Nihal ATSIZin Makaleleri ile etiketlenmiş başlıklar

Kızıl Kürtlerin Yaygarası (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kızıl Kürtlerin Yaygarası (Hüseyin Nihal ATSIZ) 1961 anayasasının getirdiği aşırı hürriyetlerden faydalanarak, anayasanın yasakladığı konularda da kıpırdanışlar ve davranışlar olduğu bilinmektedir. Bu türlü davranışlara kalkanlar, kanun bakımından suçlu olduklarını bildikleri için savunma taktikleri de suçlulara has nitelikte, yani iftira, yalan ve şirretlik alanındadır. Bunlar, gerçeklerin ışığına bakamayan baykuşlar gibidirler.

“Bağımsız Kürt Devleti” Propagandası (Hüseyin Nihal ATSIZ)

“Bağımsız Kürt Devleti” Propagandası (Hüseyin Nihal ATSIZ) Farsların gayet geri ve iptidaî bir kolu olup İran, Türkiye ve Irak’ta yayılmış bulunan Kürtleri bir devlet ve millet durumuna getirmek yolundaki istekler epey eskidir…   Bütün iptidaî topluluklarda olduğu gibi Kürtlerde de yabancı devletlerin kışkırtmasıyla başlayan bu hareket Kürt çoğunluğu arasında

İslam Birliği Kuruntusu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İslam Birliği Kuruntusu (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yedinci yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Arapların millet haline geçme savaşıdır. Aynı dili konuştukları halde birbirine düşman boylar ve uruklar durumunda dağınık bir hayat yaşayan kalabalık bir kavim, bir iç veya dış etki ile birlik kurma yoluna elbet gidecekti.   Peygamberin ortaya

Nurculuk Denen Sayıklama (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Nurculuk Denen Sayıklama (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dinin bir ruh ihtiyacı olduğunu bilim kabul etmiştir. Daha zekasının pek iptidaî olduğu zamanlardan beri, insanların din sahibi oldukları da bilinen gerçeklerdendir. Zekanın ve bilimin yükselmesiyle dinler de yükselmiş, tek Tanrılı dinlerle dinler çağı kapanmış, din uğruna yapılan korkunç savaşlar ve kırgınlıklardan sonra

Türkçülüğe Karşı Yobazlık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülüğe Karşı Yobazlık (Hüseyin Nihal ATSIZ) Fatih çağından sonra “medrese”nin Türk fikir ve siyaset hayatına hakim olması ile başlayan taassubu, türlü iç kavgalara ve kan dökülmesine sebep olarak günümüze kadar gelmiştir. Din bilginleri arasında Ebusuud gibi müsamahalı ve akıllıları bulunduğu gibi, her türlü fikir değerlerinden mahrum ve devleti batıracak

İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İrtica Artık Bir Kuvvet Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yargıtay başkanı merhum Öktem’in cenaze törenindeki olaylar hemen hemen bütün basın, partiler ve dernekler tarafından irticanın hortlanması şeklinde görüldü ve büyük bir tehlike karşısında olmanın telaşı bütün Türkiye’yi sardı.   Ama Muhalefet Partisi Başkanı bunu “tipik bir 31 Mart Olayı” diye

TÜRK Budun, Ökün! (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Budun, Ökün! (Hüseyin Nihal ATSIZ) Şimdi herkes akl-ı evvel oldu. Beş on tekerlemenin tekrarlanmasıyla dünyayı bir çırpıda düzeltiyorlar. Millet hainliğine kadar varan her şeyi söyleyip de yine de “özgürlük yok” diye bağıran siyaset palyaçolarına, çocuk aldatır gibi yalanlar söyleyerek olmayacak vaadlerde bulunanlara baktıkça kıyametin kopmakta olduğuna inanmak gerekiyor.

Büyük Adam (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Büyük Adam (Hüseyin Nihal ATSIZ) Millete ve vatana bağlılık bakımından birkaç türlü vatandaş vardır. Bunların başında kahramanlar gelir. Hiçbir karşılık beklemeden kendisini her zaman millet ve vatan uğruna harcayabilenler, kahraman vatandaşlardır. Bu birinci sınıfın sayısı oldukça azdır.   İkinci sınıfı iyi vatandaşlar teşkil eder. Bunlar tek başlarına ve her

Milli Bayram (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Bayram (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bayram, Türkçe kökten gelme bir kelimedir. Toplu bir halde sevinme ve eğlenme anlamına gelir. Buna göre milli bayramların da bütün milletçe kutlanan gün olması gerekmektedir.   Nedendir bilinmez, bizde ki bayramlarda ortaklaşa sevinç yoktur. Bayramlar, aklı başında olanlara gizli bir hüzün, aklı başında olmayanlara

TÜRK Ordusunun İftihar Levhası (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Ordusunun İftihar Levhası (Hüseyin Nihal ATSIZ) Cihan tarihinde en çok savaşan millet Türkler olmuştur. Bu savaşların bir listesini çıkarmak, bilhassa eski zamanlar için, güçtür. Denilebilir ki 15. asırdan önceki Türk tarihi mütarekesiz bir savaştan ibarettir.Onun için ben burada yalnız Türkiye’yi, o da Osmanlı hanedanı zamanında, aldım. Aşağıdaki liste

Malazgirt Zaferi’nin 900. Yıldönümü ve Milli Kültür (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Malazgirt Zaferi’nin 900. Yıldönümü ve Milli Kültür (Hüseyin Nihal ATSIZ) Geçmişi anmak insanlara mahsus bir iştir. Hayvanlar geçmişi düşünmez. Onlar yalnız içinde bulundukları ânın kaygısındadır. “Geçmiş” ne kadar kusurlu olursa olsun bugün ve yarın için vereceği derslerle, göstereceği ibretlerle ihmaline imkân olmayan bir kitap, insanlara milletlerin güç kaynaklarından biridir.

Çanakkale Savaşı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Çanakkale Savaşı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir heyet, Gülcemal vapuru ile Çanakkale’ye gitti. Sahillerden bakarak gûya şehitleri ziyaret etti. Hattâ bu yıl, garip bir tesadüfle İngiliz donanmasına mensup askerler de karaya çıkarak kendi mezarlarını ve âbidelerini ziyaret ederken bizimkiler yalnız denizden, o kahramanlık

3 Mayıs 1944 (Farklı) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

3 Mayıs 1944 (Farklı) (Hüseyin Nihal ATSIZ) 3 Mayıs Türkçülüğün tarihinde bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar yalnız duygu ve düşünce olan, edebi ve ilmi sınırları pek de aşmıyan Türkçülük, 1944 yılının 3 Mayısında birdenbire hareket oluverdi.   Ali Suaviler, Süleyman Paşalar, Mehmet Eminler, Ziya Gökalplar, Rıza Nurlar

3 Mayıs 1944 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

3 Mayıs 1944 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bundan 29 yıl önce Ankara’da yapılan bir yürüyüş, bugün farkına varılmamış olmakla beraber, Türk tarihinin gidişi üzerine son derece tesirli olmuştur. Havadaki zehirli gazla boğulacak hale gelmiş bir insana oksijen verilmesi, aşırı hummâ içinde kıvranan hastaya bir antibiyotik şırıngası yapılmasının yaratacağı şifa gibi,

Bizim Günümüz (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bizim Günümüz (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülük büyük bir ülküdür. Bütün ülküler gibi büyük bir inanç gücüne dayanmakta ve bir toplum davranışı olduğu için de bütün toplum davranışı olduğu için de bütün toplum davranışları gibi sosyal kanunların etkisi altında bulunmaktır.   Bu ülkü, büyük Türk milletinin şuurunda ve şuuraltında yüzyıllardır

20 Mayıs 1040 ve 3 Mayıs 1944 (Hüseyin Nihal ATSIZ)

20 Mayıs 1040 ve 3 Mayıs 1944 (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk tarihinde şanlı, elemli, uğursuz birçok mayıs günleri vardır. Bu yazıda artık kesin olarak hükme bağlanmış bir mayısla (23 Mayıs 1040), üzerinde henüz son söz söylenmemiş başka bir mayıstan (3 Mayıs 1944) bahsedeceğim.   23 Mayıs 1040 Cuma günü,

“Çengiz Han” ve ” Aksak Temir Bek” Hakkında (Hüseyin Nihal ATSIZ)

“Çengiz Han” ve ” Aksak Temir Bek” Hakkında (Hüseyin Nihal ATSIZ) Millî şuurun ve ilmî tarihçiliğin hâlâ gereğince gelişememesi, dinî taassubun hâlâ ruhlara hükmetmesi dolayısıyla tarihimizin bazı büyüklerine karşı saygısızlıkta bulunmak, yahut Türk ırkının şu veya bu bölümlerini birbirine düşman saymak gibi yanlışlıklar sık sık yapılmaktadır. Bunların arasında en

TÜRK Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Kara Ordusu Ne Zaman Kuruldu? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Kara Kuvvetleri Komutanı radyoda yaptığı konuşma ile Türk Kara Kuvvetlerinin 600. kuruluş yılını kutladığı gibi daha yüksek kademedeki kimseler arasında da aynı konu üzerinde tebrikleşmeler oldu.   Bu hesaba göre Türk Kara Kuvvetleri, yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu

TÜRK Kara Ordusunun Kuruluşu Meselesi (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Kara Ordusunun Kuruluşu Meselesi (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bir müddetten beri, Türk Kara Kuvvetleri’nin, yani daha gerçek anlamı ile Türk Ordusu’nun kuruluş tarihinin 1363 olduğu kabul edilerek, belirli günlerde, bu yıl başlangıç sayılmak suretiyle, törenler yapılmaktadır. Türk Ordusunun kuruluş tarihi 1363 olarak kabul edildiği takdirde, önce şu sorunun karşılığını

Tarih Şuuru (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Tarih Şuuru (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Tarih Şuuru”, milletlerin hâfızasıdır. Hâfıza nasıl, fert olarak insanların en küçükleriyle ihtiyarlarında bulunmazsa, milletlerin de henüz çocuk sayılabilecek kadar genç yani “kurulmamış” olanlarıyla ihtiyarlarında yani inkıraza mahkûm olacak kadar çürüyenlerinde bulunmaz.   Millet haline gelmemiş olan insan topluluğu fertlerin bebeklik haline benzer. Yaşamak kabiliyeti

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)