabartmak” fark ettirmeden dinlemek anlamındadır. Burada “kulak kesilmek” deyiminin kullanılması gerekirdi.

* Bazı sözcüklerin anlamları birbirine karıştırılabilir. Cümledeki sözcüklerin anlamına da dikkat edilmelidir.

Örneğin;

“Çocukların birbiriyle uygunluk içinde olmaları beni sevindirdi.”

cümlesindeki “uygunluk” sözü yanlış anlamda kullanılmıştır. Çünkü burada “uyum” sözü kullanılmalıdır.

* Bazen sözcük doğrudur ancak cümlede bulunduğu yer doğru değildir.

Örneğin;

“Yeni elbisemi giymiştim ki kapı açıldı.”

Cümlesinde “yeni” sözünün yeri anlatımda bozukluğa yol açmıştır. Çünkü burada söylenmek istenen, elbisenin yeniliği değil, giymenin yeni yapıldığıdır. Öyleyse cümle;

“Elbisemi yeni giymiştim ki kapı açıldı.” şeklinde olmalıdır.

* Aynı anlama gelen ek ve sözcüklerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.

Örneğin;

“Onun beni sevmemesinin nedeni, fikirlerini benimsememiş olmamdandır.”

cümlesinde “nedeni” sözcüğü bir olayın sebebini anlatıyor. Ayrıca “olmamdandır” sözündeki “-dan” eki de neden anlamı veren bir ektir. İkisinin bir arada bulunması cümlenin anlatımını bozmuştur. Cümle,

“Onun beni sevmemesinin nedeni, fikirlerini benimsememiş olmamdır.”

şeklinde düzeltilebilir.

Yapıya dayalı anlatım bozuklukları:

Bu tür bozukluklar daha çok, ’nin kurallarıyla ilgili olduğundan, soruları çözebilmek için dilbilgisi kurallarının iyi bilinmesi gerekir. Bu tür bozukluklar şu şekilde sıralanabilir:

* Öğe eksikliğinin bulunması

* Özneyle yüklem arasında olumluluk-olumsuzluk uyumsuzluğunun bulunması

* Özneyle yüklem arasında tekillik-çoğulluk açısından uyumsuzluğun bulunması

* Özneyle yüklem arasında şahıs yönünden uyumsuzluğun bulunması

* Tamlama uyumsuzluğunun bulunması

* Ek uyumsuzluğunun bulunması

* Etken-edilgen fiillerin bir arada bulunması

* İsim cümlelerinde ekfiilin ortak kullanılması

Şimdi bunları tek tek açıklayalım.

*Cümlede, kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması, anlatım bozukluğuna yol açar. Bu, daha çok ortak kullanılan öğelerde görülür. Çünkü Türkçede her fiil, öğeleri aynı eklerle kendine bağlamaz.

Örneğin;

“Kardeşini yanına çağırdı, bir şeyler söyledi.”

cümlesindeki öğeleri inceleyelim: “Çağırdı” ve “söyledi” yüklemdir. Çağrılan ve söylenen kişi ise “kardeşi” dir. Yani “Kardeşini” öğesi her iki yüklemin ortak öğesidir. Bu ortak öğeyi yüklemlerle kullanalım. “Kardeşini çağırdı” doğrudur; ancak “kardeşini bir şeyler söyledi.” denmez, “kardeşine bir şeyler söyledi.” olmalı. “Kardeş” sözcüğünü iki kez kullanmamak için “ona” da diyebiliriz.

Başka bir örnek verelim:

“Arkadaşlarını pek sevmez, hatta çoğu zaman nefret ederdi.”

cümlesinde, sevmediği kişiler ile nefret ettiği kişiler aynıdır, yani “arkadaşları” ortak öğedir. Ancak “arkadaşlarını sevmez” dense de “arkadaşlarını nefret ederdi.” denmez; “arkadaşlarından nefret ederdi.” denmeli ya da onun yerine geçen “onlardan” sözü kullanılmalıdır.

Görüldüğü gibi bu tür bozukluklar daha çok sıralı cümlelerde görülüyor, ancak bileşik cümlelerde de bu tür öğe eksiklikleri görülebilir.

*Türkçe’de bazı özneler olumlu, bazıları olumsuz anlamlar verir. Buna göre yüklemlerin de olumlu, olumsuz çekimlenmesi gerekir.

Örneğin;

“Hiç kimse okula gelmedi, geziye gitti.”

cümlesinde gelmeyen ve gidenler aynı kişiler, ancak “hiç kimse” olumsuz bir öznedir ve yüklemi daima olumsuz çekimlenir. Oysa “gitti” olumlu bir çekimdir. Yani ikinci cümle özneyle uyum sağlamamıştır. Buna “hepsi” şeklinde bir özne getirilmelidir.

Gerçi bu, sadece özneyle ilgili bir durum değildir. Bu tür sözcükler başka öğe durumunda bulunduklarında da yüklem aynı özelliği gösterir.

Örneğin;

“Öğretmenimiz hiçbirimizi azarlamaz, çok severdi.”

cümlesinde, yine “hiçbirimizi” olumsuz olduğundan “hiçbirimizi severdi” şeklinde kullanılmaz; “hepimizi severdi” olmalıdır.

*Cümlede öznenin ifade ettiği şahıslarla yüklemin bildirdiği şahıs arasında bir uyum olmalıdır.

Özne birinci tekil, ikinci tekil (ben, sen); birinci tekil, üçüncü tekil (ben, o); birinci tekil, ikinci çoğul, (ben, siz); birinci tekil, üçüncü çoğul (ben, onlar) şahıslardan oluşuyorsa yüklem, daima birinci çoğul şahısa göre çekimlenir.

“Bu işi ancak ben ve sen halledebiliriz.”

“Dışarıda sadece ben ve o küçük çocuk kalmıştık.”

“Ben ve siz yarışmada eşit durumda değildik.”

“Ben ve birkaç yaşlı adam, kahvede uzun bir sohbete dalmıştık.”

cümleleri buna örnek gösterilebilir.

Eğer özne ikinci tekil ve üçüncü tekil (sen, o); ikinci tekil ve ikinci çoğul (sen, siz); ikinci tekil ve üçüncü çoğul (sen, onlar); şahıslardan oluşuyorsa, yüklem ikinci çoğul şahısa göre çekimlenir. Ancak ikinci tekil ve birinci çoğul (sen, biz) şahıslar özne olursa yüklem birinci çoğul şahısa göre çekimlenir.

“Sen ve annen burada ne yapıyordunuz?”

“Sen hatta hepiniz bu konuda suçlusunuz.”

“ Sen ve buradaki konukların, bize yarın gelebilirsiniz.”

“Galiba sonunda senle biz aynı sonuca ulaştık.”

cümleleri buna örnektir.

Öznenin insan ya da başka varlıklar olması da yüklemin tekil veya çoğulluğunu etkiler. Eğer özne bitkiler, hayvanlar, cansız varlıklar ya da soyut kavramlarsa, yüklem daima tekil olur. İnsanlar çoğul özne olduğunda ise yüklem tekil veya çoğul olabilir.

“Kuşlar dallara kondular.” değil “Kuşlar dallara kondu.”

“Sevgiler gizli kaldıkça güzelleşirler.” değil “güzelleşir.” olacak.

“Çocuklar geldi.” şeklinde de doğrudur, “Çocuklar geldiler.” de.

*Bazen özneyle yüklem arasındaki uyumsuzluk, öznenin anlamından kaynaklanır.

Örneğin;

“Nüfus sayımı bu yıl yapıldı, bir hayli artmış.”

cümlesinde “yapıldı” yükleminin öznesi “nüfus sayımı”dır, “artmış” yükleminin öznesi ise “nüfus” olacaktır. Ancak cümlede “nüfus” diye bir özne yoktur. Sanki nüfus sayımı, “artmış” yükleminin öznesi olmuştur. Bu ise anlamca uygun değildir.

*Sıfat ve isim tamlamalarının aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Çünkü isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki aldığı halde sıfat tamlamalarında tamlanan ek almaz. Dolayısıyla tamlananlar, niteliği farklı olduğundan, ortak kullanılamaz.

Örneğin;

“Kaza yerine birçok askeri ve polis aracı geldi.”

cümlesinde “araç” sözü hem “askeri” hem “polis” sözcüklerinin tamlananı durumundadır. Ancak “polis aracı” isim tamlamasıdır ve tamlanan iyelik eki almıştır. “Askeri” sözcüğü ise sıfat olabilecek bir sözcüktür ve “askeri araç” şeklinde sıfat tamlaması yapar; tamlanan da ek almaz. Dolayısıyla araç sözcüğü ortak tamlanan olarak kullanılamaz. Cümle;

“Kaza yerine birçok askeri araçla polis aracı geldi.”

şeklinde olmalıdır.

Burada ayrıca sıfat tamlamalarında görülen bir özelliği de ifade edelim. Türkçe’de sıfatlar çoğul anlam verirse isimler çoğul eki almaz. Bu özellik genellikle belgisiz sıfatlarda görülür.

Örneğin;

“Geceye birçok davetliler katıldı.”

cümlesinde “birçok” sıfatı çoğul bir anlam verdiği halde davetliler sözü de çoğul eki almıştır. Cümleden çoğul eki çıkarılmalıdır.

*Cümlede eklerin eksik kullanılması cümlenin anlatımını bozar.

Örneğin;

“Her ülke, dünya devletleri arasında önemli bir yer edinmek için, ekonomik açıdan gelişmesi gerekir.”

cümlesinde “gelişmesi” sözcüğündeki iyelik ekinin, sözcüğü nereye bağladığı belli değil; “kimin gelişmesi gerekir?” diye sorarsak “ülkenin” cevabı gelir. Öyleyse “ülke” sözcüğüne ilgi eki (-in) getirilmelidir.

Bazen de bu durumun tersi görülür.

“Sanatçının, topluma yararlı bir kişi olmak için, eserinde mutlaka toplum sorunlarına yer vermelidir.”

cümlesinde “yer veren kim?” sorusuna “sanatçı” cevap verir. Oysa cümlede “sanatçının” denmiş. Ya bu sözcükteki ilgi eki kaldırılmalı ya da yüklem “vermesi gerekir” şeklinde değiştirilmelidir.

*Bazı cümlelerde ise sözcükleri birbirine bağlayan ekler yanlış kullanılmıştır.

Örneğin;

“Senin en beğendiğim yanın, derslerine düzenli çalıştığındır.”

Cümlede öğeleri ortak olarak kullanan etken ve edilgen fiiller bir arada bulunmaz.

Örneğin;

“Bütün yemekleri hazırlayıp bir kenara koyulmalıdır.”

cümlesinde “hazırlamak” etken “koyulmalıdır” edilgen fiillerdir. Bunların aynı öğelerle kullanılması bozukluğa yol açmıştır. Cümle;

“Bütün yemekler hazırlanarak, bir kenara koyulmalıdır.”

şeklinde düzenlenirse bozukluk giderilir.

Sıralı isim cümlelerinde ekfiilin kullanılması da bazen bozukluğa yol açar.

Örneğin;

“O yaşlı şair geleneklere bağlı, ama yeniliklere kapalı değildi.”

cümlesinde iki yargı vardır: Şairin geleneklere bağlı olduğu, aynı zamanda yeniliklere de kapalı olmadığı, oysa cümlede “bağlı” sözü yüklem gibi kullanılmadığından “değildi” edatına bağlanıyor ve böylece şairin geleneklere bağlı olmadığı anlamı çıkıyor. Bunu engellemek için “bağlı” sözü “bağlıydı” şekline getirilmelidir.

 

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

|» Anlatım Bozuklukları Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 İle Yorum Yap!
168 Yorum Bulunmaktadır
kardelen on Aralık 8th, 2007 at 13:59

bence çok güzel bir site.aradığım bilgilere bu sitede ulaştım.

esra on Aralık 12th, 2007 at 13:30

bence site güzelde birazdaha bilgi gerekli ben aradıgımı buldum ama kardeşimin ödevini bulamadım birazdaha gelişirse süper olur yani

aslıhan on Aralık 18th, 2007 at 00:04

bencede çok güzel olmuş digerlerine göre daha anlaşılır bir şekilde anlatılmış

ÖZGE on Aralık 19th, 2007 at 14:21

Türk gençleri adına tebrik ediyorum.

liçes on Ocak 13th, 2008 at 10:57

bune ya site site değil kültür evi çok süper olmuş ama bende sesler çalışmıyo bir bozuklukmu var acep

hayal on Ocak 30th, 2008 at 13:16

ya ben bu sitede test çözmek için girdim ne test var ne bişey var habire bişeyler anlatıyo igrenç bir site

nurdan on Şubat 8th, 2008 at 13:23

Bence de süper olmuş.

esra on Mart 1st, 2008 at 15:21

bende begendım sıteyı cokk guzel olmuş:)

haykolikk on Mart 5th, 2008 at 23:21

ya iyiydi işte be ama daha iyi olabilirdi mesela videolar falan süper olurdu neyse emeğe saygıı tşkk

aslıs… on Mart 9th, 2008 at 11:22

Ben bu siteyi tesadüfen buldum ve çok begendim edebiyatı ve Türkçeyi seven,merak eden bir insan için çok degerli bilgiler içeriyor bu siteyi hazırlayan herkese teşekkür ederim yorumlarımda bir kusur ettimse özür dilerim.

ali ulutan on Mart 12th, 2008 at 08:35

cok guzzell olmuş da ben aradıgım konuyu bulamadım yaa ya da anlatmak istedıgm konuyu bulamadım neyse ama siteden öğrenmemiz gereken cok şey var. teşekkürler

can on Mart 12th, 2008 at 20:32

ben can bence güzel olmuş süper anlatım

elif on Mart 14th, 2008 at 07:43

gercekten cok iyi olmus tebrikler o kadar guzel anlatilmis ki bir ogrencinin kendisini vermesi yeterli bence

dila on Mart 17th, 2008 at 14:21

İyi olmuş hazırlayan herkese teşekkürler.

Hasan Şükrü ÖZBEK on Mart 20th, 2008 at 20:51

Güzel dilimize gösterdiğiniz özene teşekkürler.

Nur on Nisan 2nd, 2008 at 15:00

Güzel olmuş ama çok renksiz başlıklar bile siyah

irem on Nisan 10th, 2008 at 21:15

site çok güzel olmuş ama ben 60 cümle arıyorum yeterli degil

Niyazi on Nisan 15th, 2008 at 20:10

Site çook güzel olmuş ama başlıklar renkli olsa ama dilimize gösterdiğiniz önemden dolayı teşekkür ederim.

arda on Nisan 17th, 2008 at 21:02

Site süperr olmuss hazırlayanlara tesekkürler.

uğur on Nisan 19th, 2008 at 16:07

Slm ya şey diyeceğim hocamız dedi ki: GÜNCEL ŞARKILARDA DA ANLATIM BOZUKLUKLARINI BULUN eğer onunla ilgili bir şeyler eklerseniz memnun olurum (güncel şarkıları vurgulamak için büyük yazdım yoksa Türkçe de öyle bir kelime yoktur.)

serpil on Nisan 20th, 2008 at 00:50

Çok güzel bir site bencede bana dersde de yardımcı oldu burdan yararlaıyorum.

medine on Nisan 20th, 2008 at 21:22

Sıtenız cokk güzel. Bir odevım oldugunda anında buraya kosuyorum. Tabı sadece odev degıl eglenmek amaclı da… :-)

necmeddin akkuş on Nisan 21st, 2008 at 17:20

Valla site çok güzel olmuş. Biraz renksiz ama o kadar kusur olur.

Emrah on Nisan 23rd, 2008 at 20:36

Hazırlayanlara çok teşekkürler ederim çok makbule geçti.

SUZAN on Nisan 24th, 2008 at 16:16

ÇOK ÇOK ÇOK GÜZEL OLMUŞ GERÇEKTEN.

gülay on Nisan 29th, 2008 at 14:53

Güzel olmuş ders için lazım oluyor.

kingman on Nisan 29th, 2008 at 18:43

Tam ödevlik konu teşşekürlerr.

ayse on Nisan 29th, 2008 at 20:55

Gerçekten çok çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

merve on Nisan 29th, 2008 at 22:37

Çok güzel anlatılmış bence teşekkürler.

muhammed emre on Nisan 30th, 2008 at 09:51

Site ve yapımcılarına çook teşekkür ediyorum..

zeynep on Nisan 30th, 2008 at 16:07

Çok güzel ya tüm bilgileri bulabiliyorum.

eliffffff on Mayıs 1st, 2008 at 14:49

Gerçekten çok güzel bir site. Bu konu bana çok lazımdı dershane hocamın kitabından ve burdan alarak inşallah iyi bir not alırım.

EZGİ on Mayıs 4th, 2008 at 17:31

Çoookk güzel olmuş bence emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çoook güzel bir site. Ben yazılılarıma burdan çalışıyorum valla. =)

esra on Mayıs 5th, 2008 at 18:53

Ya sizin hazırladığınız bu bilgiler hem dershanede hem evde ders calısrken hem de okulda cok işe yarıyor. Tekrar takrar teşekkürler.

hasan on Mayıs 6th, 2008 at 08:23

Bizim hoca ders notlarını buradan hazırlıyor. işallah sınav sorularını da buradan hazırlar.

merve on Mayıs 6th, 2008 at 17:52

Siteniz çok güzel bilgileriniz doğru anlatımlı ve de sitenin rengi ve şeklini de çok beğendim. Göz estetiğine uygun ve de göze hitap ediyor. Tebrikler!

HAKAN on Mayıs 6th, 2008 at 22:53

Günümüzde Türkçe çok iyi konuşulmuyor. Bu yüzdendir ki artık ellerinde bir kaynak var, çalışın. Bu sitenin oluşturulmasında emeği geçen harkese sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim ve böyle konularla da başarınızın devamını dileriz. :-)

seda on Mayıs 8th, 2008 at 08:56

Çok güzel yorumlanmış. Umarım ki tüm konular böyle anlatılır.

murat on Mayıs 11th, 2008 at 21:51

Çok güzel olmuş ama cok uzun. Biraz daha kısa olursa bence cok güzel olacak.

okan) on Mayıs 13th, 2008 at 10:42

Gerçekten işime çok yaradı. Milletimizin daha yüksek seviyelere çıkması için böyle sitelerin arttıralması lazım. Çok sağ olun…

betül on Mayıs 13th, 2008 at 18:58

Teşekkürler, sağ olun var olun. Siz de olmasanız ben ödevleri nerden yapardım?

Eren on Mayıs 13th, 2008 at 21:48

Ellerinize saglik bunu ariyordum.

özge on Mayıs 15th, 2008 at 15:05

Site çok güzel olmuş.

samer on Mayıs 15th, 2008 at 22:11

Harikasınız ödevimde cok yardımcı oldunuz tesekkürler.

samet on Mayıs 15th, 2008 at 22:14

Böyle siteler bu devirde asla bulunmuyor. Sizin gibi iyi niyetli insanlar bu sekilde siteler kuruyolar ve bize cok yardımcı oluyorlar. Çok sağ olun samet.

ozan on Mayıs 16th, 2008 at 16:49

Günüzümüzde iki cümleyi bir araya getiremeyenler var. Umarım onlar da biraz dikkatli konuşur ve daha dikkatli davranışlara sahip olur. Bu konu güzel ama bir arkadaşımın dediği gibi çok uzun anlatılmıştır. Biraz özet olsa iyi olurdu. Burada yorumu geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum.

meltem özTürk on Mayıs 16th, 2008 at 17:41

Gerçekten çok güzel anlatılmış. Teşekkür ediyorum. Süperr olmuş.

ayşegül on Mayıs 16th, 2008 at 20:34

Şu anda bana çok yardımcı oldunuz. Bunun için herkese çoooook teşekkür eder başarılarınızın devamını dilerim.

baran şen on Mayıs 18th, 2008 at 21:08

Emegi geçen herkese teşekkür ediyorum.

eda:) on Mayıs 21st, 2008 at 14:45

Gercekten cok güzel tebrikler.

gökçe on Mayıs 21st, 2008 at 19:33

Güzel ama biraz daha bilgi olsa iyi olur. Yine de teşekkürler.

furkan kaya on Mayıs 24th, 2008 at 10:29

Emeği geçen herkesin eline sağlık. Çok yararlı bir yazı oldu. Konunun ozune hakim ve uzatmadan hazırlanmıs. Tesekkur ederiz.

süleyman ince on Mayıs 26th, 2008 at 19:59

tşk ederim bu konuyu yazan arkadaşıma güzel bir yazı tekrar tekrar tskler

Mert on Mayıs 26th, 2008 at 22:19

çook sağolun ya dil ve anlatım sınavım vardı kağıtlarımı kaybetmiştim burdan çok iyi oldu çok sağ olun teşekkürlerrr :-)

Sema on Mayıs 28th, 2008 at 10:35

Bence bu site çok güzel olmuş. Emeği geçen kişilere tşk ediyorum.

emirhan on Mayıs 28th, 2008 at 15:47

Yapan kişiye ya da yapan kişilere çok teşekkür ederim.

ABDURRAHİM on Mayıs 28th, 2008 at 16:20

bence çok güzel bir site olmuş. daha önce böyle bir sitenin olduğunu keşke bilseydim,bence böyle bir sitenin oldugunu kerkesin bilmesi için bu sitenin reklamının yapılması gerektiğine inanıyorum.sanırım çoğu arkadaşım benim gibi düşünüyor teşekkürler

Hande on Mayıs 31st, 2008 at 22:41

Sitenizi çok begendm gercekten guzel olmus. Tebrik ve teşekkür ederm.

oğuz on Haziran 2nd, 2008 at 20:38

Cidden süper olmuş diğer arkadaşlara katılıyorum. Siteyi hazırlayanı tebrik ediyorum.

emirhan on Haziran 3rd, 2008 at 22:06

Siteyi hazırlayan arkadaşları çok tebrik etiyorum. Çok işe yarayan şeyler var.

DAMLA on Haziran 4th, 2008 at 08:59

Mükemmel olmuş. Sınıfımda herkese tavsiye edeceğimm. Bundan emin olabilirsiniz.

halil on Haziran 6th, 2008 at 17:39

Site içerisinde konuların detaylı olarak anlatılması çok güzel. Umarım yeni konularla bizi aydınlatmaya devam edersiniz. Site yapımında emegi geçen herkese saygı ve sewgilerimi sunuyorum.

sema-hale on Haziran 9th, 2008 at 11:56

Çok tşk ederiz. Çok güzel bir anlatım şekli var. Çok işimize yaradı. Son sözlülerde konu anlatımı yapacaktık. Bu site imdadımıza yetişti. Tekrar tekrar teşekkürler… :-)

arda on Haziran 18th, 2008 at 15:09

Gerçekten süper bir site. Emegi geçen herkese çok teşekkür ederim. Sınavlarıma bu siteden rahatlıkla çalışıyorum.

naz on Haziran 22nd, 2008 at 19:50

Çok güzel bir site. Ben sene’ye öss sınavına gireceğim. Burada ardaığım herşey neredeyse var. Emeği geçen site sahibine teşekkürler güzel bir düşünce.

emre on Ağustos 20th, 2008 at 18:40

Gerçekten çok güzel bir site. Emeği geçen herkese tşk ederim.

ufuk on Eylül 10th, 2008 at 21:02

Arkadaslar elinize, göznüze sağlık. Gercekten bir cok kişinin yararlanabileceği bir kaynak olmus. Cok da güzel olmus pek de güzel olmus. :-) Teşekkürler…

hüseyin on Eylül 19th, 2008 at 13:10

Allah razı olsun. Emeginize saglık.

berxedan on Eylül 21st, 2008 at 00:30

Kpss akşamı anlatım bozukluğu konusuna çalişmak için googleden ararken bu notları gördüm. Çok güzel açıklayıcı ve anlaşılır olmuş. Umarım yarınki sınavda anlatım bozukluklarının hepsini yaparım.

gürkan on Eylül 26th, 2008 at 17:29

Gerçekten çok güzel bir site olmuş. Geçen gün araştırma yaparken karşılaştım. Artık buradan çalışacağım össye. Sitede emeği geçen herkese teşekkürler.

gül on Ekim 4th, 2008 at 12:51

Gerçekten çok güzel bir site olmuş, emeği geçen herkese teşekkürler. Artık burdan çalışacağım çok anlaşılır olmuş.

enes on Ekim 6th, 2008 at 20:29

Çok teşekürler harika çok iyi faydalandım. Siteniz de çok güzel. Herkese tavsiye edeceğim.

hande on Ekim 11th, 2008 at 21:50

Çok teşekkürler. Güzel bir site. Artık ben de buradan calışacağım.

maviş on Ekim 13th, 2008 at 16:00

Gerçekten çok güzel bir site. Emeklerinize sağlık çok teşekkür ederim.

Mert Erdem on Ekim 13th, 2008 at 22:45

Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel ve yararlı bir site olmuş…

saadet erdoğan on Ekim 14th, 2008 at 16:06

Gerçekten emeginize saglık her zaman yararlandıgım bır sayfa. Özellikle sınav zamanlarında çok iyi kaynak oluyor. Herkese tavsiye ederim.

trkay on Ekim 19th, 2008 at 19:03

Çok güzel tebrik ederim.

onur on Ekim 29th, 2008 at 19:03

Gerçekten çok güzel bir site.Emeği geçenlere Allah razı olsun.Bundan sonra derslerimi buradan takip edeceğim.

merve on Kasım 2nd, 2008 at 11:48

Bence sesli olsa sanal kutuphane seklınde daha ıyı anlasılır, yazılı olarak zaten kıtaplarda var…

bahar on Kasım 2nd, 2008 at 16:56

Gerçekten hoş bir ste beğeniyorum emeğinize sağlık. EYVALLAH.

Onur on Kasım 2nd, 2008 at 23:09

Teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma olmuş.

bahar on Kasım 5th, 2008 at 22:40

Bencede çok güzel olmuş. Ben de arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Tebrikler, teşekkür ederim, arkadaşlarıma önereceğim.

bebeto on Kasım 13th, 2008 at 20:56

Çok güzel olmuş. Elinize sağlık.

sinan on Kasım 26th, 2008 at 17:43

Yazdıgınız yazı için cok tessekkür ederim. Ödevim bu konuydu gercekten cok işime yaradı. Tekrar tekrar tesekkurler…

sempatikkkk on Kasım 26th, 2008 at 20:43

Sınıfta bu konuyu anlatacağım. Bence de çok güzel bir şekilde anlatılmış. Ben de sınıfta anlatırken zorluk çekmeyeceğim. :-)

serkan on Kasım 30th, 2008 at 23:58

Gerçekten istediğim her şeyi buldum. Sağ olun.

Ali Bilgin on Aralık 2nd, 2008 at 23:13

Teşekkür ediyorum sağ olsun bu konuda emeği geçenler.

KELKİTLİ REİS on Aralık 13th, 2008 at 17:41

Çok süper bir site olmuş. Yapanların eline sağlık.

bengü on Aralık 14th, 2008 at 16:55

Siteniz çok güzel olmuş tebrik ediyorum aradığım bilgiye tam tamına ulaştım teşekkürler…

ezgi yumru on Aralık 14th, 2008 at 20:03

Çok güzel bir site, cidden çok yardımcı oldunuz. Sağ olun bilgicik kurucuları.

mehmet on Aralık 24th, 2008 at 11:20

Sağolun gerçekten bu çalışmanız çok iyi olmuş. Çok teşekkür ederim. Saygılar.

güler on Aralık 25th, 2008 at 17:15

Gercekten güzel bir site istedigim herseye burdan ulasabiliyorum valla sagolun.

tugce on Aralık 28th, 2008 at 18:15

Bu siteyi gerçekten çok sevıyorum,derslerımde bana çok yardımcı oluyor.Teşekkür ederim.

pınar on Aralık 29th, 2008 at 17:37

Gerçekten emeğinize sağlık çok faydalı bir site teşekkürler.

nazlı on Ocak 5th, 2009 at 16:42

Teşekkür ederim çok çok güzel olmuş.

ertuğrul on Ocak 5th, 2009 at 19:07

Gerçekten site içeriğini çok beğendim özellikle de herşeyin Türkçe olarak yapılmasına sevindim bu siteyi yapanların emeğine sağlık.

mustafa on Ocak 7th, 2009 at 22:56

Çok sağolun tesekurler herkese.

tuğçe on Ocak 7th, 2009 at 23:05

Gerçekten harika bir site.Bana çok yardımcı oluyor.Teşekkürler…

belalı on Ocak 12th, 2009 at 21:41

Sağolun gerçekten bu çalışmanız çok iyi olmuş. Çok teşekkür ederim.

cetin on Ocak 13th, 2009 at 21:50

Harbiden güzel bir site yapmışsınız.Tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olsun,bana yardımcı olduğunuz içinde sağolun.

Caner on Ocak 26th, 2009 at 15:49

Çok güzel bir şekilde anlatılmış. Teşekkürler.

harun üstünay on Ocak 27th, 2009 at 11:44

Yıllık ödevime çok yardımcı oluyor teşekkürler hazırlayanlara.

harun üstünay on Ocak 27th, 2009 at 11:46

Çok teşekkür ederim. Bunu hazırlayanlara teşekkür ederim. Yıllık ödevime çok yardımcı oldunuz.

AyşeqüL on Ocak 29th, 2009 at 13:53

Gercekten cok güzel olmus. Emeginize saglık. Teşekkürler…

ışıl on Ocak 29th, 2009 at 15:03

Gerçekten çok güzel teşekkür ederiz.

nisan on Şubat 7th, 2009 at 18:47

Gerçekten bu site için teşşkrler işime çok yaradıı emeğinize teşkrler ederm.

elif on Şubat 14th, 2009 at 17:42

Bu siteyi gerçekten çok beğendim tamda Türkçeden sınavım vardı burdan çalıştım. Çok teşekkürler…

rukiye başak on Mart 5th, 2009 at 15:22

Elinize saglık çok güzel bir site. Arkadaşlar sizede iyi çalışmalar.

hazal on Mart 12th, 2009 at 19:54

Teşşekür ederim ellerinize sağlık çok güzel yapmışsınız derslerime çok yardımcı oldu.

gülay on Mart 13th, 2009 at 21:05

Çok güzel bir site olmuş , yapan arkadaşa çok çok teşekkür ederim.

polat on Mart 19th, 2009 at 07:28

Siteniz çok güzel aradığım her şeyi buluyorum

gizem on Nisan 4th, 2009 at 17:32

Ben bu siteyi çok sevdim bu site sayesinde performans görevimi yaptım hazırlayanların hepsine çok teşekkür ederim.

emre on Nisan 7th, 2009 at 09:09

Ben sizin sayenizde proje ödevimden 95 aldım.Hepinize teşekkür ederim.Hayatımda ilk defa bu kadar sevindim.:D

gülten on Nisan 7th, 2009 at 14:50

gerçekten çok güzel derslerimizde bize çok yardımcı oluyor:)

yuni on Nisan 11th, 2009 at 10:07

Gerçekten güzel olmus elınıze saglık yıllık odevımı yaptım sayenizde…

ALPER on Nisan 12th, 2009 at 15:52

Çok güzel bir site kişilerinn bilgi arayışı için zamnını harcamadan buradan bakmasıı buyuk bir kazanctır mukemmel bir site… Tesekkur ederim.

berrak on Nisan 12th, 2009 at 16:21

Gercekten siteniz çok güzel ben çok begendim şahsen yararlandım bu siteten konuları çok iyi anlatmış site çok yararlı ve faydalı herkese önerdim. Bu siteyi kurdugunuz için çok teşekür ederim.

tuğçe on Nisan 13th, 2009 at 15:19

Bu siteyi gerçekten çok beğendim yazılıma da buradan çalıştım çok teşekkürler…

YASİN on Nisan 13th, 2009 at 16:31

Eyvallah yaa allah bu siteyi yapandan razı olsun. Yazılıya buradan çalıştım.

merve on Nisan 15th, 2009 at 19:31

Ben bu bilgiciği çok sevdim. Anlaşılır olmuş. Beğendim.

suluman… on Nisan 15th, 2009 at 19:34

Güzel çalışmalar var. Sağ olun. Dil Anlatım ve Edebiyat ödevlerimi yaptıgım tek site.

büşra on Nisan 19th, 2009 at 10:40

Bu site çok guzel olmus tam sınavım vardı konuyu çok iyi anladım…

merve on Nisan 19th, 2009 at 16:45

Proje ödevimi bu siteden faydalanarak hazırladım gerçekten muhteşem bir site ellerinize sağlık.

furkan on Nisan 21st, 2009 at 08:56

Çok güzel olmuş elinize sağlık teşekkür ederim.

alper on Nisan 21st, 2009 at 09:27

Gerçektende emeğiniz saygı duyulacak bir şey…

oğuzhan on Mayıs 1st, 2009 at 12:19

Site gerçekten çok güzelmiş.Yıllık ödevlerimi buradan yaptım.Emeği geçen herkese teşekkürler.

noyan on Mayıs 11th, 2009 at 08:25

çok güzel emeğe saygı…

reyhan on Mayıs 13th, 2009 at 14:36

Bu siteyi çok seviyorum.Senenin başından beri bu siteden çalışıyorum.Siteyi hazırlayan kişilere teşekkür ediyor ellerine sağlık diyorum, bu siteyi tüm öğrencilere öneriyorum…

ayşe on Mayıs 21st, 2009 at 17:47

çok güzel yazılıya buradan çalışın bana kalırsa

necla on Mayıs 21st, 2009 at 17:53

çok teşekkür ederim yıllık ödevimi buradan yazdım ve 90 aldım tekrar teşekkür ederim sağolun

elvan on Mayıs 24th, 2009 at 16:20

Sağolun çok güzel olmuş.

hilal on Mayıs 24th, 2009 at 17:47

Öss öğrencisiyim birçok siteleri göz attım bu sitede hoşuma gitti yapanların ellerine sağlık.

£mr£ on Mayıs 25th, 2009 at 21:12

Ellerinize sağlık sayenizde derslerimi anlıyorum.

ece on Mayıs 28th, 2009 at 17:37

Site gerçektende hayrika. Çok teşekkürler…

ali on Mayıs 29th, 2009 at 04:36

Site çok guzel gercekden yapanların ellerıne saglık.

emre on Mayıs 30th, 2009 at 22:26

Pazartesi günü dil anlatımdan sözlüm var inş geçerim bu bilgiler ile. Çok güzel olmuş siteniz. Ellerinize sağlık!

gülcan on Haziran 2nd, 2009 at 18:51

Öncelikle bu siteyi hazırlayanların ellerine sağlık diyorum ve tebrik ediyorum.

Hülya on Haziran 4th, 2009 at 23:06

Siteniz çok güzel olmuş,ellerinize sağlık.Türkçe sınavlarında kısa ve öz bilgi bulduğum tek yer…

cihan on Haziran 11th, 2009 at 16:56

Video olsaydı daha iyi olurdu. Begenmedim.

Erinç on Haziran 22nd, 2009 at 16:55

Emeğe saygı! Teşekkürler…

Aşır on Haziran 28th, 2009 at 01:21

Gerçektende güzel bir çalışma olmuş (: Bu sayfa 2.Sayfaya göre daha öğretici olmuş.Ellerinize sağlık.Ayrıca uyarı sayfanız dikkatimi çekti,bu günlerde çogu yaşıtımız bu tarz kurallara malesef uymuyor …

gugu on Ağustos 12th, 2009 at 13:19

Ben lise ikinci sınıfta Dil ve Anlatım dersinden kaldım.Eylülde sınavım var.Sizce neler çıkabilir?

micirik on Ekim 12th, 2009 at 20:41

Size çok teşekkür ediyorum.

eren on Ekim 29th, 2009 at 04:10

Süper olmuş. Daha önce yarım kalan bilgimi tamamladı. Hazırlayanın eline saglık. Saygılarla.

serhat on Kasım 4th, 2009 at 17:55

ELLERİNİZE SAĞLIK ÇOK GÜZEL OLMUŞ EMEĞE SAYGI…!

ziya on Kasım 5th, 2009 at 22:14

Teşekkür ederiz gerçekten güzel bir site. :-) Emeğe saygı.

Ezgi on Kasım 7th, 2009 at 14:00

Çok güzel bir site. Bu sayede ödevimi yapmış oldum. Teşekkeürler.

Yeliz CEBECİ on Kasım 17th, 2009 at 17:46

Değerli site yönetimi yayınlamış olduğunuz konu anlatımı örnekleriyle birlikte; gayet açık ve nettir.

Emeğinize sağlık diyorum

emre on Kasım 17th, 2009 at 21:14

siteyi yapanlara tesekkür ediyorum. kacırdıgım bir konuydu sayenizde tamamladım tekrar tesekkürler…

gül on Kasım 20th, 2009 at 20:31

Gerçekten güzel bir site olmuş teşekkürler.

yunus on Ocak 2nd, 2010 at 11:46

gerçekten çok güzel bir site

ahmet on Ocak 10th, 2010 at 20:07

emeğiniz için teşekkürler…

beste on Haziran 11th, 2010 at 20:34

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

nazlı on Temmuz 1st, 2010 at 17:38

Mrb ben nazlı arkadaşlar lise 1 03.07.2010 tarihinde DİL VE ANLATIM sınavım var bana yardımcı olurmusunuz genel lisede okuyyorum dil ve anlatım baraj dersi olduğu için ortalama yükseltme sınavına kaldım eğer bana yardımcı olursanız sevinirim lütfen önceden girenler soruları biliyolardır lütfen eğer 1 2 soru yazarsanız çok sevinirim son şansım bu benim bana yardımcı olun arkadaşlar. :-)

esmer on Temmuz 29th, 2010 at 16:36

Bana yardımcı olur musnuz doktordan az kullanış araba satılıktır.Yeryüzün bir sen bir ben varız. Bu cümlelerdekı anlatım bozuklukları nelerdir yazr mısnz? Lüffen çok gereklı ben bulamadım.

naz on Ocak 12th, 2011 at 16:47

Süper bir site ama biraz daha açıklama yapın üniversite sınavında çok zor soruyorlarmış bunlar çok kolay daha zor örnekleri koyarsanız sevinirim.

uğur on Şubat 22nd, 2011 at 19:12

süper olmuş ellerinize saglık…

EDA on Nisan 19th, 2011 at 21:31

Hazırlayanların ellerine sağlık çok güzel olmuş, bu benim işime yarayacak.

melis on Mayıs 25th, 2011 at 20:36

cidden kısa ve öz anlatmışsınız ellerinize sağlık.

dilek on Kasım 13th, 2011 at 14:19

çokk gzel olmus alah razı olsunn cok tesekkr ederm

metin on Kasım 13th, 2011 at 18:46

dil ve anlatım sınavına hazırlananlar için çok faydalı bir araştırma olmuş yapanların ellerine sağlık.

metin on Kasım 13th, 2011 at 18:47

dil ve anlatım sınavına hazırlananlar kesinlikle işlerine yarayacaktır çok başarılı buldum.

hasan on Kasım 16th, 2011 at 22:58

süper olmuş bütün ödevlerimi bundan çıkardım teşekkürler

samet on Ocak 2nd, 2012 at 22:45

çok teşekkür ederim siteyi kapatmayın bütün kardeşlerimiz faydalansın. dil ve anlatım proje ödevi icin çok yardımcı oldunuz teşekkürler.. emeğinize değmiş.

ömer on Ocak 21st, 2012 at 11:43

Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık

Duygu on Mart 21st, 2012 at 16:12

Çok sağolun bu site sayesinde performans ödevim bitti bu sitede emeği geçen herkeze teşekkürler.

fusun on Mayıs 8th, 2012 at 15:00

boyle guzel bır sıte hazırladıgınız için emegı geçen herkese teşekkurler.başlıklar çok guzel, bılgıler çok guzel sagolun.

tuba on Mayıs 13th, 2013 at 18:45

site çok güzel olmuş ellerinize sağlık..ama çok reklam var sitede hangi sayfayı açsam reklam çıkıyor..birşeyler yapamaz mısınız??

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Anlatım Bozuklukları – 1
  • Yazının Kategorisi: Anlatım Bozuklukları, Türk Dili
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 8 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , ,