Tarihin Sınıflandırılması

Tarihin Sınıflandırılması


1. Zamana Göre Sınıflandırma

  • Tarihi, zamana göre sınışandırmadaki amaç; inceleme ve öğrenmeyi kolaylaştırmaktır. Bu sınışandırmada
    bütün insanlığı etkileyen önemli tarihî olaylar dönüm noktası olmuştur.
  • Buna göre, tarih Tarih Öncesi Devirler (Taş Devri, ) ve Tarihî Devirler (İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ) şeklinde iki ana bölüme ayrılmıştır. Her çağın kendine özgü özellikleri vardır.Bundan dolayı tarih çağlarını incelerken, her tarih çağının kendi özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Tarih, zaman özelliğine göre sınışandırılırken, tüm insanlığı ilgilendiren olaylar göz önünde bulundurulur.Bu olayların etkileri uzun zaman sürmüştür. Yazının icadı ve Fransız İhtilali gibi olaylar buna örnek gösterilebilir.

Örnek:
Tarihî dönemler birbirinden farklı özellikler göstermiştir.Her dönemin kendine has özellikleri bulunmaktadır. Fakat biz tarihi zamana göre sınırlandırırken bir dönemle diğ dönemi birbirinden ayrı tutamayız. Çünkü farklılıklar olsa da tarih bir bütündür.
Buna göre,
I. Tarihî olaylar zamana göre farkılık gösterir.
II. Tarih sınışandırılmış olsa da bir bütündür.
III. Tarihi sınışandırırken çeşitli hatalar yapılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) YalnızI   B)YalnızII   C)I veII
D) II ve II   E) I, II ve III

Çözüm:
Her devrin kendine has özelliği olduğu için tarihî olaylar farklılık gösterir. Tarih bir bütün olduğu için de II. öncüle ulaşırız. Sınışandırmada hata yapıldığı ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)