Nihal ATSIZin Makaleleri ile etiketlenmiş başlıklar

Türkçülükte Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülükte Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülüğün tarihi yazmaya kalkarsak, ihtimal ki, Milattan önceki yüzyıllara kadar gitmeye mecbur kalırız. Fakat çağdaş Türkçülüğe baktığımız zaman, bunun tarihine kuşbakışı bir göz atmak pek kolaydır.   Türkiye’de ve dışarı Türklerde aşağı yukarı aynı zamanda doğan Türkçülük, eski çağların Türkçülüğü ile ölçülemeyecek kadar güç

Türkçülük ve Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülük ve Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik her zaman değişir.   İnsanlar iktidara geçmek için partiler kurarak çalışırlar. îktidara geçmek oy kazanmakla mümkün olduğu için oy

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ) Turancılık, Türkiye’de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba milletleri de içine alan bir sistem hâlinde düşünülmekle beraber bugün “Turancılık” deyince Türkiye’de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dahil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet hâlinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere

Turancıyız, Ne Olacak? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancıyız, Ne Olacak? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ulus gazetesinin 18 Haziran 1966 tarihli sayısında “Irkçı ve Turancı Dergiler Okullara niçin Gönderiliyor? Bakana Tekrar Sokuyor ve Cevap İstiyoruz” başlığı altında gayet cahilâne bir yazı yayınlandı. Bu imzasız yazıya göre Irkçı-Turancı diğer dergilerle birlikte biz de fikir özgürlüğüne düşman, Adalet Partisinin temsil

Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk milletinin ülküsü olan Turancılığı, herkesin dilediği şekilde anlattığı, bunu bir türlü romantizm diye gösterdiği göze çarpmaktadır. Millî ülkülerde onun şiir yönü olan bir romantizm bulunmakla beraber ülkü; aslında gerçeklere dayanan açık ve kesin amaçları olan bir duygular ve düşünceler sistemidir.

Faşist (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Faşist (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Faşist” demek bir devrin İtalyan milliyetçisi demektir. İtalyanca “facio” kelimesinden doğan bu sıfat, Musolini’nin İtalyan milliyetçi partisi mensuplarına alem olmuş, İtalyan milliyetçiliğine de “faşizm” denmişti. Milliyetçiliğin milletleri sardığı sırada hepsi ayrı ayrı adlar almış; Almanlar “nazi” (Nasyonal Sosyalist’ten kısaltma), İspanyollar “falanjist”, Belçikalılar “reksist”, Romenler “gardist”

Yorulanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yorulanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bir yarış başladığı zaman, ilk anlarda bütün yarışçılar aynı hizada, aynı enerji ile koşarlar. Biraz sonra bir takımın azıcık geride kaldığı görülür. Daha sonra yarışçıların önde,ortada, arkada, en geride olmak üzere bir kaç gruba ayrılması mukadderdir. Fakat henüz hiç birisinde yılgınlık yoktur. Hatta zaman geçtikçe

TÜRK ve Rum (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK ve Rum (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye 1040’ta Dandanakan Savaşı’ndan sonra Horasan’da kurulmuş, İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’yu daha sonra ele geçirmiştir. Türkiye tarihinin On Beşinci Yüzyıl sonlarına kadar olan bölümü “Türk-Rum Savaşı” olarak özetlenebilir. Çünkü, daha devlet kurulmadan, Çağrı Beğ’in birkaç bin atlı ile, aradaki Gazneliler İmparatorluğu topraklarından

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ) Biyoloji bakımından canlıların, yani hayvanlarla bitkilerin gayesi kendi soyunun bütün dünyayı bürümesidir. Hiçbir hayvan veya bitki cinsi dünyayı kaplayamıyorsa bunun sebebi aynı gayeyi güden başka cinslerin mukavemetine maruz kalmasıdır. Cinslerin aynı gaye için yaptıkları bu tesir ve maruz kaldıkları tepkiden “hayat kavgası” doğuyor. Bu

Ne Yaptığını Bilmeyenler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ne Yaptığını Bilmeyenler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Artık “anarşist” diye adlandırılan komünistlerin duruşmaları ilgi çekici bir şekilde sürüp gidiyor. Türkiye’yi yıkmak için kurulup adına “Dev-Genç” denilen teşkilatın başkanı, duruşma sırasında, perişan ruh halini anlatan sözler söyleyip davranışlarının manasız olduğunu kabul etti. 21 Mayısçılardan olduğunu öğrendiğimiz Yusuf Küpeli’de aşağı yukarı aynı

Sol Milliyetçi Olamaz (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Sol Milliyetçi Olamaz (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Sağ” ve “sol” deyimlerinin iktisadî mânâsından başka bir de ideolojik anlamı olduğu malûmdur. Günümüzde iktisadî doktrinler 15. Asırdaki tarikatlar gibi birbirine karıştığı halde fikriyat bakımından sağ ve sol hâlâ kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış durumdadır.   Çünkü iktisadî şekiller ve şartlar zamanla değişmekte, fakat

Mustafa İsmet ve Kızıllar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Mustafa İsmet ve Kızıllar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın Radyo’da birkaç kere okunan, gazetelere de geçen bildirisi, iki yıl önce intihar ettiği ileri sürülen “Dursun Önkuzu” adlı milliyetçi öğrencinin ölümündeki korkunç gerçeği aydınlığa çıkardı.       Sıkıyönetimin aralıksız olarak yakalamayı başardığı kömünistlerden birisinin itirafina göre Dursun önce

Halk Partisinin Tek Yanlışı (?) (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Halk Partisinin Tek Yanlışı (?) (Hüseyin Nihal ATSIZ) 12 Ekim 1969’da yapılacak seçimler için partiler şimdiden yarışmaya başlamıştır. Parti başkanlarıyla ileri gelenlerinin yurdu dolaşarak yaptıkları konuşmalar bunu gösteriyor. Bu arada Halk Partisi kendisi için iane toplamaya kalkışarak Türkiye’de ilk defa görülen bir mücadele şekli denemektedir.   Burada asıl söz

Bir Ansiklopedi’nin Büyük Yanlışları (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bir Ansiklopedi’nin Büyük Yanlışları (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye`de mânâsı bir türlü anlaşılamayan iki kelime “Türkçülük” ile “Turancılık”tır. İnsanlara bir düşünceyi, bir kavramı anlatmak çok güçtür. Beyinlere yanlış olarak kazılan bir şeyi düzeltmek için başlıca çare ciddî yayınlar olabilir.   Türkçü olarak Türkçülük ile Turancılık kelimelerinin ne mânâya geldiğini birkaç

Milli Benlik (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Benlik (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yirminci asır medeniyeti ve Avrupa milletleri ile temasa gelen insanların birçoğunda millî benlik hissinin sarsıldığını görüyoruz. Şüphesiz yüksek duygulu olan her medenî insan Avrupa ve Amerika’nın yüksek ilmini ve ince tekniğini görünce onlara karşı takdir ve hürmetle karışık bir hayranlık duyar. Fakat birçokları bu

Milli Şuur Uyanıklığı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Şuur Uyanıklığı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Millî şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya hem de düşünceye dayanan millî şuur, bir milletin mânevî kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından en geride olanı yâni sonuncusu ve en mühimi millî şuurdur. İnsan uzviyetinin akciğer, karaciğer, kalp

Milli Semboller (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Semboller (Hüseyin Nihal ATSIZ) Millet halinde yaşamanın şartlarından biri de milli sembollere saygı göstermektir. İnsan, medenileştiği oranda hürriyetlerinden bir bölümünü fedaya ve bazı kaidelere saygı göstermeye mecburdur. Medenî insan, hayvan gibi rasgele yerde uzanıp uyuyamaz. Her istediği zaman bağıramaz veya türkü söyleyemez. Her istediği şeyi her zaman ve

Milli Değerler ve Milli Ruh (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Değerler ve Milli Ruh (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yahya Kemal, Ziya Gökalp’la olan manzum bir şakalaşmasında: “Kökü mâzide olan atiyim” demişti. Bu dört kelimelik mısra, yaşamak kabiliyeti olan bütün milletler için değişmez bir düsturdur. Maziyi unutsak, atsak, inkâr etsek bile kökümüz, aslımız oradadır. Manevî kanımızda, yani ruhumuzda olan istidatların,

Cihan Tarihinin En Büyük Kahramanı “Kür Şad” (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Cihan Tarihinin En Büyük Kahramanı “Kür Şad” (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yedinci asrın ilk yarısından Gök Türk Kağan sülâlesi arasında şahsî ihtiras ve entrikalar yüzünden devlet parçalanmak tehlikesine maruz kalmış ve nihayet işe Çinin fesadı da karışarak Gök Türk ülkesinin şark kısımları 630’da Çinin eline geçmişti. Bu arada Kieli Han

En Büyük TÜRK Kahramanı: “Kürşad” (Hüseyin Nihal ATSIZ)

En Büyük TÜRK Kahramanı: “Kürşad” (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk tarihi, dünyanın en hamasî şiiri, Türk kahramanları da o şiirin berceste mısralarıdır. Bir zafer şehrâhını dolduran heykeller gibi 26 asrı süsleyen bu ölmezler tümeni arasında bir teki bir millete şeref verecek ne büyük faniler gelip geçti. Tanrın Türk Tanrısı olduğuna,

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)