Ana Sayfa » Ses Bilgisi » Türk Dili » Ses Bilgisi
163DARALMASI

Sözcüklerin sonlarında bulunan geniş ünlüler (a, e) özellikle “-yor” ekinin darlaştırıcı özelliğinden dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

bekl-e-yor > bekl-i-yor
kalm-a-yor > kalm-ı-yor
özl-e-yor > özl-ü-yor
soll-a-yor > soll-u-yor

örneklerinde bu daralma görülmektedir. “-yor” ekin den başka bir ekin ya da sesin darlaştırma özelliği yoktur. Ancak tek heceli olan “de- , ye-” fiilleri, kendinden sonra gelen “y” sesinden dolayı darlaşabilir.

de – yor > di – yor
de – yerek > di – yerek
de – yen > di – yen

Ancak bazen darlaşma olmayabilir.

de – y – ince > de – y – ince

KAYNAŞTIRMA HARFLERİ (KORUYUCU ÜNSÜZLER)

kurallara göre bir sözcükte iki ünlü yan yana gelmez. Araya kaynaştırma harfi girer. ’de dört tane kaynaştırma harfi vardır: ş, s, n, y. Bunların her birinin özel kullanım yerleri vardır.

ş kaynaştırma harfi:

* Üleştirme sayı sıfatlarında kullanılır.
Örnek:
İki-ş-er, altı-ş-ar, yedi-ş-er

s kaynaştırma harfi:

* Üçüncü tekil şahıs iyelik ekinden önce kullanılır. Daha çok isim tamlamalarında tamlanan görevindeki sözcükte görülür.
Örnek:
Çocuğun oda-s-ı, Balığın koku-s-u

Not: Ancak “su” ve “ne” kelimeleri bu kurala uymaz.
Örnek:
Yemeğin su-y-u yok. , Çocuğun ne-y-i kaybolmuş. örneklerinde olduğu gibi…

n kaynaştırma harfi:

* Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılır.
Örnek:
O-n-a haber verin. , Bu-n-u biliyoruz.

* İyelik eklerinden sonra hal eki gelirse kullanılır.
Örnek: Çocuğun kitabı-n-ı almışlar. , Fakirin evi-n-i yıkmışlar.

* İlgi eklerinden önce kullanılır.
Örnek:
Soba-n-ın kapağı düşmüş. , Sene-n-in sonu geldi. , Kasaba-n-ın sıcağı çok bunaltıcı.

y kaynaştırma harfi: Yukarıdaki kuralların dışında olan her yerde “y” kaynaştırma harfi kullanılır.
Örnek: Oda-y-a girdim. , Üşü-y-erek uyandım. , Ağla-y-anı tanıyorum.

Not: Kaynaştırma harfleri aslında iki ünlü arasında kullanılır. Ancak bazen iki ünlü arasına gelmediği halde de kullanıldığı olur. Özellikle “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcükler ünlüyle biten bir sözcüğe eklendiğinde baştaki “i” ünlüsü düşer ve yerine “y” kaynaştırma harfi gelir.
Örnek: silgi > silgiyle, soba > sobayla, hasta > hastaydı, kısa > kısaymış, bitti > bittiyse

Örneklerinde görüldüğü gibi “y” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir. Bu durum “n” kaynaştırma harfinde de görülebilir. Zamirlerden sonra hal eki geldiğinde gerekmese de bu harf bulunur.

Örneğin; “Ondan bunu hiç beklemezdim.” cümlesinde altı çizili sözcükte “n” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir.

Sessizle biten sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük birbirine bağlanarak okunur. Buna ulama denir.
Örnek: Bakkaldan ekmek aldım. cümlesinde iki yerde ulama yapılmıştır. Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.

SES DÜŞMESİ

Sözcüğün aslında bulunduğu halde, ek geldiğinde bazı sesler düşebilir. Bu düşme hem ünlülerde hem ünsüzlerde görülür.

Ünlü Düşmesi

Sözcüğün aslında bulunan bir ünlünün düşmesidir.
Örnek:
“Yapraklar daha şimdiden sarardı.” cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür.

Ünlü düşmesinin en yaygın kullanımı ise “Hece düşmesi” adıyla anılan kuraldır. Buna göre, sözcüğün son hecesinde bulunan dar ünlüler, ünlüyle başlayan bir ek sözcüğe eklendiğinde düşer. Bu özellik bazı organ isimlerinde, Arapçadan dilimize geçen bazı sözcüklerde, bazı Türkçe fiillerde görülür.

sabır – ı > sabrı
akıl – ı > aklı
burun – u > burnu
gönül – üm > gönlüm

Örneğin; “Kahvaltıya hazırlanın.” cümlesinde altı çizili söz “kahve altı” sözlerinin birleşmesinden oluşmuş, bu sırada “kahve” sözündeki “e” düşmüştür.

Düşmesi

Sözcüğün aslında bulunan ünsüzün, ek geldiğinde düşmesidir.

küçük – cük > küçücük
büyük – cek > büyücek örneklerinde sözcüklerin sonlarında bulunan “k” ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.


SES TÜREMESİ

Sözcüğün aslında olmadığı halde, ek geldiğinde ortaya çıkan seslerdir.

genç – cik > gencecik
bir – cik > biricik
az – cık > azıcık

örneklerinde ünlü türemesi görülmektedir. Buna benzer bazı sözcükler de vardır. Bunlar “öpücük, gülücük” gibi fiilden türeyen sözcüklerdir. Ancak “-cik”” eki isim soylu sözcüklerden yeni sözcükler türetebilir. Fiilden türeyen bu sözcüklerin “öpüşcük, gülüş – cük” gibi sözcüklerden “ş” sesinin düşmesiyle oluştuğunu söylemek daha mantıklı olacaktır. Dolayısıyla bir ünlü türemesinin olduğunu söylemek bu sözcükler için pek doğru olmaz.

Not: Bazen sözcüklerde ünsüz de türeyebilir. Arapçadan dilimize geçen his, af, zan gibi sözcükler ek ya da yardımcı fiil aldıklarında, sonlarındaki sessizler çiftleşir.

his – etmek > hissetmek
af – etmek > affetmek
zan – etmek > zannetmek

örneklerinde bu görülüyor. Burada aslında bir ses türemesinden çok sözcüğün Arapçadaki aslında bulunan şeklinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak sözcükler Türkçe kurallara göre incelendiğinden, bu, türeme olarak alınagelmiştir.

Büyük ve Küçük Ünlü Uyumları

Her dilde olduğu gibi, dilimizde de sesler ünlü ve ünsüz olmak üzere iki grupta incelenir. Bir sözcükte ünlüler arasında olduğu gibi ünsüzler arasında da bazı özellikler, hatta ünlülerle ünsüzler arasında bazı özellikler vardır. Bunları belli başlıklar altında inceleyelim.

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU

Türkçe’de sekiz ünlü vardır. Bunlardan a, ı, o, u kalın, e, i, ö, ü incedir. Bir sözcükte kalın ünlülerden sonra kalın, ince ünlülerden sonra ince ünlülerin gelmesi kuralına büyük ünlü uyumu denir.

Örneğin; “öğretmen” sözcüğü, bütün ünlüleri ince olduğu için kurala uyar, “asker” sözcüğü “a” kalın “e” ince ünlü olduğundan kurala uymaz. Üniversite sınavlarında bununla ilgili bir soru bugüne dek sorulmamıştır.

KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU

Bir sözcükte düz ünlüden sonra düz, yuvarlak ünlüden sonra düz – geniş veya dar – yuvarlak ünlülerin gelmesi kuralıdır. Özetle bu kurala göre;

a, ı, e, i ünlüleri birbirinden sonra gelebilir.

o, ö, u, ü ünlülerinden sonra ise u, ü, a, e gelebilir.

Bundan da soru çıkmadığından üzerinde fazla durmuyoruz.

ÜNSÜZ BENZEŞMESİ

Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünlüler “ç, f, t, h, s, k, p, ş” ünsüzleridir. Bunun dışında kalanlar ise yumuşak ünsüzlerdir.

Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa, ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Bu özelliği dört seste görüyoruz;

p – b, ç – c , t – d, ğ – g

Şimdi bu kuralı örneklendirelim:

“Kitap” sözcüğünün sonundaki “p” sesi serttir. Bu sözcüğe biz “-de” hal ekini getirirsek “kitapda” sözü oluşur. Bu durumda ekin başındaki “d” sesi yumuşak olduğundan sözcükte ünsüz benzeşmesine aykırı bir durum görülür. Kurala uyulması için, “d” sesi sertleşmelidir. Bunun serti ise, yukarıda göstermiştik, “t” dir. Dolayısıyla sözcük, “kitapta” olacaktır.

okul-dan > okuldan
av-cı > avcı
ağaç-dan > ağaçtan
ocak-cı > ocakçı

Yukarıdaki sözcüklerde eklerin sözcüğe nasıl uyduğu görülüyor. Birinci gruptaki sözcüklerde ek, yumuşak ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde değişmemiş, ancak ikinci gruptaki sert ünsüzlere geldiği zaman sertleşmiştir. Bu durum sadece çekim eklerinde değil yapım eklerinde de geçerlidir. Ekler sayılara geldiğinde de aynı durum geçerlidir. Sayının sesleri nasılsa ek de öyle olmalıdır.

Örnek: 11’de, 8’den, 5’te, 3’ten

Özel isimlerde de aynı kural geçerlidir.

Örnek: Samsun’dan, Emin’de, Sinop’tan, Yunus’ta

ÜNSÜZ YUMUŞAMASI

İki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar. Buna “ünsüz değişimi” denir. Elbette bu özellik, ancak yukarıda da söylediğimiz sert ve yumuşak şekli bulunan seslerde geçerlidir. Bunlar p, ç, t, k sert sessizleridir. Örneğin; “ağaç” sözcüğüne -i hal ekini getirsek, sözcüğün sonundaki “ç” sert sessizi yumuşayarak “c” olur; yani “ağacı” şeklinde yazılır.

Örnek: dolap – a > dolaba, çekiç – e > çekice, kanat – ı > kanadı, yemek – e > yemeğe

Yukarıdaki örneklerde sert sessizlerin yumuşadığı görülüyor. Ancak bu kural her sözcükte geçerli değil.

Örneğin; “Davranışları, doğruluğunun kanıtıdır.” cümlesinde altı çizili sözdeki “t” sert ünsüzü iki ünlü arasında kaldığı halde yumuşamamıştır.

Hangi sözcükte bu yumuşamanın olacağı hangisinde olmayacağı, belli bir kurala bağlanamaz. Hatta tek heceli sözcüklerin çoğunda olmazken, bazılarında olabilir. Bunu sözcüğün günlük kullanımlarını dikkate alarak anlayabilirsiniz.

Örnek: tek – i > teki, çok – u > çoğu görüldüğü gibi birincide değişim olmadığı halde ikincide olmuştur.

Dilimize Arapçadan geçen ve son hecesindeki ünlünün uzun okunduğu kelimelerde ünsüz değişimi yapılmaz.
Örnek:
“Sınavda hukuku seçecekmiş.” cümlesindeki altı çizili söz buna örnektir.

Bazı sözcüklerde ise ses iki ünlü arasında kalmamasına rağmen yumuşar.
Örnek: kalp – i > kalbi, art – ı > ardı, renk – i > rengi, harç – ı > harcı

Görüldüğü gibi iki ünlü arasında kalmadığı halde “p, ç, t, k” sert ünsüzleri yumuşamıştır. Bazı sözcüklerde ise bu seslerin yumuşamadığı görülür.

Örneğin; “Sonunda işler sarpa sardı.” cümlesinde altı çizili sözcükte yumuşama olmamıştır.

Örneğin; “Zonguldak’a yerleştiklerini duydum.” cümlesinde altı çizili sözdeki “k” sert sessizi yumuşamamış ancak biz onu okurken “Zonguldağa” diye okumalıyız.

 

 

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
163 Yorum Bulunmaktadır
SeRa on Ekim 14th, 2007 at 11:13

Sitenin muthis oldugunu soyleyen arkadas her kimse abartmis ..Daha iyilerinide gordum ..Biraz daha genis kapsamli olmali.

halil on Ekim 18th, 2007 at 16:27

çok güzel yapılmış ve uygulanmış herkese teşekkürler

halil on Ekim 18th, 2007 at 16:28

resa öyle diosun ama bulamayanda var

ayşe on Ekim 31st, 2007 at 15:57

güzel bir site sınavlarda çok yardımcı oluyor .yani böyle süper siteler yarayışlı siteler oldukça sınavlar kolay geçer

gamze on Ekim 31st, 2007 at 20:58

gerçekten çok güzel bir site ama soru cevap şeklinde ols daha da iyi olacakmış ama bunada şükür :-P

dilara on Kasım 1st, 2007 at 15:05

+hayret+ iii çok güzel ama daha fazla bilgi gerekli yine de güzel olmuş

pelin on Kasım 1st, 2007 at 15:09

emirhanda abartı yoo cnm ama güzel olmuş yani beğendim :-P

melike on Kasım 3rd, 2007 at 21:38

süper bir site gerçektende kutlarım

funda on Kasım 5th, 2007 at 19:47

gerçekten çok işlerimize yarayacak bir site olmuş ellerinize sağlık emeği geçen herkese teşşekkür ediyorum

alper on Kasım 7th, 2007 at 23:42

siteniz güzel gerçekten derslere cok katkıda bulunuyor bu site gamze ye selam Alperr

cok guzel olmıssssss on Kasım 8th, 2007 at 19:40

valla kankıler cok guzel olmus odevım vardı kım yolladıysa allah razı olsun

güray on Kasım 18th, 2007 at 22:30

Çok guzel olmus bunu hazırlayan herkeze teşekkür ederım .

ömer on Kasım 24th, 2007 at 21:40

çok güzel olmuş, ses bilgisini en ince ayrıntısına kadar anlatmışsınız. ellerinize ve gönlünüze sağlık….
sizden bir ricam var: bu konuyla ilgili bir de soru bankası oluşturursanız çok daha güzel olacak….

msc1993 on Kasım 27th, 2007 at 19:42

Bunu yazan benim maillerinizi aldım çok beğendim.Devamları gelecek

tuba on Aralık 1st, 2007 at 12:45

Varya manyak olmus ya çok saĞ olun harbi bize hoca ödeV Verdide bu site süper çok TEŞEKKÜRLER:d

——————————————
Yönetici Notu: Bu yorumun hakkı yayımlanmamaktı; ama yanlışlarını görüp bir daha aynı yanlışı yapmaman için yayımlıyorum. Büyük harfle belirttiğim yerler sonradan düzeltilmiştir.

burak on Aralık 3rd, 2007 at 22:35

kardeş sağ ol ya dil ve anlatımdan bizi bir eksiden kurtardın çok sağ ol

orhancan on Aralık 5th, 2007 at 21:17

Teşekür ederim (bilgiç)çok yardımcı oldun çünkü yarınki Türkçe sınavımda bu tip soru sorularsorullacağını söyledi öğretmenimiz çok (TEŞEKKÜR EDERİM) sana (biliç)

he bir deee söylemek istediğim birşey var!!!

(BU SİTEYİ KURAN KŞİYE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM) ve herkese tavsiye edrim tabi yarın 5 alırsamm

çağlar on Aralık 10th, 2007 at 19:39

Supersin bilgiç yarın Türkçe sınavım var geçen sınav 98 di inşallah bu sefer 100 olur. (Tabi senin sayende)

selanur on Aralık 10th, 2007 at 22:16

güzel bir site olmuş performans ödevimi hazırlamada baya yardımcı oldu.teşekkürler.

emre on Aralık 12th, 2007 at 16:46

bu site gibisi
yok bşka siteye uğramayın

oğuz on Aralık 17th, 2007 at 21:01

çok güzel ama ünlü aşınması vb. yokonun haricinde güzel

ceylin on Aralık 25th, 2007 at 10:31

Süper bir site. Türkçe sınavıma buradan çalıştım iyi bir not alacağıma inanıyorum sizin sayenizde.

serhat on Ocak 5th, 2008 at 19:55

sağ ol kardeş senin sayende Türkçe notum iyi gelecek dersler ile ilgili site burda başka yere ugramayın

sena on Ocak 8th, 2008 at 21:39

çok güzel olmuş ödevler artık bu siteden yapılacaktır (söz):)

EBRU on Ocak 16th, 2008 at 16:09

Gerçekten çok güzel bir site ELLERİNİZE SAĞLIK…..

fatoş on Şubat 6th, 2008 at 13:32

Arkadaşlar gerçekten bu site çok güzel olmuş renkli ve canlı yapmışlar.Bu siteyi yapanlara çok teşekkürler.Çok güzel olmuş gerçekten ,girdiği sitelerden en güzeli olmuş diyebilirim yani.Olmayan yok içinde ya çok güzel olmuş.Bu siteyi arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim bence sizde edin çok güzel.

kübra on Şubat 7th, 2008 at 21:55

çok teşekkürller güzel bir site yapanlardan Allah razı olsun kardeşler

lale on Şubat 8th, 2008 at 17:19

slm ben lale bu siteyi çok beyendim ve herkese tavsiye ederim gerçekten kendini bilen bir insan bence bu siteye girer…

selin on Şubat 11th, 2008 at 15:50

son 10 yılın öss de çıkmış soruları neden yayınlamıyorsunuz acaba +:(+

saka on Şubat 11th, 2008 at 19:38

ya millet şu ünlü aşınmasını biri açıklayabilirmi?

seda on Mart 5th, 2008 at 17:48

öss de cıkmıs sorulari yazsanız nasıl iyi olurdu

ghjgh on Mart 5th, 2008 at 18:10

ya arkadaşlar bana ağır aksak, yoklamak, kurcalamak, fersiz, çelimsiz, süzmek, süzülmek, canlanmak ve tuhaf ın eş, zıt ve yan anlamlısını söyleyin.acill

sema on Mart 19th, 2008 at 21:28

çok güzel olmuş.

ymR on Mart 24th, 2008 at 18:56

Süper. Çok beğendim. Güzel site. Tebrikler…

ümit on Mart 25th, 2008 at 15:44

Millet bu site çok güzel herkes bu siteye girsin ben girdim çıkamadım

büşra on Nisan 3rd, 2008 at 15:07

güzel bir site ama bazı şeyler yok. sesli harflerin yumuşaması gibi

K@dir61 on Nisan 7th, 2008 at 14:21

Siteyi Cok beğendim.. Herkese Tavsiye ederim !!

zehranur gürbüz on Nisan 7th, 2008 at 18:11

çokk güzel ödevim için de çok güzel oldu valla bu siteden Özlem Özgen Arıkan öğretmenime çokkkkk selamlar yolluyorum

maviboncuk on Nisan 8th, 2008 at 12:19

neden burada hiç test sorusu yok

fatoş on Nisan 11th, 2008 at 08:45

ÇOK GÜZEL BİR SİTE YILLIK ÖDEVİM İÇİN ÇOK YARARLI OLDU UMARIM HOCA DA BEĞENİR YAPANLARA TEŞEKKÜR

merve on Nisan 15th, 2008 at 20:31

Ya arkadaşlar yardımcı ses ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Lütfen yardımcı olun…

hilal on Nisan 18th, 2008 at 20:03

Çok tşk ederim bu site için çok yararlı bir şey ellerinize sağlık çok süper yapmışsınız.

sadist peri on Nisan 19th, 2008 at 22:49

Valla çok güzel bir site ödevim için çok yararlı oldu. Umarım iyi bir not alırım ama not önemli değil önemli olan öğrenmek desem çok atmış olmam değil mi? :-)

yagmur on Nisan 21st, 2008 at 15:01

Çok teşekkür ederim. Yazılıya çalışmak için süper bir yer… Bizim sitemize de bekleriz…

emine on Nisan 22nd, 2008 at 16:31

Çok tşk ederim sayenizde cok iyi şeyler ögrendim.

DjLgacCy on Nisan 24th, 2008 at 19:29

Çok güzel ve aynı zamnda yararlı bir site. Ama soru fazla yok şöle bir 20-30, soru olsa…

pınar on Nisan 26th, 2008 at 19:24

Bence de çook güzel. Yıllık ödevim için yararlı oldu.

recep on Nisan 28th, 2008 at 14:41

Dil anlatım dönem ödevımden 100 aldım. Çok teşekkürler. Ben d.bakırdan Recep.

aysel on Nisan 29th, 2008 at 13:13

Çok güzel olmuş. Bence herkesin bu siteye girmesi gerekiyor.

sevgi on Mayıs 7th, 2008 at 13:35

Süper çook güzel olmuş, yazanın elleri dert görmesin. Ödevim vardı yani yaradı. :-)

süper kiz on Mayıs 10th, 2008 at 14:27

Bence burası süper ötesi bir yer.

burak on Mayıs 12th, 2008 at 18:58

BENCE ÇOK GÜZEL. HARİKA İŞİME YARADI ÖDEV İÇİN. YALNIZ SORULARI OLSAYDI DAHA İYİ OLURDU…

sümeyye on Mayıs 23rd, 2008 at 21:58

Çok sağ olun çok lazımdı. Bütün ödevimi burdan yaptım. Yazanın elleri dert görmesin.

yunus on Mayıs 27th, 2008 at 08:14

çok güzel olmuş. hemde çok verimli

hazan on Mayıs 27th, 2008 at 18:32

Tesekkurler cok guzel bir site olmus. Sinava calismama yardimci oldunuz.

GAMZE on Mayıs 27th, 2008 at 22:21

Bence süper ve süper ötesi olmuş ve ödevime de yaradı. Ayrıca bu ödevden dolayı 100 aldım.

azime on Mayıs 28th, 2008 at 21:42

Bence de burası çok süper bir site. Bu siteyi arkadaşlarımada önerdim. Çok işimize yarayacağından eminim.

serap on Mayıs 31st, 2008 at 16:56

Bence de çok güzel ve de sbs için çok iyi oldu elinize sağlık.

ertan on Haziran 6th, 2008 at 15:25

Kardeşim bu siteyi kim kurmuşsa süper olmuş tşk.

naile gül on Haziran 15th, 2008 at 17:42

Bu siteyi çok beğendim. Süper olmuş yaa…

ergin on Haziran 19th, 2008 at 15:03

Bu site sbs için çok güzel. Bayıldım bütün bilgi var çok yardımcı oldu bu site.

gökhan on Haziran 23rd, 2008 at 10:24

Emeğe saygılar öğretime önem ve iyi bir anlatım var. Gerçekten çok iyidir teşekkürler…

Kerem on Haziran 23rd, 2008 at 12:48

Cok güzel olmus. Emeğe saygi lütfen.

şule on Temmuz 1st, 2008 at 15:45

Güzel bir siteymiş.

Büşra on Temmuz 2nd, 2008 at 14:16

Gerçekten çok güzel olmuş. Bir de bu konu hakkında test koyarsanız daha bir güzel olacak.

rüveyda on Temmuz 10th, 2008 at 15:12

Gerçekten çok güzel bir site ablamla birlikte hergün ziyaret ediyoruz. Sitede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.

asiş on Ağustos 27th, 2008 at 22:50

Çok güzel bir site. Dersanedeki ödevimi yapmam için çok işime yaradı. Teşekkürler…

selin on Ağustos 31st, 2008 at 23:43

Gayet güzel bir site olmuş. Çok yardımcı oldu bana, sağ olun.

kalpsiz on Eylül 17th, 2008 at 21:35

Sıte gercekten super olmus. Ellerınıze saglık, guzel bılgıler ogrendım. Sag olun.

özge on Eylül 19th, 2008 at 19:35

Site çok güzel olmuş çok beğendim. Bu siteyi kim hazırlamışsa çok güzel olmuş. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel site. Dershaneden verilen ödevde çok yardımcı oldu. Sağ olun.

Gürkan on Eylül 25th, 2008 at 19:22

Gerçekten çok güzel olmuş elinize sağlık. Fakat art arda 2 makale olması kafa karıştırıyor. Başarılar…

irem on Ekim 2nd, 2008 at 21:24

Lütfen ünlü aşınmasını anlatabilir misiniz?
Bilgiler için teşekkürler…

halil on Ekim 14th, 2008 at 16:40

Öncelikle bu siteyi açtığınız için çok ama çok tşk ederim her okul gelişimde burdan rahatlıkla Türkçeyi tekrar edebilirim ve sorular çözüyorum. Bu da bizim için çok avantajlı bir durum ve bunu açanlara çok tşk ediyorum. Başarıların devamını dilerim.

anıl on Ekim 22nd, 2008 at 18:53

Ben bu sitedeki bilgileri çok beğendim. Bu site sayesinde ürün dosyamdan 5 alacağım.

fenerbahçe on Ekim 22nd, 2008 at 18:56

Sizlerden allah razı olsun. Bu bilgiler sayesinde hocamdan dayak yemeyeceğim. Anıl

Osman on Ekim 30th, 2008 at 22:45

Benim hocam bu ödevi bize performans ödevi olarak vermişti. allah razı olsun bu yazıyı yazandan…

sevde on Kasım 13th, 2008 at 20:45

Gerçekten çok güzel bir site. Çok tşk. Ödevim çok güzel oldu!

Batuhan on Kasım 25th, 2008 at 11:14

Öncelikle, bizim için yararlı olan bu yaziyi yazan yazara teşekkürlerimi iletiyorum.Bu yazı sınavlar için bana pek çok bilgi verdi. Sağ olun, bu yazıyı yazan her kimse onun sayesinde iyi bir not alacağım.

gözde on Kasım 26th, 2008 at 17:39

Bu site iyi ki açılmış. Gerçekten ödevlerime çok yardımcı oldu.

ebrar on Kasım 26th, 2008 at 18:49

Bu site supermiş. Tüm aradıklarım var. Eğitime katkınız çok fazla tebrik ederim.

“”ela on Kasım 28th, 2008 at 09:47

Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık…

ŞEYMA on Aralık 1st, 2008 at 00:35

Gerçekten Allah razı olsun yapanın elleri dert görmesin.

Muhammet on Aralık 4th, 2008 at 12:45

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık. İşime çok yarayacak!

SeFa on Aralık 22nd, 2008 at 21:35

Ya ses olaylarıyla ilgili bir romanın içindeki ses olaylarını bulmak istiyorum da, hangi siteden bulacağımı bilmiyorum. Eğer bir bilginiz varsa, yollar mısınız? Ben her gün buradayım.

eralp on Aralık 24th, 2008 at 18:47

Merhaba bu site çok faydalı kaynakları harika! Bu dersten kesin 5 alırm (Türkçe) dersi.

oğuzhan on Ocak 4th, 2009 at 15:59

Gerçekten güzel olmuş ama bazı yerlerde hatlar yakalıdım onunu haricinde herşey çok güzel olmuş. Çalışmama çok yardımcı oldu teşekkür edrim sınavdan iyi almama sebep oldum gerçekten teşekkür ederim.

ebru on Ocak 6th, 2009 at 20:42

Gerçekten çok güzel olmuş…Ellerinize sağlık…

enhar on Ocak 8th, 2009 at 17:42

Gerçekten siteniz her öğrenciye göre yararrli çok ama çok teşekkür ederim bu konularimizi yayinlanladiğiniz için.

elif on Ocak 13th, 2009 at 14:59

Çok güzel anlatılmış.

oğuzhan on Ocak 15th, 2009 at 20:19

Çok sağolun çok güzel bir site.

cemre on Ocak 25th, 2009 at 13:29

Ya ben de necıp fazıl kısakürekın kaldırımlar şiirinin içinde ses olaylarını buldum. Emın olmak istiyorm bildiğiniz bir site var mı lütfen?

carrismatic_prens@hot. on Ocak 30th, 2009 at 23:32

Kuçuk unlu uyumunu hala anlamış değilim. Küçük ünlü uyumuyla buyuk unlu uyumu arasında bir fark göremedim. Konuyu anlayabilileceğim şekilde açarsanız sevinirim.

tunahan on Şubat 3rd, 2009 at 15:30

Klavyenize sağlık. çok güzel ve muhteşem olmuş.

tugan on Şubat 7th, 2009 at 20:02

Çok güzel olmuş sayesinde ödevimi daha rahat yaptım.

ferdi on Şubat 8th, 2009 at 13:56

Bu bilgileri kim yaptıysa ellerine sağlık.

selin on Şubat 21st, 2009 at 11:07

Küçük ünlü uyumuna uymaz? a.ömür b.çiçek c.kapı d.çamur

eylül on Mart 1st, 2009 at 21:24

Bence hepsini koysalar olurdu. Mesela sessiz yumuşamasını falan koymamışlar eksik olmuş.

eylül on Mart 1st, 2009 at 21:25

Bence eksik olmuş. Sessiz yumuşaması falan yok yani eksik olmuş yazım eksik kaldı o yüzden başka sitelerden araştırmak zorunda kaldım yani.

resul YILDIZ on Mart 8th, 2009 at 17:11

Verdiğiniz örneklerin altı çizili dediğiniz yerlerin altı çizili değildi ve onun haricinde hepsi çok güzel olmuştu.

esmehan on Mart 11th, 2009 at 21:09

Bence çok güzel olmuş. TEŞEKKÜR EDERİM .

rukiye on Mart 16th, 2009 at 20:22

Çok tesekkürler deneme sınavımda yardımıcı oldunuz. Çook teserkürler.

nehir on Nisan 7th, 2009 at 18:50

Çooook yardımcı oldunuz.Teşekkürler.Yazılıya buradan çalışıyorum.Bence farklı derslerden de konu anlatımı ve testler olsun.

nehir on Nisan 7th, 2009 at 18:52

Yazılıma faydalı oldu.Test ve farklı derslerin konu anlatımı olsun.

özgür yağız on Nisan 20th, 2009 at 12:02

Derslerime çok yardımcı oldu teşekkürler.

tatlı cadı on Mayıs 12th, 2009 at 16:57

Süper çok güzel sınavda çok başarılı oldum. Her kimseniz sizi çok seviyorum.Harikasınız.Çok teşekkürler.

fatmanur on Haziran 2nd, 2009 at 19:59

Çok teşekkürler sınavım için faydası oldu tekrar yaptım sayenizde sağolun.

aslı on Haziran 6th, 2009 at 12:25

Çok sağ olun ya SBS ye yardımcı oldunuz çok teşekkürler. Bu konulardan çıkar inşallah bu kadar çalıştım değil mi yani?

Berfu on Haziran 6th, 2009 at 13:26

Bence çok güzel bir site ve bütün öğrencilerin bu siteyi görmeleri lazım.Ben SBS’ye gereceğğim ve konu analizlerine göre burada çalışıyorum.Bütün ortaokul öğrencilerine de tavsiye ediyorum ve SBS’de başarılar diliyorum.

hira mina on Haziran 10th, 2009 at 17:48

Acıkcasını söylemek gerekirse ses bilgisini ve Türkçe dersini pek sevmem. Ama sbsye hazırlanmak için bu konulara çalışmam lazım. Emeği geçen herkese teşşekür ederim. Bir de hayırlısıyla sbs sınavım iyi geçerse çok sevinicem. Bunları yazdğınız için teşşekür ederim.

ayşegül on Haziran 12th, 2009 at 12:45

Çok teşkkürler sınavım sizin sayenizde güzel geçti. teşekkür ederim hepinize inşallah çok güzel puan alırım.

Gizem on Temmuz 28th, 2009 at 12:23

Bence süper bir site hazırlayanlara çok teşekkürler.

Ozan on Eylül 3rd, 2009 at 15:00

Çok yardımcı oldunuz sınavımda basarılı oldum sağolun.

emre on Eylül 29th, 2009 at 19:01

Bende bakalım başarılı olabilecekmiyim banada lazım.

nazlı on Ekim 15th, 2009 at 17:01

Teşekkür ederim bilgiler için çok güzeldi.

nK. on Kasım 3rd, 2009 at 19:59

Paylaşım için teşekkürler. Ayrıca sayfanın en başındaki Bu ‘Turqche’yle nereye? bölümleri harika olmuş…

sevinç on Kasım 15th, 2009 at 18:00

Böyle bir site yaptığınız için çok teşekkürler. Çok güzel ve yararlı olmuş. Benim yarın sınavım vardı ve kaynak kitabım yoktu ama siz o kitabın işini fazlasıyla gördünüz. Çok teşekkür ederim.

ezgi on Kasım 19th, 2009 at 17:54

çok güzell çok işe yaradı

chadLaq seqer… on Kasım 19th, 2009 at 17:57

çok işe yaradı güzel

duygu on Aralık 4th, 2009 at 05:42

Güzel bir site olmuş. Bana da çok yararı oldu. teşekkürler.

vahide on Aralık 27th, 2009 at 12:31

BENİM İSTEDİĞİM KONU BURADA YOK SÖZDE BİLGİCİK.

Büşra on Aralık 29th, 2009 at 21:00

Aynı hocanın anlattığı gibi kim yazdızsa ellerine sağlık…

edebiyat güzeli on Aralık 30th, 2009 at 18:46

Çok teşekkür ediyorum.Ellerinize sağlık.

İlayda on Şubat 8th, 2010 at 18:18

Siteniz gerçekten çok güzel.Çok beğendim.
Emeğinize sağlık…

irem:) on Mayıs 20th, 2010 at 19:38

Çok güzel olmuş yayınlayana çok teşekkür ediyorum,ellerine sağlık…

ef on Eylül 23rd, 2010 at 16:36

Bu bilgiyi yazanlara çok teşekkür ederim.

batuhan on Ekim 1st, 2010 at 10:32

Çok güzel olmuş herşey için teşekkürler emege saygı gösterelim.

estenya on Ekim 21st, 2010 at 19:40

Çok güzel olmuş teşekkürler.

veli on Ekim 27th, 2010 at 20:50

Çok güzel olmuş ben sınavdan 100 alacam bunların sayesinde.

selana gomez on Kasım 4th, 2010 at 19:43

Çok güzel gerçketen kesin 100 alırım çünkü bu benim işime çok yarayacak bir de komposizyon ne onu yazın.

harun on Kasım 4th, 2010 at 20:00

Hayatta üç şeyi iki kere düşün, kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı, ve bitirmeden sözünü!

yasin on Kasım 7th, 2010 at 16:29

Ben bunu çok sevdim.Ödevimi yapabilirim.

MUSTİ on Kasım 8th, 2010 at 22:21

Kompozisyon: Hoca sana bir konu veriyor örneğin ağaç yaşken eğilir ata sözü ne anlatıyor? Düşündüklerin onun hakkında başlangıç gelişme sonuç.

evrim on Kasım 11th, 2010 at 22:43

Hoca bizede sordu. :(

edep on Kasım 13th, 2010 at 22:59

Biz Türkçe öğretmenliği okuyan öğrenciler için biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz.

nehir on Aralık 2nd, 2010 at 20:07

bu site çok iyi bir site hemde yani bütün öğrencilerime bu siteyi öneriyorum

ÖDEV on Aralık 8th, 2010 at 20:13

Çok teşekkür ederim ünlü daralmasınıda verirseniz biraz daha iyi olur güzel paylaşım …

Serkan on Aralık 18th, 2010 at 20:09

Gerçekten çok sağolun çok yararlı bir site aradığım her şeyi bulabildim.

Mücahit ŞEBİN on Aralık 30th, 2010 at 18:09

Gerçekten çok güzel olmuş.

Gül on Ocak 8th, 2011 at 15:39

Konu gerçekten faydalı olmuş. Emeklerinize sağlık ,gerekli bilgiler az ve öz şekilde verilmiş.

ahmet on Ocak 9th, 2011 at 20:09

Teşekkür ederim bu bilgiler için. (-_-)

Barış Çiçek on Ocak 18th, 2011 at 21:26

saolun bilgiler için =)

Esra on Ocak 21st, 2011 at 10:36

Gerçekden çok güzel olmuş. :) Teşekkür ederim emeği geçen herkeze…

ceren on Ocak 31st, 2011 at 14:20

Gerçekten çok teşekkür ederim.Emeğinize sağlık.

SALİH on Şubat 11th, 2011 at 17:11

Bu bilgiler gerçekten çok işime yaradı.Teşekkür ederim!Sanırım Türkçeye layık bir ileti yazdım…

epçet on Mart 26th, 2011 at 21:58

yarın ygs ye gireceğim ancak şimdi öğrendim kaynaştırma harflerini güzel açıklanmış sağolun:)

gülşah on Ekim 30th, 2011 at 23:37

allah razı olsun:) bulamıyordum kolay kolay:D

aylin on Kasım 2nd, 2011 at 20:54

Sınavım var gerçekten işime yaradı,çok teşekkürler :)

Harun on Kasım 14th, 2011 at 23:21

Harbiden çok işe yaradı yarın sınavda rahatım kitap dan daha güzel anlatıyor.Teşekkürler :D

barış on Kasım 28th, 2011 at 20:41

süper bir şey emeginize sağlık.:D

ahsen on Aralık 2nd, 2011 at 19:31

çok teşekkür ederim ödevime yardımcı olcak gibi gözüküyor:D

eLa on Aralık 5th, 2011 at 11:00

tesekkürlerrr :)

gülşah on Aralık 5th, 2011 at 20:27

allah razı olsun bu bilgileri yazana

gökay on Aralık 8th, 2011 at 14:54

çok teşekkür ederim hepsi bir arada hiç bulamıyordum

melek on Aralık 21st, 2011 at 19:35

Çok teşekkür ederim.Çok işime yaradı.

sena on Aralık 28th, 2011 at 18:26

Süper olmuş elinize sağlık. Emeye saygı. Yapana sevgi gösterelim :D

mert on Aralık 29th, 2011 at 16:37

çok teşekkürler işime yaradı en yüksek notu ben aldım

hasan on Ocak 5th, 2012 at 17:49

Gerçekten çok iyi, çok yararlı. Elinize sağlık

Hatice on Şubat 2nd, 2012 at 14:15

Çok güzel hazırlamıssınız.İşime çok yaradı.

selin on Kasım 5th, 2012 at 22:50

Çok güzel olmuş elinize s
ağlık.

ayşe on Aralık 9th, 2012 at 22:15

Çok güzel olmuş.

Başak on Ocak 13th, 2013 at 19:02

Çok teşekkürler çok işime yaradı :)

fatma on Ekim 8th, 2013 at 14:39

istediğim şeyi bulamadım istediğim şey ünsüz sertleşmeydi

öykü on Kasım 29th, 2014 at 15:29

çok teşekürler sınavdaki konulardı

Yazı Detayı