Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Düz Yazı Türleri – (Testler – Sorular)
23


Düz Yazı Türleri
()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme    B) Fıkra    C) Makale    D) Eleştiri    E) Röportaj

 

 

2) I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Gündelik bir dil kullanılır.

IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale    B) Anı    C) Biyografi    D) Mülakat (Görüşme)    E) Fıkra

 

 

3) “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

(I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. (II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. (III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir.(IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. (V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I

 

 

4) Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye    B) Masal    C) Roman   D) Fabl    E) Biyografi

 

 

5) I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 

6) Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra    B) Deneme    C) Tenkit (eleştiri)    D) Makale    E) Otobiyografi

 


 

7) I. Makale
II. Fıkra
III. Deneme
IV.Günce (Günlük)
V. Eleştiri

Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

 

 

8) I. Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
II. Kişi kadrosu geniştir.
III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye    B) Deneme    C) Roman    D) Masal    E) Fabl

 

 

9) I. Biyografi
II. Anı
III. Günlük
IV.
Masal
V. Otobiyografi

Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I

 

 

10) I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye    B) Fabl    C) Roman    D) Masal    E) Günlük

 

 

11) Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar. Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

A) Tiyatro    B) Masal    C) Makale    D) Hikaye    E) Roman

 

 


12) I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.
II. Uzman kişilerce yazılır.
III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.
IV. Kesin sonuçlara varmaz.
V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.

Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

A) Yalnız III     B) I-II-IV     C) IV-V    D) III-IV      E) I-II-V

 

 

13) I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.
II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.
III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.
IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.
V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?

A) I      B) II      C) III      D) IV     E) V

 

 

14) Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Fıkra    B) Deneme    C) Eleştiri    D) Biyografi    E) Anı

 

 

15) Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Anı    B) Deneme    C) Röportaj    D) Gezi    E) Öykü

 

 

16) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Günlük    B) Deneme    C)Anı    D) Gezi    E) Makale

 

 

17) Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.
II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.
III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.
IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.
V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I       B) II       C) III       D) IV       E)V

 

 

18) I. *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.
* İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara, belgelere dayanarak sergilerler.

II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, -cevap yoluyla hazırlanır.
* Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

A) Anı-Deneme    B) Biyografi-röportaj    C) Gezi-eleştiri

      D) Makale-otobiyografi    E) Röportaj-deneme

 

 


19) Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme    B) Makale    C) Gezi    D) Anı    E) Röportaj

 

 

20) I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.
IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV    B) II ve IV    C) Yalnız V    D) II-IV-V    E) IV ve V

...Yanıtlar…

1) B
2) E
3) B
4) C
5) D
6) B
7) D
8) C
9) B
10) D
11) C
12) D
13) E
14) C
15) B
16) C
17) E
18) B
19) C
20) E

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
23 Yorum Bulunmaktadır
Reyhan on Mayıs 4th, 2008 at 22:21

Çok güzel hazırlanmış, SAĞ OLUN…

sezen on Mayıs 11th, 2008 at 21:22

Tek cümle ile harika.

ceren on Mayıs 20th, 2008 at 16:45

Ya size gerçekten çokk teşekkür ediyorum. 1-2 aydır böyle bir site arıyorum şak!! diye buldum. Bundan sonra hep sizden yararlanacağım… TEŞEKKÜRLER!!!…

esra on Mayıs 27th, 2008 at 18:42

Bugün girmiş olduğum edebiyat sınavındaki sorular hepsi bu siteden alınmıştı. Sanırım bizim hocayla aranızda bir şey var. :)) Bu konuda çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim. (Umarım yarınki sınav soruları da burdan gelir) Gerçekten güzel bir site. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun….

gülbahar on Mayıs 28th, 2008 at 17:57

Çok teşekkür ederim yarın sınavım var inşaallah sorular da bunun aynısıdır. Sağ olun.

ECEM on Ekim 21st, 2008 at 21:54

Ya ben sizinki kadar güzel bir site görmedim. Bu kadar süper, güzel, bilgi verici, harika, şahane bir site daha olamaz bence. Bayıldım bu siteye. Hem kolaylıkla içinde gezilebilir hem de her yaş öğrenciye ve her öğretmene hitap edecek şekilde hazırlanmış. Böyle devam edin ama keşke başka derslerin de sizinki gibi yani böyle muhteşem siteleri olabilse. Ahh keşke o zaman yazılılara testlere sınavlara falan hiç durmadan internetten çalışırdık ve ne kadar KOLAY OLURDU. Kısacası ben sizin siteye bayıldım. Çok sağ olun allah razı olsun. Türkçeye bu kadar önem vermeniz çok güzel bir şey. Arkadaşlar çok sağ olun ve tekrar tşk…

ECEM on Ekim 21st, 2008 at 21:57

Harka bir site yaa. Allah razı olsun hepinizden…

gülsüme on Şubat 4th, 2009 at 21:12

Çok güzel olmuş.İşime çok yaradı teşekkür ederim güzel sorular devamını bekliyorum ellerinize sağlık…

kuzgun on Mart 28th, 2009 at 18:57

Çok güzel bir siteymiş.Dershaneden ödevimdi.20 adet soru gerekiyordu.Tam 20 tane varmış.Çok sağolun.Ayrıca Türkçe’ye bu kadar önem vermeniz çok güzel.Bu arada İspanya maçında ülkemize başarılar.İnşallah yeneriz.Tekrar çok teşekkür ederim.Çok sağolun.

ARTUN on Mayıs 24th, 2009 at 16:21

Çok güzel… Çok beğendim sitede emeği geçen herkese teşekkürler.

ceylan on Mayıs 28th, 2009 at 17:35

çok güzel ellerinize sağlık muhteşem ve çok yararlı bir site

rukiye on Eylül 3rd, 2009 at 10:53

Çok teşekkür ederim.

ZzZzZ.. on Aralık 10th, 2009 at 20:42

Bence çok güzel bir test olmuş.ellerinize sağlık çok beğendim.

deniz on Aralık 10th, 2009 at 20:43

Ben çok beğendim.Çok güzel bir test olmuş.ellerinize sağlık.Yarınki edebiyat sınavım için çok işime yaradı şu an.

kemal on Haziran 4th, 2010 at 23:23

Teşekkütler işimme çok yaradı.

birkan on Aralık 14th, 2010 at 17:51

Çok güzel

mrvycl on Aralık 30th, 2010 at 14:14

Valla Allah razı olsun sizden artık hep sizi kullanacağım…

sevda on Nisan 27th, 2011 at 22:22

bu konularla aramın buz gibi olmasına rağmen bu site sayesinde bir çok soruyu yapıyorum.süpersinizz tek kelimeyle..

tuana on Mayıs 15th, 2012 at 02:01

gerçken çok gzel sorulardı sze çok tşk edyoruzz.sorularnızı devamlı beklyoruz.

neris on Ocak 6th, 2013 at 13:26

çok teşekkürler çok işime yaradı

DENİZ SEVGİ on Şubat 7th, 2014 at 16:25

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık

su on Mayıs 27th, 2014 at 21:35

sorular gayet güzel hazırlanmış ama birazdaha düşündürücü olabilirdi:

Südüklü on Ocak 13th, 2015 at 21:57

Süper

Yazı Detayı