Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler – (Performans ve Proje Ödevleri)
75()

Nüfusun dağılışıyla ilgili faktörleri iki grupta toplamak mümkündür: (1) Doğal çevrenin verimi ve yerleşmeye uygunluğu ile ilişkili faktörler: İklim, su kaynaklan, toprak, yüzey şekli ve maden zenginlikleri; (2)Beşeri faktörler. İnsanların coğrafi çevreye uyum sağlama yetenekleriyle ilgili faktörler, toplumsal ve ekonomik örgütlenme, teknolojik durum, coğrafi konum, tarihsel faktörler. Beşeri faktörleri bazı araştırıcıların “tarihsel faktörler” adı altında da topladıklarına rastlanmaktadır.

1. Doğal çevre faktörleri: Bunlar arasında dağılışını açık bir seçik etkileyen iki faktör iklim ve yüzey şekilleri- dikkati çekmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık olarak onda dokuzunun ova ve benzeri düzlüklerde yaşayabilinmektedir. Diğer yandan, yeryüzü karalarının kabaca dörtte biri de yüksek sıcaklık ve az ya da düzensiz yağış koşullarının bir arada neden olduğu kuraklık yüzünden seyrek olarak nüfuslanmıştır.

Fiziki coğrafya koşullarının, yeryüzünde nüfusun dağılış ve büyüklüğünün şekillenmesinde genelde egemen olduğu kesindir. Bununla birlikte, çevreci determinist görüşün en güçlü savunucularının da kabul ettiği gibi, çevre elemanlarının (iklim, yer şekilleri, su, toprak, madenler, bitki örtüsü) ne tek ne de bütün olarak ve birbirleriyle uyum halinde nüfus sayısını ya da öteki demografik özellikleri kesin olarak belirlemediği de açıktır. Aslında dünya nüfus dağılışıyla ilişkili olarak belirtilmesi gereken belki de en önemli özellik, söz konusu dağılışın kolay açıklanamadığıdır. Nüfusun yoğun olduğu alanlarla seyrek olduğu alanlar arasında açık çelişkiler vardır. Merkezi ve Batı Avrupa’da ılıman iklim koşullarının yer aldığı kesimlerde tarım dışı ekonomik faaliyetlere bağlı yoğun nüfus topluluklarını değişik tarım sistemlerinin uygulandığı yerlerde de görmek mümkündür. Örneğin geçim türü tarım faaliyetlerinin geniş çapta egemen olduğu Çin ve Hindistan’da olduğu gibi, tarım faaliyetlerinin ileri bir teknikle entansif olarak yapıldığı Batı Avrupa ülkelerinde de yoğun nüfus toplulukları vardır. Her ne kadar topografya, doğal bitki örtüsünün çeşitliliğinin belirginleştirdiği toprak cinsi ve başka fiziksel elemanlar yerleşme koşullarında bölgesel ve yerel farklılıklar yaratıyorsa da, yeryüzünde yerleşme potansiyelini gösteren bir harita yapmak, kuşkusuz, hem güçtür hem de Pierre George’un l959) sözleriyle “biraz keyfi bir iş olur”. Aslında böyle bir harita gerçek nüfus dağılışı-yerleşme haritasından çok farklı olacaktır. Yerleşmeye elverişli alanlar içinde , yerleşmeye elverişsizlik özelliğiyle gerçek yerleşme arasındaki gözle görünür zıtlıklarıyla ve eşitsizlikleriyle şaşırtıcıdır. Yeryüzünde nüfusun yerleşmesi sürekli değildir ve yerleşme açısından düşük potansiyelli ya da potansiyel olmayan bölgelerin yarattığı nispi boşluklarla ayrılmış yoğun nüfuslu bölgelerden oluşur.

İnsanın özellikleriyle çevresel faktörler arasında dünya çapında bazı ilişkiler olduğu hâlâ kabul edilmekle birlikte, yakın zamanlarda, insanın özelliklerinin daha çok kültürel faktörlerle şekillendiği görüşü güçlenmiştir. Kuşkusuz, insanların yeryüzündeki dağılışını kısıtlayan bir faktör olarak iklim başta gelir. İnsan fizyonomisi dikkat çeker derecede fiziki çevreye uyum sağlayabilecek yapıdadır. Daha M.S.1500 yıllarında bile. yani insanın çevreye uyum sağlamak için birçok yeni teknik geliştirmeye başladığı ve yeni yeni ekonomik devrimlerin meydana geldiği devrede bile. insanın “ekümen”ı ya da “yerleşilebilir dünyası” şaşılacak derecede genişti ve büyük kısmı da şu yi da bu devrede ilkel grupların herhangi biri tarafından kullanılmıştı Gerçekten de, en dağınık biçimde de olsa, yüzeyin çok dik, drenajın kötü olduğu ya da çok kurak yerler dışında kalan, buzla kaplı olmayan her alan yerleşmiş durumdaydı. Aslında o zamanlardan beri yerleşmelerin yayılma alanlarında çok az genişleme olmuştur: Grönland kıyıları, Avrupa’da Alpler Kaliforniya ve Avustralya’nın kurak kesimleri gibi alanlarda devamlı yerleşmenin sınırları genişlemiş; Şili’nin kuzeyi, Alaska, Büyük Sahra’nın bazı kısımları ve Basra Körfezi’nin kurak kıyı kesimleri gibi yaşanması güç yerlerde madencilik faaliyetleri yüzünden yerleşmeler kurulmuştur. Ekümemn genişlemesini sağlayan insanların Izyolojik yapılarındaki esneklik deniz seviye sinden 5000 m’ye kadar olan alanlarda yaşayabilmesine de olanak sağlamaktadır. İnsanlar için en acil fizyolojik ihtiyaç oksijen olduğundan, daha üst sınırlarda, kısa süreli bile olsa, yaşayabilmek için özel bir eğitim ve oksijen takviyesi gereklidir.

İnsan yaşamı için diğer ihtiyaç yeterli derecede sıcaklıktır. Giyim ve barınak olmaksızın insan -5°C’de bir süre kaldığında ölür. Oldukça yüksek sıcaklıklara kısa bir süre dayanabilirse de, 40°C ve daha yüksek sıcaklık biraz uzun sürerse -nemlilik, rüzgâr ve gölgeye bağlı olarak- yine ölümle karşı karşıya kalınır. En uygun sıcaklıklar 10°C ile 30°C arasıdır. Kritik bir derece olan -50°C orta ve yukarı enlemler ile yüksek seviyelerde gerçekleşir. Gün ortası sıcaklığı ve yoğun güneş, birçok subtropikal alanda insanın dayanabileceğinin ötesindedir. Bununla birlikte, yaşama izin vermeyen sıcaklıklar dünyanın buzla kaplı olmayan hemen her yerinde bütün yıl boyunca vuku bulmazlar. Yaşamını sürdürmek için acil ihtiyaçları arasında içilebilir su ve gıda maddeleri de bulunmakla birlikte, insanın beslenme bakımından büyük bir dayanıklılığı vardır ve mutlak çöller dışında, insan, hemen her yerde dayanabilmektedir.


Buzullar, yürüyen kumullar, bazı bataklık türleri ve çok kayalık yüzeyler vb. araziler, özellikle teknik olanaklardan yoksun insanlar için yaşanılamayacak ortamlar olabilirler. Fakat bu yeryüzünün yalnızca küçük bir kısmı için söz konusudur. Ancak, buralar da bazı yeni tür faaliyetlerin (turizm ve rekreasyon) gelişmesine ortam oluşturabilmektedirler. Nüfus dağılışı üzerinde toprak türlerinin de etkisi olduğu öteden beri dikkati çekmiştir. Alüviyal topraklar ve delta toprakları genellikle tarım faaliyetlerine çok uygun oldukları için yoğun nüfus toplanmalarına sahne olurken, tarıma az elverişli olan podzol ve lateritlerin bulunduğu alanlar genellikle seyrek nüfusludurlar. Ancak, tarımsal teknolojideki gelişmeler, tarım-fiziksel koşullar ilişkisinde tarım lehine değişikliklere yol açmaktadırlar.

Dünya nüfus dağılışı, birçok yerde maden ve enerji kaynaklarının lokasyonundan da büyük ölçüde etkilenmektedir. Örneğin Batı Avrupa’nın nüfus dağılışı haritası, madun kömürü havzaları ve buna bağlı sanayi faaliyetinin yarattığı nüfus toplanma alanlarının dağılışını da yansıtmaktadır. Bir-k durumda bu eski madencilik merkezleri km:’de 1000 kişinin üzerinde yoğunluklara sahiptir. Güney Afrika’nın Rand kesimi, Amerika Birleşik Devletleri’nin Appalaş kömür havzaları, Ukrayna’nın Doneç Havzası ve baş-ı. birçok alan yerel maden yataklarının işletilmesiyle bağlantılı nüfus toplanma alanlarına örneklerdir. Kuzey Kanada ve Avustralya’nın iç kesimleri gibi yerlerde madenlerin bulunuşu ekümenin sınırlarının çok ötesinde, küçük de olsa, yerleşme yerlerinin oluşmasına yol açmıştır. Ancak, bu etki pazarın talebi, sermaye, işgücünün elde edilebilirliği, ulaşım, üretim maliyeti gibi birbirine bağlı bir dizi faktöre dayandığından, söz konusu yerleşmelerin varoluşları da bu faktörler tarafından belirlenecektir. Yukarıda özetlenen fiziksel etkilerin, bu bakımdan, söz konusu alanın ekonomik, toplumsal ve siyasal koşullarıyla ilişkili olarak değerlendirilmesi gerekir.

2. Beşeri Faktörler: Büyük sanayi ve ilişkili ekonomik faaliyetler ortaya çıkana kadar iklim ve diğer fiziki coğrafya koşullarının etkisi altındaki tarım faaliyetleri nüfus dağılışının sınırlarını çiziyordu. Böylece, belirli bir alandaki nüfus dağılışını etkileyen beşeri faktörlerin başında o alandaki ekonomik faaliyetin türü ve ölçeğinin geldiği söylenebilir. Teknolojik ve ekonomik ilerlemelerle birlikte, ekonomik faaliyetin türü ve ölçeği nüfus yoğunluk ve dağılışının zaman içindeki değişiminin de sorumlusu olmuştur. Sanayi Devrimi öncesinde oldukça düzenli dağılmış olan tarımsal nüfus, sanayileşmeyle birlikte kömür havzaları, enerji kaynakları, ulaşım, haberleşme hatları ve limanlar tarafından kendilerine çekilmiştir. Sanayi Devrimiyle, yüzyıllar boyunca oluşmuş nüfus kalıbının yerini yoğun nüfus toplanmalarının yarattığı bir dağılış kalıbı alınıştır. Ekonomik faaliyetlerin daha da farklılaşması ve gittikçe karmaşıklaşmasının nüfus dağılışını da daha düzensizleştirdiği ve eşitsizleştirdiğini söylemek doğru olacaktır.

Nüfus dağılışı üzerinde insanla ilgili faktörlerden göçlerin de büyük etkisi olduğu daha önce belirtilmişti. Özellikle kitlesel büyüklükte uluslararası göçler ve ülkelerin içinde gerçekleşen iç göçler bazen nüfusun yeniden dağılışına kadar götürebilmektedir. Tarihsel süreçler de, göçler gibi, nüfus dağılışının oluşmasında etkilidirler. Yeni yerleşme alanlarında yerleşme tarihi nüfus dağılışının bugünkü durumunu belirlemiştir. Örneğin Avustralya’da yerleşmenin dünyanın diğer yerlerine göre yeni oluşu, nüfusun birikerek yoğunlaşmasına (yoğunluk km2’de yalnızca 2.3’dür) ve ülkede nispeten düzenli bir kalıp oluşabilmesine olanak sağlamamıştır. Buna karşılık, Hindistan’daki yüksek nüfus yoğunluğu, burasının uzun bir uygarlık geçmişine sahip ve binlerce yıldır kullanılan bir alan olmasının da kısmen bir sonucudur. Ancak, uzun yerleşme tarihinin mutlaka yüksek nüfus yoğunluklarına sahip olunacağı anlamına gelmediğini de vurgulamak gerekir. Geçmişte dünyanın yoğun nüfuslu zengin olan bazı kesimlerinin şimdi çok seyrek nüfuslu alanlar oldukları da gözlemlenmektedir: Kuzey Afrika’nın bazı kısımları Mezopotamya ve Yukatan Yarımadası ve Doğu Sirilanka bunlara birkaç örnektir.

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
75 Yorum Bulunmaktadır
yunus on Ekim 12th, 2008 at 19:55

Bence bazı şeyler eklenmeli ama yine de gerçekten bilgilendirici ve derslere yardımcı olduğunu düşünüyorum.

BaHaR on Aralık 2nd, 2008 at 01:42

Teşekkür ederim gerçekten 1 saattir bunları arıyorum ama nüfusun dağılışını etkileyen etmenleri doğal etmenler ve beşeri etmenler olarak 2 gruba ayırıp şema halinde belirtilse daha iyi olurdu sanırım ama yine de teşekkür ederim.

ALİ AYHAN on Aralık 4th, 2008 at 11:22

Gayet güzel olmuş aradığım şey tam buydu ama biraz zor buldum. Hazırlayanlara tşk ediyorum.

cansu on Ocak 8th, 2009 at 16:05

Yaa nolur bu siteyi yapan bir de bana gereken seyleri yapsın fen bulmaca felan of hiç bişeye yarımıyor bu site.

E_M_İ_N on Ocak 12th, 2009 at 09:58

Bu sayfayı hazırlayanlara minnettaım çok güzel olmuş çok teşekkür edrim selamlar.

burak on Ocak 28th, 2009 at 19:11

Çok yardımcı oldunuz ama çok uzun açıklama yapmışınız.

liseli on Mart 3rd, 2009 at 18:41

Gayet güzel olmuş elinize sağlık ama daha iyi anlaşılması için maddeler halinde yazılsa daha iyi olur ama yinede elinize sağlık.

gamze on Mart 16th, 2009 at 18:51

Ya güzel ama benim aradığım bu değil benim aradığım ekonomik faaliyetlerin dağılışında neler önemlidir ya of bulamadım zaten neyse yinede sizinkide güzel.

pinar on Nisan 2nd, 2009 at 15:23

Çok tesekkurler bu biligileri verdiginiz icin.

Busee! on Nisan 6th, 2009 at 21:17

Ben yarım saatten beri arıyordum. İyi güzel ama çok UZUN! :-)

sevgi on Nisan 8th, 2009 at 18:34

Hiç güzel olmamış.Neden benim ödevime yardımcı olacak bir site yok ya.

abdullah on Nisan 14th, 2009 at 19:54

Ohhh beee elinize sağlık çok güzel olmuş yazması zordu ama yazdım aradığım şeydi sağ olun.

Kağan on Nisan 22nd, 2009 at 00:53

Süper çok teşekkür ederim arkadaşlar…

AtILaY GüÇeR on Nisan 29th, 2009 at 14:14

Çok sağ olun çok güzel olmus bende bunları arıodm sonunda buldum cok sağ olun.

zeynep on Mayıs 2nd, 2009 at 14:23

Aradığım konu değildi ama güzel olmuş.Yapanların eline sağlık.

emre on Mayıs 6th, 2009 at 17:02

Çok teşekkürler çok işime yaradı ALLAH sizden razı olsun.

sümeyye on Mayıs 10th, 2009 at 11:07

Size teşekkür ederim.Bana ödevimde yardımcı oldunuz.

tuğçe on Ağustos 6th, 2009 at 17:32

Bence,çok güzel olmuş ama çok detaylı değl aradığıma ulaşamadım.

yasemin on Ekim 13th, 2009 at 17:05

Bence bu çok detaylıydı bu ödevi aradığımda bana çıkacak olan şey iklim yer şekilleri iş imkanları felan olmalıydı bu çok geniş kapsamlı bence çok detaylı yazmayın.

cem on Ekim 15th, 2009 at 17:40

Gayet güzel olmuş. Hazırlayanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

gökçe on Ekim 17th, 2009 at 18:38

Bence hiç güzel değil çok saçma ve az şeyler koymuşlar. 2 saat anlatacağı yerine tüm hepsini yazsaydı daha iyi olurdu.

şeker on Ekim 19th, 2009 at 15:12

Çok güzel bana çok yardımcı oldu.

gizli işte on Ekim 26th, 2009 at 17:10

Tuhaf olsada ödev olarak yazdım işte.

MerT on Kasım 18th, 2009 at 19:07

İnsan madde madde yazar ama emeğe saygı…

ipek on Kasım 25th, 2009 at 16:11

Benim işime fazla yaramadı ama bilgi nasıl olsa bu şekil de yardım etmek istemişler. Yalnız biraz az ve öz (güzel) olsaydı çok güzel olurduu…

kral on Aralık 2nd, 2009 at 20:51

Sağolun odevıme yardım oldu tşkler ozetı yapsanız daha guzel olurdu. :D

esra on Ocak 9th, 2010 at 17:00

Çok uzun olmuş bence hiç gereği yok kısa başlıklar altında olsa daha iyi.

hamza on Şubat 3rd, 2010 at 17:51

Arkadaşlar başarılarınızın devamını dilerim fakat daha daha iyisini yapabilirsiniz daha güzel olabilir.

ne önemi var on Mart 6th, 2010 at 14:14

Daha açıklayıcı olabilirdi.Başlıklar halinde incelenseydi daha yararlı olurdu.Şimdi pek de faydalı olmamış açıkçası.

burak on Mart 14th, 2010 at 09:48

Bencede tuaf olsada bende ödevimi yapmak zorundaydım.

melis on Nisan 1st, 2010 at 12:36

Benim işime çok yaradı sunum yaparken kullandım.

bircan on Nisan 7th, 2010 at 21:49

Ben beğendim, çok güzeldi.Performans ödevi için değil sadece araştırma ödevi idi.Bu yüzden teşekkür ediyorum.Birde yorumu yazmadan önce bir uyarı bölümü var.Çok güzel bir davranıştır.TÜRK vatandaşı olarak bu sitenin güzel davranışından gurur duydum.Eğer benim Türkçe kurallarına uygunsuz kelime veya noktalama yanlışı varsa affedin.

asya on Nisan 14th, 2010 at 19:57

Hicte yardımcı olmadı bu bilgiler bana.Biraz daha ayrıntılı anlatabilirlerdi.

sedef on Mayıs 12th, 2010 at 14:41

Bence de benim işimede yaradı ama daha güzel olabliridi.

sedef on Mayıs 12th, 2010 at 14:45

Bencede daha güzel olabilirdi ama benim işimi gördü.

necati(akdereli) on Mayıs 25th, 2010 at 20:35

Güzel olabilirdi ama benim işimi gördü sağ olun.

esra on Ekim 14th, 2010 at 14:13

Ben çok beğendim çok güzeldi sağolun.

Büşra on Ekim 22nd, 2010 at 16:36

Çok uzunmuş ama işime yaradı. Sağolun….

beste and neva on Ekim 26th, 2010 at 21:19

Valla çok lazımdı sosyal için yazana cok tşkür ederim…

cansu on Ekim 27th, 2010 at 14:59

Teşekkür ederim.İşime yaradı.Ayrıca keşke tüm siteler sizin siteniz gibi bize güzel dilimiz olan Türkçe’yi hatırlatsalar.Yakında Türk milleti öz dilini unutacak.Bu da çok kötü bir durum.Bu nedenle ikinci kez teşekkür ederim.

abdullah on Ekim 27th, 2010 at 15:06

Bence çok güzel bir site ben böyle sitelerde araştırma yapmak isterim.

gercek on Ekim 28th, 2010 at 13:18

Bence site hiç güzel degil. Benim ödevime yarayacak bilgiler yok. Bircan sedef vs bunlarda hepsi yagg yakıyor. Hepsi palavra. Dogruyu konuşalımm site hiç güzel ve proje ödevi için gerekli bilgiler yok. Benim işimi görmez…

hazal on Kasım 2nd, 2010 at 17:37

Bu siteyi çok sevdim ama aradığımı bulamıyorum.Lütfen bana yardımcı olur musunuz?

hazal on Kasım 2nd, 2010 at 17:46

Bu site çok güzel,çok beğendim ama aradığımı bulamıyorum. Daha açık ve ayrıntılı yazılabilirdi. Fen ve Teknoloji dersine ait hiçbir şey yok. Bana çok lazım performans ödevi için.Lütfen bana yardımcı olun arkadaşlar…

seda on Aralık 15th, 2010 at 20:17

Malesef berbat bir siteniz var. İşimi görmediii… Doğru ları yazalım lütfen.

esra on Aralık 23rd, 2010 at 15:42

İğrenç bir siteniz var aradığımı bulamadım.

fadime on Aralık 26th, 2010 at 14:45

Çok teşekkür ediyorum.Emeğe saygı.Sizin sayenizde güzel not alabileceğim.İnşallah öğretmen güzel not verir.İyi günler.Hoşça kalın.

deli on Aralık 29th, 2010 at 18:09

Sayfa çok kötü yani arkdaşlar yazmayın yani ben yazdım ama kötü idi.

gülay on Şubat 24th, 2011 at 16:25

Sitenizi çok beğendim ama malesef aradığımı bulamadım.Lütfen bana yardımcı olun lütfen…

gülay on Şubat 24th, 2011 at 16:27

Siteniz iyi ama istediğimi bulamadım yardım edin

banu on Şubat 26th, 2011 at 14:44

Öncelikle sitenizi beğendim

buket on Mart 17th, 2011 at 17:58

Berbat ötesi bir site adam akıllı bir bilgi vermemişsiniz ardığımı bulamadım.

ömer on Nisan 5th, 2011 at 17:19

Ben bu siteyi hiç beğenmedim aradıklarımız çok uzun hocalar kızı yo neden bukadar uzun ödev getirdin diye azar işidiyor öğrenciler ne olur bundan sonraki bilgileri kısa verirseniz mutlu oluruz saygılar. :))

Deniz on Nisan 7th, 2011 at 17:31

Bence çok güzel bir siteniz var benim çok işime yaradı teşekkür edem.

Deniz on Nisan 7th, 2011 at 17:33

Bence çok güzel bir siteniz var beğendim. Teşekkür ederim.

masumluk meleği on Nisan 7th, 2011 at 19:15

Hepiniz kötü yorumluyorsunuz bu sizin aradığınız değil ama başkalarının aradığı olabilir. Ön yargılı olmayın eminim zordur, çok fazla emek gerekir.bence güzel emeği geçen herkese teşekkürle. xD

sümeyye on Nisan 8th, 2011 at 13:10

Benim performans ödevi için çok yaradı hep bu siteden açarım artık ödevlerimi hoşçakalın.

ben on Nisan 12th, 2011 at 20:48

Blgileriniz hiç yararlı değil ve bilgi değil saçma salakça bilgiler.

fatma on Nisan 13th, 2011 at 15:42

Bu siteyi hiç beğenmedim lütfen daha güzel bir site açın.

sırma on Nisan 19th, 2011 at 16:53

Ben dünyadaki faktörlerle ilgili bir araştırma ödevim vardı bunuda çok beğendim acaba kaç alacağım teşekkür ederim.

derin on Nisan 24th, 2011 at 21:14

bilgileriniz saçma sapan hiç güzel değil bu siteyi kapatın kimse görmesin daha iyidir yani iğrenç.

ada on Nisan 24th, 2011 at 21:17

Bence site güzel biraz daha iyi olursa daha iyi ama bence yinede güzel olmuş yani beğendim ve kaydettim.

gamze on Nisan 28th, 2011 at 17:45

Çok uzun ama güzel bir site.

yok on Nisan 28th, 2011 at 19:54

Hayır.bence cok güzel bilgiler var.tesekkürler.

kimse kim on Ekim 29th, 2011 at 16:07

beğendimm…

hasan on Kasım 21st, 2011 at 22:36

saol admin :)

dilaver on Aralık 23rd, 2011 at 08:42

ben bunu beğenmedim açıkçası daha iyi olmasını isterdim

nebahat on Ocak 3rd, 2012 at 16:22

ben nebahay sayfanın hastasıyım aşığım çook güzel yaşar hoca 100 verdi allah razı olsun haberiniz olsun dilanı seviyorum aşkımm sayfaaa

nebahat on Ocak 3rd, 2012 at 16:23

çook güzel terbiyeli edepli bir sayfa.

şekeykız on Şubat 27th, 2012 at 16:58

Güzel bir site çok hoşuma gitti. Emeğe saygı lütfen. Çoğu kişinin işine yaramış, bilgiler de çok güzel. Ödevim için önemli bir kaynak oldu Teşekkürler…

svgrhn on Mart 13th, 2012 at 19:46

Çok uzun konular var

HACER TARLA on Mart 20th, 2012 at 20:12

bence güzel bir site aradığımı buldum fakat çok uzundu ama yinede beğendim elinize sağlık

sude on Mart 26th, 2012 at 18:36

ya gerçekten çok güzel bilgiler teşekkürlerr … ödevim bitti!

emine on Nisan 2nd, 2013 at 17:01

bence okumalıym ödevime yaraya bilr

eeeeeee on Nisan 2nd, 2013 at 17:34

hey arkadaşlar biriniz beğendi biriniz beğenmedi olmuyor ama site güzel ama uzun olsun eminim iyi not alırsınız yorum yap

Yazı Detayı