Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Testler - Sorular » Paragraf – (Testler – Sorular)
51()

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1.  Yabancı dillerin etkisinin artması, Türkçenin söz varlığını, söz dizimi özelliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Divan Oteli demek dururken Hotel Divan, Marmara Oteli demek dururken The Marmara demek, Türkçenin sözdizimi özelliklerini zorlamaktır. Son zamanlarda bir de çeviri yoluyla anlatım türü ortaya çıktı. Sözler Türkçe, ama  anlatım kalıbı yabancı kaynaklı… Doğru olmayan bu kullanışlar da yaygınlaşıyor: Çay içmek, kahve içmek yerine çay almak, kahve almak; özür dilerim yerine üzgünüm gibi kullanışlar bunlara sadece birkaç örnek. Türkçenin yapısına ve mantığına aykırı bu yanlışlardan kurtulmamız gerekiyor.

 

Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

 

A) Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtulmalıdır.

B) Yanlış kullanımlar dilimize zarar verir.

C) Bazı anlatım kalıpları olduğu gibi çevrilmemelidir.

D) Dilimizin kurallarına aykırı kullanımlardan kurtulmamız gerekir.

E) Yabancı kaynaklı kullanımlar bir dilin zenginliğinin göstergesidir.

 

2. Halit Ziya, eserlerinde insani değerleri esas aldığı için onun eserlerindeki kahramanlar insanı her yönüyle adeta kuşatır. Toplumun her kesiminden seçilen kahramanlar, yüzeysel bir şekilde tanıtılmaz. Yazar, kahramanlarının mizacı ve psikolojileri üzerinde yoğunlaşarak onların iyiye ya da kötüye doğru yönelişini tarafsız bir şekilde verir. Bunu yaparken de toplum gerçeklerini göz ardı etmez ve toplum gerçeklerini olduğu gibi yansıtmaya çalışır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yazar, kahramanlarını gerçekçi bir şekilde tanıtmıştır.

B) Yazar, kahramanlarını tanıtırken onların ruhsal yönleri üzerinde de durmuştur.

C) Halit Ziya’nın eserlerinde toplumun her kesiminden insana rastlamak mümkündür.

D) Yazar, kahramanlarını tanıtırken yan tutmaz.

E) Halit Ziya’nın kahramanları ya tam iyidir ya da tam kötüdür.

 


3. Alman dilinin gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkan Nietzsche, yazılarını bir şiir uyumu içinde yazar, aklından geçeni yazıya dökerken dil bilgisi kurallarını bir yana iter; aforizmalar şeklinde yazdığı eserlerinin büyük kısmı imalarla, düşüncelerine dair ipuçları ile doludur. Olumlu başladığı bir cümleyi ya da paragrafı olumsuz bitirir ya da olumsuz başlar, olumlu bitirir. Alaycı, iğneleyici bir anlatımı vardır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yazar dil bilgisi kurallarına uymamıştır.

B) Yazılarında şiir uyumu görülmektedir.

C) Gelenekçi söyleyiş kurallarının dışına çıkmıştır.

D) Yazılarının gidişatında istikrarlı davranmıştır.

E) Anlatımında kendi düşüncelerini de vurgulamıştır.

 

 

4.  Türk kültür hayatındaki son on-on iki yıllık gelişme cumhuriyetin kuruluşundan sonra yapılan reformlardan hız almıştır. Tanzimat döneminin reformlarıyla başlayan dönem Türkiye’de Doğu – İslam müesseseleriyle Avrupa’dan müesseselerin yan yana yaşadıkları bir geçiş dönemidir. Cumhuriyetin kuruluşuyla girişilen reformlar ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası olan ikililiğe son vermiş, Türkleri kesin olarak batı kültürü ve medeniyeti çevresine sokmuştur.

 

Yukarıdaki paragraftan ‘Türk kültür hayatı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 

A)Cumhuriyet döneminde yapılan reformlar bazı alanlarda ikililiğe yol açmıştır.

B)Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Doğu-Batı kültür öğeleri bir arada devam etmiştir.

C)Osmanlı İmparatorluğu‘nda Tanzimat‘tan sonra ikililik yaşanmıştır.

D)Türkiye’de yaşanan ikililik Türklerin batı kültürü ve medeniyeti çevresine girmesini zorlaştırmıştır.

E) Kültür hayatımızdaki gelişmeler cumhuriyetten  sonraki reformların sayesinde olmuştur.

 

 

5.  Çağdaşları arasında en büyük şairdi Atilla İlhan. Kendi alanında bir virtüözdü. Ama artık yok! Şiirlerindeki serbestlik, rahatlık ve ne olursa olsun doğruluk’ Çoğu şairde göremeyeceğimiz bir üslup’ Lise sıralarına yazılan iki satırı, şiir diye okuyan toplumumuzda bu ne büyük acıdır(!) Allah’ın rahmeti üzerine olsun…

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şair Türk edebiyatının en büyük şairiydi.

B) Doğruluktan yana olan bir şairdi.

C) Üslubu birçok şairden farklıdır.

D) Toplumumuzda şairin değeri bilinmemiştir.

E) Kendi alanında önde gelen bir şairdir.

 

 


6.  Türkçenin şu andaki en önemli sorunu, dildeki yabancı öğelerin artmasıdır. Her dilde yabancı kökenli söz vardır. Hiçbir dil saf değildir. Türkçe de pek çok dile söz vermiş, pek çok dilden söz almıştır. Türkçenin verdiği sözler de vardır. Bunlardan en ilgi çekici olanı son zamanlarda dilimize giren kiosk’tur. Bu söz Türkçeden İngilizceye geçen köşk sözüdür. İngilizcede kiosk biçimine dönüşmüş ve bizim sözümüz bu defa farklı bir anlamda karşımıza çıkmıştır. Dildeki yabancı sözlerin bir ölçüsü olma-lıdır. Bu ölçü dilin kimliğini bozacak derecede olmamalı- dır.Dil gerek duyduğu sözleri,karşılık bulunmaması durumunda yabancı dillerden aynen veya ses değişikliğine uğratarak alır.                                                                        

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?                                                                

A) Türkçeden yabancı dillere sözcükler verilmiştir.              

B) Dilimize giren sözcükler dilimizin yapısını bozacak derecede olmamalıdır.                                                                                

C) Yabancı dillere geçen sözcükler değişime uğrayarak tekrar karşımıza çıkmıştır.                                              

D) Dilimize yabancı sözcükler girmemelidir.                   

E) Yabancı sözcük kullanmayan hiçbir dil yoktur.

 

7.  Klasik sözcüğü, üzerinden çok zaman geçtiği halde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak gösterilen eserler için kullanılır. Klasikler, edebiyatı edebiyat yapan gerçek değerlerdir. Böyle önemli eserlerin sahnelenmeleri çok dikkatli bir çalışma gerektirir. Eserin özüne, ruhuna, geçtiği çağa, metinde yaratılan atmosfere ve dil yapısına sadık kalmak esastır. Klâsikler çinko, kalay, bakır değildir, onlar altındır,24 ayar altın. Altına altın muamelesi yapmak ve meseleye bir sarraf hassasiyetiyle yaklaşmak gerekir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir.

 

A) Klasik eserler kalıcı eserlerdir.

B) Klasikler edebiyatın temel taşlarıdır.

C) Klasik eserler sahneleneceği zaman eserin genel yapısının bozulmamasına dikkat edilmelidir.

D) Günümüzdeki klasikler gelecekte de varlığını sürdüreceklerdir.

E) Klasikler değerlendirmeye alınırken çok hassas davranılmalıdır.

 

 

8. Dil değişimine inananlar, ona yürekten katılanlar; evimizde oturup düzgün uyaklı, Nedim ağzından gazeller yazarak kendimizi ve iki üç bağımlıyı eğlendirmek hevesinde değiliz. Bizim bütün düşüncemiz, derisi katılaşmış eline sapanını tutan,çatlak topuklu,çorapsız ayağıyla Türk topraklarının göbeğine basan yurttaşlarımızın söylediğini anlamak, istediğini yapmak, yapmasını istediğimizi ona kolayca anlatmaktır.

 

Böyle söyleyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A) Nedim ağzından gazeller yazmak istemektedir.

B) Halkın kendisini kolayca anlamasını istemektedir.

C) Dilin değişiminin halkı zor durumda bıraktığını düşünmektedir.

D) Halkın üst tabakasına seslenmeyi yeğlemektedir.

E) Dilin değişmemesi taraftarıdır.

 

9.  Kadınların gerçek yüzünü saklayıp makyaj yapmalarını modern toplumun, çağdaş insanın kadın üzerindeki baskısı olarak görüyorum. Bu baskı altında kadınlar hep kendini saklamak, kendini insanlara beğendirmek zorunda kalmıştır. Kadınların bu baskıdan kurtulması, ancak toplumun kadına bakış açısının değişmesiyle mümkün olacaktır.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Toplumsal bir sorun olan makyaj, kadınları toplumda küçük düşürmektedir.

B) Kadınlar, makyaj yaptıklarında kendilerini daha güzel hisseder.

C) Makyaj yapımıyla toplumsal anlayış arasında bir bağ vardır.

D) Eski çağlardan bu yana toplum, kadınlar her zaman ön planda olmuştur.

E) Kadın gerçekten güzelse onun makyaj yapmasına gerek yoktur.

 

 

10.  Batılılaşmak Osmanlı’dan miras kalan ve Türkiye’nin de bir türlü dindiremediği iki yüzyıllık bir sancı. İçinde bulunduğumuz günler, bu sancıyı azaltmak için en somut adımların atıldığı bir tarihsel dilime rastlıyor. Avrupa Birliği’ne katılmak amacıyla peş peşe uyum yasaları çıkarıldı, yıllardır yaşadığımız antidemokratik uygulamaları kınayanlar Avrupa Birliği taraftarlarının katılımıyla artıyor, Türkiye’de Avrupa Birliği’nin getireceği ekonomik artılar ve eksiler tartışılıyor.  3 Ekim’den sonra müzakerelerin başlamasıyla ve tam üyelik vizesinin alınmasıyla her şey su yüzüne çıkacaktır.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Batılılaşma yalnızca Türkiye’nin sorunu değildir.

B) Günümüzde Avrupa Birliği için bazı adımlar atılmaktadır.

C) Avrupa Birliği’nde Türkiye’nin tam üyeliğinin artıları ve eksileri tartışılmaktadır.

D) Batılılaşma süreci iki yüz yıl öncesine dayanmaktadır.

E) Avrupa Birliği taraftarları Türkiye’deki antidemokratik uygulamaları kınamaktadır.

 


11. Zavallı Osmanlıca! Ne kadar kolay yıkılıp gitti. Selanik’te başlayan, kökenini halkın dil bilincinde ve konuşma dilinde bulan sade lisan akımı, beslenip gelişerek, yirmi yılda Osmanlıcayı tahtından indirdi. Yüzyıllar içerisinde oluşmuş bir yazı dilinin bu kadar kolaylıkla ortadan kalkması üzerinde yeterince durulduğunu, bu olgunun yeterince incelendiğini sanmıyorum.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Osmanlıca kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmıştır.
B) Sade dil akımı konuşma diline yakındır.
C) Osmanlıca çok geniş bir coğrafyada kullanılmıştır.
D) Osmanlıcanın oluşumu kısa bir zaman almıştır.
E) Osmanlıcanın yıkılması üzerinde fazla durulmamıştır. 

 

12.  Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelendiğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır.

Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına

B) Ticarette yeni atılımlar yapılmasına

C) Ekonomik alanda reformlara

D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesine

E) Sanayileşme hızının arttırılmasına

 

 

13.  Türk cumhuriyetlerinde, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra yeni bir süreç başlamıştır. Beş Türk cumhuriyeti bağımsız olmuş, diğerleri de daha serbest hareket edebilme imkânlarına kavuşmuştur. Nitekim bunun etkisi de kısa zamanda görülmeye başlanmıştır. 1991’de Azerbaycan, 1993’te Türkmenistan ve Özbekistan, 1994’te de Karakalpakistan Lâtin alfabesine geçme kararı almıştır. Bu ülkelerde yeni alfabeye geçiş kademeli olarak uygulamaya konmuştur. Diğer yandan Kırım Türkleri ile Gagavuzlar da Lâtin alfabesine geçerek bazı süreli yayınlarını yeni alfabeyle basmaya başlamışlardır.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Bazı Türk cumhuriyetleri serbest hareket etme imkânına kavuşmuştur.

B) Latin alfabesine geçiş bu devletlerin daha kolay edebi ürünler ortaya koymasını sağlamıştır.   

C) Bazı ülkelerde yeni alfabeye geçiş aşamalı olarak uygulamaya konmuştur.

D) Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bazı Türk cumhuriyetleri bağımsız olmuştur.

E) Sovyetler Birliğinin dağılması Türklerin yeni alfabeye geçişi için bir fırsat olmuştur.

 

 

14.  Gelenekler, bireysel yaratıcılık, grup farklılaşması ya da değişen koşullara uyarlanma zorunluluğundan ileri gelen değişme dinamiği ile çatışır. Bu durum nesil farklılaşmasına neden olur. Ama aynı zamanda da değişimle uzlaşır. Çünkü gelenekler değişmeyi, gecikmeli de olsa, giderek özümler. Bugünün değişimleri, yarının gelenekleri olur.

Yukarıdaki paragrafta ‘gelenek’ ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geleneklerin değişimle çatışması nesiller arası kopukluğa neden olabilir.

B) Gelenekler de zamanla değişebilir.

C) Değişimin başlıca nedenleri yaratıcılık ve farklılaşmadır.

D) Gelenekle değişim bazı noktalarda zıt düşebilir.

E) Gelenekler değişen koşullara çabuk uyum sağlar.

 

 

15.  Bilimde, teknolojide yaşanan gelişmeler dile de yansır. Yeni kavramlara, yeni ürünlere dilimizin kaynaklarından yararlanarak karşılık bulmamız gerekir. Türkçe söz köklerinden işlek eklerle yapılan yeni türetmelerle dilin söz varlığı zenginleştirildiği gibi, aynı yolla dile kazandırılacak terimlerle Türkçenin bilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmuş olacağız. Aksi halde dilimiz yabancı dillerin baskısı altında kalarak benliğini yitirir. Benliğini yitirmiş bir dilin milleti de yok olmaya mahkumdur. Bu konuda aydınlara ve özellikle dil araştırmacılarına büyük görevler düşmektedir.

Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

A)Teknoloji ve dil ilişkisi göz ardı edilemez.

B) Yapılan yeni türetmeler dilimizi zenginleştir

C) Teknolojinin yeni ürünlerine Türkçe karşılıkların bulunması Türkçenin bilim dili olmasını sağlar.

D) Bilim dili olan Türkçenin yeni kelimeler türetmesine gerek yoktur.

E) Teknolojiye paralel olarak yeni kelimeler türetmek dilimizi yabancı dillerin baskısından kurtaracaktır.

...Yanıtlar…

1) E
2) E
3) D
4) C
5) A
6) D
7) D
8) B

9) C
10) C
11)
D
12) D
13) B
14) E
15) D

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
51 Yorum Bulunmaktadır
c.ronaldo on Ocak 6th, 2008 at 17:10

ya matematik yok mu ya ben matematik Türkçe sosyal ve fen istiyorum (sesimi duyan var mı? hayır sesin gelmiyor.)

damla on Ocak 29th, 2008 at 20:15

ıyy bence hiç güzel olmamış bu site iğrenç ötesi öğ :-P hiç bir aradığımı bulamıyorum yaa

dikey_06 on Şubat 28th, 2008 at 20:02

ya bukadarcık mı? bana parağrafla ilgili 200 soru lazım ödev olarak sesimi duyan varsa söylesin…

can on Mart 3rd, 2008 at 18:00

çok güzel ya iyikdde bu siteyi yaptınız ödevde olan şiiri buldum teşekkürler

sevda on Mart 11th, 2008 at 21:23

bence çok kaliteli sorular iyiki yapılmış.ayrıca test çözmeyenler anlamayabilir

BİRGÜL on Mart 12th, 2008 at 09:39

SİTENİZİ ÇOK BEYENİYORUM AMA BİR ŞARTIM OLACAK BU DA NE YAZIYORSAK ONA GÖRE VERİN YAPICAĞINIZDAN EMİNİM

ugur on Mart 15th, 2008 at 20:10

guzel bır sıte ama 6,7,8, gıbısınden ayırarak paragraf testleri koyabilirlerdi

burcu on Mart 17th, 2008 at 11:47

bence bu site çok kaliteli.Çünkü bir taraftan eğlendirirken bir taraftan ödevlerimize yardımcı oluyor.Ama bir ricam olacak daha eğlenceli şeyler yapabilirsiniz.teşekkürler.

erci on Mart 17th, 2008 at 18:12

Bu site çok güzel ama öbür testler de olsa çok iyi olur.

suna on Mart 18th, 2008 at 20:59

site çok güzel çok çeşit sorular var fakat sadece Türkçeden var başka derslerden de olsaydı daha güzel olurdu bence

özge on Mart 22nd, 2008 at 14:50

ödevim paragrafta düşünceyi geliştirme yolları ama hoca 25 çözümlü soru istiyor ve en az 10 sayfa istiyor ve ben nereye baksam hep aynı açıklamalar hep aynı örnekler biri bana yardım etsin lütfennnn

neşe on Mart 22nd, 2008 at 21:11

paragraf soruları için çoook sağ olunn

giray on Nisan 6th, 2008 at 17:11

çok güzel testler

6. sınıf öğrencisi on Nisan 27th, 2008 at 16:30

Arkadaşlar bana 6. sınıf anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili 20 soru lazım cevaplarıyla birlikte.

ezgi on Mayıs 5th, 2008 at 21:01

Ben aradağım şeyi bulamadım bu sayfada…

gamze on Mayıs 6th, 2008 at 16:18

Test çok kolaydi çok güzel bir site…

mustafa on Mayıs 9th, 2008 at 15:45

Sorularınızı çok beğendim.

büşra on Haziran 5th, 2008 at 20:12

Evet gerçekten sorular çok güzel teşekkürler.

Beyza on Haziran 7th, 2008 at 14:46

Gercekten guzel bır sıte. Ben 7.sınıf oğrencısıyım. E sıkkı olmasa bile cok kolay bır test. İsıme yaradı. Teşekkürler!..

dilek on Haziran 15th, 2008 at 13:25

Evet testler çok kolay ve güzeldi.

aslı on Temmuz 30th, 2008 at 13:17

Bazen canımız sıkıldığında; genç yaşlı hepimizde saçma sapan sitelere girip, kötü diologlara mahrum kalıyoruz.

Bunun yerine saçma siteleri ortadan kaldırıp gençleri de bu konuda bilgilendirmeyi başarabilirsek (ki bu çok zor olacak) int. sitelerinde de yazışmaları doğru Türkçeyle yaptırmayı başarırsak (ki bu daha da zor) o zaman Türklüğe büyük bir katkıda bulunmuş oluruz.

Ben bu sitenin bunu başarabileceğine inanıyorum. Hepinizede kolay gelsin diyorum, başarınızın devamını diliyorum.

hilal on Ağustos 10th, 2008 at 12:51

Sorunun cevabı e şıkkı, yabancı dil ve sözcükler bizim dilimizi zenginleştirmez sadece kendi dil içerisinde zenginleşir. Bizim dilimize de etkisi oluyor yabancı dilin; ama cok yanlış bence ana dilimiz varken yabancı sözcüklerinden alıntı yaparak ve bunu Türkçemize ekleyerek konuşmak cok yersiz ve gereksiz. Sizcede öyle değil mi?

gözde on Eylül 11th, 2008 at 18:02

Bence çok güzel bir site olmuş. Sorular ve anlatımlar harika. Ancak bu siteyi biraz daha geliştirip başka dersleride ele alırsanız sevinirim. Tesekkür ederim.

ZEHRA on Ekim 24th, 2008 at 15:42

İnanılmaz, harika bir site kurmuşsunuz. Çok süper tüm derslerime yardım ediyor.

büşra on Aralık 2nd, 2008 at 16:17

Çok teşekkür ederim. Artık böyle yerlere pek girilmemekte. Aslında saçma yerlere girileceğine böyle bilgi verici sitelere girilmelidir. Ama ne yazıkki herkes saçma saçma yerlere girip ülkemizin eğitim seviyesine katkıda bulunmuyor. Hepimiz ülkemizin eğitim seviyesini yükseltmek için çalışmalıyız. Atatürkün izinden gitmeliyiz.

ayşe on Aralık 2nd, 2008 at 21:17

Bencede arkadaşlar. Harika bir site süper olmuş… BAYILDIM. Herkese tavsiye ederim.

sena on Aralık 6th, 2008 at 09:59

Hilal sana hak veriyorum. Sorunun cevabı e şıkkı.

sena on Aralık 6th, 2008 at 10:15

Bana ödevim için elli soru gerekiyor. Ancak okadar soru göremedim sitenizde. Lütfen daha çok soru koyun.

burak on Mart 12th, 2009 at 18:56

Bu site çok güzelmiş. Çok faydalı. Lütfen düzgünce Türkçe yazalım yazacaklarımızı.

ekübya on Nisan 24th, 2009 at 16:31

Bencede çok güzel çok yararlı bir site herkes’e tavsiye ediyorum.

bilal on Nisan 27th, 2009 at 17:30

merhaba site çok güzel olmuş tabi soruları daha güzel olmuş bence tam öss düzeyinde

ezgi on Mayıs 4th, 2009 at 09:55

bu siteyi kim kurduysa çok iyi yapmış ve iyi ki de kurmuş.Bugün Türkçe sınavım var buradan çalıştım.İnşallah 100 alırım. Teşekkürler.

fatmanur demir on Haziran 8th, 2009 at 15:52

İyiki de bu site var.Paragraf sorusuna ihtiyacım vardı,test kitaplarım bittiği için bir de SBS çok zormuş.Hele de Türkçe`de 16 tane paragraf sorusu varmış.
Ben de buradan buldum.Teşekkürler.

seda on Haziran 9th, 2009 at 13:44

Ben bu siteye bir göz attım ve gördüm ki süper bir site bu. Çok beğendim.Sorularda çok kolay.Soru çözenlere başarılar dilerim.

yağmur on Haziran 15th, 2009 at 11:35

Harika bir şey ben sbs ye girdim fakat girmeden önce öss soruları çözüyorum ki zora alışayım. Karşıma daha zor bir soru çıktığında apışıp kalmayayım diye. Bir de şöyle bir şey var siz zor soru çözdüğünüzde. Aslında zor olan bir soruyu gayet başarılı ve kolay bir şekilde çözebiliyorsun . E bu zor sorular da öss testleri oluyor. Aslında o kadar zor da değilmiş haa. Ama bu sadece Türkçe için geçerli.

queen ! on Kasım 19th, 2009 at 18:16

bu site ok güzel bütün ödevlerimi yapa biliorum tebrik ederm sorularda co kolay ama cok uzun olsun super birsite xD

kübra on Ocak 6th, 2010 at 09:44

sorular çok iyi hazırlanmış

selin on Mart 22nd, 2010 at 13:45

Ben bu siteyi çok sevdim ama daha fazla paragraf sorusu arıyorum. daha fazla soru yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

selin on Mart 22nd, 2010 at 13:46

Ben bu siteyi çok sevdim ama daha fazla paragraf sorusu arıyorum. Daha fazla soru yayınlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler.

cemre on Eylül 7th, 2010 at 18:46

Çok kolay sorular çok güzel olmuş ellerinize sağlık ben sbs den 498 aldım siz kaç aldınınz

aslı on Kasım 10th, 2010 at 18:26

Cemre allah aşkına senin doğru söyleyip söylemediğini biz nereden anlayacağız.Neyse ben sana inanmıyorum.Bu arada bu siteye göz attım bence güzel.Herkese tavsiye ederim.

melek on Ocak 15th, 2011 at 21:41

Çok güzel bir site benim işimede çok yarıyor bu siteyi kuranlara çok teşekkür ederim benim performans ödevim için gerekli hiç biryerde bulamamıştım fakat burda buldum size nekadar teşekkür etsem az yani 2 gün içinde teslim edilecek bu ödev ama ses olaylarını bulamadım bununla ilgili sorularda gerekli ses olaylarından soru hazırlayabilirseniz hazırlayın lütfen hazırlamasanızda gerekli değil başka yerlerden belki bulabilirim tekrar çok teşekkür ederim.

ilayda on Şubat 23rd, 2011 at 20:24

Bu Siteyi Çok Beğeniyorum… Bütün
ÖdevLerimi Buradan Yapıyorum Bu Sitenin Sayesinde Takdir Aldım Çünkü SınavLarıma Da Buradan ÇaLışıyorum Bu Siteyi KuranLardan Allah Razı Olsun…. Herkesede Tavsiye Ediyorum

melis on Nisan 19th, 2011 at 13:40

Sizin sayenizde sınavdan 95 aldım.

aytuğ34 on Mayıs 2nd, 2011 at 16:42

Ya abi süper sorular sbsden 473 yaptım sizce nASIL cemre sen 498 yapmadın bence abartmışın.

sena on Ekim 31st, 2011 at 18:57

gerçekten güzel ve anlamlı site

Ödeww on Aralık 12th, 2011 at 20:22

Gerçekten bana çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim bu siteyi yapana.

ASLI YAZICI on Şubat 5th, 2012 at 13:33

ÇOK GÜZEL BİR SİTE. HEP BURADAN TEST ÇÖZÜYORUM. ÇOK BAŞARILISINIZ. TEBRİK EDERİM

cüneyt on Mart 20th, 2012 at 09:43

çok teşk edrm çok güzel bir site sorularda güzel emeği gecen herkese tsk edrm

SİNEM on Nisan 11th, 2012 at 13:44

gerçekten çok güzel olmuş sınav öncesi böyle sorular çözmek eğlenceli oluyor. Bilgicik.com’a ayrıca teşekkürler

nestana on Nisan 24th, 2012 at 09:01

Sorularınızı beğendim. Çok güzelmiş,teşekkürler!

Yazı Detayı