TEREKEME-KARAPAPAH TÜRKLERİ KAYNAKÇASI

Özet
Tarihin iyi bir şekilde araştırılması, pek çok konunun açıklığa kavuşması, bugün güncelliğini kor konuların daha iyi bir şekilde açıklanabilmesi, ancak tarihin kaynaklarına inmekle mümkündür. Biyografi çalışmaları tarih ilminin her devirde ilgi gören önemli sahalarından biri olmuştur. İlk çağlardan günümüze gerek Batı gerek Doğu'da bütün toplumlarda değişik isimler altında biyografi yazarlığı süregelmiştir. Türklerde ise Orhon Yazıtlarından itibaren tarih yazıcılığının bu türü kültür hayatımızda yerini almıştır. İslam dünyasında da biyografi yazarlığı köklü bir geleneğe sahipti. Türklerin İ'e girmesi ile İslam Tarih yazıcılığının bir kolu olan Biyografi yazıcılığı Osmanlı'da da etkisini göstermiştir. Hazırladığımız bu bibliyografyada Terekeme-Kapah Türkleri ile alakalı Tezleri, Kitapları ve Makaleleri, Sempozyum Kitapları, Dergi Özel Sayıları, Ansiklopedilerde bulunan Terekeme-Kapah Türkleri ile alakalı eserleri birlikte vermeye çalıştık.'e girmesi ile İslam Tarih yazıcılığının bir kolu olan Biyografi yazıcılığı Osmanlı'da da etkisini göstermiştir. Hazırladığımız bu bibliyografyada Terekeme-Karapapah Türkleri ile alakalı Tezleri, Kitapları ve Makaleleri, Sempozyum Kitapları, Dergi Özel Sayıları, Ansiklopedilerde bulunan Terekeme-Karapapah Türkleri ile alakalı eserleri birlikte vermeye çalıştık.
Anahtar Kelimeler:Türk Tarihi, Kaynak, Türk Kültürü, Terekeme-Karapapah Türkleri

TEREKEME-KARAPAPAH TURKS BIBLIOGRAPHY
Abstract
Biography work in every period of the science of history has been one of the popularmajor oilfields. Both past and present, biography writing under different names in all societies in the East the West need to endure. This type of Historiography from the Orhon Turks took its place in cultural life. Had a long tradition of writing a biography of the Islamic world. Turks into Islam and the Islamic Historiography in the Ottoman Empirewhich is an arm studies showed the effect of spelling Biography.Investigation of a good way of history, to clarify many issues, remains timely today in a better way to explain the issues, but it is possible to reach a source of history. Bibliography related to the Turks that we prepare Terekemes-Karapapah theses, boks and manuscripts, Symposium Books, Magazine special issues, relevant to the works of encyclopedias with the Turks gave the Terekemes-Karapapah.
Keywords:Turkish History, Research, Turkish literature, Terekemes-Karapapah

Giriş
Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada var olur.Her toplumun kendi özel davranışlarının ve yaratıcılığının eseri olduğu için millî bir kişilik yapısına sahiptir. Türkler, tarih içerisinde çok geniş bir coğrafyaya yayılmış ve göç ettikleri bölgede güçlü devletler kurmuşlar ve Türk kültürü Altay Dağları, , Aral Gölü, Baykal Gölü ve Batı, Aral Gölü, Baykal Gölü ve Batı, Aral Gölü, Baykal Gölü ve Batı
Yüksek etkilemiştir. Orta Asya'dan Anadolu'ya kitleler hâlinde gelmeye başlayan Oğuz ve Türkmen boyları, Anadolu'nun bugünkü kültürel yapısını oluşturmuştur. Anadolu'da var olan Türk kitlelerinin üzerine, özellikle, XI. yüzyıldan itibaren gelen yoğun Türk nüfusu, kendilerine özgü inanışlarını, törelerini, geleneklerini, sanatlarını da beraberlerinde getirdiler ve kesintisiz Türk hâkimiyetleri sayesinde bu değerlerini yeni vatanlarında kalıcı kıldılar. Anadolu geçmiş zaman içinde, çeşitli topluluklara yurt olmuştur. Bizlere düşen geçmişten gelen, günümüzde yavaş yavaş etkisini kaybeden ve gelecekte yok olacağını endişesi taşıdığımız maddi ve manevi değerlerimizi korumak, yazılı hâle getirmektir. Yıllardan beri halk kültürü konusunda ülkemizde kişi, kurum, kuruluş ve üniversitelerin ilgili bölümlerince çok değerli derleme ve araştırmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar kültürümüzün tanıtımı noktasında yeterli değildir. Bu çalışmaların istenilen seviyeye ulaşması için başta devletin ilgili kurum ve kuruluşları, dernekler, sivil toplum örgütleri, gençlik kulüpleri, sendikalar ve özel yayın organları ve medyaya büyük bir görev düşmektedir. Hazırlanan eserler, belgeseller, düzenlenen konferanslar, sempozyum vb. ulusal ve uluslararası düzlemde sergilenmelidir. Geleceğin yeniden kurulması ve geçmişinden kopmaması da buna bağlıdır. Çalışmamız Terekeme-Karapapah Türkleriyle ilgilidir.

TEREKEME-KARAPAPAH TÜRKLERİ KAYNAK TOPLUSU
ADIGÖZELLİ, İ. (2000). Başkeçid. Bakı.
ADIGÖZELLİ, İ. (2000). Elim-Obam. Bakı: Sadahlı.
AKALIN, L. S. (1990). Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar ve Kargışlar. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
ALYILMAZ, S. (2003). çalılı Bilim Adamı, Eğitimci, Şair Valeh Hacılar. Ankara.
ALYILMAZ, S. (2004). Borçalı Mifik Tefekküründen Poetik Gerçekliğe. Tiflis: Gürc. Yaz. Birl. Azeri Bölm. Yay.
ANDREWS, P. A. (1992). Türkiye'de Etnik Gruplar. (çev. Mustafa Küpüşoğlu). İstanbul.
ASLAN, E. (1995). Çıldırlı Aşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikayeleri. Ankara.
ASLAN, K. (1994). Ahıska Türkleri. Ankara.
AVSAR, Z.-Tunçalp, Z. Sürgünde 50 nci Yıl Ahıska Türkleri. Ankara: TBMM Kültür.
AYDOĞ, O. (1998). Karapapaklar. Seminerler Çalışması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitim Bölümü, Malatya.
AZERBAYCAN FOLKLOR ANANELERİ (GÜRCİSTANDAKİ TÜRK DİLİ FOLKLOR ÖRNEKLERİ Esasında).(1992). Tiflis.
AZERBAYCAN FOLKLORU ANTOLOJİSİ, BORÇALI FOLKLORU.(1996). Bakı.
AZERBAYCAN HALK DESTANLARI EFSANE ESATIR VE NAĞIL DEYİMLERİ. (1999), Bakü.
BERKOK, İ. (1958). Tarihte Kafkasya. İstanbul.
BİNBAŞI NAZMİ. (1334). Kafkasya ve Türkistan. İstanbul.
BLANDY, C. (1998). The Meskhetians:Turks or Georgians?:A People Without a Homeland, Conflict Studies Research Centre, Royal Military Academy, Sandhurst.
BMMYK. (1999a). Azerbaycan Mülteciler ve Sığınmacılar Üzerine Arkaplan Kağıt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği.
BOUGAİ, N. (1996). The Deportation of Peoples in the Soviet Union. New York: New Science Publishers.
BROSSET, F. Andreasyan, H. D. (2003). Gürcistan Tarihi (Eski Çağlardan 1232 Yılına Kadar). Yayına Hazırlayan: Erdoğan Merçil, Ankara.
BUGAİ N. (1994). Turki iz Meskhetii:Dolgii put' k reabilitatsii [Turks from Meskhetia:A long road to rehabilitation], 1944-1994. Moscow: Dom Rossiya.
BUNYADOV, M.Z. Yusufov, Y.B. (1994). Azerbaycan Tarihi, Cilt:1. Bakü: Azerbaycan Devlet Neşriyyatı.
CAFEROĞLU, A. (1944). ve Tokat İlleri Ağızlarından Toplamalar.
CAFEROĞLU, A. (1995). Doğu İllerimiz Ağızlarından Toplamalar, TDK, 62, Ankara.
CORNELL, SVANTE E. (2001). Küçük Milletler ve Büyük Güçler:Kafkasya'da Ethnopolitical Çatışma Çalışması. Routledge.
CORWİN, J. (2001, May 11). Endnote:Cossacks Conduct New Pogroms.Newsline.
COŞKUN, U. (2009).Ahıska/Meskhetıan Turks In Tucson:An Examınatıon Of Ethnıc Identıty, Master Of Arts, Wıth A Major In Anthropology, In The Graduate College, The Unıversıty Of Arızona, California.
COŞKUN, U. (2009). Tucson Ahıska/Ahıska Türkleri: Etnik Kimlik İncelenmesi. Arizona Üniversitesi.
ÇETİNKAYA, N. (1996). Iğdır Tarihi (Tarih, Yer Adları, ve Bazı Oymaklar Üzerine). İstanbul.
ÇETİNKAYA, N. (2005). Kızılbaş Türkler. İstanbul.
ÇILDIR AŞIK SEMPOZYUMU (2000). Ankara.
ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK DİVANI. (2006). Hazırlayanlar: A.Berat Alptekin, M. Nizameddin Coşkun, Ankara.
ÇOBANLI, M. (1996). Ağır Elli Borçalı Dedem Gorgud Keçen Yerdi Bu Yerler, Erzurum, Yayma Hazırlayan: Dr. Cengiz Alyılmaz. Ehmedov, H.M. XIX.Esr Azerbaycan Mektebi, Bakı, 1985.
DAVİD MARSHALL LANG. (1997). Gürcüler. İstanbul.
DAYI, S. E. (1998), Elviye-i Selâse'de (Kars, Ardahan, Batum) Milli Teşkilatlanma, Erzurum.
DERVİSHEVA, F. (2006).Ahıska Türkleri (Sözlü Kültür Bağlamında), Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
DÜNDAR, S.-ÇETİNKAYA, H. (2004). Terekemeler (Karapapak Türkleri), (El Kitabı).
EFENDİYEV, P. (1981). Azerbaycan Şifahi Halq yatı, Bakü, Maarif Neşriyatı.
ELBAQİDZE, M. (2005). “Gürcistan Çok Kültürlülük? Talep Edilmemiş Varlık veya Devlete Tehdit”, Czyzewski, Krzystof Yılında; Kulas, Joanna; Golubiewski, Mikolaj (ed.), Diyalog A Handbook: Güven ve Kimlik.
ELİTOK, N. (2006). Muş İlinden Derlenen Mâniler Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
ENVERLİ, N. (1999). Borçalı'da Yurd Yeri-İmirhesen. Bakı.
ERCİLASUN, A. B. (1983). Kars İli Ağızları. Ankara.
ERCİLASUN, A. B. (1997). Türk Dünyası Üzerine İncelemeler. Ankara.
ERDOĞAN, F. (1954). Türk Ellerinde Hatıralarım. İstanbul.
ERGİN, M. (1981). Azerî Türkçesi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
ERGİN, M. (1992). Orhun Âbideleri. İstanbul.
ERGİN, M. (1999).Türk Dil Bilgisi. İstanbul.
ERGUN, M. (1997). Karakalpak Aşık Tarzı Şiir Geleneği Üzerine Araştırmalar. Milli Folklor, Güz, S. 35, s. 10-16.
ERKAN, A. O. (1999). Tarih Boyunca Kafkasya. İstanbul.
ERKAN, S. (1996). Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yayın No:1996/1, Trabzon.
ESKİ GÜRCİSTAN. (1907).C.II, Böl.IV.Tiflis.
FANİNA, W. H. (1997). Kafkasya Üzerine. Kafkasya Yazıları. (çev. Ali Çurey). İstanbul.
GACHECHİLADZE, R. (1995). The New Georgia:Space, Society, Politics. London.
GARACALI, İ. (2000). Bir Dön Geri, Yurduna Bah. Bakı.
GARAYAZI MEKTEBİNİN 80 İLLİYİ MINASEBETİLE.(2001). Hazırlayan: Firdovsi İsgenderov. Bakı.
GOCAYEVA, MEMMEDOVA, G. (2002). Gürcistan Azerbaycanlılarının Tehsili Tarihi. Tiflis.
GÖKBEL, A. (2000). Kıpçak Türkleri. İstanbul.
GÖKÇE, C. (1979). Kafkasya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kafkasya Siyaseti. İstanbul.
GOKDEM.R, A. E. (1998). Cenub-i Garbi Kafkas Hukumeti. Ataturk Ara.t.rma Merkezi, Ankara.
GOMEC, S. (1999). Turk Cumhuriyetleri ve Topluluklar. Tarihi. Ankara.
GOMEC, S. (2006). Turk Kulturunun Ana Hatlar.. Ankara: Akca. Yay.nlar..
GR.GOR.ANTZ, A. (2000). Kafkasya Halklar.. .stanbul: Yay.nlar..
GUM.LEV, L. (1967). Drevniye Turki. Nauka, Moskva
GULENSOY, T. (1995). Turkce Yer Adlar. K.lavuzu. Ankara.
GULER, A.-AKGUL, S-..M.EK, A. (2001). Turkluk Bilgisi. Ankara.
HAB.CO.LU, B. (1993). Kafkasyafdan Anadolufya Gocler. .stanbul.
HACILAR, V. (1996). Azerbaycan Folkloru Antologiyas.. C.II. Baku: Azerne.r Yay.
HACILAR, V. (2001). Borcal. Mehral. Bey Tarihi Hekiketlerde. Tiflis.
HARP AKADEM.S.. (1995).Kafkasyafn.n ve Azerbaycanf.n Dunu Bugunu Yar.n.. .stanbul: Harp Akademisi Yay.nlar.
H.ZAL, A. H. (1961). Kuzey Kafkasya Hurriyet ve .stiklal Davas.. Ankara: Orkun Yay.nlar..
.SABALI KIZI (MEMMEDOVA) T. (1999). Borcal. A..k Muhiti. Baku.
JOHANSON, L. (2002). Turk Dili Haritas. Uzerinde Ke.ifler. (cev. Nurettin Demir-Emine Y.lmaz). Ankara: Grafiker Yay.nlar..
KAFLI, K. (1942). .imali Kafkasya. .stanbul: Vakit Matbaas..
KALAFAT, Y. (1999). K.r.m Kuzey Kafkasya. Ankara: ASAM Yay.
KALAFAT, Y. (2006). Balkanlardan Ulu. Turkistanfa Turk Halk .nanclar. II, Ka.kayiler-Terekemeler-Elsevenler-Karakoyunlular-Kiresunlular-Av.arlar-.smaili Hazaralar-Kengerliler-Caferiler-Karamanl.lar-Nigariler-Ayr.ml.lar-Kekailer-.ebekler-Nav.llar-Sarulular. Ankara.
KALAFAT, Y. (2006). Turk Halklar.nda Kurt A.z. Ba.lama .nanc., Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Say.: 20, s. 273-280.
KALAFAT, Y. (2007). Turk Kulturlu Halklarda Halk .nanclar. I, Turk Halk .rfan.nda Kurt. Ankara: Lalezar Kitabevi.
KAMALO.LU, M. (2006). Garapapaglar Lehcesinin Sozlu.u. Bak.: Nurlan Yay.
KARAKH., M. (1987). Kafkas Mucahidi .mam .amilin Gazavat., (cev. T. Cemal Kutlu). .stanbul.
KA.IKCI, N. ve YILMAZ, H. (1999). Arasftan Volgafya Kafkaslar-Ulkeler-.z B.rakanlar. TURKAR, Turk Metal Sendikas. Ara.t.rma Burosu, Ankara.
KAYA, D. (1994). Sivasfta A..kl.k Gelene.i ve A..k Ruhsati. Sivas: C. U. Yay.
KAYA, E. (1968). Van Beddualar.. TFA, XI (231), 10, s. 5093-5096. XI (232).
KAZIMOV, .. (1999). Ah.ska Turklerinin Dili. Bak.
116 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
KHAZANOV, A. (1995). People with Nowhere to Go:The Plight of the Meskhetian Turks, In Khazanov, A, After the USSR:Ethnicity, Nationalism and Politics in the Commonwealth of Independent States.Madison and London The University of Wisconsin Press.
KHODARKOVSKY, M. (2002). Russia's Steppe Frontier:The Making of a Colonial Eempire, 1500-1800, Bloomington: Indiana University Press.
KIRZIO.LU, F. (1953).Kars Tarihi I. Cilt. .stanbul.
KIRZIO.LU, F. (1972). Karapapaklar-Borcal.-Kazak Uru.unun Kur-Araz Boylar.ndaki 1800 Y.l.na Bir Bak… Erzurum.
KIRZIO.LU, F. (1992). Yukar. Kur ve Coruk Boylar.nda K.pcaklar. Ankara.
KIRZIO.LU, F. (1993). Osmanl.larf.n Kafkasya Ellerini Fethi (1451-1590). Ankara.
KIRZIO.LU, F. (1995). Khazarlarf.n Borcal. ve Kazak Boylar.ndan Olu.an Karapapahflar da Ca..m.z.n da .nsan Heykeli Kabirta. Yapma Gelene.i. Ankara.
KOBOTARAN, N. (2008). Tebriz A..kl.k Gelene.i ve A..k Edebiyat. I.Cilt. Yay.mlanmam.. Yuksek Lisans Tezi. Cukurova Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu, Adana.
KOLESOV, V. KOCHERG.N, A. ve LE.BOVSKY, A. (2003). Monitoring Interethnic Discourse Cultivated in the Krasnodar Krai (in Russian).Krasnodar, Center for Pontic and Caucasian Studies.
KOR.OUCHK.NA, E & SWERDLOW, S. (2007).The Third Migration:Meskhetian Turks' Resettlement and Integration in the United States, In Trier and Khanzhin (Eds), The Meskhetian Turks at a crossroads:Integration, repatriation or resettlement? (378- 32). Munster:Lit.
KRE.NDLER, I. (1986). The Soviet Deported Nationalities: A Summary and An Update, Human Rights Centre
KURAT, A, N. (1966). IV-XVIII. Yuzy.llarda Karadeniz Kuzeyindeki Turk Kavimleri ve Devletleri. Ankara.
KURBANOV, R. O.-KURBANOV, E. R. (1995). Din ve Siyaset Kafkasya'da, Bourdeaux'da, Michael (ed), Din ve Siyaset Rusya ve Avrasya Yeni Devletleri, ME Sharpe.
KUTUKO.LU, B. (1993).Osmanl.-.ran Siyasi Munasebetleri. .stanbul.
LEV.-S. K. (1970). S.roye i Varennoye, .z Kniqi Mifoloqicnoye, -.ssledovaniya po Semiotike .skusstva. Moskva-Leningrad.
LEW.S, E.G. (1972). Multilingualism in the Soviet Union, Aspects of language Policy And .ts .mplementation, The Hague:Mouton.
LOMSADZE [LOMSAaE], SH. (1975).Samtskhe-Javakheti. Tbilisi, Mecniereba.
LOMSADZE [LOMSAaE], SH. (1995). Meskhebi. Tbilisi
117 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
MACDONALD, D. B. (2003). Balkan Holocausts?:Serbian and Croatian Victim Centered Propaganda and the War in Yugoslavia. Manchester: Manchester University Press
MEL.K..V.L., G. A.(1959). K .storii Drevney Gruzii. Tiflis.
MEMMEDL., H. M. (2002). Gor.m Fahral.n.n Biri Olsun Be.. Bak..
MEMMEDL., M. (2001). Borcal. Mahal. ve Gaca.an Kendi. Bak..
MEMMEDL., .. (1991). Paralanm.. Borcal. veya 1918 y.l. Ermenistan-Gurcistan Muharebesinin Ac. Neticesi. Bak.: Azerne.r Yay.
MEMMEDL., .. (1996). Al.n Yaz.m.z-Gurcistan Turkleri: Tarih, Kultur. Tiflis: Sam.oblo Yay.
MEMMEDL., .. (2000). Borcal. Edebi Muhiti. Bak.: .lm Yay.
MEMMEDL., .. (2003). Azerbaycan Edebiyat.n.n Borcal. Kolu, Monografi. Tiflis: Kalori Yay.nlar..
MEMMEDL., .. (2004). Borcal.-Ah.ska-Kars Ortak Edebi Ariyal.. Tiflis.
MEMMEDL., .. (2006). Gurcistan Azerbaycanl.lar., Gurcistan'da Azer Turkleri Meskunla.an .nzibati-Arazi Vahitleri. Statiktik-Ansiklopedik Bilgi Kitab., Tiflis.
MEMMEDOV, A. (1966). .ah .smail Hatai-Eserleri. Baku: Azerbaycan .limler Akademisi Ne..
MEMMEDOV, N. (1993). Azerbaycanfda Yer Adlar.. Baku.
MERC.L, E. (2003).Gurcistan Tarihi-Eski Ca.lardan 1212fye Kadar-. Ankara.
METCUNATUKA, .. (1330). Kafkas Tarihi. .stanbul: Hurriyet Matbaas..
M.KHA.LOV [M.XA.LOV], M. (1994). Osobennosti Etnicheskogo Samosoznanija Grekov Gruzii.Ms.Tbilisi:Georgian Academy of Sciences, Research Centre for Relations Between Nations.
M.LLER, P.& Rose, N. (2008).Governing the Present:Administering Economic, Social and Personal Life, Cambridge, UK; Malden, MA:Polity
M.NAHAN, J. (2002). Vatans.z Halklar Ansiklopedisi: LR, Greenwood Publishing Group.
MOTYL, A. (1987). Will the Non-Russians Rebel?:State, Ethnicity, And Stability in the USSR .Ithaca, N.Y.:Cornell University Press
MYH.LL, J. (2004).Language in Jewish Society:Towards a New Understanding.
NAMITOK, A. (2003).Cerkeslerin Kokeni I. (cev. Aysel Ceviker). Ankara: KAF-DAV Yay.
NEKR.CH, A. (1978).The Punished Peoples:The Deportation and Fate of Soviet Minorities at the End of the Second World War, New York: W.W.Norton.
ODER, K. (1982). Azerbaycan. .stanbul: Bo.azici Yay.nlar..
ORBEL.AN., P. (1981). Kartli Olaylar., ……… ………….. ……….- Tiflis: Metsniereba Yay.
118 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
OS.POV, A-SWERDLOW, S. (2007). Social Dynamics and Leadership in Meskhetian Turk Communities. In Trier & Khanzhin, Meskhetian Turks At A Crossroads: Integration, Repatriation Or Resettlement?, Cambridge; New York:Cambridge University Press
OMERL., V. (2001). Garayaz.. Bak..
OREN, Mehmet M. (1998). .ran Turkleri Hurriyet Hareketleri. Ankara.
ORNEK, S. V. (2000). Turk Halkbilimi. Ankara.
OZBAY, O. (1995). Dunden Bugune Kuzey Kafkasya. Ankara.
OZDER, M. A. (1971). Tarihte C.ld.r Atabe.leri ve Torunlar.. Erzurum.
OZGUR, Y. (1997). Turkiye ve Turk Dunyas.. .stanbul: Harp Akademileri Bas.mevi.
OZKAN, N. (2003). Turk Dilinin Yurtlar.. Ankara.
OZSOY, .. (1997). Da..stanf.n Sosyoekonomik Tarihi. .zmir. PEP.NOV, F. (2008). The Role of Political Caricature in the ultural Development ofthe Meskhetian (Ahiska) Turks, in Kellner-Heinkele, Barbara;Gierlichs Joachim; Heuer, Brigitte (ed.), .slam Sanat. ve Mimarisi Avrupa Cevre:K.r.m, Kafkasya ve Volga-Ural Bolgesi, Otto Harrassowitz Verlag.
PETER, A. A. (1992). Turkiye'de Etnik Gruplar. (cev. Mustafa Kupu.o.lu). .stanbul.
P.PES, R. (1974). The Formation of the Soviet Union. New York: Atheneum
P.RMEMMEDOV, S. (2002). Tbilisi Azerbaycan Mektebinin 100 .lliyi M.nasebetile. Tiflis.
POHL, J. O. (2004). Shallow Roots:The Exile Experiences of the Russian-Germans, Crimean Tatars and Meskhetian Turks in Comparative Perspective, PhD Dissertation. School of Oriental and African Studies, University of London.
POL.AN, P. (2004). Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the Ussr. Budapest, Hungary: Central European University Press.
POL.AN, P. (2004). Onlar.n .radesi Kar..: SSCB'de Zorunlu Gocler Tarih ve Co.rafya. Central European University Press.
PORTES, A. (1996). The New Second Generation, New York: Russell Sage Foundation.
PRENT.SS, C. R. (2003). Religion and the Creation of Race and Ethnicity: An Introduction. London: New York University Press
PUTKARADZE [PUTfKfARAaE], T. (2005). Meskhetidan Deportirebulta Tvitaghkma Ianetshi Chasaxlebul Pirta Gamokitkhvis Shedegebis Mikhedvit. Artanuji
RAFATOV, .. (1996). Meshetiya i Meshi. .lim, Bi.kek
RAY, K. (2004). Displaced Populations: A Challenge to International Planning, Phd: Colombia University.
119 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
RYAZANTSEV, S. V. (2000), Ethnic migration and condition of the Meskhetian Turks at the South of Russia, Stavropol, Russia: United Nations High Commissioner for Refugees and Danish Refugee Council.
SARACLI-MEMMEDL. E. (1992). Borcal. Edebi Muhiti. gEdebiyat ve .nce Seneth Gazetesi, Baku, say. 7.
SARVAN, M. (1998). Ulu Borcal.. Bak..
SARVAN, M. (2001). Borcal. Alimleri. Bak..
SAYDAM, A. (1993). Kafkasyafda Ba..ms.zl.k Mucadeleleri ve Turkiye, KTU, Kafkasya ve Orta Asya Ulkeleri Uygulama ve Ara.t.rma Merkezi, Trabzon.
SEY.DOV, M. (1989). Azerbaycan Halk.n.n Soykokunu Du.unurken. Baku.
SHEEHY, A.& Nahajlo, B. (1971-1980). The Crimean Tatars, Volga Germans, and Meskhetians:Soviet Treatment Of Some National Minorities (Minority Rights Report No.6). London:Minority Rights Group.
SLACKMAN, M. (2000, June 19). The Shadow People:Soviet Turks Scratch Out Bitter Existence in Land That Denies Them All Rights, The Seattle Times, p.A3.
SUMBADZE, N. (2007). Back Home Again:the Repatriation and Integration ofMeskhetian Muslims in Georgia, In Trier and Khanzhin (Eds), The Meskhetian Turks at a crossroads:Integration, repatriation or resettlement? (288-333).Munster:Lit.
SUNY, R. (1994). The Making Of The Georgian Nation. Bloomington: Indiana University.
SUMER, F. (1992). Safevi Devletinin Kurulu.u, Ankara.
SWERDLOW, S.& Koriouchkina, E. (in press), Meskhetian Turks in the United States.In T.Trier (Ed.), Between .ntegration and Resettlement:Meskhetian Turks And The Search For Durable Solutions, Flensburg, Germany: European Centre for Minority Issues.
.A.ULA.V.L., G. (1987). Eski Tiflis'in .iiri Tarihinden, Tiflis:Metsniereba (Bilim) Yay.nlar..
TA.DEM.R, T. (2005). Turkiyefnin Kafkasya Politikas.nda Ah.ska ve Surgun Halk Ah.skal.lar, .stanbul.
TAVKUL, U. (1993). Kafkasya Da.lar.nda Hayat ve Kultur. .stanbul.
TAVKUL, U. (2002). Etnik Cat..malar.n Golgesinde Kafkasya. .stanbul.
TAVKUL, U. (2002). Kafkasya ve Cevresindeki Turk Topluluklar.. .stanbul: Yeni Turkiye Yay.
TER.M, .. (1976). Kafkas Tarihinde Abhazlar ve Cerkezlik Mefhumu, .stanbul.
T..KOV, V.A.-Fillipova, E. .. (2000). Eski Sovyet Ulkelerinde Etnik .li.kiler ve Sorunlar. Ankara: ASAM Yay.nlar..
120 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
TOML.NSON, K. G. (2002). Coping as kin:Responses to Suffering Amongst Displaced Meskhetian Turks in post-Soviet Krasnodar, Russian Federation, Unpublished doctoral dissertation. University College London, London.
TOML.NSON, K.G. (2005). gBugun ve Yar.n ya.amak Dun:Guney Rusya'daki Ah.ska Turklerih Crossley, James G.; Karner, H.ristiyan (ed.), Yazma Tarih, Din .n.aat, Ashgate Publishing.
TR.ER, T. (ed.) (in press), (2006). Between Integration and Resettlement: Meskhetian Turks and the Search for Durable Solutions, Flensburg, Germany:European Centre for Minority Issues.
TR.ER, T.& PENT.KA.NEN, O. (2004). Between Integration and Resettlement:The Meskhetian Turks. European Center For Minority Issues
TR.ER, T. & KHANZH.N, A. (2007). The Meskhetian Turks at a crossroads: Integration, Repatriation Or Resettlement? Munster: Lit.
TURK.YE TURKCES. A.IZLARI SOZLU.U, TDK, http://tdkterim.gov.tr/ttas
VACHNADZE [VA.NADZE], N. (2004). Kniga Naziry Deportirovannoj Meskhetincy. Tbilisi
VAKHUSHT. [VAXU.T'.]. (1941). Aghtsfera Sameposa Sakartvelosa. Tbilisi.
VALEHO.LU, F. (2005). Karapapaklar ve Onlar.n XIX. As.r Harp Tarihi. Bak..
WATSON, J.C.E. (2002).The Phonology and Morphology of Arabic. Published by Oxford University Press
W.XMAN, R. (1984). SSCB Halk:Bir Etnografik El Kitab.. ME Sharpe.
W.XMAN, R. (1984). The Peoples of the Soviet Union:An Ethnographic Handbook. London: Macmillan Press.
YEGANE, .. (1990). Karapapahlar.n Tarih ve Kulturune Bir Bak… Nogadey.
YEN.ARAS, O. (199 ). Karapapak ve Terekemelerin Siyasi ve Kulturel Tarihine Giri.. .stanbul.
YUNUSOV, A. (2000). Meskhetian Turks:Twice Deported People, Baku:Institute of Peace and Democracy.
YUNUSOV, A. (1999). Meskhetinskie Turki:Dvazhdy Deportirovannyi Narod [Meskhetian Turks:Deported twice]. Baku, Azerbaijan: Zaman.
ZEHTABI M. T. (Kirisci). (1999). .ran Turklerinin Eski Tarihi. Tebriz.
ZEYREK, Y. (1999). Gurcistan Acaristan ve Turkiye. Trabzon.
ZEYREK, Y. (2001). Ah.ska Bolgesi ve Ah.ska Turkleri. Ankara.
121 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
MAKALELER
gABHAZLAR MADDES.h.(1985). Yeni Turkiye Ansiklopedisi, Otuken Yay. .stanbul.
gABHAZLARh. (1981). .nonu Ansiklopedisi, Cilt:I.1981, s. 75.
gAHISKA MADDES.h.(1988). .slam Ansiklopedisi, Cilt 1,TDV, .stanbul, s.56.
„K„@„B„K„@„H„[ (Kavkaz/Kafkas): Toplumsal-Siyasal, Edebi Gazete. (1851). Tiflis, Say.:1, Gurcistan Parlamentosu .lya Cavcavadze Milli Kutuphanesinin Ar.ivi, kod 67/09.
A.O.LU, E. (2002). gAzerbaycan'.n Etnik ve Demografik Yap.s.h, Turkler, Cilt:19, Yeni Turkiye Yay.nlar., Ankara, s.217-225.
AKTEMUR, A. M. (2007). gC.ld.r-Y.ld.r.mtepe (Rabat) Koyufndeki .nsan Heykeli Formlu Mezar Ta.lar.h, Serhat Kultur, Y.l:5, Ocak-.ubat 2007, .stanbul, s.15.
AKTI KAVKAZSKOY ARKHEOGRAF.CESKOY KOM.SS.., III. Cilt, Tiflis, s.598-599 (Kafkasya Arkeografya Heyetince Toplanm.. Belgeler.Sonraki Dipnotlarda K.saca AKAK);AKAK, c.B, s.604, 610, 615, 618, 479, 778-779, 734, 781, 829
ALI.IK, G.S. (2005).Gorkemli Alim Muharrem Ergin Be. (1923 Gogye-6 Ocak 1995 .stanbul), Prof. Dr. Muharrem Erginfe. Modern Turkluk Ara.t.rmalar. Dergisi, Cilt:2, Say.: , Aral.k, s.10-25.
ALYILMAZ, C. (1997). Borcal.l. .air Vilayet Rustemzade. Karda. Edebiyatlar Dergisi, S. 41, .zmir, 8-11.
ALYILMAZ, C. (2009). gValeh Hac.larf.n Turkluk Bilimine Katk.lar. Ve Yeni Kitab.:Heste Hasanh, Karadeniz Ara.t.rmalar., Cilt:6, Say.:23, Guz, s.117-129.
ALYILMAZ, S. (2000). Do.u Anadolu A..zlar.nda .sim Yap.m Ekleri. Ataturk Universitesi, Turkiyat Ara.t.rmalar. Enstitusu Dergisi, Say.:1 , s.13, 19.
ALYILMAZ, S. (2002). Borcal. (Gurcistan) Karapapaklar.fn.n (Terekemelerifnin) Tarihine Dair,. Yeni Turkiye, S.43, Ankara, 288-291.
ALYILMAZ, S. (2010). Gurcistan Turklerinin Yeniden Yukselen Sesi:Varl.k Gazetesi. Karadeniz Ara.t.rmalar., Say. 25: 115-124. ARSLAN, A. (1997). gI. Dunya Sava..'nda ve Milli Mucadele Doneminde Ah.ska-Ah.lkelek (1914-1921)h Kafkas Ara.t.rmalar., III. .stanbul, s. 93-115.
AYDINGUN, A. (1998). A deported nationality: The Ah.ska Turks, Perceptions: Journal of International Affairs, 3(4), 120-129.Retrieved May 24, 2006 from, http://www.sam.gov.tr/perceptions/Volume3/Dec1998-Feb, 1999/baydar.
AYDINGUN, A. (2002). Ah.ska (Meskhetian) Turks: Source of conflict in the Caucasus? The International Journal of Human Rights, 6 (2), 49-64.
122 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
AYDINGUN, A. (2002). Creating, Recreating, And Redefining Ethnic .dentity:Ah.ska (Meskhetian) Turks in Soviet and post-Soviet contexts. Central Asian Survey, 21 (2), 185-197.
AYDINGUN, A. (2007).Resettlement and Belonging among Cultural and Ethnic Kin:Meskhetian Turks in Turkey. In Trier and Khanzhin (Eds), The Meskhetian Turks at a Crossroads:Integration, Repatriation Or Resettlement? (3 0-377), Munster:Lit.
BALA, M. (1967). gKarapapakh. .slam Ansiklopedisi, Cilt:6, .stanbul, s.330
BARAN, B. Eski Turkceden Anadolu A..zlar.na Ula.an Baz. Kelimeler. tdae.ege.edu.tr/files/burhanbaran.doc
BARTH, F. (1995). Ethnicity and The Concept of Culture, Paper presented to the Conference ‘Rethinking Culture', Harvard 1995, Retrieved at December 2008 from http://www.tau.ac.il/tarbut/readers/syllabi/fbarth-ethnicity.htm
BASKAKOV, Nikolay A. (1958). Karakalpaksko-Russky Slovar, (Karakalpakca-Rusca Sozluk). Moskova, s.364.
B.LG.L., A.S. (2002). gAzerbaycan Turkmenleri Tarihih. Turkler, Cilt:7, Yeni Turkiye Yay.nlar., Ankara ,s.22-43.
BOZKURT, H. (2007). Anadolu'nun Ba.r.nda Unutulmu. Ah.skal.lar, Y.l:3, Say.:8, Sonbahar.
BURKE, J. (ed.) (1998). Meskhetian Turks: Solutions and Human Security.Forced Migration Project (New York:Soros Foundation), http://www.soros.org/fmp2/html/meskintro.html, [Accessed(Eri.im Tarihi): 2 November 2002.
BUNYATOV, Z. (1993). Garapapaglar. Borcal. Jurnal., Borcal., s.1 -18.
CAFERO.LU, A. (1955). gAnadolu A..zlar.nda Metatheseh, TDAY Belleten, Ankara, 1988.
CAFERO.LU, A. (1958). gAnadolu A..zlar.nda .cses Unsuz Benze.mesih. Turk Dili Ara.t.rmalar. Y.ll…-Belleten, s.1-11.
CAFERO.LU, A. (1971). gKarapapaklarh. Turk Ansiklopedisi, Cilt:21, Ankara, s.309.
CAFERO.LU, A. (1976). gKafkasya Turklerih. Turk Dunyas. El Kitab., Ankara 1976, Ankara, s. 1121.
CAFERO.LU, A. (1985). gKafkasyah. Yeni Turkiye Ansiklopedisi, Cilt:5, .stanbul, s.1620.
CAFERO.LU, A.-Yucel, T. (1976).h.ranfda Turklerh. TDEK, Ankara.
CHERVONNAYA, S. (1998). The Problem of the Repatriation of the Meskhet-Turks, Appendix to the Fact-Finding Mission of the FUEN (Federal Union of European Nationalities) delegation to Georgia, November 1998 Original version by Svetlana
123 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
Chervonnaya; edited by the FUEN- Sectretariat, http://www.arts.uwaterloo.ca /MINELRES/min/meskh/FUEN_Meskh.html
CHERVONNAYA, S. (1998-November). The problem of the repatriation of the Meskhet-Turks [Appendix to the fact-finding mission of the Federal Union of European Nationalities delegation to Georgia].Retrieved May 19, 2006, from http://www.arts.uwaterloo.ca/MINELRES/min/meskh/FUEN_Meskh.htm
CHRIOST, D. M. G. (2005). Language Planning in Northern Ireland; in: Kaplan, Robert B. (Editor), Language Planning and Policy in Europe, Volume 2:The Czech Republic, the European Union and Northern Ireland.Clevedon, GBR: (pp.257-308), Multilingual Matters Limited Craith, N.M.2003.Culture and Identity Politics in Northern Ireland.Gordonsville, VA, USA:Palgrave Macmillan Dubois de M.1859, Voyage actour du Caucase I, II, Paris.
C.HAN, A. (2008). K.rg.zistanfda Ah.ska Turkleri Uzerine Gozlemler. Bizim Ah.ska Dergisi, Y.l: , Say.:11-12, Sonbahar.
DURSUN, G. (1998). ganistanf.n Etnik Kimli.ih, Avrasya Dosyas., Vol: IV, I, ss.3-4, Sonbahar-K.., s. 53.
ED.LASHV.L., N. (2007). Meskhetians: Social Challenges, Prospects and Opportunities During and After the Repatriation, The 2007 International Conferance.the Center for Studies on New Religions.Retrieved September, 20, 2008 from, http://www.cesnur.org/2007/bord_edilashvili.htm
EFEND.O.LU, S. (2006). Cumle Men.eli Edatlar, Prepositions Originated From Sentence, A. U. TAED, 31, Erzurum, 193-207, s. 197.
EFEND.O.LU, S. (2009). A.r. .li A..zlar.. Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring, 808-840.
EMRAHO.LU Arif. (1985). Borcal. A..klar., gSovyet Gurcistan'.h:.ctimai-Siyasi, Edebi-Bedii Gazete, Tiflis, Say.:60.
QARAPAPAQLAR DERG.S.. (2005). Say.:2, Tiflis, ss.7, 8, 20.
GONGUEST, R. (1987). gKay.p Bir Halk:Rusya Mesketyalar.h, (cev. E.rer Ozbilen), Turk Dunyas. Ara.t.rmalar. Dergisi, Say.:50, .stanbul, s.183-188.
GOLPINARLI, A.hK.z.lba.h, .. A, Cilt 6, s.789.
GUL, R. (2008). Dede Korkut Hikayelerinde Soz Kal.plar., Pattern Utterances in Tales of Dede Korkut, D.U.Ziya Gokalp E.itim Fakultesi Dergisi, 10, 100-105.
GUNGUL, G. (1996). gDost Elleri Bekleyenler: Ah.ska Turklerih. Turk Edebiyat. Dergisi, Say. 8, .ubat, s. 8-50.
124 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
GUN.EN, A. (2006). Goster-ve Gorset-Aƒ¤RSET Fiillerinin Yap.s. Uzerine. Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Say.:20 Y.l:2006/1, s.35, 9.
HACIYEV, F. (1998). Garapapag Soyumuz. Diyar Gezeti, No:2, Tiflis, s.2.
HACILAR, V. (2009). Karapapak Turk Mitolojisinin Yap.s. Uzerine Ara.t.rmalar. Bilig, Bahar/Say. 49:83-92.
HERKMEN, D. (2010). gEyle-h Yard.mc. Fiili, The Auh.l.ary Verb gEyle-h. Uluslararas. Sosyal Ara.t.rmalar Dergisi, The Journal of International Social Research, Volume:3 Issue:12 Summer.
JAN.ASHV.L. [ƒªAN.A.V.L.], L. (2006). 1944 Cfels Samkhret Sakartvelodan Gasakhlebulta Etnoistforiuli Pfroblemebi, Tbilisi, Ena da kultura Kazbeki, G.1876.Tri mesjaca v Tureckoj Gruzii, Zapiski Zakavkaskogo Otdela .mperatorskogo Russk, Geograf, Obshchesta, kn.X, v.1, Tbilisi
KALAFAT, Y. (1998). gAzerbaycan Notlar.h. Hac. Bekta. Veli Ara.t.rma Dergisi, Say.:8, K.., s.79-95.
KALAFAT, Y. (1999). gKarapapak Turklerinde Halk .nanclar.h. Turk Kulturu, Mart, s.431.
KALAFAT, Y. (1999). Karakalpak Turklerinde Halk .nanclar.. Milli Folklor, Y.l:10, Say.: 0, Yaz, s.11, 12.
KALAFAT, Y. (2000). gGurcistan Kulturunden Manzaralarh. Yeni Du.unce, 3-9 A.ustos, S. 2001/31, s. 26-30.
KALAFAT, Y. (2002). gAzerbaycan Notlar.h, Hac. Bekta. Veli Ara.t.rma Dergisi, Dr. Haluk Karama.aral. Arma.an., Ankara.
KALAFAT, Y. (2002). Anadolu ve .ranfda Kar..la.t.rmal. Turk Halk .nanclar.. Azerbaycan Birinci Uluslararas. Sempozyumu Bildirileri.
KALAFAT, Y. (2006). gBorcal. Halk .nanclar. Kulturunun Genel Turk Halk Kulturundeki Yeri ve Onemih. Kar..la.t.rmal. Borcal. Halk Kulturu Sempozyumu, 22-25 Haziran, Tiflis-Gurcistan.
KALAFAT, Y. (2006). Turk Mistik Kulturunde gErh veya Halk Kulturumuzde gEr Tiplemesih. VII.Milletleraras. Turk Halk Kulturu Kongresi, Turk Halk Kulturunde Gelenek, Gorenek ve .nanclar/Trad.t.ons, Customs And Bel.efs .n Turk.sh Folk Culture, 9.Oturum-Session 9, 30.06.2006.
KALKAN, M. (1998). gAh.ska Tuklerifnin Men.ei ve Tarihi Geli.im Seyirlerih, Bilgi, Say.:7, Guz.
KANBOLAT, H. (2001). Kafkasyafda Cevaheti (Gurcistan) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin Jeopoliti.i ve Ozerklik Aray..lar. (.ngilizceden Turkce Ozet) Ermeni Ara.t.rmalar., s.2.
125 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
KARAMAN, E. (2007). Azerbaycan A..zlar. Uzerine Bir Deneme. Journal of Gafgaz University, Number 20, s.98, 99.
KARAMANLI, M. H. (1996). gGurcistanh. D.A, C.XIV, .stanbul, s. 310.
KARAORS, M. M. Hocam Prof. Dr. Muharrem Ergin, http://www.istiklalgazetesi.com.tr/yeni_sayfa_207.
KARAPAPAKLAR Maddesi. .slam Ansiklopedisi. Cilt:XXIV, s.470
KAYA, D. (198 ). Bir Destan Kahraman. Mihrali Bey. Halk Kulturu Dergisi, Say.: .
KEMALO.LU, M. (2006a). Kafkasya'ya Bak…m.z ve Ermeniler (I.Bolum). Kalgay, YIL: 11 S: 41, Temmuz-A.ustos-Eylul.
KEMALO.LU, M. (2006b). Kafkasya'ya Bak…m.z ve Ermeniler (II.Bolum). Kalgay, Y.l: 11, Say.: 2, Ekim-Kas.m-Aral.k.
KHAZANOV, A. M. (1992). Meskhetian Turks in Search of Self-Identity.Central Asian Survey, 2 (4), 1-16
KIRZIO.LU, F. (1968). gCenubi Garbi Kafkas Cumhuriyetih. Turk Kulturu, Say.:72, Ekim, s. 958-959.
KIRZIO.LU, F. (1970). gAh.ska Bolgesi ve Turklukh. Turk Kulturu, Say.: 87, s. 203-206
KIRZIO.LU, F. (2008).C.ld.r Koyleri Seyahat Notlar.-I. Bizim Ah.ska, Say.:9, Y.l: , K…
KIRZIO.LU, F. (2009). C.ld.r Koyleri Seyahat Notlar.-II. Bizim Ah.ska, Say.: 13, Y.l: 5, K…
KONSTANT.N M. (2005). gMezkete Yeniden Ke.fedilmi. Bir Ulkedirh. http://www.halaga.net/articles/turk/meshetia.html, 20 A.ustos 2005.
KOPUZLU, N. (2003). gAh.ska Turkleri ile .lgili Bir Bro.ur Hakk.ndah. Ah.ska Dergisi, Say. 5, Haziran, s. 6.
KORKMAZ, Z. (1959). Turk Dilinde +ca Eki ve Bu Ek ile Yap.lan .sim Te.killeri Uzerine Bir Deneme. A.U.D.T.C.F.D. Cilt:XVII, Say.:3-4, Temmuz-Eylul-Aral.k, s. 302-337.
LEV.-S. K. (1978).hMif, Ritual, Genetikah. Priroda 1.
LEV.-S. K. (1983).hStruktura i Formah, Semiotika, Moskova.
L.GET., L. (19 2). Turkcede Uzun Vokaller. Turkiyat Mecmuas., C.7-8, s. 82-94.
MELET.NSK., Y. M. (1977). gMif i .storiceskaya Poetika Folklorah, Folklor, Poeticeskaya Sistema, Moskova.
MEMMEDL., .. (2009). Gurcistan'da A..kl.k Gelene.inin Birincilleri, TURAN-SAM, Y.l: 1, Say.: 3, Yaz, s. 66-73.
MERT, O. (2004). Gurcistan (Borcal.) Karapapaklar.n.n-Terekemelerinin E.itim Tarihine Dair, Ataturk Universitesi Turkiyat Ara.t.rmalar. Enstitusu, Cilt: 11, Say.: 2 , s. 233-234.
126 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
OPEN SOC.ETY INST.TUTE, (1998). Meskhetian Turks: Solutions and human security. New York:Author.Retrieved May 19, 2006, from http://www.soros.org/fm2/html/meskpreface.html.
OS.POV, A. (2000). Russian Experience of Ethnic Discrimination: Meskhetians in Krasnodar Region, Memorial Human Rights Center, Moscow, Retrieved June 20, 2006, from, http://www.memo.ru/hr/discrim/meshi/index.htm
OZEL, H. (2007). gAh.ska Turkleri Yak.n Tarihih. E.iti.im Dergisi, E-E.itim Bilim ve Sanat Dergisi, Say.: 17, s. 3- , Kas.m.
OZER, O. (2008). Mu. .li Terekeme A.z.. Turkiye Turkcesi A..z Ara.t.rmalar. Cal..tay., Bildiri Ozetleri.
OZGUR, Y. (1996). Tarihi Turk Yurdu Zengezur. Turk Dunyas. Ara.t.rmalar. Dergisi, Say.: 104, s. 159-178.
PEUCH, J. (2001). Georgia:Meskhetians Search For Cultural Identity (Part I), http://www.rferl.org/features/2001/05/25052001130649.asp
SARIKAYA, M. (2001). Eski Turkcedeki -.u, -gu Fiilden .sim Yapma Ekinin Guney Azerbaycan Turkcesindeki Ornekleri Uzerine. Khazar University Journal Of Azerba.jan. Stud.es, Volume 4, Number 3-4.
SEFEROV, R. (2005). gSovyet Donemi ve Ba..ms.zl.k Sonras. Azerbaycan Nufusunun Etnik Yap.s.ndaki De.i.imlerh. Turkiyat Ara.t.rmalar. Dergisi. Say.: 17, Konya, s. 395-410.
SEFEROV, R.-AK.., A. (2011). Sovyet Doneminden Gunumuze Ah.ska Turklerinin Ya.ad.klar. Co.rafyaya Goclerle Birlikte Genel Bir Bak… Turkiyat Ara.t.rmalar. Dergisi, http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s24/seferov.pdf
STRECK, M. (1967). gKaf Da..h, ..A. VI. .stanbul.
SUMBADZE, N. (2002). Muslim population of Southern Georgia:Challenges of Repatriation, In G.Nodia (Ed.), Ethnic-confessional groups and Challenges To Civic .ntegration in Georgia:Azeri, Javakheti Armenian, and Muslim Communities (pp.42-63), Tbilisi, Georgia:Caucasus Institute for Peace, Democracy, and Development.
SUMBADZE, N. (2002). The Problem of Muslim Population Of Southern Georgia: Prospects Of Deportation And The Local Resistance, Retrieved September 9, 2008 from, http://www.policy.hu/sumbadze/Nana–Meskhetians5.html
SUMBADZE, N.-MOURAV., G.T. (2005). Repatriation And Adaptation Of Deported Meskhetians: Society And State .n Supra-National Context. Centre For Geopolitical & Regional Studies, Tbilisi, Georgia2005-06-09, http://www.policy.hu/~sumbadze/osiipf.html
127 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
SWERDLOW, S. (2004). Reflections on Transnational Minorities And Human Rights:Meskhetians and Hemshins in Georgia and Krasnodar.Bulletin: Anthropology. Minorities, and Multiculturalism, 5, 1-27.
TOGAN, Z. V .(1933). Azerbaycan Etnografisine Dair. Azerbaycan Yurt Bilgisi, Say.: 18, s. 247-253.
TOGAN, Z. V .(1933). Azerbaycan Etnografisine Dair I.-II. Azerbaycan Yurt Bilgisi, Say.: 15, s. 101-107.
TOGAN, Z. V .(1944). Azerbaycan. .. A. II, .stanbul.
TOML.NSON, K. G. (2004). Landless villages in a landless state:Meskhetian Turks without post-Soviet Homelands, Conference 2004, Durham. Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth, http://www.theasa.org/conferences/asa04/panels/panel09.htm
ULUTA., .. (2007). Metatez Olay. Turkcenin Hece Sistemiyle .lgili midir?,Bilig, Guz, Say.: 43: 117-132.
URAVELL., O. (199 ). gAh.skafda Turk Nufusunun Surulmesine Dair Gizli Sovyet Belgelerih. XII. Turk Tarih Kongresi Bildiri Ozetleri, Ankara, s.47-48.
W.MBUSH, S. E. Enders, S. & Wixman, R. (1975). The Meskhetian Turks:A new voice in Soviet central Asia. Canadian Slavonic Papers, 17 (2 & 3), 320-340.
WOLFE, T. (2000). Culture and Communities in the Anthropology of Eastern Europe and the Former Soviet Union. Annual Review of Anthropology, 29:195-216
YALCINKAYA, A. (2006). Kafkaslarfda gTurkih Kav.mler: Cerkezler, Abhazlar, Kabartaylar, Ad.geler, Cecenler, .ngu.lar, Da..stanl.lar ve Di.erleri, Akademik Bak.., Say.:9 May.s-2006.
YILDIZ, H. (2007), Turkcede Cingeneler .cin Kullan.lan Kelimeler ve Bunlar.n Etimolojileri. Dil Ara.t.rmalar. Dergisi, Cilt: 1, Say.:1 , Guz, s. 61-82.
„B„O„E„N„N„\„J „R„A„O„Q„N„I„K [Askeri Mecmua]. C.28, S.-Peterburg 1863, s.182.
„R„q„€„‚„~„y„{„Œ „M„p„„„u„‚„y„p„|„€„r„Œ „t„|„‘ „O„„y„ƒ„p„~„y„‘ „M„u„ƒ„„„~„€„ƒ„„„u„z „y „P„|„u„}„u„~„Œ „K„p„r„{„p„x„p, (SMOMPK)- (1883), Kafkas Yerleri ve Taifelerinin Tasviri icin Materyaller Mecmuas., 3.b.rak.l.., s. 3 1-350.
128 Muhammet KEMALO.LU
______________________________________________
Uluslararas. Turkce Edebiyat Kultur E.itim Dergisi Say.: 1/2 2012 s. 111-128, TURK.YE
International Journal of Turkish Literature Culture Education Volume 1/2 2012 p. 111-128, TURKEY
.NTERNET KAYNAKLARI
http://www.ahiskalilar.org
http://www.ahiskalilarvakfi.org
http://www.azerievi.com
http://www.bizimbulanik.com
http://www.borchali.net
http://www.borchali.ws
http://www.bulanik.meb.gov.tr
http://www.bulaniknet.com
http://www.bulaniktutkusu.com
http://www.caissoas.com
http://www.devletarsivleri.gov.tr
http://www.egitisim.gen.tr
http://www.karapapak.com
http://www.karapapakyurdu.blogcu.com
http://www.karskahvesi.com
http://www.kultur.gov.tr.
http://www.terekeme-karapapak.azbuz.com
http://www.terekemeler.org
http://www.turkoloji.cu.edu.tr

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)