Türk Kağanları ve Sultanları ile etiketlenmiş başlıklar

4. Devlet Giray Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

4. Devlet Giray Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Devlet Giray Han IV Kırım hanlarından. Kırım hanlarının otuz sekizincisi olup, Arslan Giray Hanın ikinci oğludur. 1729’da doğdu.   Arslan Giray Hanın hanlığı zamanında veliaht oldu. Veliahtlığında mühim askerî hizmetlerde bulundu. 1769’da amcası Giray Hanın vefâtı üzerine Kırım Hanlığına

2. Devlet Giray Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Devlet Giray Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Kırım hanlarının yirmi dördüncüsü. Babası Hacı Selim Giray Han olup 1654’te doğdu. Veliahtlığı zamânında 1694’te Engürüs, 1695’te Sadrâzam Ali Paşanın Varadin Seferine katıldı. 1696’da Rus Çarı Petro, Azak Kalesini kuşatınca, kardeşleriyle berâber kalenin muhâfazasına yardım etti. Petro kaçmak zorunda

1. Devlet Giray Han – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Devlet Giray Han (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Kırım hanlarının altıncısı. 1530’da doğan Devlet Giray, Mübârek Giray’ın oğlu olup, İstanbul’da sarayda yetişmiştir. Babası Mübârek Giray, Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır Seferi sırasında şehid olmuştur.   Sâhib Giray’ın Osmanlı Devletine karşı bağlılığını azaltmak istemesi üzerine Kânûnî Sultan Süleymân’ın

Cihanşah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Cihanşah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Karakoyunlu Devletinin üçüncü hükümdârı. Devletin kurucusu olan Kara Yusuf’un oğludur. 1405 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. 1415’te babası tarafından Sultâniye’ye vâli tâyin edildi. 1420’de babasının ölümü üzerine Sultâniye’den ayrılarak Bağdat vâlisi olan ağabeyi Şah Mehmed’in yanına gitti. Daha sonra onunla anlaşmazlığa düşerek diğer

Cihangir Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Cihangir Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Bâbür İmparatorluğunun dördüncü hükümdârı. Ekber Şahın oğlu olup, asıl adı Selim‘dir. 1569’da doğan Selim, babasının ölümü üzerine 1605’te ‘Nûreddîn Cihangir’ unvânı ile tahta çıktı. Ancak oğlu Hüsrev, Sihleri etrâfında toplayarak Pencab’da isyân etti. Cihangir Şah, âsî kuvvetleri Cullandar Nehri kenarında bozguna

Celaleddin Harezmşah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Celaleddin Harezmşah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Harezmşahlar Devletinin son hükümdârı. Asıl ismi Mengüberti olup lakabı Celâleddîn’dir. Doğum târihi bilinmemektedir. Babası, Harezmşâh Devleti Sultânı Alâüddîn Muhammed, annesi Ay-Çiçek Hâtun’dur. Küçük yaştan itibâren çok iyi bir eğitim ve öğretim gördü.   Genç yaşta Gazne ve çevresinin vâliliğine tâyin edildi.

Çaka Bey – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Çaka Bey (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) İzmir fâtihi ve Anadolu Selçuklu Devletinin müstakil beyi. Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olan Çaka Bey, Malazgirt Zaferini tâkiben Anadolu‘nun fethi işine girişen Selçuklu kuvvetlerinden ayrı olarak yaptığı savaşların birinde Bizanslılara esir düştü. İmparator Üçüncü N. Botaniates’in dikkatini çekerek saraya alındı. Burada

Bumın (Bumin) Kağan – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Bumın (Bumin) Kağan (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Göktürk Devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı. Göktürkler târih sahnesine çıktıkları sıralarda Juan-juanlara tâbi olarak, Altay Dağlarında an?anevî sanatları demircilikle uğraşıyorlar ve bu devlete silah îmâl ediyorlardı. Devrin Çin yıllıklarından, Göktürklerin bu sıralarda da dağınık halde bulunmadıkları ve federatif bir mahiyette

Bilge Kağan – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Bilge Kağan (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Göktürkleri, elli yıllık Çin esaretinden kurtararak, ikinci defa Göktürk Hakanlığını kuran, İlteriş (İl?i, devleti toplayıp tanzim eden) unvanı ile anılan Kutluk Kağanın büyük oğlu. 684 yılında doğdu. Babası Kutluk Kağan öldüğü zaman kardeşi Kültigin?le birlikte, küçük yaşta olmaları sebebiyle, amcaları Kapağan

Berkyaruk – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Berkyaruk (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Büyük Selçuklu İmparatorluğunun beşinci sultanı. Melikşah‘ın büyük oğludur. Babasının ölümü üzerine henüz çok küçük olan oğlu Mahmud, sultan ilan edildi. Ancak buna rıza göstermeyen vezir Nizamülmülk ve taraftarları, Rey şehrinde Berkyaruk’u tahta çıkarıp, sultan ilan ettiler. Kardeşinin kuvvetlerini Berucird mevkiinde bozguna uğratan

Belek Bey – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Belek Bey (Türk Kağanları ve Sultanları) Haçlılara karşı büyük zaferler kazanan Artuklu emiri. İsmi, Belek bin Behram bin Artuk olup, lakabı Nuruddevle’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Amcası İlgazi, Artukluların Mardin; diğer amcası Sökmen ise Hısn-Keyfa (Hasankeyf) kolunun beyiydi.   Sökmen Bey, Haçlılara karşı gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Selçuklu Sultanı Tutuş tarafından

Balamber – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Balamber (Türk Kağanları ve Sultanları) Adı bilinen ilk Batı Hun Türk hükümdarı (IV. yüzyılın ikinci yarısı).   Doğu ve Batı Gotları ortadan kaldırdı. Hun topraklarını genişletti. Kafkasların kuzeyinde yaşayan Alanları, Volga-Don bölgesindeki Sarmat ve İskitleri buyruğu altına aldı. Daha sonra Doğu Got İmparatorluğuyla savaştı ve onları yendi (373-374 arası).

2. Bahadır Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Bahadır Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) Hindistan’da Babürlü Türk Devletinin son hükümdarı. Asıl ismi Ebü’l-Muzaffer Siraceddin Muhammed’dir. İkinci Ekber Şah’ın oğludur. 24 Ocak 1775’te doğdu.   1837 yılında babasının ölümü üzerine, 62 yaşında tahta çıktı. Bu sırada devletin kontrolü İngilizlerin elinde bulunuyordu. 20 sene sadece isimden

1. Bahadır Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

1. Bahadır Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) Babürlü hükümdarı. Asıl ismi Kutbüddin Şah-ı Âlem olup, 1707-1712 yılları arasında saltanat sürdü.   1643 yılında Hindistan’ın Dekken bölgesindeki Burhanpur şehrinde doğdu. 1663’te babasını temsilen Hindistan’ın güney ve orta kesimlerini kaplayan Dekken platosu bölgesine gönderildi. 1699’da Kabil valiliğine getirildi. Babasının ölümünde burada

Babür Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Babür Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) Hindistan’daki en büyük Müslüman Türk Devleti olan Gürgâniyye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası, Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mirza’dır. 14 Şubat 1483’te Fergana’da doğdu. 1493’te babasının ölümü üzerine, Fergana hükümetine varis oldu. 11

Alp Tigin – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Alp Tigin (Türk Kağanları ve Sultanları) Gazneli Devletinin kurucusu. Sâmânoğulları Devletinin hizmetindeyken orduda en küçük dereceden başlayarak Hassa ordusu kumandanlığına ve hacibü’l-hüccablığa kadar yükseldi. Abdülmelik’in hükümdarlığı esnasında fiilen idareyi eline aldı. Vezirliğe Ebu Ali el-Bel’ami’yi tayin ettirdi. Fakat vezir, tamamen Alp Tigin’in tesiri altında kaldığından ondan kurtulmak için Horasan

Ekber Şah – (Türk Kağanları ve Sultanları)

Ekber Şah (Türk Kağanları ve Sultanları) Bâbürlü Türk İmparatorluğunun üçüncü hükümdârı. Bâbür Şahın torunu ve Hümâyûn ile Hâmide Banu’nun oğludur. Hümâyûn’un, Sir Han ile mücâdelesi esnâsında uğradığı ağır bir mağlûbiyet üzerine, âilesi ile birlikte iltica ettiği Ömerkot’ta 1542’de dünyâya geldi.   Daha küçük yaşından îtibâren babasının yanında önemli hizmetler

3. Gıyaseddin Keyhüsrev – (Türk Kağanları ve Sultanları)

3. Gıyaseddin Keyhüsrev (Türk Kağanları ve Sultanları) III. Gıyaseddin Keyhüsrev (ö. 1282) Anadolu Selçuklu Sultanı ve IV. Kılıç Arslan‘ın oğludur.   III. Gıyaseddin Keyhüsrev babası IV. Kılıç Arslan‘ın Moğollar tarafından idam edilmesi üzerine çocuk yaşta tahta çıktı. Tahta çıktığında artık Anadolu Selçuklu Devleti tamamen Moğolların egemenliği altına girmişti. Anadolu‘da

2. Alaeddin Keykubat – (Türk Kağanları ve Sultanları)

2. Alaeddin Keykubat (Türk Kağanları ve Sultanları) II. Alaeddin Keykubad (ö. 1257) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in küçük oğludur.   II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 yılında orada ölmüştü. Önce tahta II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük oğlu

4. Kılıç Arslan – (Türk Kağanları ve Sultanları)

4. Kılıç Arslan (Türk Kağanları ve Sultanları) (1. Kaynak) IV. Kılıç Arslan (ö. 1265) Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in oğludur.   II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1243 yılında Kösedağ Savaşı ‘nda Moğol komutanı Baycu Noyan’a yenilerek Antalya’ya kaçmış ve 1246 yılında orada ölmüştü. Önce tahta II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in büyük

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)