Ana Sayfa » OKS - ÖSS - KPSS » Performans Ödevleri » Toplumsal Dayanışmanın Önemi – (Performans – Proje Ödevleri)
37


Dayanışmanın Önemi
(Performans )

Toplumsal dayanışma toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesidir. Yaşamımızda toplumsal dayanışmanın çok önemli bir yeri olduğunu artık anlamamız gerekmektedir. Çünkü iyi yaşamamıza yardımcı olacak hareketlerden birisi dayanışmadır.

 

İyi bir başarı için çevre faktörlerimizi de iyileştirmek zorundayız. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Çevresindeki tüm olaylardan direk veya dolaylı etkilenir. Bu etkileşme insana zarar verdiği gibi zirveye çıkmasına da yardımcı olur. Dayanışmalar sayesinde toplumlar ve ülkeler kalkınır.

Kendi başarısızlığımız eğer bir toplum içinde olumsuz etki yapıyorsa oturup, düşünüp nerede neden hata yaptığımız irdelememiz gerekmektedir. Kısacası, birbirimizin gözünü oyacağımıza, pozitif dayanışma içerisinde olsak, hem kendimiz hem çevremiz hem de ülkemiz bundan faydalanacaktır.

 

Bireylerin beraber hareket etmeleri elbette ülkemiz için çok faydalı olur, buna en güzel örnek Kurtuluş Savaşıdır. Birlik ve beraberlik içinde olan toplum kendi kendini yönetir, dışarıdan müdehalelere izin vermez. Karşılaşılan sorunlar daha çabuk çözülür ve gelişmek için gerekli şartlar kolayca aşılır.

 

Kısaca Ülkemizin dünya ülkeleri arasında önemli bir yere gelmesi için, toplum olarak bir dayanışma (fikir birliği) içinde olmalıyız.

 

Atatürkün eğitime verdiği önem

Atatürk, büyük bir asker, büyük bir devlet adamı ve diplomat olduğu kadar, eğitim alanında da milletimizin çağ değiştirmesini, atılım yapmasını sağlayan büyük bir önderdir. Atatürk’ün Millî Eğitim konusuna gösterdiği ilgi ve bu konuda ileri sürdüğü görüşler incelendiği zaman, bu konuya adeta bir eğitim düşünürü gibi eğildiği, konunun bütün yönleriyle çok yakından ilgilendiği, çevresine Millî Eğitimin önemini anlatmak içni her fırsatı değerlendirdiği, Millî Eğitimde göz önünde tutulması gerekli amaç ve ilkeleri açıklığa kavuşturduğu görülür. Atatürk eğitim alanındaki yenileşmenin önderidir.
Atatürk’ün gözünde, Türk Millî Mücadelesi, sırf askerî mahiyette, düşmanı vatan topraklarından kovmayı tek amaç bilen bir hareket değildi. Askerî alanda kazanılacak zafer, millî kurtuluşun ilk şartı idi. Fakat zaferden sonra yapılacak işler, bağımsızlık savaşı kadar önemliydi. Savaş sürerken bile, Atatürk, savaş sonrasının sorunlarına hazırlanıyor, bu arada Millî Eğitim konusuna da eğiliyordu.

 

 


Bağımsızlık Savaşının en bunalımlı günlerinde, düşman kuvvetlerinin kesin sonuca ulaşmak hayaliyle baskılarını arttırdıkları, Ordumuzun Sakarya’ya kadar çekilmesine yol açan Kütahya-Eskişehir yöresindeki Yunan saldırısının tehlikeli şekilde geliştiği günlerde, 16 Temmuz 1921’de, Ankara’da “Maarif Kongresi” (Millî Eğitim Kongresi) toplanmıştır. Atatürk cephedeki şartların ağırlığına rağmen, bu Kongrenin ertelenmesine razı olmamış, hattâ Kongrenin açış konuşmasını kendisi yapmıştır.

 

Bu açış konuşmasında, -devam eden savaşa ve bütün maddî imkânların düşmanı vatanımızdan kovmak için kullanılması zorunluluğuna rağmen- “millî” ve “çağdaş” bir eğitimin temellerinin atılmasını, yapılacak işlerin sağlam bir programa bağlanmasını istemiştir. Bu konuşmasında:
“Yüzyıllarca süren derin idarî ihmallerin devlet bünyesinde açtığı yaraları iyileştirme yolunda harcanacak çabaların en büyüğünü, hiç şüphesiz, irfan (bilgi ve kültür) yo/unda kullanmalıyız” diyen Atatürk, acı bir gerçeğe parmak basar:
“Şimdiye kadar izlenen öğretim ve eğitim yöntemlerinin, milletimizin gerileme tarihinde, en önemli etken olduğu kanısındayım.

 

Ayrıntıları eğitim uzmanlarına bırakmak istediğini belirterek, bazı genel ilkelere değinen Atatürk, eski devrin hurafelerinden, boş inançlarından, Doğudan ve Batıdan gelebilecek zararlı etkilerden uzak, millî karakterimize ve tarihimize uygun bir kültüre muhtaç olduğumuzu vurgular. “Gelecekteki kurtuluşumuzun büyük önderleri” olarak selâmladığı öğretmenlere duyduğu derin saygıyı dile getirir. Çevresine inanç aşılar:
“Silahıyla olduğu gibi, dimağıyla da mücadele zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur” der.

 

Atatürk’ün, yıllar sonra, “Cumhurbaşkanı olmasa idiniz, ne olmak isterdiniz?” sorusuna, “Millî Eğitim Bakanı olarak eğitim davasına hizmet etmek isterdim” diye cevap vermesi bile, eğitimi millet hayatında ne kadar önemli bir etken olarak gördüğünün işaretidir.

 

Birinci Dünya Savaşının galibi emperyalist ülkelere ve onların âleti olarak vatanımıza saldıran Yunanlılara karşı kazandığı zaferle, Gazı Mustafa Kemal Paşa, yalnız Türklüğün değil, Fas’tan Endonezya’ya kadar bütün islâm âleminin, bütün ezilen milletlerin kahramanı olmuştu. Fakat, O, bir an bile zafer sarhoşluğuna kapılmadı. Çok iyi biliyordu ki -kültür, eğitim ve iktisat zaferleri ile tamamlanmadıkça- askerî zafer tek başına millî kurtuluşu sağlamağa yetmeyecektir. Düşmanın İzmir’de denize dökülüşünden sadece bir buçuk ay sonra, Bursa’da, kendisini ziyarete gelen İstanbul öğretmenlerine söylediği şu sözler, O’nun, bu konuda ne kadar bilinçli olduğunu gösterir: ”
bugün eriştiğimiz noka gerçek kurtuluş noktası değildir…
Kurtuluş cemiyetteki hastalığı ortaya çıkarmak ve iyileştirmekle elde edilir. Hastalığın tedavisi ilim ve fennin gösterdiği yolla olursa hasta kurtulur. Yoksa hastalık müzminleşir ve tedavisi imkansız hale gelir…”

 

Orduların yönetilmesinde nasıl ilim ve fen rehber edinilerek zafere ulaşılmış ise, “milletimizi yetiştirmek için kaynak olan okullarımızın ve yüksek öğretim kurumlarımızın kuruluşunda da” ilim ve fennin yol gösterici olacağını belirten Atatürk, her fırsatta öğretmenlere şöyle sesleniyordu:
“Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin ordunuzun zaferi için yalnız zemin hazırladı… Gerçek zaferi siz kazanacak, siz sürdüreceksiniz ve mutlaka başarıya ulaşacaksınız”.

 

Büyük Zafer’den az sonra, henüz Cumhuriyet kurulmadan Kütahya’da, “irfan ordusu” diye nitelendirdiği öğretmenlere hitaben söylediği şu sözler, bu kutsal mesleğin mensuplarına verdiği büyük değeri gösteriyordu:
“…Toplumumuzu hakikat hedefine, mutluluk hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, öteki milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu…

 

Asker ordusu, vatanı yok etmeğe gelen düşmanı, vatanın harim-i ismetinde (yabancıların giremiyeceği temiz ve kutsal vatan topraklarında) boğup mahvetti. Yalnız, işimiz bu orduya sahip olmakla bitmiş, gayemiz yalnız bu ordunun başarısıyla gerçekleşmiş değildir. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçları ancak irfan ordusu ile ayakta durabilir. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun hizmetleri ve kazandıkları yok olur”.

 

Eğitim milletlerin bağımsız yaşayabilmeleri, kalkınıp güçlenmeleri bakımından hayatî önem taşır. Atatürk’e göre, “en önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir”. Çünkü, “eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esarete ve sefalete terkeder”.

 

Atatürk, Millî Eğitime bir başka açıdan da büyük önem vermiştir: kurulan genç Cumhuriyet ve bu Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler, Türk inkılâbı, ancak yetişecek güçlü; aydınlık kafalı, sağlam karakterli yeni kuşaklarla ayakta durabilirdi. Türk inkılâbını ve Cumhuriyeti koruyacak kuşakları yetiştirmenin yolu eğitimdi.

 

Ankara’da toplanan “Muallimler Birliği” (Öğretmenler Birliği) kongresinde, Atatürk eğitimin bu görevini şu sözlerle ifade etmiştir:
“Sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.. Hiç bir zaman hatırınızdan çıkmasın ki. Cumhuriyet sizden ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister”.

 

Atatürk’e göre, eğitime ve öğretmenlere düşen başka bir görev de şudur: “millet olma” bilincini geliştirmek, aynı millete mensup olma duygusunu güçlendirmek, millî beraberlik ve bütünlüğü pekiştirmek. Bu konuda, Atatürk şöyle diyor:
“Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini kazanamamıştır. Ona alelade bir kütle denir, millet denemez. Bir kütle millet olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki bir toplumu gerçek millet haline getirirler'”.

 

Özetle, Atatürk’e göre, kaynaşmış bir millet haline gelmenin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın, hür ve demokratik bir toplum olabilmenin en etkili aracı eğitimdi.

 

Prof. Dr. Turhan FEYZİOĞLU
Atatürk Araştırma Merkezi Üyesi

|» “Performans Ödevleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
37 Yorum Bulunmaktadır
elalim on Aralık 24th, 2007 at 20:51

bu sitenin biras eksikleri olmasına rağmen süper inş. en kısa zamanda o eksiklikler kapatılırr inşşş…

asi genç on Şubat 10th, 2008 at 11:42

sitenizi çok beğendim.ama bencede biraz eksikleri var inşallah onlarda tamamlanırsa çok süper bir site olucak

furkan on Mart 16th, 2008 at 13:53

site çok güzel

burhan on Mart 24th, 2008 at 18:33

güzel ama eksiği var.mesela baska performans ödevleri ve oyunlar .bunlar da olsun.lütfen.yoksa pek uğranmazsınız değil mi ?

Mert on Mart 28th, 2008 at 20:14

güzel bir site ve güzel bir bilgi

melis on Nisan 8th, 2008 at 18:09

güzel paylasım için sağ olun

_fulişkazanova_ on Mayıs 4th, 2008 at 14:25

Bence de güzel bir site ama benim için yazması zor olacak. Performans için yazıyı baştan sona yazmam lazım ama olsun yine de site güzelmiş. :-)

memoli on Mayıs 4th, 2008 at 14:50

Mükemel bir site çok beğendim.

dur az geliom!! on Mayıs 13th, 2008 at 23:42

Herkes ‘oleyy çok güzel, çok beğendim site süper…’ falan demiş. Bende elimden geldiği kadar kurallara uyarak kendi düşüncelerimi dile getirme hakkına sahibim değil mi? O zaman bence bu sitenin hiçbir özelliği yok ve çokda abartılacak kadar güzel değil. İnşallah adminler bu mesajımı kendilerini eleştirdiğim içn silmezler yani ben onları dinleyip kurallara uyuyorsam onlarda bir bahane bulamayıp benim mesajım saygı gösterirler.

Kısaca bu siteyi hiç beğenmedim. Ve bu sitenin çocuklara çok kötü örnek olduğunu düşünüyorum. Ve benim yorumuma lütfen karşılık vermeyin çünkü sizden bir cevap istemiyorum. Mesela ‘istemiyorsan git!!’ gibi yorumlar asla istemiyorum baştan söliyeyim. (adminlere duyurulur..)
İsterlerse burayı kilitlesinler kimse mesaj yazmasın daha ne diyeyimm…

DAHA MANTIKLI ÇALIŞMALARDA BULUŞMAK DİLEĞİYLEEE…

HOŞÇAKALIN

gülsen on Mayıs 18th, 2008 at 10:23

Merhaba ben bu performans ödevlerinden nefret ediyorum.

mert on Mayıs 25th, 2008 at 22:09

Çok güzel. Performans ödevi yaptım, 100 aldım.

çağla on Eylül 11th, 2008 at 12:14

Bence güzel bir yazı yani ödev içn olabilir çünkü okuldan bana yardımlaşma ve daynışma diye bir ödev verdiler. Ben de yardımlaşmayı yaptım, bunu da yapacağım. (Site sahibine teşekkürler.)

çağla on Eylül 11th, 2008 at 17:13

Bence burada her şey süper ya. Bütün ödevlerimi artık burada yapacağım. Hadi öbür ödevde görüşmek üzere arkadaşlar.

çağla on Eylül 11th, 2008 at 17:18

Bencede sitede birazcık eksik var ama yine de süper benim proje ya da performans ödevim. Yok ama araştırmam var o yüzden bu sitedeyim ve artık ne kadar performans proje araştırma olursa burdan yapacağım. :-)

sevgi on Ekim 29th, 2008 at 13:05

Egitim bir millet ya hür bagımsız sanlı yüce bir toplum olarak yasatır ya da bir milleti esarete ve sefakete terk eder sözünün anlamı olsa varya ne kadar güzel olurdu…

simay on Aralık 12th, 2008 at 12:13

Bence harikaydı.Bu yüzden performans ödevim harikaydı,100 aldım ve öğretmenim nerden bulduysan onu afferim dedi sen de benim gibi araştırmacı olacaksın dedi.

GÜLMİRA on Aralık 14th, 2008 at 15:54

Merhaba istediğim her şeyi burada buldum teşekkür ederim.

İlsu on Nisan 29th, 2009 at 14:48

Bu siteyi çok beğendim.Performans ödevim çok güzel oldu.Çok teşekkürler. :-)

şirine on Mayıs 12th, 2009 at 16:51

Öncelikle çok güzel olmuş .
Bence bu sitedeki her şey çok güzel bu site böyle güzel şeylerle devam etsin.
Bu aradada ödevime çok yardımcı oldu çok teşekkür ederim.

arzu on Mayıs 12th, 2009 at 21:02

harika bir yazı gereken herşeyi burada buldum bence süperdi

kerem on Ekim 5th, 2009 at 19:58

Bence bu site çok güzel performans ödevime burdan bilgi aldım bu site süper.

meryem on Kasım 3rd, 2009 at 21:15

Çok güzel bir site bu bayıldım yani.

melek on Kasım 10th, 2009 at 23:01

Süper bir site bayıldım. Herkese tavsiye ederim.Süper aslında aradığımı bulamadım ama olsun süpersiniz çok güzel yapmışın. AFERİN SANA ÇOK GÜZEL BİR SİTE ARTIK HEPBURAYA GİRERİM.

burcu mmmmm on Kasım 20th, 2009 at 10:09

site guzel ama 1 eksk var oda resm gercktn sitenızı beyendm

songül on Şubat 23rd, 2010 at 14:41

Bu site çok iyi ödevlerimi burdan yapıyorum.

Arda Karıştıranlıoğulları on Kasım 1st, 2010 at 22:28

Çok güzel bir site bayıldım…Ödevin kolayı :)

sena on Şubat 15th, 2011 at 21:10

Çok teşekkürler harika bur sunum. :)

seda on Mayıs 12th, 2011 at 23:26

Bu site çok güzel ya ben bütün ödevlerimi buradan yapıyorum çok hoş. :)

Baki on Aralık 11th, 2011 at 17:03

Artık ödev için hep buraya gireceğim,çünkü bu sitede her şey var ve de çok ayrıntılı

glş on Aralık 20th, 2011 at 16:18

cok kısa ya biraz daha uzun yazsaymışsınız malüm yazmaktan elimiz koptu ama yine emeğinize sağlık

kübra on Ocak 4th, 2012 at 16:50

acayip bi site bayıldımmmmmmmmmmm…………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)

Ezgişşşş on Nisan 30th, 2012 at 14:51

Çok güzel olmuş,artık bu siteye gireceğim ama kısa malum performans…..

cansu on Nisan 8th, 2013 at 21:41

çoooooooooooook deşeür ederim kereme uyuyorum

enginbrdkclr on Aralık 4th, 2013 at 08:44

cok inanılmaz güzelll sssssssssüüüüüüpperrrrrr bayıldııııııııımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!

enginbrdkclr on Aralık 4th, 2013 at 08:49

süper site inanılmaz güzel ellerinize sağlık……….!!

:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :): ) :) :) :) :) :) :) : : :)

ecem on Aralık 4th, 2013 at 19:53

çok güzel bir site burası artık buradan performans ve proje ödevlerimi yapıcammmmmmmmmmmmmmmmm

Ömer on Aralık 15th, 2014 at 21:26

İdare eder!!!

Yazı Detayı