Ana Sayfa » Cümle Türleri » Türk Dili » Cümle Türleri – 2
26(2. Bölüm)

 

D. YAPILARINA GÖRE CÜMLELER

Her cümle bir yargı bildirir. Ancak bazı cümlelerde birden fazla yargı bildiren unsur bulunur. Bunlar bazen iki ayrı yüklemle, bazen yan cümleciklerle sağlanır. Cümlenin yapısına geçmeden önce yapıyı belirleyen temel ve yan cümleleri görelim.

Temel Cümle: Bir cümlenin yüklemi temel cümledir. Cümlenin bildirmek istediği asıl yargı da bu cümleyle verilir. Diğer öğeler temel cümleyi açıklayan tamamlayıcı öğelerdir.

Örnek:  “Akşama geleceğim.” cümlesinde “geleceğim” yüklemi temel öğe, “akşama” sözü de onun tamamlayıcı öğesidir. 

 

Yan Cümle: Tam bir yargı bildirmeyen, temel cümlenin bir öğesi durumunda bulunan ve kendi içinde değişik tamamlayıcı öğeler de alabilen söz öbeğidir. Yan cümleler iki şekilde yapılabilir: Fiilimsilerle ve çekimli fiillerle.

 • Fiilimsilerle yapılanlar: Cümle içinde temel cümlenin bir öğesi olan ya da bir öğenin tamamlayıcısı olan fiilimsiler yan cümlecik yapar.

Örnek: “Öğretmen sınıfa girince herkes ayağa kalktı.”cümlesinde “ayağa kalktı” yüklemdir. “Ne zaman ayağa kalktı?” sorusuna “Öğretmen sınıfa girince” cevabı geliyor. Cümlede zarf tümleci olan bu öğe “girince” bağfiili üzerine kuruludur. Görüldüğü gibi fiilimsi, bir öğe durumundadır. Öyleyse zarf tümleci bir yan cümleciktir.

 Örnek:  “Bana fotoğrafını gönderen okuruma teşekkür ederim.” cümlesinde ise “teşekkür ederim” yüklemdir. “Kime teşekkür ederim?” sorusuna “Bana fotoğrafını gönderen okuruma” dolaylı tümleci cevap verir. Cümlede “gönderen” sıfat-fiilini görüyoruz. Bu söz “okur” isminin sıfatı durumundadır. Yani dolaylı tümlecin tamamlayıcı öğesidir. Tamamladığı öğeyle birlikte yan cümle yapmış ve dolaylı tümleç görevini üstlenmiştir.

 Örnek: “Karadeniz’de denize fazla açılmak tehlikelidir.”

Örnek: “Davetime gelmeyişine çok üzüldüm.”

 Örnek: “Onunla nerede buluşacağınızı biliyor musunuz?”

 Örnek: “Babasını görmeden okuluna gitmezdi.”

 Örnek: “Kapıyı açar açmaz karşımda onu gördüm.” cümlelerinde altı çizili söz öbekleri fiilimsiyle yapılan yan cümleciklerdir.

  

• Çekimli Fiillerle yapılanlar : Fiilin yüklem olabilmesi için çekimli olması gerektiğini söylemiştik. Ancak her çekimli fiil yüklem olmaz, bazen cümlenin tamamlayıcı öğesi olur. İşte bu durumda, yani çekimli bir fiilin bir öğe olduğu durumda, bu fiil yan cümlecik olur.

Örnek: “O da gelirse gideriz.”cümlesinde “gideriz” yüklemdir; “O da gelirse” zarf tümlecidir. Bu tümleci oluşturan “gelirse” sözü “gelmek” fiilinin geniş zamanının şartıyla çekimlenmiştir. Görüldüğü gibi çekimli bir fiil temel cümlenin öğesi durumundadır ve yan cümlecik oluşturmuştur.

Örnek: “O bana, ben de geleceğim, dedi.” cümlesinde ise “dedi” yüklemdir; “ben de geleceğim” sözü ise nesnedir. Bu öğe aynı zamanda “geleceğim” sözünün çekimli olmasından dolayı bir cümle özelliği de gösteriyor. Bu yüzden nesne görevindeki bu cümle, bir yan cümlecik oluşturmuştur.

 

Şimdi cümleleri yapılarına göre inceleyerek konuyu daha da pekiştirelim.

 

1. Basit Cümle: İçinde yan cümlecik bulunmayan cümlelerdir. Bu cümleler tek bir yargı bildirir.

 Örnek: “Bu sıcakta evde oturulur mu?” cümlesi basit bir cümledir. Çünkü “oturulur mu” yükleminden başka yargı bildiren öğe yoktur. Yan cümlecik kullanılmayan bir cümle basit demektir.

 Örnek: Basit cümle demek, kısa cümle demek değildir.

 Örnek: “Bahçenin ana kapısından, üstü başı perişan, zavallı bir adam, elinde eski, yırtık bir torbayla içeriye girdi.” cümlesi uzun bir cümledir. Ancak tek bir yargı bildirdiğinden, yani içinde yan cümlecik bulunmadığından basittir.

 Örnek:  “Kalabalıktan biri yavaşça kürsüye doğru ilerledi.”

 Örnek: “İri iri şeftalileri büyük bir zevkle dalından kopardı.”

 Örnek: “Sözlerime içten içe gülüyorlardı.” cümleleri yapısına göre basit cümlelerdir.


 

 2. Bileşik Cümle: Tek bir yüklemi olan ve içinde yan cümlecik bulunan cümlelerdir. Yan cümlenin özelliğine ve yükleme bağlanışına göre değişik gruplara ayrılır.

 a. Girişik Cümle: Yan cümleciğin fiilimsi olduğu cümlelerdir.

 Örnek: “Çocukların sağlıklı büyümesi için gayret gösterilmeli.” cümlesinde “gayret gösterilmeli” yüklemdir. Diğer söz öbeği zarf tümlecidir. Bu tümleç içindeki “büyümesi” isim-fiili yan cümle yapmıştır. Fiilimsi hangi öğe içindeyse, görevi o öğeyle özdeştir. Bu cümlede zarf tümleci içinde olduğundan kendisi de zarf tümlecidir.

 Örnek:  “Çiçekleri koparan çocukları sonunda yakaladım.” cümlesinde “yakaladım” yüklemdir. “Çiçekleri koparan çocukları” nesnedir. Nesne içindeki “koparan” sıfat-fiili yan cümlecik yapmış, yan cümleciğin görevi de nesnedir.

 Örnek:  “Kimsenin kalbini kırmadan görevini yaptı.” cümlesinde “yaptı” yüklem, “kimsenin kalbini kırmadan” zarf tümlecidir. “Kırmadan” fiilimsi olduğundan yan cümleciktir.

 Örnek: Bazen yan cümlecik yüklemin içinde de olabilir.

 Örnek: “Kimsenin bilmediği, ıssız güzel bir yerdi.” cümlesi bir sıfat tamlaması olduğundan, olduğu gibi yüklemdir. Yüklem içindeki “bilmediği” sıfat-fiili sıfat görevindedir. Yani yüklemin temel unsuru olan “yer” isminin tamamlayıcı öğesi olduğundan yan cümleciktir.

 

Bazı cümlelerde ise fiilimsi yüklem görevindedir.

 Örnek: “Romancının görevi okuyucuyu aydınlatmaktır.” cümlesinde “aydınlatmaktır” fiilimsisi, temel cümleyi oluşturduğundan cümlede yan cümlecik yoktur. Cümle basit bir cümledir.

  

b. Şart Cümlesi: Temel cümleye şart koşan bir yan cümlecikten oluşan cümlelerdir. Yan cümle daima -se, -sa şart kipiyle çekimlenir.

 Örnek: “Bir kişi daha olursa kadroyu tamamlıyoruz.” cümlesinde “tamamlıyoruz” yüklemdir. “Bir kişi daha olursa ” öğesi ise şart bildiren yan cümleciktir.

 Örnek: “Sınava iyi hazırlanmışsa, onu mutlaka kazanır.”cümlesinde “kazanır” yüklemdir, “sınava iyi hazırlanmışsa” öğesi ise temel cümleye şart koşan bir yan cümleciktir.

 

Şart anlamı veren her cümle yapıca şart cümlesi değildir.

 Örnek: “Yarın gelmek üzere şimdi dağılabilirsiniz.” cümlesinde şart anlamı olmasına rağmen cümle yapısına göre şart cümlesi değildir. “Gelmek” sözü fiilimsi olduğundan cümle girişik bileşik cümledir.

 

 c. İlgi Cümlesi: Çekimlenmiş bir fiilden oluşan yan cümleciğin, temel cümleye “ki” bağlacıyla bağlandığı cümlelerdir. Temel cümle çoğu zaman “ki” den önceki öğedir.

 Örnek: “Anladım ki o da beni seviyormuş.” cümlesinde “anladım” yüklemdir. “Neyi anladım?” diye sorarsak “o da beni seviyormuş” sözü gelir; bu nesnedir. Aslında bir cümle olabilen söz öbeği nesne görevinde kullanıldığı için yan cümlecik oluşturmuştur. Yükleme “ki” bağlacıyla bağlandığı için cümle ilgi bileşik cümlesidir.

 

d. İç İçe Bileşik Cümle: Cümle içinde bulunan başka bir cümlenin yüklemin bir öğesi durumunda bulunduğu ya da bir öğenin tamamlayıcısı olduğu cümlelerdir.

 Örnek: “İçeriye girerken duyduğum, dışarıda bekle, sözü beni korkuttu.” cümlesinde “korkuttu” yüklemdir. “Korkutan ne?” sorusuna “dışarıda bekle, sözü” cevap veriyor. Özne olan bu öğenin içinde bulunan “dışarıda bekle” söz öbeği aslında bir cümle olabilir; çünkü “bekle”, çekimlenmiş bir fiildir. Cümle olabilecekken temel cümlenin öğesi durumunda bulunan bu öğe, bir yan cümleciktir.

 Cümlenin yüklemine göre gösterdiği durum da çoğu zaman yapıyla birlikte adlandırılır.

 Örnek: “Bu konuyu iyi bilmek çok önemlidir.” cümlesi yüklem isim soylu olduğu için isim cümlesi, “bilmek” yan cümleciğinden dolayı bileşik cümledir. İkisini birden ifade edecek olursak, cümle bileşik isim cümlesidir.

 

3. Sıralı – Bağlı Cümle: En az iki yüklemi bulunan cümlelerdir.  

Örnek: “Kalktı, gitti.” cümlesinde “kalktı” ve “gitti” yüklemleri birbirinin öğesi durumunda bulunmayan ayrı yüklemlerdir ve sıralı cümle oluşturmuşlardır.

 Eğer yüklemler birbirlerine bir bağlaçla bağlanmışlarsa buna bağlı cümle denir.

Örnek: “Aradım, fakat evde yoktun.” cümlesinde “aradım” cümlesiyle “evde yoktun” cümlesi birbirine “fakat” bağlacıyla bağlanmıştır. Dolayısıyla bağlı cümle oluşturmuştur.

Örnek: “Seni çağırdım, çünkü sana bir haberim var.”

Örnek: “Mademki sen de gelecektin, niçin bana haber vermedin?”

Örnek: “Ne konuyu biliyorsun ne de öğrenmeye çalışıyorsun.” cümleleri değişik bağlaçlarla bağlanan bağlı cümlelerdir.

 

Sıralı cümlelerde yüklemlerin ortak öğesi bulunabilir. Bu tür cümlelere bağımlı sıralı cümle denir.

Örnek: “Öğrenciler kitaplarını aldılar, çantalarına koydular.” cümlesinde “aldılar” birinci cümlenin yüklemidir. “Öğrenciler” özne, “kitaplarını” nesnedir. İkinci cümlenin yüklemi “koydular” dır. Bu cümlenin de öznesi “öğrenciler”; nesnesi “kitaplarını”dır. Görüldüğü gibi hem “aldılar” hem “koydular” yüklemlerinin özneleri ve nesneleri ortaktır. Bu nedenle cümle bağımlı sıralı cümledir.

 

Sıralı cümlede yüklemlerin hiçbir ortak öğesi yoksa cümle “bağımsız sıralı cümle” adını alır.

Örnek: “Çocuklar bahçede oynuyordu; anneleri onları bekliyordu.” cümlesinde “oynuyordu” ve “bekliyordu” yüklemlerinin hiçbir ortak öğesinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cümle bağımsız sıralı cümledir.

 

|» Cümle Türleri Sayfasına Dön! « |

 

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 İle Yorum Yap!
26 Yorum Bulunmaktadır
nesrin on Kasım 24th, 2007 at 08:07

bu çook ii bişey ve bana derslerimde çok yardımcı oluyor…size çok teşekür ederim…!

hande on Ocak 9th, 2008 at 18:39

Konuları cook güzelL anlatmışsınızZ! Ödevlerimde bana yardımcı olduğunuzZ için size teşekkür ederimM!!!!

napiti :) on Şubat 9th, 2008 at 17:56

birinci bölümdekiler bildiklerimdi burdan da biraz kaptım bu arada site güzel şimdiden tşkler

Ömer on Şubat 12th, 2008 at 22:18

Bu siteyi yapanları tebrik ediyorum.Çok amaçlı ve insanlara yararlı bir site böyle sitelere daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum.Bu siteyi yapanları tekrar tebrik ediyorum.

korhan on Şubat 22nd, 2008 at 21:08

Bu siteyi gerçekten sevdim iii yapmışsınız tebrik ederim
Bu site benim ödevlerimdede yardımcı oluyor şimdiden sağ olun

bengü on Mart 7th, 2008 at 15:35

Yani ‘Türkçe cümle yapısı’ dedim.Ne çıktı. Gerçi güzel bir site ama benim aradığım değil.Hala Türkçe cümle yapısını tam anlamıyla bulamadım. lütfen Allahını seven biri biliyorsa (ama uzun olsun biraz) bana yollasın. ——-@hotmail.com

Yönetici Notu: E-posta adresi paylaşımı yasaktır.

gAmZe on Mart 17th, 2008 at 18:15

Gerçekten çoOoOoK süpper bir site yapmışsınız, her konuda ne aradıysam tamamem çıkıyor ve derslerimde çok yardımcı oluyor gerçekten çok sağ olunn

hunter on Mart 18th, 2008 at 10:08

çok güzel de biraz daha örnek olsa iyi olurdu yaaa??

EMEL on Mart 20th, 2008 at 21:43

Valla süper bır sıte tebrıkler.

SEVGİ on Mart 26th, 2008 at 08:55

süper valla işime yaradı ama biraz karışıktı olsun güzel yine de. örnek biraz daha olsaydı daha da iyi olacaktı.

mehmet xeynep on Nisan 10th, 2008 at 16:36

harika bir site olmuş yapanların elleri dert görmesin

şirine on Nisan 28th, 2008 at 17:28

:-O Ağzım açık kaldı. Yani yorum yapmaktan bıkmadım hala söylüyorum: Süper olmuş. Arkadaşlarımı buraya yönlendireceğim.

zeynep on Mayıs 1st, 2008 at 17:24

Ya cok sağ olun. İyi ki bu var. Yoksa ders calısamayız. Yani hepinize tesekkürler.

Ahmet on Mayıs 7th, 2008 at 09:28

Bravo…Harika olmuş. Valla bu site olmasa nerden ders çalışacağız bilmiyorum.

Mehmet on Mayıs 8th, 2008 at 10:12

Çok teşekkür ediyorum. Aradıklarımı sizde buldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

nahil on Mayıs 20th, 2008 at 18:29

Çok güzel bir ağeli olmuş. İlk defa girdim inşallah ilerki zamanlarda güzel şeyler paylaşırız.

hakan on Haziran 26th, 2008 at 12:50

Süper olmuş ellerinize sağlık. Sayenizde sınavlarıma çok iyi çalışıyorum. Emeği olan herkese teşekkürler.

büşra on Temmuz 4th, 2008 at 20:12

Çok iyi ya aradığım her konuyu burada buldum bana çok yardımcı oldu bu site hazırlayanlara çok teşekkür ederim.

ayşegül on Kasım 29th, 2008 at 16:58

:-) Çok teşekkür ederim böyle bir yazı hazıraladığınız için çok çok ama çok teşekkürler tekrar.

yağmur on Nisan 7th, 2009 at 19:37

Bu siteyi yaptıgınız için cok teşekkür ederim bana çok yardımcı oluyor elinize sağlık.

olcay on Nisan 11th, 2009 at 11:51

Eyvallah! Teşekkürler.

cansu on Mayıs 30th, 2009 at 09:22

Bu site çok güzel.Anlamadığım konular hakkında çok güzel bilgiler edindim.Bilgicik.com’a çok teşekkür ederim. :-)

ertgrl on Aralık 14th, 2010 at 22:45

Tebrik ederim çok faydalı bir site umarım herhangi bir promlem yaşamaz ve bu şekilde dahada bilgi artarak devam eder sıkkullanılanlara ekledim sitenizi yıl içersinde hemen hemen günümü burada geçirecem tekrar tebrik ederim.

nergis on Mart 13th, 2011 at 17:56

Gerçekten çok güzel bir site çok beğendim emeğe saygı. Anlatımlarınız çok hoş ödevimdede yardımcı oldu çok teşekkürler.

Bayram on Mayıs 16th, 2011 at 09:30

Çok faydalandım sizden teşekkürler BİLGİCİK.

Meysa on Ağustos 11th, 2011 at 15:00

Yardımların için teşekkürler Bilgicik.

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Cümle Türleri – 2
  • Yazının Kategorisi: Cümle Türleri, Türk Dili
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 9 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, ,