Türk Kağanları ve Sultanları ile etiketlenmiş başlıklar

2. Gıyaseddin Keyhüsrev – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Gıyaseddin Keyhüsrev (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) II. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1246, Alaiye (Alanya)), 1237 – 1246 arasında Anadolu Selçuklu hükümdarı ve I. Alaeddin Keykubad‘ın büyük oğluydu.   II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1228’de atabegi Mübarizeddin Ertokuş’la birlikte Erzincan’a gönderildi. Babasının kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan’ı veliahtlığa

2. İzzettin Keykavus – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. İzzettin Keykavus (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) II. İzzeddin Keykavus (ö. 1279) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğludur.   II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 yılında orada ölmüştü. II. İzzeddin Keykavus babasının yerine

1. İzzettin Keykavus – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. İzzettin Keykavus (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Sultan I. Giyaseddin Keyhüsrev’in büyük oglu Izzeddin Keykâvus babasi ile birlikte Istanbul’da gurbet hayati yasamis ve bu sirada atabeg Emîr Seyfeddin Ay-aba tarafindan egitilmistir. Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu‘ya dönüp ikinci defa tahta geçince onu Malatya’ya melik tayin etmis ve Seyh Mecdeddin

3. Kılıç Arslan – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Kılıç Arslan (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) İzzeddîn unvânlı Türkiye Selçuklu sultanı. İkinci Rükneddîn Süleymân Şah’ın (1196-1204) oğludur. Babasının Temmuz 1204 yılında vefâtı üzerine Nuh Alp ile diğer emirler ve devlet adamları tarafından çocuk yaştaki Kılıç Arslan, Konya tahtında sultan îlân edildi. Türkmenlerin desteğindeki amcası Gıyâseddîn Keyhüsrev’e

1. Gıyaseddin Keyhüsrev – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Gıyaseddin Keyhüsrev (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Yerine geçen oğlu III. Kılıç Arslan‘ın çocuk yaşta olması sebebiyle Selçukluların hizmetine girmiş olan Danişmenli beyleri Emir Mubarizeddin Ertokuş ile anlaşarak hala İstanbul’da bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev’i Konya tahtına davet ettiler. Bu sırada İstanbul Latinler tarafından işgal edilmiş ve Bizans imparatorluğu

1. Rükneddin Mesud – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Rükneddin Mesud (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Anadolu Selçuklu Devletinin dördüncü sultanı. Birinci Kılıç Arslan‘ın oğlu olup, 1096 yılında doğdu. İyi bir tahsil, terbiye ve tâlim görerek yetişti. Devlet idâresinde tecrübe sâhibi olabilmesi için Kayseri emirliğine tâyin edildi.   Babasının 1107’de ölümünden sonra iki sene sultanlık yaptı.

1. Alaeddin Keykubat – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Alaeddin Keykubat (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Anadolu Selçuklu sultanı, Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğlu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Çok iyi bir tahsil ve terbiye ile yetiştirildi. Türk-İslam an’anesine göre Emir Seyfeddin, Ay-Aba ve Emir Bedreddin Gevhertaş kendisine atabeg tayin edildi. Ana dili olan Türkçe‘nin yanında, Farsça, Rumca

Satuk Buğra Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Satuk Buğra Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) İlk Müslüman-Türk hükümdarı. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası, Karahanlı hükümdar ailesinden Bezir Han idi. Babasının ölümü üzerine amcası ve üvey babası Oğulcak Kadır Hanın himayesinde büyüdü. Satuk Buğra, on iki yaşlarında iken Maveraünnehir ve Horasan bölgesine hakim olan Müslüman

ErtuğrulGazi – (Türk Kağanları ve Sultanları)

ErtuğrulGazi (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) ErtuğrulGazi, (d. 1198 – ö. 1281). Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey‘in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri’nde boğulunca, Oğuz Türkleri’nin Kayı boyu’nun başına oğlu ErTuğrul’un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil’in kayıtlarında

Süleyman Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Süleyman Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Süleyman Şah, (?-1227). ErtuğrulGazi’nin babası, Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey‘in dedesidir. Oğuzların Kayı boyundandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler yoktur.   12. yüzyılın sonlarında Türkistan’da doğduğu[kaynak belirtilmeli] ve Kayı boyunun reisi olduğu bilinir. Moğol hükümdarı Cengiz Hanın Orta

6. Mehmed (Vahidettin) Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

6. Mehmed (Vahidettin) Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Otuz altıncı ve son Osmanlı Padişahı, yüz birinci İslam halifesi. Sultan Abdülmecid Han’ın en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi Sultan Reşad’ın vefat ettiği gün padişah ve halife oldu. Saltanata geçtiğinde Birinci Dünya Savaşının korkunç neticeleri

5. Mehmed (Reşat) Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

5. Mehmed (Reşat) Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Padişahlarının otuz beşincisi ve islam halifelerinin yüzüncüsü. Çocukluğundan itibaren hususi olarak iyi bir tahsil ve terbiye ile büyüdü. Yüksek di ve fen bilgilerini okudu. Arapça ve Fransızca’yı mükemmel bir şekilde öğrendi. Uzun şehzadelik devrinin çoğunu okumakla geçirdi. 1890

2. Abdülhamid Han – 1 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve islam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve fransızcayı mükemmel bir şekilde öğrendi.amcası Abdülaziz Han onu Mısır ve Avrupa seyahetlerinde yanında götürdü. Abdülaziz Han’ın tahttan indirip şehid ettiren, böylece Osmanlı devleti’nde

2. Abdülhamid Han – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) Ayastefanos Antlaşması II. Abdülhamit’in karşı olmasına rağmen Midhat Paşa, Damad Mahmud Paşa ve Redif Paşa gibi devlet adamlarının ısrarlarıyla girilen Osmanlı-Rus savaşı, Osmanlı Devletinin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Rus orduları başkomutanı Grandük Nikolay Nikolayeviç, barış esaslarının mütarekeyle birlikte görüşülmesi şartıyla bu isteği kabul etti

2. Abdülhamid Han – 3 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Abdülhamid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Sultan Abdülmecid’in ikinci oğlu olup 1842’de Tir-i Müjgan Sultandan doğdu. On yaşında iken annesini kaybeden şehzade Abdülhamid, babasının emriyle Perestu Kadın Efendinin himayesine verildi. Özel hocalar tayin edilerek iyi bir eğitime

5. Murad Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

5. Murad Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı sultanlarının otuz üçüncüsü ve İslam halifelerinin doksan sekizinci. Küçük yaştan itibaren özel bir eğitim ve öğretimle yetiştirildi. İnce ruhşlu olup, güzrel san’atlara karşı büyük ilgisi vardı. Türkçe yazı ve inşanın yanında Arapça, Farsça ve Fransızcayı çok iyi öğrendi. Babasının

Abdülaziz Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Abdülaziz Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı padişahlarının otuzikincisi ve islam halifelerinin doksan yedincisi. Küçük yaşta din ve fen ilimlerini tahsile başladı. Kısa zamanda Arapça, Farsça ve dini bilgileri çok iyi bir şekilde öğrendi. Ayrıca boş zamanlarını değerlendirerek ata binmek, kılıç kullanmak, güreş tutmak, cirit atmak gibi

Abdülmecid Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Abdülmecid Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Osmanlı Sultanlarının otuzbirincisi ve İslam halifelerinin doksanaltıncısı. Küçük yaştan itibaren mükemmel bir tahsil gördü ve iyi derecede fransızca öğrendi. Avrupa neşriyatını yakından takib eder, onların ilmi çalışmalarını ve siyasi fikirlerini öğrenmeye çalışırdı. Babası İkinci Mahmud Han’ın 1 Temmuz 1839’da vefatı üzerine

2. Mahmud Han – 2 – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Mahmud Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (3. Kaynak) Otuzuncu Osmanlı sultanı ve İslâm halîfelerinin doksan beşincisidir. Osmanlı sultanlarından Birinci Abdülhamid Hanın, Nakş-i Dil Sultandan olan oğlu olup, İstanbul’da 20 temmuz 1786 târihinde doğdu. Şehzâdeliğinde iyi bir eğitim ve öğretim gördü. Yüksek din ve fen ilimlerini, devrin kıymetli âlimlerinden

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)