Günümüzdeki Dinler ile etiketlenmiş başlıklar

Şeyhilik – (Dünya Dinleri)

Şeyhilik (Dünya Dinleri) Kurucusu Şeyh Ahmed Ahsa (öl.1827) olan İslami tarikat. Onun inancına gör imamlar Tanrısal kimselerdir, onların gövdeleri ölümlü, tinleri ölümsüzdür.Gövdenin ölümü yokluk değil dağılmadır, tinde dağılma yoktur. Tanrısal bir töz olduğundan bütündür. Bütün bilgiler İmam’ın gönlündedir, İslam dininin benimsediği önsüz yazgı, levh-i mahfuz denen saklı belge İmamın

Vehhabilik – (Dünya Dinleri)

Vehhabilik (Dünya Dinleri) Es-Seyhu’n-Necdî lakabıyla bilinen Muhammed bin Abdülvehhab’in (d. 1703 Uyeyne – ö.1787 Deriye, Riyad) düşünceleri çevresinde oluşan dinî, siyasî hareket. Harekete Vehhabilik adi karşıtlarınca yakıştırıldı. Hareket içinde yer alanlar, kendilerine Muvahhidun (tevhidciler) derler ve Hanbelî mezhebini Ibn Teymiye yorumuna uygun biçimde sürdürdüklerini söylerler. Vehhabilik bir inanç hareketi

Köle Kadınlar Tarikatı – (Dünya Dinleri)

Köle Kadınlar Tarikatı (Dünya Dinleri) İngiltere’nin kuzeydoğusundaki Durham’ın banliyölerinden Darlington kasabası, Marki De Sade’ı anımsatan, sado-mazo ilişkiler yumağı ile sarsılıyor son günlerde. İnsanların sessiz, sakin bir yaşam sürdüğü kasaba, sado-mazo seksi yaşam biçimi yapan ilginç bir tarikatın ‘merkezi’ olma sıfatıyla, yerel ve yabancı basının manşetlerinde yer alıyor. Darlington’luların yaşamını

Dünya Dinleri

…Dünya Dinleri… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.)   1. Uzak Doğu Dinleri » Budizm » Janizm – Caynacılık » Sıkh Dini – Sihizm » Hinduizm » Şintoizm » Konfüçyüsyanizm » Taoizm 2. Orta Doğu Dinleri » Nusayrilik » İslamiyet » Dürzilik » Zerdüştilik – Mazdaizm » Sabiilik – Mandenler »

Budizm – (Dünya Dinleri)

Budizm (Dünya Dinleri) Budizm ‘in kurucusu Buda (Guatama, Gotama) ( MÖ.563 – 483 ) Kuzey Hindistan ‘da Lumbini koruluğunda doğmuş bir filozoftur. Buda “aydınlanmış” anlamına gelir. Budizm ‘ in en güçlü yayılma dönemi Hint Hükümdarlarından Aşoka (MÖ. 273 – 236) zamanına rastlar. Aşoka zamanında Budizm ‘ Hindistan, Seylan,Suriye,Mısır,Makedonya ve

Janizm – Caynacılık – (Dünya Dinleri)

Janizm – Caynacılık (Dünya Dinleri) Hindistan ‘da yaklaşık M.Ö.4 yüzyılda ortaya çıkan dini akımlardan biridir. Hindistan ‘da ki dört büyük dinden biridir. Kurucusu Mahavira (M.Ö.599 – 527 ) Benares ‘ te doğmuş, otuz yaşına gelince evini, karısını, ve çocuğunu terk ederek rahiplik elbisesini giymiş ve kendini dünyadan soyutlamıştır. Caynizm

Sıkh Dini – Sihizm – (Dünya Dinleri)

Sıkh Dini – Sihizm (Dünya Dinleri) Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan ‘da takriben 1500 ‘lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası ‘nda diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumu ile gündemde kalmaya çalışan Sıkh Dini, Hint Felsefesinden kaynaklanan Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş olmakla tanınmıştır. Sihizm, günümüzde Hindistan

Hinduizm – (Dünya Dinleri)

Hinduizm (Dünya Dinleri) Hindistan ‘ın en belirgin dinlerinden biri de Hinduizmdir. Hint dinlerindeki gelişmeler sonucu hinduizm adını alan din, Brahmanların hakimiyet sağladıkları dönemde ise Brahmanizm terimi ile ifade edilmiştir. Günümüzde Hinduizm ve Brahmanizm terimlerinin bir biri yerine kullanıldığı bilinmektedir. Yaygın bir anlayışa göre Hinduizm ve Brahmanizm terimleriyle, en eski

Şintoizm – (Dünya Dinleri)

Şintoizm (Dünya Dinleri) Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintoizm M.Ö.VII yy kadar eskiye dayandırıla bilinecek Japonların Milli Dini karekterini sergilemektedir. Şintoizm ‘in Japoncada karşılığı Kami-Nomiçi ‘dir ( Tanrıların Yolu) Şintoizmin herhangi bir kurucusu yoktur. Şintoizm ‘in geçirdiği safhalar üç devrede incelenir. Bunlar ;   1 – Mitolojik

Konfüçyüsyanizm – (Dünya Dinleri)

Konfüçyüsyanizm (Dünya Dinleri) Dinin kurucusu Konfüçyüs (M.Ö. 551- 479) adındaki bir filozoftur. Şantung eyaletinde doğmuŞ ve orada ölmüştür. O zamandan beri eyalet Çinlilerce kutsal sayılır. Konfüçyüs ‘ün hayatında baŞarılı bir öğretmenlik dönemi vardır. O ‘nun en önemli özelliklerinden biri kendine aŞırı güvenidir. Bütün hayatı boyunca insanları, iyiye, doğruya ve

Taoizm – (Dünya Dinleri)

Taoizm (Dünya Dinleri) Çinin en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm ‘e reaksiyondan doğmuştur. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse / ihtiyar bilgin)‘dir. Hayatı hakkında az bilgiye sahip olmamıza rağmen MÖ.604-517 yılları arsında yaşadığı Honan ‘da doğduğu Konfüçyüsün çağdaşı olduğu düşünülmektedir.   Taoizm “Tao” kavramı üzerine inşa edilmiştir. Taoizm

Nusayrilik – (Dünya Dinleri)

Nusayrilik (Dünya Dinleri) Çoğunluğu Suriye’de yasayan aşırı bir Şiî-Batini fırkası. Bunlara günümüzde Numeyrîler ismi de verilmektedir. Nusayrî isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nispeten bu ismin verildiğini ileri sürerler. Fırkanın ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayri en-Nem iri’ye (270/883) nispeten aldığı bilinmektedir. Zaten itikadı fırkaların

İslamiyet – Sünnilik – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

İslamiyet – Sünnilik (Dünya Dinleri) (1. Bölüm) Arapça “selem” kökünden alınmış olan islâm, lügatta, “itaat etmek, boyun eğmek, teslim olmak, kötülüklerden salim bulunmak, selamete ulaşmak” vb. anlamlara gelen bir mastardır. islâm Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah tarafından vahiyle bildirilen son ve kâmil dinin adıdır. Bu dine uyanlara Müslüman denir. Ali

İslamiyet – Sünnilik – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

İslamiyet – Sünnilik (Dünya Dinleri) (2. Bölüm) 2.3-Hac Hac, bedenî ve malî gücü yerinde, akıllı, ergenlik çağına gelmiş hür müslümana ömründe bir kere olmak üzere farzdır. Bu şartlan taşıyan müslüman, belirli zamanda, ihramlı vaziyette Arafat’ta vakfe ve Kabe’yi tavaf ederek hac ibadetini yerine getirmiş olur. Bu farzların dışında haccın

Dürzilik – (Dünya Dinleri)

Dürzilik (Dünya Dinleri) Dürzilik, Fatimi halifesi Hakım Biemrillah ‘i Tanrı olarak kabul eden ezoterik bir inanç akımıdır. XI. Yüzyılda Suriye ‘de ortaya çıkan bu akımın adını kurucularından Ebu Abdullah Muhammet bin İsmail Anustegin ed-Derezi ‘ den aldığı ileri sürülmektedir. Kimi araştırmacılar Dürziliği İslam ‘ın Batini akımları arasında saymalarına karşın,

Zerdüştilik – Mazdaizm – (Dünya Dinleri)

Zerdüştilik – Mazdaizm (Dünya Dinleri) İran dinleri içerisinde, tek Tanrı inanışına yer vermesi bakımından, en dikkat çekicisi Zerdüştilik ‘tir. Bu din, adını kurucusundan alır. Bu dine, dayandığı tek Tanrı Ahura Mazdah ‘a nispeten “Mazdeizm” de denir.   1. Zerdüşt ‘ün Hayatı Zerdüşt kelimesi (Zoroaster), Zarathustra ‘nın Yunanca karşılığıdır (Zarath:

Sabiilik – Mandenler – (Dünya Dinleri)

Sabiilik – Mandenler (Dünya Dinleri) Araplar tarafından “Sâbiî” (Subbi ya da Subbâ) biçiminde adlandırılan bu topluluk, kendilerine “Mandenler” (bilgili olanlar, arifler anlamında; İngilizcede Mandaeans) adını verir. Kendileri için kullandıkları bir diğer ad “Nasuralar”dır (kutsal öğretileri koruyanlar anlamında; İngilizcede Nasoraeans). Manden adı tüm topluluk üyeleri için kullanılırken, Nasura adı yalnızca

Yezidilik – (Dünya Dinleri)

Yezidilik (Dünya Dinleri) Yezidilerin Kimliği Karma bir dinin mensubu olan Yezidi’lerin Arap, Kürt ve Asur kökenli oldukları ileri sürülmektedir. Çeşitli kültürlerin birbirlerine karıştığı Ortadoğu’da ulusal kimlikleri olmayan İran’daki Bahailer, Lübnan’daki Dürziler ve Maruniler gibi Yezidiler de dini bir cemaattir. Yezidi inancının, Hariciliğin İbadiye kolundan ayrıldığı söylenen Yezid bin Ebi

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (1. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (1.Bölüm) Hıristiyanlık, bugünkü dünya coğrafyasının hemen her bölgesinde mensubu bulunan, temelde vahiy ve mukaddes kitap ile tekTanrıcılığa dayanan bir dindir. (1)   Hıristiyan kelimesi Yunanca “khristianos” kökünden gelir. isa’nın adı bu dilde Khristos (2) olarak geçer. Bu kökten çıkan “khristianos” ve “khristian” kelimeleri de, isa’ya bağlanan,

Hristiyanlık – (Dünya Dinleri) – (2. Bölüm)

Hristiyanlık (Dünya Dinleri) (2. Bölüm) 3- Prostestan Mezhebi Almanca’da “protestieren” kelimesinden alınmış olan Protestan “itiraz, protesto, başkaldıran” anlamlarına gelir. Protestan mezhebinin doğuşu, XVI. yüzyılda Martin Luther (1489-1546)’in Roma Katolik Kilisesi’ne karşı;   1- Günahları bağışlamak, 2- Günahların bağışlanmasını malî bir kaynak haline getirmek, 3- incil yorumunu kendi tekeline almak,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)