Ana Sayfa » Türk Tarihi » Türk Tarihi ve Kültürü » Milli Mücadele Dönemi (1.Bölüm)
21


Mücadele Dönemi (1.Bölüm)

MİLLÎ MÜCADELE HAREKETİ VE KUVA-YI MİLLİYE RUHU

XX. yüzyıl başları, bu tarihe kadar devam edegelen mücadele ve muharebelerin, Türk milleti aleyhinde cereyan ettiği bir zamandır. Bilindiği gibi Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan savaşları akabinde oluşan gruplaşmada tarafsız kalamamış ve Almanya’nın yanında I. Dünya Savaşı’na girmek zorunda kalmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti’nin hem zayıf durumda olması, hem de Avrupa siyaseti dahilinde tarafsız kalması, o günkü şartlarda pek mümkün gözükmüyordu.


Mondros Mütarekesi’nden hemen sonra Anadolu, Müttefik Devletlerce işgal edilmeye başlanmıştı. İşgallere karşı başlayan Millî Mücadele’nin başarıya ulaşabilmesi ve millî istiklâlin sağlanabilmesi için verilen mücadelenin hukuken tasvip ve teyit edilmesi gerekiyordu. Bu yönde netice alınabilmesi için Mustafa Kemal Paşa liderliğinde sürdürülen mücadele, askerî olduğu kadar siyasî bir mücadele idi.


Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkmasından itibaren beyanatlarıyla başlayan, kongrelerle ve nihayetinde Ankara Hükûmeti’nin kurulması ile devam eden çizgide temel amacın, hukuken temsili sağlamak olduğu görülür. Bu noktada en önemli mesele, Babıâli ve İstanbul Hükûmeti’dir. İşgal kuvvetlerinin zorlayıcılığı ile İstanbul Hükûmeti’nin kendi yapısından kaynaklanan hantallık ve âcizlik, millî istiklâli ciddî olarak tehlikeye sokuyordu. Bu durumda yapılması gereken Anadolu’da Millî Mücadele’nin başlatılması ve millî hukuku temin etmektir.


Nitekim, müttefikler İstanbul Hükûmeti’ni muhatap alıyorlar, Kuva-yı Millîye’yi de “asi” olarak vasıflandırıyorlar ve Kuva-yı Millîye’nin önlenmesi için sürekli baskıda bulunuyorlardı. Böyle bir ortamda Türk milliyetçilerinin verdikleri mücadele iki buçuk yıl kadar devam etmiş ancak, Ankara Hükûmeti hukuken temsil konusunda muhatap alınmamıştı. 1921 yılı Millî Mücadele tarihinde bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Zira bu yıl içerisinde cereyan eden olaylar, silâhlı mücadelenin gerçek amacının anlatılmasını ve Ankara Hükûmeti’nin Müttefik Devletlerce kabulünü, en azından kabulün başlangıcını sağlayacak bir mahiyet arz edecektir.


Anadolu’nun İşgali Karşısında Türk Milletinin Tepkisi ve Millî Teşekküller

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ülke üzerinde başlangıçta büyük bir ferahlık meydana getirmişti. 1911 yılından beri savaşın içinde olan Türk halkı bu durumdan umutlanmış ancak mütarekenin uygulanış şekli bu ümitleri kısa sürede ortadan kaldırmıştır.


Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasıyla ortaya çıkan Anadolu’nun haksız işgali meselesi, ülkenin kurtuluşu için fevkalâde ciddî düşüncelere ve teşebbüslere ihtiyaç olduğunun fark edilmesine yol açmıştır. Haksız işgallere karşı tepki olarak ortaya çıkan Millî Mücadele fikri, fiilî anlamda Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. “Müdafaa-i Hukuk” kavramı; Türklerin millet olarak bağımsız bir devlet kurmak suretiyle yaşama hakkının, Osmanlı payitahtına İmparatorluğun diğer unsurlarına ve bu hakkı tanımayan Birinci Dünya Savaşı’nın galip devletlerine karşı fiilî bir mücadele sonunda elde etmeyi ifade etmektedir. Türk topraklarını işgal eden emperyalistlere karşı kurulan bu tür idealist cemiyetlerden bazıları ise şunladır;


    Kars Millî İslâm Şûrası; 5 Kasım 1918′ de kurulmuştur. 30 Kasım 1918’de Kars’ta büyük bir kongre düzenleyerek Batum, Ordubat, Iğdır ve Ahıska’yı içine alan Türk bölgelerinde bir Millî İslâm Şûrası Hükûmeti kurulmuştur. İngilizler tarafından da tanınan bu hükûmet, 17-18 Ocak 1919’da adını “Cenûbî Garbî Kafkas Hükûmeti” olarak değiştirdi ve Türk bayrağını millî bayrakları olarak kabullendi. Ancak kısa süre sonra İngilizler tarafından 13 Nisan 1919’da parlâmentosu basılarak ortadan kaldırılmıştır.


Millî Kongre;
Mondros Mütarekesi sonrası Rumların İstanbul’da teşkilâtlanıp “Megalo-İdea” uğrundaki çalışmalarına engel olmak için, göz hekimi Dr. Esat Paşa’nın çağrıları ile Türk Ocağı, Kızılay, Muallimler Cemiyeti, Baro ve her fakültenin mezunlar cemiyeti başta olmak üzere 70 kadar cemiyetten 2’şer temsilcinin katılması ile 29 Kasım 1918′ de “Millî Kongre” adı ile partiler üstü bir teşkilât kuruldu. Tüzüğünde belirtilen amacı, dünyada Türkler üzerinde yapılan haksız ve yalan yayınlara ilmî yoldan ve belgeler vasıtasıyla cevap vermek idi.


1919 yılı içinde Millî Kongre, İngilizce ve Fransızca olarak “Dünya Kamuoyu Önünde ”, “Ermenilerin Müslüman Ahaliye Yaptıkları Mezalim Hakkında Belgeler” ve “Avrupa’nın Ünlü Yazarlarına Göre Türkler” gibi değerli eserler neşretti. 1919 yılı sonunda milletvekili seçimlerinde adayların tespit ve tanıtılmasında Türk milliyetçilerini destekleyen Millî Kongre, 28 Ocak 1920’de “Misak-ı Millî”nin hazırlanmasına da fikrî anlamda hizmet etmiştir. İstanbul’un 16 Mart 1920′ de resmen işgali üzerine, çalışmalarını durdurmuşsa da, Mustafa Kemal Paşa’yı ve Ankara’da toplanan Meclisi fikren desteklemekten geri kalmamıştır.


Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk-ı Heyeti Osmaniyesi ; 2 Aralık 1918′ de, Edirne’de, Yunan istilâ ve işgaline, Mavr-i Miracıların iddialarına direnme ve cevap vermek gayesiyle kurulmuştur. Trakya’nın ırk, kültür, ekonomi ve bakımından Türklere ait olduğunu ispat için çalışmıştır. “Yeni Edirne” ve “Ahali” adlı iki gazete çıkarmıştır.


İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti ; Nurettin Paşa’nın gayretleri ile kurulan bu cemiyet Rum iddialarına karşı mücadele için 26 Aralık 1918’de kurulmuştur. 1918 yılının Aralık ayı sonunda İzmir’de kurulan “Müdafaa-i Vatan Heyeti” adlı cemiyet 14 Mayıs 1919 günü İzmir’e Yunan askerlerinin geleceği haberini protesto için beyannameler bastırıp dağıtırken adını İlhak-ı Red heyetine çevirmişti. İzmir’in işgalinin ertesi günü İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ile birleşerek faaliyetlerini yürütmüştür.Vilâyat-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuku Millîye Cemiyeti; Erzurumlu Raif Hoca ile Diyarbakırlı Süleyman Nazif cemiyetin merkezini 2 Aralık 1918’de İstanbul’da kurmuşlardır. Çıkardıkları Fransızca ve Türkçe “Hadisat” gazetesi ile Doğu illerimizin Türklüğünü ve İslâmlığını müdafaa ediyor, Ermenilerin hiçbir zaman çoğunluk teşkil etmediklerini belirtiyor ve Kürdistan Teâli ve Teâvün Cemiyeti ile de mücadele ediyordu. Mart 1919’da “Albayrak” gazetesini yeniden faaliyete geçirilerek cemiyetin fikirlerini yaymaya başladı. 3 Mayıs 1919’da Kâzım Karabekir Paşa’nın 15. Kolordu Komutanı olarak göreve başlaması ile birlikte cemiyet Kâzım Karabekir Paşa’nın şahsında bir baş, bir koruyucu ve kuvvetli bir el bulmuştur. (Tayyib Gökbilgin, Millî Mücadele Başlarken Mondros Mütarekesinden Sivas Kongresine, Cilt:I, Ankara,1959,s.74.). Cemiyet, Mustafa Kemal başkanlığındaki Erzurum Kongresini yaparak, 7 Ağustos 1919’da Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine katıldı.


Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti; Cemiyet bölgesel bir amaca dayanarak ortaya çıkmış olmakla beraber Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlara, ayrıca Ermenilere karşı mücadele ediyordu.12 Şubat 1919’da kurulan bu cemiyetin başkanlığını Trabzonlu Barutçuzade Ahmet Hoca yapıyordu. “İstiklâl” adlı gazetelerini çıkararak Rum iddialarının çürüklüğünü, Ermenistan hayalinin boş olduğunu yurttaşlara ve dünyaya duyurmaya çalışmışlardır.

Cemiyet mensupları Erzurum Kongresi’ne iştirak ederek kongre sonunda kurulan Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetine katılarak çalışmalarını genişletmişlerdir.


Kilikyalılar Cemiyeti; İstanbul’daki Adanalı, Maraşlı, Antepli ve Tarsusluların Ermenilere karşı 20 Aralık 1918’de kurduğu bu cemiyetin başkanlığını Rifat Bey yapıyordu. Cemiyet yayın yolu ile işgale ve “Kilikya Ermenistanı” kurulmasına engel olmak istiyor, bunun içinde bölgede silâhlı mücadeleyi plânlıyordu. Daha sonra cemiyet, merkezini Adana’ya nakletmiştir.


Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ; 5 Kasım 1919’da Sivas’ta kurulan cemiyet memleketin bütünlük ve istiklâlini müdafaa uğrunda bütün Anadolu’nun birliği için çalışmak gayesiyle mitingler tertip etti. İtilaf Devletleri temsilcilerine protesto telgrafları gönderdi.


Millî şuura sahip bütün bu dernekler Sivas Kongresi’nde 7 Eylül 1919’da birleşerek “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ” adını almışlardır.


|» “Türk Tarihi” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…İle Yorum Yap!
21 Yorum Bulunmaktadır
melike on Nisan 20th, 2008 at 21:11

Ben de milli mücadelenin içinde olmayı çok isterdim. O zamanlarda olsaydık. Yazıyı okurken bile duygulanıyorum.

dilek on Eylül 26th, 2008 at 13:36

Ya bence çok guzel ama ben ıstedıgımı bulamıyorum. Çünkü sadece mıllı mucadele ne demek yazıp sonra bunları eklem lazım ama ben mıllı mucadeleyı oyle görmedım. O yuzeden çok mukemmel hazırlanmış dıyemem. Çok daha basarılı olmak dılegıyle…

mehmet on Ekim 29th, 2008 at 10:47

Ben fazla beğenmedim ama bulabildiğim tek link burasıydı. Onun için de daha kapsamlı arıştırma yapmanızı öneriyorum tamamı teşekür ederim.

masal on Nisan 13th, 2009 at 19:18

Sitenizde aradığım bütün ödevleri bulabiliyorum ve sitenizi çok beğeniyorum.Tebrik ve teşekkürlerimi arz ederim.

hayel on Kasım 2nd, 2009 at 21:30

Bu site cok güzel ve milli mücadelede çok etkileyici bütün ödevlerde burda bulunabiliyor başarılar dilerim.

öykü on Aralık 10th, 2009 at 19:08

Size çok teşekkür ederim.

nurşen on Ocak 5th, 2010 at 18:19

TÜRKÇE’nin doğru yazımıyla ilgili uyarılarınız için teşekkürler…

merve on Ocak 29th, 2010 at 21:11

Ben sitenize ilk defa girdim.Öncelikle dilimizi doğru kullanmamız hakkındaki titizliğinizi tebrik ederim.Sitenizde uzun süredir aradığım araştırmamı buldum.Bundan sonra ödevim olduğunda ilk önce sitenizi ziyaret edeceğim ve sizi bütün arkadaşlarıma önereceğim.

bir dost on Ekim 26th, 2010 at 20:15

Bence çok güzel de çook uzun.

jack on Ekim 27th, 2010 at 10:09

Kurum adı büyükç harfle yazılır.

tatlı bela on Kasım 2nd, 2010 at 23:29

Ben çk beğendm ödevlerimi bulabiliyorum fakat azıcık büyük yazarsanız sevinirim bu siteyi hazırladığınız için teşekür ederim..

maymun suratlı on Kasım 10th, 2010 at 16:57

Güzel ama ne yazık ki aradığımı bulamıyorum. Hem biraz daha büyük yazzanız sevinirim başarılı olmanız dileğiyle ve saygılarımla!

belalı dil on Kasım 26th, 2010 at 15:16

Biraz daha bilgi olsa daha iyi olur ve daha iyi anlatmanızı istiyorum.

asık suratlı on Kasım 27th, 2010 at 15:36

Okudum güzeldi ama aradığım bu değildi benim aradığım milli mücadele için yapılanlar ama yinede okuyunca duygulaandım başarılar.

SEVGİLERİMLE.

Mücahit on Mayıs 11th, 2011 at 18:16

Çok makbule geçti arkadaşım sayende 95 aldim tşkler…

fevziye on Aralık 13th, 2011 at 15:20

okudum ve ne yalan söliyim çok ama çok üzüldüm keşke öle şeyler yaşanmasaydı allah ölenlerin cennetini cennet eylesin ama benim de tam olarak aradığım bu dil di malesef ya

ödevci_kız on Aralık 13th, 2011 at 17:29

ya keşke biraz büyük yazsaydınız ve açıkca yazsaydınız az ve benim aradıklarım yok ama site iyi olmu yapana teşekkrler dilerim

kürşet on Aralık 15th, 2011 at 18:36

çok güzel ama aradığım bu dil

gamze on Nisan 10th, 2012 at 13:19

güzel ama bu siteye bide bu kon uyla ilgili dergi örneyi koyunuz lütfen!!!!

gamze on Nisan 10th, 2012 at 13:19

güzeldi beğendim tam aradığım

ben on Ocak 9th, 2014 at 20:20

benim sosyalden sınavım vardı. sosyal ders kitabımı okulda dolabımda unutunca bende bilgisayardan araştırdım ve bu site karşıma çıktı sınavdan yüksek bir not aldım

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: Milli Mücadele Dönemi (1.Bölüm)
  • Yazının Kategorisi: Türk Tarihi, Türk Tarihi ve Kültürü
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 24 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , , , ,