Türk Hanları ile etiketlenmiş başlıklar

2. Selim Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Selim Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının on birincisi ve islam halifelerinin yetmiş altıncısı. Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Devlet idaresini ve teşkilatını iyice öğrenmesi için Anadolu‘nun çeşitli yerlerine vali olarak gönderildi. Bu müddet içinde tahsiline devamla bilgi ve kültürünü artırdı.Babası Kanuni Sultan

Kanuni Sultan Süleyman – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Kanuni Sultan Süleyman (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının onuncusu ve islam halifelerinin yetmişbeşincisi. 1509’da Kefe sancakbeyliğine gönderilinceye kadar babasını yanında kalmış ve bu müddet içinde iyi bir öğrenim ve eğitim görmüştür. Babası Yavuz Sultan Selim‘in 1514 İran ve 1516 Mısır seferleri sırasında Rumeli’nin muhafazasıyla görevlendirildi ve

Kanuni Sultan Süleyman – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Kanuni Sultan Süleyman (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı Devleti’nin onuncu sultânı ve İslâm halîfelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Âişe Hafsa Sultan olup, Kânûnî lâkabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lâkaplarını verdiler.   On beş yaşına kadar Trabzon’da kalarak, Yavuz Selim‘in

Kanuni Sultan Süleyman – 3 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Kanuni Sultan Süleyman (Türk Kağanları ve Sultanları) Kral Ferdinand, 1542 yazında, yıllık haraç karşılığında Macar Krallığının kendisine verilmesini tekrar teklif ettiyse de bu teklif dikkate alınmadı. Ferdinand, Budin’in bir Türk eyâleti olmasından ürkerek, telâşa kapıldı. Avrupa’da Türk-İslâm tehlikesinden bahsederek, propagandaya başladı. Avusturya, Alman ve diğer Avrupa milletlerinden 100.000 mevcutlu

Yavuz Sultan Selim – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yavuz Sultan Selim (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu ve İslam halifelerinin yetmişdördüncüsü. Amasya’da doğdu Küçük yaştan itibaren Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis, ve fıkıh dersleri yanında yüksek fen ilimlerini de öğrendi. Çok çevik ve zeki olup ok atmak, güreş tutmak ve kılıç kullanmak hususunda maharet sahibiydi.

Yavuz Sultan Selim – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yavuz Sultan Selim (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslâm halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid Hanın oğlu olup, annesi Dulkadirli âilesinden Âişe Hâtundur. 1470 yılında Amasya’da doğdu. Şehzâdeliğinde, devrin âlimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi.

2. Bayezid Han – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Bayezid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının sekizincisi.   Küçük yaştan itibaren tam bir ihtimamla yetiştirilen şehzade Bayezid, devrin en mümtaz alimleri elinde tahsil gördü. Yedi yaşında iken, Amasya valisi oldu. 1473 Otlukbeli savaşına sağ kol kumandanı olarak katıldı. Babası Fatih Sultan Mehmed‘ in ölümü

2. Bayezid Han – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Bayezid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) Dördüncü Sefer-i Hümayun (1499) Fatih devrinde alınmaya çalışılmasına rağmen ele geçirilemeyen Güney Mora’daki önemli Venedik deniz üslerinin fethi ve Osmanlı tarihinin ilk açık deniz meydan savaşındaki zafer Osmanlılar için 16. yüzyılın başındaki güzel haberlerdi.   Venedik’e ağır bir darbe vurmak isteğinde olan

2. Bayezid Han – 3 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Bayezid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) Oğulları arasındaki taht kavgaları Oğulları II. Bayezid’in, Mahmut, Ahmet, Şehenşah, Selim, Mehmet, Korkut, Abdullah ve Alemşah isimli 8 oğlu ve pek çok da kızı olmuştu. Oğullarının en büyüğü babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra vefat etti. Padişah’ın 6., 7., 8. oğulları

Fatih Sultan Mehmed – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Fatih Sultan Mehmed (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı pâdişâhlarının yedincisi. İstanbul’un fâtihi olup, İkinci Murad Hanın oğludur. 30 Mart 1431 (H. 833) Pazar günü Edirne’de dünyâya geldi. Annesi Candaroğulları âilesinden Hadîce Alîme Hümâ Hâtundur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok ehemmiyet verilen Şehzade Mehmed devrin en mümtaz

Türk Kağanları ve Sultanları

…Türk Kağanları ve Sultanları… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Aşağıdaki kağanların ve sultanların çoğu, tarihsel düzene göre sıralanmamıştır. Ayrıca tarihimizdeki kağanlar ve sultanlar, sadece aşağıdakilerle sınırlı değildir. Aşağıda, sadece ağelimizde içeriği bulunan kağan ve sultanlar sıralanmıştır.   …Göktürk Kağanları… Bumin Kağan Kapgan Kağan İlteriş (Kutlug) Kağan Bilge Kağan …Selçuklu Sultanları…

Fatih Sultan Mehmed – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Fatih Sultan Mehmed (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Yedinci Osmanlı padişahı ve İstanbul Fatihi.   Sultan Murad Han, oğlu şehzade Mehmed’ i yanlız din ve fen ilimlerinde yüksek bir tahsil yaptırmak ve bir takım kültür dillerine (Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve Sırpça) sahip olarak yetiştirmekle kalmadı. O, bu

2. Murad Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Murad Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının altıncısı. 1404 senesinde Amasya’ da doğdu. Küçüklüğünden itibaren devrin en büyük alimlerinden ders alarak yetişti. 1415 yılında idari ve askeri bilgileri öğrenip tecrübe kazanması ve devlet yönetimine hazırlanması gayesiyle Amasya sancakbeyliğine gönderildi. Bu görevde iken 1420′ de vezir-,

Çağrı Bey – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Çağrı Bey (Türk Kağanları ve Sultanları) Çağrı Bey, (990-1060) Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey’in kardeşidir. Tuğrul Bey’le devleti ortak yönetmişlerdir. Horasan Melikliği yapmıştır. Bizans’ın kaleleri olan Vaspurakan ve Ani kalelerine karşı sefer düzenleyerek büyük kazanç sağladı. 1035 yılında Gazneli hükümdarı Mesut üstüne yapılan seferde Mesut yenildi. Bir antlaşma yapıldıysa da

1. Mehmet (Çelebi) – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Mehmet (Çelebi) (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının beşincisi ve Osmanlı Devleti’ nin ikinci kurucusu. Babası Sultan Yıldırım Bayezid Han, annesi Germiyanoğlu Süleyman Şah’ ın kızı Devlet Hatun’ dur. Küçüklüğünden itibaren devrin en yüksek alimlerinden ders aldı. Din ve fen ilimlerini öğrendi. 1393′ de devlet idaresinde

Yıldırım Bayezid Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Yıldırım Bayezid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının dürdüncüsü.   Sultan Murad-ı Hüdavendigar’ ın oğlu olup, 1360 yılında Gülçüçek hatun‘ dan doğdu. Küçük yaştan itibaren zamanın en seçkin alimlerinden ilim öğrendi. Değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare derleri gördü. 1381 yılında devlet idaresinde yetişmesi için Kütahya’

1. Murat (Hüdavendigar) – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Murat (Hüdavendigar) (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının üçüncüsü, veli ve ahi şeyhi. Orhan Gazi‘nin oğlu olup, 1326′ da Bursa’ da doğdu. Küçük yaştan itibaren devrin alimleri tarafından büyük bir ihtimamla yetiştirildi. Daha sonra Lala Şahin Paşa’ nın yanında idare ve harp bilgilerini öğrendi. ağabeyi Rumeli

Orhan Gazi – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Orhan Gazi (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının ikincisi. Sultan Osman Gazi‘nin oğlu olup, dedesi ErtuğrulGazi’ nin vefat ettiği 1281 senesinde Söğüt’ te doğdu. Küçük yaştan itibaren tam bir disiplin ve intizam ile istikbalin beyi olacak şekilde yetiştirildi. Şeyh Edebali ve Dursun Fakih gibi alimlerden ilim öğrenip,

Osman Gazi – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Osman Gazi (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Devleti’ nin Kurucusu.   Oğuzların Kayı boyundan, Türkiye Selçuklularının uç beyi ErtuğrulGazi’ nin oğlu olup, 1258 senesinde Söğüt’ te doğdu. Küçük yaştan itibaren İslam ilimlerini öğrenen Osman Gazi, ayrıca mükemmel bir askeri talim ve terbiye gördü. 1277′ de Anadolu‘ nun

1. Kılıç Arslan – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Kılıç Arslan (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Türkiye Selçuklu Devleti’ nin kurucusu, Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ ın oğlu ve İkinci Türkiye Selçuklu Sultanı.   Babası Süleyman Şah’ ın 1086′ da Suriye seferinde Melik tutuş’ a yenilmesi ve ölümü üzerine, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah onun oğulları Kılıç Arslan ve

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)