Türk Kağanları ve Sultanları ile etiketlenmiş başlıklar

2. Mahmud Han – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Mahmud Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının otuzuncusu ve islam halifelerinin doksan beşincisi. 20 Temmuz 1786’da İstanbul’da doğdu. Küçük yaştan itibaren yüksek din ve fen ilimlerini, devrin kıymetli alimlerinden öğrendi. Amcası Üçüncü Selim Han onun yetişmesine çok itina göstererek, modern askeri ve teknik bilgilerle devlet

3. Selim Han – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Selim Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı sultanlarının yirmi sekizincisi, İslâm halifelerinin doksan üçüncüsü. Sultan Üçüncü Mustafa Hanın oğlu olup, annesi Mihrişah Sultandır. İstanbul’da, 24 Aralık 1761 târihinde, Topkapı Sarayında doğdu. Şehzâde Selim‘in doğumunda yedi gün, yedi gece ‘Şehrâyîn’, üç gece de Deniz Donanmasında tertiplenen merâsimlerle

3. Selim Han – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Selim Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının yirmi sekizincisi ve İslam halifelerinin doksan üçüncüsü. 24 Aralık 1761′ de Topkapı Sarayı’n da doğdu. Şehzadeliğin de, en değerli hocalar elinde mükemmel bir eğitim ve öğretim görerek yetiştirildi. Yüksek din ve fen ilimleri, Arapça ve Farsçayı öğrendi. Amcası

1. Abdülhamid Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Padişahlarının yirmi yedincisi ve İslam halifelerinin doksan ikincisi. 20 Mart 1725 yılı Topkapı Sarayında dünyay geldi. Küçük yaştan itibaren zamanın büyük alimleri tarafında ilim öğretildi. Akıllı,zeki,ileri görüşlü, kültürlü,gayretli bir şehzade olan Abdülhamid, agabeyi Sultan üçüncü Mustafa Han’ın 21 Ocak

3. Mustafa Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Mustafa Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının yirmialtıncısı ve islam halifelerinin doksan birincisi. Küçüklüğünden itibaren iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ilimleri, Edebiyat, tarih, coğrafya , nücum(Astroloji), tıb, devlet idaresi ve askeri bilgileri devrin meşhur alimlerinden tahsil etti. Üçüncü Osman Han’ın vefatı üzerine

3. Osman Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Osman Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının yirmi beşincisi ve İslam Halifelerinin doksanıncısı. İkinci Mustafa Han’ ın oğlu olup, 2 Ocak 1699′ da Şehsüvar Sultan‘ an doğdu. Ağabeyi Birinci Mahmud‘ dan bir kaç yaş küçük olup, anneleri ayrıdır. Şehzadeliğinde mükemmel bir eğitim gördü. Zamanını din,

1. Mahmud Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Mahmud Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının yirmidördüncüsü ve islam halifelerinin seksen dokuzuncusu. 1696’da edirne Sarayı’nda dünyaya geldi. Okul çağına geldiği zaman babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi de dersler aldı. Şehzadeleğinde yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti. Babasının tahttan indirilmesinden sonra padişah olan amcası

3. Ahmed Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Ahmed Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının yirmi üçüncüsü ve islam halifelerinin seksen sekizincisi. Sultan İkinci Mıustafa’nın öz kardeşidir. Son derece zeki ve akıllı idi. Şeyp-i Sultan-i Mehmed ile Seyyid Feyzullah Efendinin egitim-öğretim altında yetişti. 22 Ağustos 1703’de Edirne’de tahta çıktığı zaman, 30 yaşının içide

2. Mustafa Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Mustafa Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının yirmi ikincisi ve islam halifelerinin seksen yedincisi. 5 haziran 1664’de İstanbulda doğdu. Küçük yaştan itibaren devrin en iyi alimlerinden tahsil ve terbiye gördü. Ayrıca devlet idareseni ve harp oyunlarını çok iyi öğrendi. Amcası İkinci Ahmed Han’ın 6 Şubat

2. Ahmed Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Ahmed Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının yirmibirincisi ve islam halifelerinin seksenaltıncısı. Sultan İbrahim Han’ın üçüncü oğludur. 1643 de Edirne’de dünyaya geldi. İyi bir tahsil gördü. Arabi ve Farisi’yi mükemmel bir şekilde öğrendi. Braderi ikinci Süleyman’ın yerine 21 Haziran 1691 de tahta çıktığı zaman 49

2. Süleyman Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Süleyman Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının yirmincisi ve islam halifelerinin seksen beşincisi. Şehzadeliğinde mükemmel tahsil ve terbiye gördü. Kardeşi Sultan dördüncü Mehmed Han zamanında sarayda hususi hocalardan ders aldı. Dördüncü Mehmed Han’ın tahttan indirilmesi üzerine, 8 Kasım 1687’de Osmanlı Sultanı oldu.   Sultan ikinci

4. Mehmed Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

4. Mehmed Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının on dokuzuncusu ve İslam halifelerinin seksen dördüncüsü. Şehzadeliğinde, İmaı Şami Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirildi. Babası İbrahim Han’ ın asiler tarafından tahttan indirilmesi üzerine 8 Ağustos 1648′ de sultan oldu. Bu

İbrahim Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

İbrahim Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının on sekizincisi ve İslam halifelerinin seksen üçüncüsü. Sarayda iyi bir eğitim ve tahsil gördü. Ağabeyi Sultan dördüncü Murad’ ın ölümünde, hayatta kalan tek Osmanlı şehzadesiydi. Ağabeyinin genç yaşta ölümüne bir türlü inanamadı. Sultan olduğunu bildiren annesine ve paşalara: “Allahü

4. Murad Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

4. Murad Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının onyedincisi ve İslam halifelernin seksen ikincisi. 27 Temmuz 1612′ de İstanbul’ da doğan şehzade Murad, tam bir İslam terbiyesi ve ahlakı ile yetiştirildi. Enderun mektebindeki hocalarından hususi ders aldı. Genç Osman’ in başına gelen acı felaket ve yerine

2. Osman (Genç) – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Osman (Genç) (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve islam halifelerinin seksenbirincisi. 1604 senesinde İstanbul’da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arabça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. Kuvvetli bir edebiyat, tarih, coğrafya ve atematik tahsili gördü. 26 Şubat 1618 günü

1. Mustafa Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Mustafa Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Padişahlarının on beşincisi ve islam halifelerinin seksenincisi. 1591 senesinde Manisa’da doğdu. Her şehza- de gibi iyibir eğitim gördü. Ağabeyi Birinci Ahmed Han’ın vefatı üzerine 22 Kasım 1617’de ilk defa ekberiyet kaidesine göre yani hanedanın en yaşlı mensubu olarak tahta

1. Ahmed Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Ahmed Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının on dördüncüsü, islam halifelerinin yetmişdokuzuncusu.Babasının Saruhan Valiliği sırasında, 1590’da Manisa’da doğdu. Beş yaşından itibaren sıkı bir talim ve terbiyeye tabi tutuldu. Arabça ve farsça’yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Ok atmak, kılıç kullanmak, ata binmek gibi savaş ve askerlik

3. Mehmed Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Mehmed Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının on üçüncüsü ve İslam halifelerinin yetmiş sekizincisi. Üçüncü Murad ile Safiye Sulatan’ın oğlu olan Mehmed, Manisa’da 1566’da dünyaya gelmiştir. Şahzadeliğinde İbrahim Cafer Efendi ve pir Mehmed Azmi Efendi gibi devrin tanınmış alimlerinden tahsil ve terbiye gördü. 1583’de Manisa

3. Murad Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Murad Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının onikincisi ve islam halifelerinin yetmişyedincisi. 1546 yılında Manisa’nın Bozdağ yaylağında doğdu. Küçük yaştan itibaren Manisa’da değerli hocalar huzurunda tahsil ve terbiye gördü. 1558 senesinde dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir sancak beyliğine tayin edildi. Babası İkinci Selim Han’ın

2. Süleyman Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Süleyman Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Süleymanşah, Anadolu‘da sarsılmış olan Türk birliğini yeniten kurmak maksadıyla kardeşlerinin elinde bulunan Amasya, Niksar ve Elbistan’ı itaat altına aldı. Bu mücadelelerden faydalanan Bizans imparatoru doğrudan doğruya olmasa bile Karadeniz sahillerinde harekete geçti.   Süleymanşah bu gelişmeleri önleyerek imparator ile antlaşma

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)