Ana Sayfa » Halk Edebiyatı » Türk Edebiyatı Dönemleri » Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri – (Halk Edebiyatı)
158


…Türk Edebiyatının Dönemleri…
( Edebiyatı)

Halk Edebiyatı Biçimleri

Halk edebiyatı, ortaya konan ürünlerin gösterdiği biçim ve içerik özelliklerine göre üç bölüme ayrılır:

A) ÂŞIK EDEBİYATI
B) ANONİM HALK EDEBİYATI
C) TEKKE ve TASAVVUF EDEBİYATI


A) ÂŞIK TARZI Türk HALK EDEBİYATI

* İslamiyet’ten önce başlamıştır.
* Eskiden kam,baksı adı verilen ozonlara bu dönemde AŞIKadı verilmiştir.
* Âşıklar şiirlerini bağlama adı verilen sazlarla köy köy dolaşıp söylemiştir.
* Hece ölçüsü kullanılmıştır.
* Dili sadedir.
* Nazım birimi dörtlüktür, yarım kafiye kullanılmıştır.
* Son dörtlükte şairin mahlası(adı) kullanılır.
* Şairler şiirlerini CÖNK adı verilen defterde toplarlardı.
* Aşk, ölüm, gurbet, ayrılık konuları sıklıkla ilenmiştir.
* Coşkulu, lirik bir söylenişi vardır.
* Koşma, mani, Türkü, semai, varsağı destan gibi biçimleri mevcuttur.
* 17. yüzyıldan sonra divan edebiyatından etkilenmeye başlamıştır.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Halk Edebiyatının Genel Özellikleri » Halk Edebiyatının Dönemleri
» Halk Edebiyatının Önemli Temsil. » Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri

KOŞMA: Halk edebiyatında en çok kullanılan biçimdir. Genellikle hece ölçüsünün on birli (6+5 ya da 4+4+3) kalıbıyla yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Şair koşmanın son dörtlüğünde adını ya da mahlasını söyler. Uyak düzeni genellikle şöyle olur: baba ” ccca ” ddda…

 

Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamu kurusun da gidelim

 

———————–

 

Karac”oğlan der ki buna ne fayda
Hiç rağbet kalmadı yoksula bayda
Bu ayda olmazsa gelecek ayda
Onbir ayın birisinde gidelim

Koşmaların genel özellikleri:

 

* Aşk, ayrılık, gurbet gibi geniş çerçeveli konuların işlendiği bir türdür.
* 11li hece ölçüsüyle yazılır.
* En az 3 en fazla 6 kıtadan oluşur.
* Dili sadedir.
* Kafiye düzeni abab,cccb,dddbşeklindedir.
* Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
* Koşmanın konularına göre güzelleme, , ağıt, taşlamaadlı türleri vardır.

 

GÜZELLEME: İnsan ve doğa sevgisinin lirik bir edayla işlendiği koşmalara denir.

 

KOÇAKLAMA: Savaş, yiğitlik, kahramanlık gibi konuları işleyen koşmalara denir. Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve dövüşleri anlatan şiirlerdir.

 

Köroğluyum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

 

AĞIT: Ölen kişinin arkasından duyulan acının ve onun iyiliklerinin işlendiği koşmadır. Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan acıları anlatmak amacıyla söylenen şiirlerdir (Anonim halk şiiri ürünü olan ağıtlar da vardır).

 

Civan da canına böyle kıyar mı
Hasta başın taş yastığa koyar mı
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı
Al giy allı balam şalların hani

Hıfzi

 

: Toplumun veya bireylerin aksayan yönlerini eleştiren koşmalara denir. Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.

 

Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
Medres kaçkını softa bozgunu
Selam vermek için kesan beğenmez

 

Kazak Abdal

 

VARSAĞI: Güney Anadolu bölgesinde yaşayan Varsak Türklerinin özel bir ezgiyle söyledikleri Türkülerden gelişmiş bir biçimdir. Dörtlük sayısı ve uyak düzeni “Semâi” gibidir. Varsağılar yiğitçe, mertçe bir üslupla söylenir. Bu da dörtlüklerin içindeki “bre” “hey” “behey” gibi ünlemlerle sağlanır. Halk edebiyatında en çok varsağı söylemiş şair Karacaoğlan”dır.

 

: Kapalı bir biçimde anlatılan bir olayın ya da bilginin okuyucu tarafından anlaşılmasını, bunlarla ilgili soruların cevaplandırılmasını isteyen bir tür manzum bilmecedir.

 

NASİHAT: Bir şey öğretmek,bir düşüncenin yayılmasına çalışmak gibi amaçlarla söylenen didaktik şiirlerdir.

 

Bre ağalar bre beyler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
Dolmadan bir dem sürelim
Behey elâ gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi
Harami olmuş gözlerin
Beller keser demedim mi

 

Varsağının genel özellikleri:

 

* Toros Dağları ve Adana civarında yaşayan VARSAK boylarının söyledikleri Türkülere denir.
* Kafiye düzeni koşma gibidir.
* 4+4 şeklinde 8li ölçüyle söylenir.
* BRE, BEHEY, HEY nidaları sıklıkla kullanılmıştır.
* En az 3 en fazla 5 dörtlüktür.

 

SEMAİ: Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılır (4+4 duraklı ya da duraksız). Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir. Semâilerin kendine özgü bir ezgisi vardır ve bu ezgiyle okunur. Uyak düzeni koşma gibidir: baba ” ccca ” ddda

 

Semâilerde daja çok sevgi, doğa, güzellik gibi konular işlenir.

 

İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Dedil gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye
Karac”oğlan eğmelerin
Gönül sevmez değmelerin
İliklemiş düğmelerin
Çözer Elif Elif diye.

 

Semailerin genel özellikleri:

 

* Özel bir ezgiyle söylenen bir türdür.
* Kafiye düzeni koşma ile aynıdır.
* 4 + 4 =8 li ölçüyle yazılır.
* 35 dörtlükten oluşur.

 

DESTAN: Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir nazım biçimidir. Kimi destanlarda dörtlük sayısı yüzden fazladır. Genellikle hece ölçüsünün on birli kalıbıyla yazılır. Uyak düzeni koşma gibidir: baba ” ccca ” ddda

 

Destanın son dörtlüğünde şair mahlasını söyler. Konuları bakımından destanları savaş, yangın, deprem, salgın hastalık, ünlü kişilerin yaşamları, mizahi… gibi gruplanadırabiliriz.

 

Esnaf Destanı

Nalbant oldum kırdım nalın çoğunu
Bir katır nalladım dinle oyunu
Meğer acemiymiş bilmem huyunu
Çenemi teptirdim nalın sökerken
Manav oldum elma armut tez çürür
Cambaz oldum ip üstünde kim yürür
Kasap oldum her gün gözüm kan görür
Yüreğim bayıldı kana bakaraken
Ben bu sanatları bir bir dolaştım
Tekrar gelip şairliğe bulaştım
Kâmili mürşidin eline düştüm
Tekke-i aşk içre çile çekerken.

 

Destanların genel özellikleri:

 

* 6+5 li hece ölçüsüyle söylenir.
* Halk edebiyatının en uzun nazım biçimidir.
* Kendine özgü bir söylenişi vardır.
* Kafiye düzeni koşma ile aynıdır.
* Ayaklanma, kıtlık, savaş, hastalık gibi toplumsal konular işlendiği gibi bireysel konuların işlendiği destanlar da vardır.
* Dörtlük sayısında sınırlama yoktur.

 


B) ANONİM TARZI TÜRK HALK EDEBİYATI

Söyleyeni belli olmayan, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu, sözlü geleneğe dayalı edebiyattır. Sözlü olduğu için, ürünler; halk arasında dilden dile geçtikçe zaman, kişi, yer unsurlarına bağlı olarak değişikliğe uğramıştır.

 

* Anlatım, sözlü edebiyat geleneklerine uygundur. Süsten uzak, açık, net, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
* Daha çok; aşk, hasret, yiğitlik, ölüm gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenmiştir.

 


ANONİM HALK EDEBİYATI DÜZYAZI ÜRÜNLERİ

– Atasözleri
– Deyimler
– Tekerlemeler
– Bilmeceler
– Fıkralar
Halk Hikâyeleri
– Ortaoyunu
– Meddah
– Karagöz

 

ATASÖZLERİ

 

* Yüzyıllar süren tecrübeler sonunda ortaya çıkan özlü sözlerdir.
* Kelimeleri değiştirilemezler.
* Aynı konuda birbiriyle çelişen atasözleri olabilir.

 

DEYİMLER

 

TEKERLEMELER

Sözcüklerin ses benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan yarı anlamlı, yarı anlamsız sözlerdir. Şiir biçiminde de oluşturulan tekerlemelerde ölçü, uyak, seci ve aliterasyondan yararlanılmıştır.

 

Az gitmiş, uz gitmiş. Dere, tepe düz gitmiş. Altı ay, bir güz gitmiş…

 

Evvel zaman içinde
Kalbur saman içinde
Develer tellal iken
Pireler berber iken
Ben annemin babamın beşiğini
Tıngır mıngır sallar iken…

 

BİLMECELER

 

* Çoğunlukla cevabı içinde saklı bulunan ve düşünceyi geliştirmek amacıyla türetilen soru biçimlerine denir.
* Güzel vakit geçirmek amacıyla çıkarıldıkları düşünülmektedir.
* Manzum mensur şekilleri vardır.

 

FIKRALAR

 

Bir düşünceyi insanlara, mizah öğelerini kullanıp onların gülümsemelerini sağlayarak aktarmak amacıyla oluşturulmuş kısa anlatılardır. Bu ürünlerde, güldürmenin yanında yol göstericilik de söz konusudur. Edebiyatımızda en bilinen fıkralar; Nasrettin Hoca, Karadeniz, Bektaşi fıkralarıdır.

 

HALK HİKAYELERİ

 

Hikayeci âşıkların köy odalarında, düğün meclislerinde, kasaba ve kentlerin kahvehanelerinde saz eşliğinde anlattıkları hikâyelerdir. Bu hikayeci âşıklar, okuryazar, az çok kültürlü kişilerdir. Genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işlenir. Kişiler yaşamdakilere yakındır; olağanüstülükler sınırlıdır. Oluşturuldukları çağdaki sosyal yapıyı yansıtır. Olayların düzyazı biçiminde anlatılması hem dinleyiciye hem anlatıcıya büyük kolaylık sağlar. Araya serpiştirilen şiirler ve Türküler, âşığa sazı ve sözüyle sanatını gösterme imkânı verir.

 

ORTA OYUNU

 

Halkın ortasında apaçık duran bir meydanda; metinsiz, suflörsüz, ezbersiz oynanan bir tiyatrodur. *Anlatılan olaylar ustadan çırağa, kuşaktan kuşağa geçerek değişikliğe uğrar. *Başkarakterler, oyunu açan, yürüten, kapayan; hem oyuncu, hem sahneye koyucu, hem de yazar gibi davranan, kenarı kürklü kaftan ve külah giyen, elinde şakşak taşıyan Pişekâr; Pişekârla birlikte oyunu yürüten; ikinci oyuncu ve başkomik, kavuk ve kaftan giyen Kavuklu’dur. *Pişekâr cinasçılık, Kavuklu ise tekerlemecilik yapar. *Çelebi, Zenne, Denyo, Arnavut, Acem, Arap, Yahudi gibi tipler kendilerini simgeleyen bir müzikle sahneye çıkar.

 

MEDDAH

 

Bir sözlü tiyatro ürünüolan meddahlık, kısaca, “tek adamlı tiyatro“dur. Meddah, tiyatronun bütün karakterlerini kendi kişiliğinde birleştiren bir aktördür. Bir hikâyeyi başından sonuna kadar, yüksekçe bir yerde, karakterleri şivelerine göre konuşturarak anlatır. Perdesi, sahnesi, dekoru, kostümü bulunmayan bu tiyatroda her şey, meddah denen kişinin zekâsına, bilgisine, söz söylemedeki hünerine bağlıdır.

 

KARAGÖZ

 

Taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur, Başkarakterler Karagöz ve Hacivat’tır. Karagöz, okumamış bir insandır. Hacivat’ın kullandığı yabancı sözcükleri anlamaz ya da anlamaz görünüp onlara yanlış anlamlar yükleyerek ortaya çeşitli nükteler çıkarırken bir taraftan da Türkçe dil kuralları ile yabancı sözcükler kullanan Hacivat ile alay eder. Hacivat, kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı sever. Perdeye gelen hemen herkesi tanır, onların işlerine aracılık eder. Zenne, Çelebi, Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Tiryakı, Acem. Laz. Matiz, Zeybek gibi diğer tipler oyuna ayrı bir renk katar.

 

 

ANONİM HALK EDEBİYATI ŞİİR BİÇİMLERİ

 

TÜRKÜ: Türlü ezgilerle söylenen anonim halk şiiri nazım biçimidir. Söyleyeni belli Türküler de vardır. Halk edebiyatının en zengin alanıdır. Anadolu halkı bütün acılarını ve sevinçlerini Türkülerle dile getirmiştir. Türkü iki bölümden oluşur. Birinci bölüm asıl sözlerin bulunduğu bölümdür ki buna “bent” adı verilir. İkinci bölüm ise bentlerin sonunda yinelenen nakarattır. Bu bölüme “bağlama” ya da “kavuştak” denir. Türküler, genellikle yedili, sekizli, on birli hece kalıplarıyla yazılmıştır. Konuları çok değişik olabilir. Ninniler de bu gruptandır.

 

Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Zeynep”i bu hafta ettiler gelin ( bent )

 

Zeynebim Zeynebim anlı Zeynebim
Üç köyün içinde şanlı Zeynebim ( nakarat )

 

Türkülerin genel özellikleri:

* Belli bir ezgiyle söylenir.
* 7,8,11,14 li ölçülerle söylenir.
* Hemen her konuda söylenir.
* Bölgesel özellik ve ad değişikliğine uğrayabilir.

 

MANİ: Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir. Yedi heceli dört dizeden oluşur. Uyak düzeni aaxa şeklindedir. Birinci ve üçüncü dizeleri serbest, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı mâniler de vardır (xaxa). Mânilerin ilk iki dizesi uyağı doldurmak ya da temel düşünceye bir giriş yapmak için söylenir. Temel duygu ve düşünce son dizede ortaya çıkar. Başlıca konusu aşk olmakla birlikte bunun dışında türlü konularda da yazılabilir.

 

Le beni eyle beni
Elekten ele beni
Alacaksan al artık
Düşürme dile beni
İpek yorgan düreyim
Aç koynuna gireyim
Açıldıkça ört beni
Var olduğun bileyim

 

Birinci dizesi yedi heceden az olan mâniler de vardır. Dizeleri cinaslı uyaklarla kurulduğu için böyle mânilere “Cinaslı Mâni” ya da “Kesik Mâni” denir.

 

Bugün al

Yârim giymiş bugün al
Şâd edersen bugün et
Can alırsan bugün al

Sürüne

Madem çoban değilsin
Ardındaki sürü ne
Ben bir körpe kuzuyum
Al kat beni sürüne
Beni böyle yandıran
Sürüm sürüm sürüne

 

Manilerin genel özellikleri:

 

* aaxa şeklinde kafiyelenir.
* 4+3 şeklinde ölçüsü vardır.
* İlk iki dizesi ayrık yani hazırlık özelliği taşımaktadır. Asıl mesaj üçüncü dizede verilir.
* Her konuda söylenebilir.
* Düz, cinaslı ve artık mani gibi çeşitleri vardır.

 

NİNNİ

* Annelerin bebeklerini uyutmak amacıyla belli bir ezgi ile söylediği parçalardır.
* Çocukların psikolojisi üzerinde etkilidir
* Manzum özelliktedirler.

 

AĞIT

Ölüm ve yas törenlerinde söylenen lirik şiirlerdir.
Ölçü ve uyak düzeni genellikle Türkülerdeki gibidir.
islamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığı “sagu”, Divan edebiyatındaki karşılığı ise “mersiye’dir.

 

C) DİNİ-TASAVVUFİ (TEKKE) TÜRK HALK EDEBİYATI

* Hem hece hem de aruz ölçüsü kullanılmıştır.
* Eserlerde genellikle Allah sevgisi işlenmiştir.
* Hem dörtlük hem beyit kullanılmıştır.
* Dil halkın kullandığı dil olmakla beraber Arapca-Farsça kelimelerde kullanılmıştır.
* Bu eserleri daha iyi anlayabilmek için belli bir dini bilgiye sahip olmak gerekir.
* Bu eserlerde dönemin çarpıklıkları da işlenmiştir.
* Şairler genellikle dini eğitim almışlardır.
* İlahi, nefes, şathiye, nutuk, devriye, hikmet gibi nazım şekilleri vardır.

 

İLAHİ

* Hecenin 7li-11li kalıbıyla belli bir ezgiyle söylenen coşkulu şiirlerdir.
* Allahın aşkı ve Ona kavuşma arzusu işlenir.
* Hem hece hem de aruzla yazılan ilahiler vardır.
* İlahiye Aleviler Deme, Bektaşiler Nefes Mevleviler Ayin adını vermişlerdir.

 

NUTUK

* Tekkede tarikata yeni giren müritlere dinin ve tarikatın esaslarını aktarmak için yazılan şiirlere denir.
* 11li hece ölçüsü ile yazılır.

 

ŞATHİYE

* Dinin bazı inceliklerini alay edermişçesine anlatan şiirlere denir.
* Birçok şair bu şiirlerden dolayı horlanmış hatta öldürülenler de olmuştur.

 

|» “Halk Edebiyatı” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Edebiyat, Türkçeİle Yorum Yap!
158 Yorum Bulunmaktadır
BaRRbaRos on Nisan 23rd, 2008 at 19:29

Benim bildiğim tekke edebiyatı divan edebiyatı içinde yer alır anlayamadım yardım edin..!

sevda on Mayıs 22nd, 2008 at 19:14

Yok canım tekke edebiyatı aşık edebiyatında… =)

***ADEM*** on Mayıs 29th, 2008 at 16:11

helal olsun yapanların ellerine sağlık böyle önemli bir site kurdukları için her aradığımı buluyorum ayrıca benim bildiğimde tekke edebiyatı divan edebiyatında ben tekke edebiyetını divan edebiyatını işlerken görmüştüm

ZeKoCaN on Haziran 4th, 2008 at 20:27

Çok güzel bir site olmuş hemen sık kullanılanlara ekliyorum. Biraz geç oldu ama neyse yine faydalanabiliriz.

yasin on Haziran 19th, 2008 at 21:06

Güzel hazırlanmış fakat biraz eksikler var. Özellikle tasavvuf edebiyatı nazım şekillerinde yine de teşekkür ederim sağ olun.

seniha on Temmuz 3rd, 2008 at 19:27

Bence de tasavvuf edebiyatının nazım şekillerinde eksikler var. Devriye nazım şeklinin açıklamasını bulamadım daha ayrıntılı olursa daha güzel olur. Böyle bir site kurduğunuz için ayrıca teşekkür ederim ellerinize sağlık… :-)

özlem on Eylül 21st, 2008 at 13:48

Çok güzel bir site olmuş. Bütün edebiyat ödevlerimi buradan yapıyorum. Gerçekten elllerinize saglık.

Merve on Aralık 2nd, 2008 at 20:28

Gerçektende müthiş gerek site gerekse içerikler mükemmel. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Zeynep. on Aralık 4th, 2008 at 21:35

Gerçekten ellerinize sağlık, edebiyat sınavına çalışıyodum hoca zor sorduğunun yanı sıra deftere hiçbir şey yazdırmıyordu ve ne yapacağımı bilmiyordum. Bu site olmasa inanın 0gelirdi karneme, bütün arkadaşlarıma link atıyorum tekrar teşekkürler. =)

selin on Aralık 13th, 2008 at 15:20

Gerçekten çok güzel. Çok işime yaradı. Süper bir şey bu…

MANOLYA on Aralık 22nd, 2008 at 21:54

Çok çok teşekkürler elinize yüreğinize sağlık. Böyle bir site yaptığınız için çok teşekkürler…

ferman on Ocak 7th, 2009 at 22:18

Emeğinize,yüreğinize sağlık. Çok güzel ve çok yararlı bir site olmuş. Tekrar teşekkürler…

sinem on Ocak 26th, 2009 at 15:42

Siteniz çok güzel, çok işime yardı.Böyle bir site yaptığınız için teşekkürler…

yasin on Mart 17th, 2009 at 11:35

Ya burası çok güzel bir site teşekkürler bilgicik.

Burak on Mart 24th, 2009 at 10:09

Harika bir site!

Engin on Mart 24th, 2009 at 20:12

Siteniz bir harika bir Türkün yapabileceği en güzel sitelerden birisi olmuş bazı siteler var şerefsiz bir halt yok teşekkürler.

sibel on Mart 25th, 2009 at 02:00

Çook güzel bence bu site en doğruları burda yani çok teşekırler.

badboyy94 on Mart 25th, 2009 at 16:17

Gerçekten çok anlaşılır yani ben bile anladım düşünün artık.

:))) on Mart 25th, 2009 at 18:42

Bu site gerçekten çok yaralı bir site. Bu siteyi hazırlayanları tebrik ediyorum. Bu siteyi bütün arkadaşlarıma tavsiye edeceğim.

._. on Nisan 1st, 2009 at 17:31

Güzel site olmuş . İşime yaradı..

yağmurrrrr on Nisan 23rd, 2009 at 11:18

Semai 3 yada 5 dörtlükten oluşur. Orda 35 gibi görünüyor. :-)

burcu on Nisan 28th, 2009 at 21:11

Süper bir site olmuş emeğinize sağlık.

ihl on Nisan 28th, 2009 at 21:25

Çok tşekkür ederim yarın yazılım için endişeleniyordum ama sizin sayenizde o endişem kalktı.

furkan ballı on Mayıs 4th, 2009 at 09:31

Emmimoğlu helal sana süper hazırlamışsın çok işime yaradı paylaşım için sağol.

ésRa on Mayıs 11th, 2009 at 20:20

Gerçekten çok güzel bir site emeginize saglık basarılarınızın devamını diliyorum..

yasemin on Mayıs 15th, 2009 at 09:43

Sitenizi çok beğendim.Çok güzel bilgiler var.

yasemin on Mayıs 15th, 2009 at 09:46

Keşke diğer siteler de dil konusundaki bu hassasiyeti gösterebilseler.

sait şimşek on Haziran 1st, 2009 at 15:04

Valla çok güzel hazırlamıssınız kurucu kimse çok teşekkürler.

yeşim on Haziran 17th, 2009 at 01:25

Gerçekten çok yararlı bilgiler vardı çok da işime yaradılar böyle bir site için teşekkürler.

elif on Temmuz 9th, 2009 at 19:46

Bir edebiyatçı olarak sitenizi çok beğendim. Harika! Keşke bu siteyi ögrenciyken bulmuş olsaydım eminim çok işime yarardı. Ellerinize sağlık.

su on Eylül 26th, 2009 at 18:49

Çok güzel bir site tebrik ediyorum herkese bu siteyi öneriyorum teşekkürler…

eylül on Eylül 28th, 2009 at 20:27

Gerçekten çok yararlı bir site aradıklarımın hepsini bu sitede buldum. Emeğe geçen herkese teşekkürler.

selma on Ekim 13th, 2009 at 18:24

Gerçekten bu site çok güzel.İstediğimiz herşeyi buradan bulabiliyorum.Bunun için teşekkürler.

name on Ekim 22nd, 2009 at 16:56

Edebiyat öğrencisiyim gerçekten bu bilgiler çok yararlı ve çok güzel emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

barlas on Kasım 4th, 2009 at 19:50

Siteniz cok güzel olmuş çok teşekkürler.Elinize sağlık ben bu siteden çok faydalandım.

büşra on Kasım 10th, 2009 at 16:59

Gerçekten yararlanılabilecek bir site. Ben beyendim. Konular ayrıntılı ve öz işlenmiş. Tebrikler daha daha iyi olması dileğiyle…

ece on Kasım 10th, 2009 at 18:10

Bu site çok güzel çok ama çok faydalandım. Herkese öneririm bu siteyi.Emegi geçen herkese çok teşekkür ederim.

efsane on Kasım 24th, 2009 at 17:44

Bu site çok işime yaradı allah razı olsun hazırlayanlardan. Öğretmenler gününüz kutlu olsn
saygılar efsaneye.

kübra on Aralık 4th, 2009 at 20:46

Çok tesekur ederim gercekten cok ise yaradi ve sözlü notum 90 verildi cok tesekkürler saygılarımla.

elif on Aralık 5th, 2009 at 14:11

Süper bir site yaaaa proje ödevimi buradan yaptım yararlı bilgilert var emegi gecen herkese tesekkürlerrr….

gözde on Aralık 8th, 2009 at 10:22

Bu site gerçekten güzel olmuş aradığım her şeyi bulabildim. Teşekkürler…

büşra on Aralık 8th, 2009 at 19:03

Çok güzel teşekkürler. :)

merve on Aralık 8th, 2009 at 20:40

Gerçekten çok faydalı bir site. Bu konuyu tam olarak anlayamamıştım,çok iyi oldu. Yarın edebiyat yazılımız var. Sık sık bu siteye tıklamayı düşünüyorum.çok sağolun, güzel hazırlamışsınız.

burhan on Aralık 14th, 2009 at 17:32

Bende arkadaslarıma katılıyorum cok tesekkürler.

mustafa şahin on Aralık 14th, 2009 at 19:08

Gercekten cok güzel ve iyi bir site bütün ögrencilerin bu siteden yararlanacagını cok umuyorum…

niL on Aralık 14th, 2009 at 20:15

Çok güzel ve yaralı bir site olmuş .Gerektiğince faydalandım.Emeği geçen herkese teşekkürler..

enes on Aralık 14th, 2009 at 22:14

Allah razı olsun teşekkürler….

maviş on Aralık 16th, 2009 at 17:32

Arkadaşlar bu site çok güzel bir bakın derim.

sude on Aralık 16th, 2009 at 18:45

Bu sitede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiler süper.

Büşraaa on Aralık 17th, 2009 at 10:34

Site güzel ama aradığımı bulamadım daha içerikli bilgiler olursa daha iyi olur. :)

ayşe on Aralık 27th, 2009 at 15:17

Bu site çok güzel çok ama çok faydalandım. Herkese öneririm bu siteyi.Emegi geçen herkese çok teşekkür ederim.

ceylan on Aralık 29th, 2009 at 00:26

Gerçekten harika bir site dönem ödevime çok yardımcı olacaktır teşekkürler süper.

ali on Ocak 5th, 2010 at 21:11

Çok teşekür ederim ödevimi yapıyorum sayenizde.

ruşen ali diler on Ocak 7th, 2010 at 00:02

Şimdi edebiyat ödevimi yapıyorum yarın halk edebiyatını anlatacagım hemde hepsini. :-)

buse on Ocak 9th, 2010 at 19:29

Gerçekten faydalı bir site. Emeği geçen kişilere teşekkürler…

recep on Ocak 10th, 2010 at 11:42

Çok teşekkür ederim dönem ödevim şimdiden hazır. Hadi kolay gelsin.

memet on Ocak 10th, 2010 at 16:58

Hehehe güzel site ödevde pek işe yaramadı neresi yaradı size soruyorum arkadaşlar?

Mert on Ocak 11th, 2010 at 18:24

Çok Güzel olmus emegi gecenlere teşekkür ederiz.

melis on Ocak 12th, 2010 at 09:38

Süper bir site gercekten edebiyattan 96 sebebi bu site herkese öneriyorum.

aRsLaN BeY on Ocak 12th, 2010 at 21:16

Çok güzel harika yapılmış emeği geçenlere tşk ederim edebiyat için süper.

Muhammed Taha ÇOLAK on Ocak 30th, 2010 at 18:18

Site çok güzel hazırlanmış. Emaği geçenlerden Allah razı olsun. Ödevimle ilgili bilgileri buldum. Hayırlı çalışmalar.

feyza on Şubat 4th, 2010 at 14:57

Çok güzel bir site çok tesekkür ederim.dönem ödevimede cok yardımcı oldu..

arif on Şubat 21st, 2010 at 02:01

Yav allah razı olsun ılk okul ogrencısımız lısemı anlamadık hoca 15 gun tatıle verdıgıı odeve bak bunun gıbı 3 daha yazacam.

sedanur on Şubat 24th, 2010 at 22:28

Bu site çok güzelmii edebiyat ödevimede çok yardımcı oldu teşekkürler.

İskender on Mart 7th, 2010 at 11:08

Çok harika bir yazı olmuş.Ödevimi eksiksiz tamamladım çok sağolun.

oSMaN on Mart 30th, 2010 at 20:37

Gerçekten sağolun bende lise öğrencisiyim dönem ödevimdi bu konular emeği geçenlere tesekkür ederim…

atakan on Nisan 7th, 2010 at 19:25

Site;içerik,bilgi… Herşey çok güzel yaa tuttum bu siteyi. :D

zehra on Nisan 17th, 2010 at 14:05

Teşekkür ederim edebiyattan en yüksek notu aldım geçen sefer emini bu bilgiler sayesinde bu sefer sınıfta iki birinci değil tek birinci olacak.

umut on Nisan 18th, 2010 at 17:44

Valla bu siteen cook yararlandım emeği gecen herkese çoook teşekkürler sağolun varolun.

tuba on Nisan 19th, 2010 at 11:52

Ya gerçekten güzel bir sitede bazı eksikler var gibi gözüküyor yine de teşekkürler.

eda on Nisan 20th, 2010 at 10:53

Güzel olmuş işime yaradı sağ olun.

Hakan on Nisan 25th, 2010 at 18:27

Hocam çok teşekkürler. Çok işime yarayacak bunlar. :-)

Osman on Nisan 25th, 2010 at 23:07

Gerçekten cok güzel bir site bütün edebiyat ödevlerimi buradan yapıyorum emeği geçen herkese teşekkürler…

S!NeM on Nisan 28th, 2010 at 10:06

Çok güzel bir site cidden çoğu şey var ama bütün konuları içerse daha güzel olur inş sınavda çıkar burdan aldığım bilgiler… :D

canan on Nisan 28th, 2010 at 17:38

Site yararlı bir site oolmuş. Bu devirde Türkçe’yi doğru kullanamayan gençlerin böyle sitelerden ders alması gerekir.Bence yorumlar da dikkatli olmalı.”siteyi beyendim” değil beğendim demelisiniz çok büyük bir hata.

KAYIP BİR MASALIN ŞIMARIK PRENSESİ on Nisan 30th, 2010 at 00:17

Her türlü sunduğu bilgiyle mükemmel bir site tek kelimeyle muhteşem bir rastlantı üzerine girdimm çok iyi bir rastlantı olmuş çok güzel kaynaklık ediyor tüm konularımaa teşekkürler…

hande on Mayıs 10th, 2010 at 20:10

Gerçekten çok güzel bir site ellerinize saglık. Tüm bilgiler mevcut.
Bir öğrenci için gerekli olan hersey burada…
Basarılarınızın devamını dilerim.

gülçin on Mayıs 16th, 2010 at 22:20

Çok teşşekkür ederim yardım ve destekleriniz için…

EMİNE on Mayıs 19th, 2010 at 17:51

Çok işime yaradı Allah razı olsun.

aslı on Mayıs 24th, 2010 at 20:58

Ya gerçekten çok iyi bir site yarınki edebiyat sınavımda çok işme yarayacak.

çiçek on Mayıs 25th, 2010 at 13:23

Çok teşekkürler ya öss bazında çok yardımcı oldu.

anıl on Mayıs 31st, 2010 at 23:52

Bencede güzel olmuş çabuk ulaşabiliyoruz hazırlayanların elüne sağlık.

BizeHeryerTrabz10 on Haziran 16th, 2010 at 13:14

Ellerinize sağlık çok güzel bilgiler.

nihal on Haziran 21st, 2010 at 16:51

Ya bence bilgiler pek yeterli değil… Ama yinede sağolun emeğe saygı.

Melih on Eylül 3rd, 2010 at 23:18

Teşekkürler! :-)

ögrenci on Ekim 10th, 2010 at 21:15

Gerçekten çok güzel bir site yapanın eline saglık teşekkürler.

beyza on Ekim 16th, 2010 at 13:48

Ya güzel ama bayağı uzunmuş nasıl yetiştireceğim bilemiyorum. :) Öyle değilmi arkadaşlar…

vanessa on Kasım 3rd, 2010 at 12:13

Gerçekten bilgiler verimliymiş.Çok teşekkürler.Ödevime de çok yardımcı oldu.Performans ödevi olarak araştırıyorum, sizin sayenizde inşallah iyi bir not alırım. =)

hakan on Kasım 9th, 2010 at 22:32

Allah razı olsun istediğim tüm bilgilere buradan ulaştım çok güzel yazmışsınız allahın bize bahşettiği bu beyni güzelce kullanalım hadi selametle kalın.

ahmet on Kasım 11th, 2010 at 22:46

Teşşekürler işimi gordu ellerınıze saglık. =)

mehmet on Kasım 21st, 2010 at 12:56

Edebiyattan ödev vardi hepsini burdan yaptım ellerinize saglık.

aynur on Kasım 22nd, 2010 at 20:48

Gerçekten çok güzel. Çok işime yaradı.

ece on Aralık 3rd, 2010 at 00:05

Tamam çok güzel bilgili ama biraz beğenmedim.

melek… on Aralık 6th, 2010 at 22:16

Harika çok işime yaradı.

eda on Aralık 13th, 2010 at 18:15

Çok güzel yayınlamışsınız ama insan azcık kısaltır özetler yani bizdekide el yani.

TaHa on Aralık 15th, 2010 at 21:45

Allah razı olsun.Çok işime yaradı.

testere on Aralık 20th, 2010 at 20:43

Teşekkür ederim.Çok işime yaradı…

furkan on Aralık 23rd, 2010 at 11:49

Helal olsun kardeşim.Çok işime yaradı.Sağol..

irem on Ocak 2nd, 2011 at 16:52

Emeğinize sağlık edbiyat sınavım vardı çok işime yaradı. Çeşitli kaynaklardan da yararlanarak mükemmel bir özet hazırladım. Şema hazırladım. Teşekkür ederim. :)

01burak on Ocak 5th, 2011 at 09:53

Allah senden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin.

selami on Ocak 16th, 2011 at 22:30

Çok sağolun varolun. :)

pervin on Ocak 18th, 2011 at 21:13

Gerçekten çok faydalanabileceğimiz bir site, teşekkür ederim çok işime yaradı.

Aysun on Ocak 31st, 2011 at 13:28

Aynen çok güzel bir site dönem ödevim için çok yardımcı oldu teşekkür ederim. (=

tayfun on Şubat 11th, 2011 at 13:29

Yazılarınızı çok güvenili buldum.

Aysun on Şubat 12th, 2011 at 23:00

Ben sizden bişey rica etsem dönem ödevim için 50 tane soru bulmam gerekiyor. Her siteye giriyorum hepsinde sorular aynı. Acaba siz bana yardımcı olabilirmisiniz? :/

murat on Şubat 28th, 2011 at 18:54

allah razı olsun site cok harika.

erturul on Mart 15th, 2011 at 12:55

evet cok faydali dönem odevime yardimci oldu.

betül on Mart 17th, 2011 at 16:16

Arkadaşlar çok uzun olmuş diyorsunuz ama bunlar bilmek zorunda olduğumuz bilgiler bunlarıda bilmezseniz hiçbir şey bilmeyin daha iyi.

selma on Mart 22nd, 2011 at 17:14

Bu site harika kim hazırladıysa allah ondan razı olsun.

şeyda nur on Mart 24th, 2011 at 19:36

ya süpersiniz ya çok işime yaradı.

Burak on Mart 27th, 2011 at 17:26

Çok teşekkürler.Defter tutmuyordum.Yazılı için çok işime yaradı. :)

Deniz on Nisan 10th, 2011 at 17:23

Çok güzel bir site teşekkürler. Dönem ödevim için çok yardımcı oldu. (:

SEDAT on Nisan 10th, 2011 at 20:48

Elinize sağlık çooook güzel olmuş sagolun emege saygı. :)

burak58 on Nisan 16th, 2011 at 00:05

Vallahi çok iyi bır sıte kendı edebıyatımızı halıkımızın edebıyatını ogrenmemde yardımcı oldunuz sagolun.

KEREM on Nisan 19th, 2011 at 21:03

Teşekkür ederim çok güzel bir site,sınavım var ve bana sınavım için hakkaten yardımcı oldu sağolun. Eksen

serkan on Nisan 29th, 2011 at 19:25

vallahi süper bir site teşekür ederim…

barış on Mayıs 2nd, 2011 at 14:14

Bu sitenin yapımında emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten insanın arayıpta bulamayacağı hiç birşey yok.

nesim on Haziran 6th, 2011 at 14:17

Lütfen bana yardımcı olun memlekette destan oldum adlı aşık veyselin şiiri var o şiirin tahlilini yapamıyorum yardımcı olursanız sevinirim.

fatma on Kasım 17th, 2011 at 17:21

Diğer arkadaşların da dediği gibi çok işe yarayan bir site herkese teşekkür ediyorum

musa on Kasım 21st, 2011 at 18:54

emege saydı güzel olmus .

Enes on Kasım 26th, 2011 at 16:17

Güzel bir site.

nuri on Aralık 12th, 2011 at 21:00

Allah Razı Olsun Herkese Teşekkür Ederimmmm Saygılarlaaa

onur on Aralık 13th, 2011 at 18:07

çok güzel olmş :))))

İSMET on Aralık 18th, 2011 at 12:23

ÇOK GÜZEL OLMUS ELİNİZE SAĞLIK BİZ ÖĞRENCİLERE ÇOK YARDIMCI BİR SİTE TEŞEKKÜR EDERİZ:)

onur nazım akcan on Aralık 19th, 2011 at 22:16

allah razı olsun baba yaa

Eşref on Aralık 20th, 2011 at 14:13

Gerçekten Çok Teşekkrler Aradıgm Her şeyi burada Buldm :D

özcan on Aralık 21st, 2011 at 20:13

gerçekten çok güzel olmuş sınavda çok yardımcı oldu

bersu on Aralık 22nd, 2011 at 20:50

Teşekkürler herkese Allah razı olsun…

mustafa on Aralık 26th, 2011 at 20:30

allah sizden razı olsun eğer siz olmasaydınız biz de yoktuk

ebru on Aralık 26th, 2011 at 23:09

Çok teşekür ederiz çok güzel yazmışsınız elerinize sağlık.Çok yardımcı oluyorsunuz.TEŞEKÜRLER

Mustan on Aralık 28th, 2011 at 20:59

Bu bilgiler benim çok işime yaradı size çok çok teşekkür ederim, :)

Ceren on Aralık 30th, 2011 at 10:39

Gerçekten çok güzel olmuş,teşekkür ederim.♥

alper on Ocak 1st, 2012 at 17:26

Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık

önder on Ocak 4th, 2012 at 15:15

Sitenizden faydalandım teşşekür ederim.

şimal on Nisan 10th, 2012 at 14:32

çok sağolun proje yapçam

damla on Nisan 12th, 2012 at 16:56

Çok güzel ödevimi yaparken bayağı işime yaradı size çok teşekkür ediyorum

gamze on Nisan 16th, 2012 at 20:41

cook güzell :)

çağrı on Nisan 17th, 2012 at 15:36

Çok teşekkrler yazılıda 4 soru çıkdı paylaitığınz bilgilerden

Özgür Çevik Hastası on Nisan 19th, 2012 at 20:45

Bu siteye bayıldım hemen Favorilere eklemeliyim!..
Ellerinize emeğinize sağlık

ayşe fatma on Nisan 19th, 2012 at 20:49

Güzel güzel

kübra on Nisan 30th, 2012 at 22:10

ayrıntılar ve örnekler için teşekkür ederim

kübra on Nisan 30th, 2012 at 22:11

Ayrıntılar ve örnekler için çok teşekkür ederim.

cennet on Mayıs 1st, 2012 at 15:52

buradaki bilgilerden yararlanarak proje ödevimi yapacağım ve 100 alacağıma da eminim şimdiden teşekkürler

ebru on Mayıs 3rd, 2012 at 18:36

çok uzun biraz kısa yapın biz öğrenciler için; ama güzel olmuş

mert on Mayıs 23rd, 2012 at 10:36

çok güzel

Yekta on Haziran 26th, 2012 at 19:26

Teşekkürler

MEHMET ELYASA on Aralık 16th, 2012 at 17:01

gerçekten çok güzel olmuş teşekkürler…

Volkan Canpolat on Mart 19th, 2013 at 22:51

Çok güzel olmuş elinize sağlık her yerde bu ayrıntılı bilgileri arıyordum :)

filozof on Nisan 29th, 2013 at 13:55

çok güzel olmuş ama biraz uzun olmuş olsun yarın sınav var ilaç gibi geldi :))))))

Kerem King on Mayıs 4th, 2013 at 12:15

çok sağolun 100 alıcam

ece yüceer on Mayıs 30th, 2013 at 18:02

Çok teşekkür ederim fakat biraz daha kısaltma şansınız varsa çok sevinirim.

yakısıklı on Haziran 2nd, 2013 at 17:39

Gerçekten çok güzel olmuş sizlerden bir şey istirham etmek istiyorum.Birazcık daha kısa yaparsanız biz öğrenciler olarak çok berhüdar oluruz.Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum ve arz ediyorum.

kimliksiz on Ocak 11th, 2014 at 19:58

Çok güzel olmuş yapanın elnize sağlık

nursen on Nisan 28th, 2014 at 11:13

Çok teşekkür ediyorum yeterince açık ve netti

merve soysal on Aralık 1st, 2014 at 18:38

çok ii ama uzun

ali azazoğlu on Aralık 8th, 2014 at 21:16

Saolun cok tşk

Eda Tünay on Aralık 28th, 2014 at 15:30

Diğer sitelerden daha iyi

Eda Tünay on Aralık 28th, 2014 at 15:33

Arkadaşlarıma bu sayfayı tavsiye ettim

Yazı Detayı