Ses ile etiketlenmiş başlıklar

Ses Bilgisi

SES BiLGiSi 1. Büyük Sesli (Ünlü) Uyumu Sesli harşerin “kalınlık – incelik” bakımından uyumudur. Büyük ünlü uyumu kuralına göre: a) Kelimenin ilk hecesindeki sesli harf inceyse diğer hecelerdeki sesli harşer de ince olmalıdır. Ö ğ r e t i m Ø Ø Ø ince ince ince g ö z

Ses Olaylarında Sözcük Vurgusu

SÖZCÜK VURGUSU Dilimizde vurgu çoğunlukla son hecede bulunur. Kelimeye gelen ekler vurguyu da sona doğru iterler. Üzüm, üzüme, üzümdeki Bekle, bekleyecek, bekleyeceksin Kimi kelimelerde vurgunun yeri değişir. Bu durum aşağıdaki şekillerde karşımıza gelir: a. Bazı birleşik kelimelerde vurgu ilk hecededir. ilkbahar, astsubay b. Pekiştirilmiş sözcüklerde vurgu pekiştirme üzerindedir. Sımsıkı,

Sesli Harflerle İlgili Ses Olayları

Sesli harflerle ilgili ses olayları Ünlü Düşmesi (Hece düşmesi) Bazı sebeplerden ötürü sözcükteki ünlülerden birinin düşmesidir. Bu ses olayı değişik nedenlerle meydana gelebilir: basit sözcüklerde çekim eki sonuç: göğüs + ünde = göğsünde bağır + ına = bağrına omuz + a = omza şehir + e = şehre türemiş

Ses Bilgisi

Ses Bilgisi Yeryüzündeki her dilin kendine has sesleri vardır. Dildeki sesler sözcük içinde bir araya gelirken çeşitli değişikliklere uğrar. Bu başlık altında dilimizdeki ses yapısına ve seslerin özelliklerine değinilecektir. SESLi (ÜNLÜ) HARFLER KALIN A, I, O, U İNCE E, i, Ö, Ü DÜZ A, E, I, İ YUVARLAK O,

Lehçe, Şive ve Ağız Nedir?

Lehçe, Şive ve Ağız Nedir? Birçok yazımızda, sık sık “Türkçenin çok köklü ve güçlü bir dil olduğunu” vurgulamışızdır. Çünkü bugün yaşayan dillerin birçoğuna baktığımızda, Türkçedeki düzenliliği, türetme gücünü ve geniş söz varlığını göremeyiz. İngilizceyi örnek verecek olursak, çok uzun bir geçmişinin olmadığını, özellikle 18. yüzyıldan sonraki sömürgecilik akımlarıyla birlikte

Denizbank Türkçe Edebiyata Sesli Katkı Sağlıyor.

Denizbank Türkçe Edebiyata Sesli Katkı Sağlıyor. (28.06.2007) Denizbank‚ Dede Korkut hikayeleriyle birlikte‚ 1844-1952 arası tarihlerde doğmuş 100 ünlü yazarın 100 öyküsünü sesli edebiyat tekniği sayesinde pek çok ünlü tiyatro ve seslendirme sanatçısının yorumları ile edebiyat dostlarıyla yeniden buluşturdu. DenizKültür’ün hayata geçirdiği “Sesli Edebiyat – Öyküler Ses’leniyor” projesi‚ Türk öykücülüğünün

Atatürk’ün Sesli Görüntüsü

Atatürk’ün Atatürk Orman Çiftliğindeki Sesli Görüntüsü |» “Görüntüler” Sayfasına Dön! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…  

Türklerin Kullandıkları Alfabeler

Türkler’in Kullandıkları Alfabeler   Türkiye Cumhuriyeti`nde bugün kullanılmakta olan alfabeye gelinceye kadar Türklerin alfabelerini birkaç kez değiştirdikleri bilinmekte ve bu konuda şöyle dörtlü bir dizi yapılmaktadır: Göktürk, Uygur, Arap, Latin. Böyle bir sıralama gerçeği tümüyle yansıtmadığı gibi adlandırmaların “Arap” ve “Latin Alfabesi” diye yapılması da bazı kavram ve değerlendirme

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi Türklerin siyasal varlık olarak tarih sahnesine çıkmaları, Milattan önceki yüzyıllara, Hiung-nu`lar dönemine kadar geriye gitmektedir. Hunlar döneminde yazının kullanıldığına ilişkin bazı kayıtlar olmakla birlikte, bu yazının niteliği hakkında açık bilgilere sahip değiliz. Bu yüzden Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe Göktürkler döneminde yaygınlık kazanan Göktürk alfabesidir.

Uygur Alfabesi

Uygur Alfabesi Göktürk Kağanlığı`nın 744 tarihinde yıkılmasıyla onun yerine geçen Uygur egemenliği dönemi kültürel etkinlikler ve gelişmeler yönünden İslam öncesi Türk tarihinin en parlak ve dikkate değer dönemini oluşturur. Çin, Hint ve İran kültürlerinin de etkisiyle kültür hayatına öncelik, renk ve hareketlilik getiren Uygurlar, kağıdı ve matbaayı da alıp

Arap Alfabesi

Arap Alfabesi   Türklerin topluca İslamiyet’i kabulünden, yani 10. asırdan sonra geniş bir sahada bütün Türk-İslam devletleri tarafından kullanıldı. Arap Alfabesi yirmi sekiz harf olmasına rağmen Türklerin kullandığı İslam harfleri otuz bir ile otuz altı harften meydana gelir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabe, bütün Türklüğü kucaklamış ve Türkçe’nin

Latin Alfabesi

Latin Alfabesi Yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, Türk Alfabesi’nde 29 harf bulunur. Alfabeyi oluşturan büyük ve küçük harfler, sırasıyla aşağıdaki biçimde yazılır. Yazı karakterleriyle: A B C Ç D E F G

Yazım ve Noktalama

…Yazım ve Noktalama… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Yazımı Karıştırılan Sözcüklerin Doğru Yazımı ve Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntıların Yazımı Hece Yapısı ve Satır Sonları Sözcüklerin Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar Birleşik Sözcüklerin Yazımı Birleşik ve Ayrı Yazılan Sözcükler Ünsüz Uyumu ve Ünsüz Düşmesi Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü

Ses, Harf, Alfabe…

…Ses, Harf Alfabe… (Ses) Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşime ses denir. Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır. Kendiliğinden ses çıkaran varlıklara doğal ses kaynakları denir. Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)