Ana Sayfa » Edebiyat » Türk Edebiyatı Dönemleri » 1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
109


1. Devri Türk Edebiyatı

Tanzimat Fermanı ile beraber edebiyatta da batıya yönelme başlar. Tanzimat dönemi edebiyatının kesin olmamakla birlikte başlangıç tarihi olarak 1860 gösterilebilir. Bu tarih, Tercüman-ı Ahval’in yayımlanmaya başlayış tarihidir.

Bu dönemde batı edebiyatlarından birçok yeni tür ve şekiller alınmış; önceleri çevirme, sonraları taklit ve telif etmek suretinde bu türlerde eserler verilmiştir.

Tanzimat Edebiyatının temsilcilerinin amacı batı örneğine göre bir yaratmak ve batı hayatını tanıtmak olduğu için, sanatçıların hepsi türlerinin romandan şiire kadar en az bir kaçı ile örnekler yazmışlardır. Bu dönemde telif eserler yanında çok sayıda tercüme ve adapte eser de Türk Edebiyatına dahil edilmiştir.

Bu dönemde yapılan yenilikler ve alınan türler şunlardır.

Bu bölümden tam yararlanmak için aşağıdaki sayfalar size yardımcı olabilir:

» Tanzimat Edebiyatının Genel Özel. » Tanzimat Döneminin Önemli Temsil.
» Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı » İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı
» Tanzimat Edebiyatında Edebi Geliş. » Tanzimat Edebiyatında Felsefe

 Gazete

Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi, resmî bir gazete idi. Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı.

İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvaldir.

Daha sonra Şinasî, 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar. Bunların dışında Muhbir (1866), Hürriyet (1867), Basiret (1869), İbret (1871), Devir (1872), Bedir (1872) gazeteleri çıkar.

Hikâye ve Roman

Türk edebiyatı romanla ilk defa 1859’da karşilaşir. Yusuf Kâmil Paşa Fenolen’in Telemak (Telemaque) adlı romanını tercüme eder. İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin Taşşuk-i Talât ve Fitnat (1872)’ıdır. İlk hikâye Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet’idir.

Tiyatro

İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi adli, iki perdelik, komedi türündeki eseridir. Eserde görücü usulü ile yapilan evliliklere gönderme yapılır.

Şiir

Tanzimat döneminde en önemli yenilik şiirde görülür. Şekil olarak divan şiirine bagli kalinmiş, fakat konu bakimindan hem eski terk edilmiş hem de oldukça yeni ve çeşitli konular işlenmiştir. Aruz ölçüsünün yaninda az da olsa hece kullanılmıştır.

Gazel, kaside, terkib-i bent gibi şekiller kullanilarak hak. Adaler, kanun, medeniyet, eşitlik hürriyet kavramlari işlenmiştir.

Tanzimat yazar ve şairleri hem yaşadıkları dönem hem de -daha önemlisi- edebiyata bakış açıları ve işledikleri konular bakımından iki gruba ayrılır:

a. Birinci Dönem (1860-1876 arası)

1860-1876 yillari arasinda Tanzimat edebiyatinin birinci dönem temsilcileri Şinasi, Ziya Paşa, Namik Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa’dir.

Bu dönemde sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir. Bu sebeple şiirde söyleyişe değil fikire önem verilmiştir.

Dilde sadeleşme fikri savunulmuş ama uygulanamamiştir. Hece vezni ve halk edebiyati da savunulmuş ama sözde kalmiştir. Divan edebiyatina tümden karşi çikilmiş ve agir bir dille eleştirilmiştir. Fransiz edebiyati örnek alinarak romantizmden etkilenilmiştir.

Roman, tiyatro, makale gibi batidan alinan türler ilk defa bu dönemde kullanilmiştir.

Noktalama işaretleri de ilk defa bu dönemde kullanilmiştir. Kölelik ve cariyelik, romanlarda sikça işlenmiştir. Romanlar teknik bakimdan oldukça zayiftir. Yer yer olaylarin akişi kesilerek okuyucuya bilgiler verilmiştir, uzun uzun tasvirler yapilmiş, tesadüflere sikça yer verilmiştir.

Edebiyatçilar edebiyatin yaninda devlet işleriyle, siyasetle de bilfiil ilgilenmişlerdir.

Dönemin Edebiyatçıları

Şinasi (1826-1871): Türk edebiyatinda yeniliklerin öncüsüdür. 1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı. İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ilk piyesi (Şair Evlenmesi) o yazdı. Noktalama işaretlerini de ilk defa o kullandı. La Fontaine’den fabllar tercüme etti. Lamartin’den de manzum çevirileri vardır. İlk şiir çevirilerini de o yaptı. Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır. Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi ünlüdür. Bu kasidelerdeki övgüleri divan şiirindekinden daha abartılıdır. O, başarılı bir şair ve yazar olmamasına rağmen batı edebiyatından alınan yeni türlerle edebiyatımızın batılılaşmasında en çok onun emeği vardır.

Eserleri: Şair Evlenmesi (Piyes; edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri), Müntehabat-ı Eşar (Şiir), Divan-ı Şinasi (Şiir), Durub-ı Emsal-i Osmaniye (ilk ata sözleri kitabı), Tercüme-i Manzume (çeviri şiirler)

Ziya Paşa (1829-1880): Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan batı edebiyatına yönelmiştir. Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiş, gazel ve kasideler yazmıştır. En meşhur terkib-i bent ve terci-i bent şairimizdir.

Harabat adlı bir divan şiiri antolojisi vardır. Daha önce “Şiir ve Inşa”da divan şiirinin bizim şiirimiz olmadigini, asil şiirimizin halk şiiri oldugunu söyleyen şair, eski şiir gelenegini sürdürmüş, Harabat’ta âşik şiirini eleştirmiştir. Bunun yaninda sade dilden yanadir, ama kendisi agir bir dil kullanir. Bu onun içinde bulundugu bir ikilemdir. Hem eskiyi eleştirmekte hem de gelenegi devam ettirmektedir.

Eserleri: Harabat: Divan Şiiri antolojisi, Külliyat-i Ziya Paşa/Eş’ar-ı Ziya: Divan şiiri tarzındaki şiirleri (gazel, kaside ve şarkılar), Terkib-i Bent, Terci-i Bent: Bugün dahi dillerden düşmeyen beyitleri vardır. Zafername: Hiciv türünde bir kasidedir. Âlî Paşa’yı yermek için yazmıştır. Rüya: Mensur, Defter-i Âmal: Hatıraları.

Namık Kemal (1840-1888): Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir. Vatan şairi olarak tanınır. Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır. Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. Şiirlerinde “hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet” kavramlarını işlemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.

Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır. Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur. Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı, Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı. Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı. İstanbul’a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı. Eserlerinde romantizmin etkisi görülür. Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.

Eserleri: İntibah: İlk edebî roman. Cezmi: İlk tarihî roman. Tahrib-i Harabat, Takip: İlk edebî eleştiri. Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır. Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri. Vatan Yahut Silistre: oyun Celâlettin Harzemşah: oyun. Gülnihal: oyun. Onun en başarılı tiyatro eseridir. Âkif Bey: oyun Zavallı Çocuk: oyun Kara Belâ: oyun, Osmanlı Tarihi, Kanije Muhasarası, İslâm Tarihi: tarih

Ahmet Mithat Efendi (1844-1912): Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir. Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.

En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir. Asıl ilgi alanları, gazetecilik, romancılık ve hikâyeciliktir. Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: macera, aşk, polisiye, tarih… Dili sadedir, çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir. Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir.

Eserleri: Romanları: Hasan Mellâh, Hüseyin Fellâh, Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Paris’te Bir Türk, Yeniçeriler…
Çıkardığı gazeteler: Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat
Hikâyeleri: Letaif-i Rivayet

Şemsettin Sami (1850-1904): Dil alanındaki eserleri ile tanınır. Kamus-ı Türkî adlı sözlüğü edebiyat ve dil alanında en önemli eserlerdendir. Kamus-ı Arabî ve Kamus-ı Fransevî: Diğer sözcükleri Kamusul-a’lâm: Ansiklopedik sözlük
Sefiller: Hugo’dan çeviri.
Robenson Cruose: çeviri roman

Ahmet Vefik Paşa (1823-1891): Milliyetçilik ve Türkçülük akiminin en önemli isimlerindendir. Tiyatro uyarlamalari ve çevirileri vardir. Bursa’da bir tiyatro yaptırmış, burada tercüme ettiği eserleri sahnelettirmiş, halkı tiyatroya gitme konusunda yönlendirmiştir.

Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini çevirmiştir. Tarih ve dil alaninda da eserleri vardir. Ebulgazi Bahadir Han’ın Şecere-i Türk’ünü Çağataycadan çevirmiştir.
Lehçe-i Osmanî: sözlük
Atalar Sözü: ata sözleri mecmuası
Hikmet-i Tarih ve Fezleke-i Tarih-i Osmanî adlı, tarihle ilgili eserleri de vardır.

 


 

 

b. İkinci Dönem (1876-1896 arası)

1876-1896 yılları arasında ikinci dönemin tanınmış temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım’dır. İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır.

Bu dönemde batı edebiyatı örnekleri daha başarılı bir şekilde ortaya konmuştur. Dönemin sanatçıları devlet işleriyle, siyasetle, toplum meseleleriyle değil sadece sanatla ilgilenmişlerdir. Birinci dönem sanatçılarının toplumsal sorunlarla ilgilenmelerine karşın bu dönem sanatçıları kişisel konu ve temaları işlemişlerdir. Bu yüzden dilleri daha ağırdır. Dönemin romanlarında realizmin, şiirinde ise romantizmin etkisi vardır.

Dönemin Edebiyatçıları

Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914): Şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. Ölümü hatırlatan tabiat manzaraları, hüzünlü duygular, romantik güzellikler, solgun güller, kitap yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler, küçük kuşlar onun şiirlerinin konuları arasındadır. Oğlu Nejad’ın ölümü; işli, üzüntülü şiirler yazmasında etkili olmuştur. Edebiyatta yenileşmeden yanadır. Muallim Naci ile aralarında bu konularda tartışmalar olmuştur.

Eserleri

Nağme-i Seher: Şiir
Yadigâr-ı Şebab: Şiir
Pejmürde: Şiir
Zemzeme: Şiir. Önsüzünde edebiyat hakkındaki düşünceleri ve edebî eleştirileri vardır. (Bu esere Muallim Naci “Demdeme” ile karşilik vermiştir.)
Muhsin Bey: Hikâye
Şemsa: Hikâye
Araba Sevdasi: Roman. Realizmin etkisiyle yazilmiştir ve bati hayranligi yolunda düşülen garip durumlari eleştirir.
Çok Bilen Çik Yanilir: Komedi
Afife Anjelik: Tiyatro
Vuslat: Tiyatro
Atala: Tiyatro
Talim-i Edebiyat: Edebî bilgiler içerir.
Samipaşazade Sezai (1860-1936)
Batili tarzda hikâyeleri ve bir romani vardir.
Sergüzeşt adli romani realizme dogru atilmiş bir adimdir.
Küçük Şeyler adli hikâye kitabi Fransiz realistlerinin sanat anlayişlarina uygundur.
Rumuzul-edeb, bazi makale, hikâye ve sohbetlerini içerir.
Romantik özellikler taşiyan şiirler de yazmiştir.
Şiir isimli bir de piyesi vardir.
“İclâl”de, yeğeni İclâl’in ölümü üzerine yazdığı mersiye, bazı nesirleri ve
hatıraları vardır.

Abdülhak Hâmit Tarhan (1852-1937): Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilâlcisidir. Şair-i Azam olarak bilinir. Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir. Sanatında romantik etkiler vardır. Zengin bir lirizm bulunan şiirlerinde vezne, kafiyeye, söze, dile pek önem vermemiştir. Taşkınlık ve yücelik, söyleyişteki tezat onun şiirinin önemli özellikleridir. Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihî konular önemli bir yer tutar. Soyut kavramlar, hayat, tabiat, ölüm, insan, onun işlediği konulardır.

Şiirleri: Sahra, Belde, Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Bâlâdan Bir Ses, Garam…
Yirmiye yakın tiyatrosu vardır. Sahnelenmesi imkânsız tiyatro eserleri
yazmıştır. Bu eserlerde insanların yanında ölüler, ruhlar, hayaletler, periler de rol alır. Tiyatroda egzotik, tarihî, millî ve dinî konuları işlemiştir. Bazı oyunlarında Shakespeare’in tesiri görülür. Hepsi de dramdır ve bazıları mensur bazıları da manzumdur.
İlk tiyatro eseri Macera-yı Aşk’tır. Tarık, Finten, Eşber, Nesteren, Sardanapal, İlhan, Hakan, Liberte önemli tiyatro eserleridir.

Nabizade Nazım (1862-1893): Romanlarıyla ve hikâyeleriyle realizmin ve natüralizmin temsilcisidir. Karabibik, edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikâyedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. Zehra, ilk psikolojik roman örneğidir. Eserde tasvir ve tahliller geniş yer tutar.

Diğer hikâyeleri: Yadigârlarım, Bir Hatıra, Sevda, Haspa
Muallim Naci (1850-1893)
Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken, Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur. Tartışma konusu, “abes” ve “muktebes” kelimelerinin -eski yazıda- kafiyeli olup olmadıklarıdır. Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.

Şiir kitapları: Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle
Edebî eseri: Istılahat-ı Edebiye
Sözlüğü: Lûgat-ı Naci

Ara Nesil (1880-1896)

Tanzimat edebiyatının ikinci kısmı ile Servet-i Fünun arasında kalan dönem. Bu nesil Servet-i Fünun’un hazırlayıcısıdır. En çok Recaizade Mahmut Ekrem’in ve Muallim Naci’nin etkisinde kalmışlardır. Bu dönemde eski-yeni tartışmaları yaşandı (Ekrem-Naci). Natüralizm bu dönemde edebiyatımıza girdi ve tartışıldı (Natüralizmi Beşir Fuat savundu). Serbest müstezat ve sone kullanıldı. Cümlelerin bir tek dizede bitmesi anlayışı terk edildi. Yeni terkipler ve kelimeler bulundu. Kafiyesiz şiirler de yazıldı. Kulak için kafiye denendi.

Dönemin Sanatçıları

Abdülhalim Memduh, Ali Ferruh, Ali Kemal, Ali Nusret, Andelib Mehmet Faik Esad, Beşir Fuad, Fatma Aliye, Fazlı Necib, İsmail Safa, İsmet Bey, Mehmed Celâl, Menemenlizade Mehmed Tahir, Nabizade Nazım.

Bu dönemde elliye yakın çıkan mecmuadan birkaçı:

Bahçe, Şark, Hazine-i Evrak, Mecmua-i Âşâr-ı Edebiye, Mecmua-i Ebuzziya, Hafta, Âfak, Güneş, Berk, Gayret, Risale-i Hafi, Nokta, Servet-i Fünun (1928’den sonra Uyanış adıyla), Mekteb, Hazine-i Fünun Malûmat, Resimli Gazete…

 

 

|» Bu konuyla ilgili test çöz! « |

|» “Tanzimat Edebiyatı” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Edebiyat, Türk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat, Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Edebiyat, Türkçe

 İle Yorum Yap!
109 Yorum Bulunmaktadır
esra on Eylül 25th, 2007 at 20:08

burayı bulmaktata bayağı bir ugrastım ama gayet süper bir site :-)

yeşim on Ekim 12th, 2007 at 11:57

Ben çok beğendim bu siteyi aradığımıda buldum zaten.Emeği geçen herkese çok teşekkürler

kadersizzz on Ekim 21st, 2007 at 15:41

çok teşekkür ederim çok güzel bir site ellerinize sağlık aradığım hemen hemen her ödevi bulabiliyorum

Damla on Ekim 22nd, 2007 at 20:33

uğraşınız için teşekkürler beni fırça yemekten kurtardınız Allah ne muradınız varsa versin harika bir site ayrıca çok sevdim kolay gelsin hepinize…

yasemin on Ekim 31st, 2007 at 14:25

Her istediğimi buluyorum. Emeği geçen herkese teşekürler. Hepinize kucak dolusu sevgiler.

sry on Ekim 31st, 2007 at 15:27

çok güzel bir site.hemen hemen her aradığımı bulabiliorumm.emeği geçen herkese çok çok teşekkürler…

nehir on Ekim 31st, 2007 at 18:51

keşke tanzimat edebiyatı ile divan edebiyatının karşılaştırılmasıda olsaydı ama yinede cok güzel teşkrler

mmnn on Ekim 31st, 2007 at 19:58

ya şu tanzimat fermanınıda daha geniş bir bilgi olsa ii olacak bizim hoca çok geniş bilgi bulmayın dedi yoksa kızarda

enise on Kasım 1st, 2007 at 20:36

Yayımda ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürlerimi fışkırtıyorum.Sitenizi yeni keşfettim ve hayran kaldım, bayıldım.Süper bir iş başarmışsınız, yazılı öncesi iyi oldu.Kolay gelsin,başarılar

melek on Kasım 3rd, 2007 at 17:32

Çok süpersiniz.Harika olmuş…

seda on Kasım 3rd, 2007 at 19:54

çoook sağolun herkeser teşkurler allah razı olsun aradıgım herseyı fazlasıyla buldum

Erman on Kasım 3rd, 2007 at 22:40

Bu siteyi yapana çok tşk.
Yazılı öncesi içimi rahatlattı.Ama daha iyi olabilir konular sınırlı tutulmuş.

meliha on Kasım 4th, 2007 at 15:17

sınavım var ve burda bütün aradığm konuları buldm.bence süper bir site olmuş okulda edebiyat hocam ne anlattıysa hepsi burda mevcut emeği geçen herkese teşekkür ederm ellerinize sağlık arkadaşlar

tuba on Kasım 4th, 2007 at 16:53

cok süper olmus ellerinize sağlık aradığımı buldum sonunda :-P

romantik__serseri60 on Kasım 4th, 2007 at 18:04

ÖnceLikle bu siteyi hazırlayanlardan ALLAH bin kere razı olsun süper biyer ne arasan var :-P

nil on Kasım 5th, 2007 at 11:25

yah tebrık edıorum sızı konu anlatımlı kitaplara bonusa para vermisim +:(+

CcaqlarR on Kasım 5th, 2007 at 12:25

yazılı superdi yauu

evrim on Kasım 5th, 2007 at 13:34

ya ben size ne söylesem az falan yani mayak bişey olmuş ya çooook teşkür ediyom :-)

küboşşş on Kasım 5th, 2007 at 17:36

yaa gercektenn cokk güzlemişş burasııhocanın anlattıgı herseyy varmısss ek bılgıler faln sımdı uzulmuyorum valla dersı dınlemedıgım ıcın :Dcok sağ olunn ısıme yarayacak yarın yazılıdaaa hehehe

kübraa on Kasım 5th, 2007 at 17:45

bu arad yarın yazılı varrr cookk sağ olunn herşeyy için elleiniz kollarınız ağrımasınn emiiii

h@y@let on Kasım 5th, 2007 at 19:23

çooookk sagolun çookk güzel herşey hem edebiyat hem dl ve anlatım dersi için çook süper bilgiler varr dersi dinlemeye gerek yok artık yarın sınav var sizin sayenizde çook güzel geçecek insallahh

hazal on Kasım 5th, 2007 at 19:27

Çok güzel olmuş emeği geçen veya geçmeyen bütün herkesten ALLAH razı olsun . Valla çok güzel olmuş yani başka ne diyelim ki sağ olun teşekkür ederim. hehhhhhh

————————————————————————————-

Yönetici Notu: Yukarıda bazı yerleri Türkçeleştirdim. Lütfen TÜRK’e yakışır iletilerle derdimizi anlatmaya çalışalım.

Bilgicik on Kasım 5th, 2007 at 19:29

Hayalet takma adlı güzel kardeşim. :-)

Tamam içeriği beğenmene sevindim; fakat “artık ders dinlemeye gerek yok.” ne demek? :-) Eğer ders dinlemeyecekseniz, kaldırayım tüm yazıları.

Buradaki kaynaklar, derse yardımcı kaynaklardır. Ders, derste öğrenilir. Gerisi yalan.

Tüm arkadaşlara, sınavlarında başarılar diliyorum…

su on Kasım 5th, 2007 at 19:29

siz elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalşmışsınız tebrik erim başarmışsınız çok güzel olmuş gerçekten inş.sınavlardanda iyi alırız dua etmeyi unutmayın arkadaşlar

arda on Kasım 5th, 2007 at 22:16

yarın yazılı var ya öğretmenle iddaya girdik en az 85 almam gerekiyor +:(+ site harika ve diğer arkadaşlara sınavlarında başarılar

€l!F on Kasım 7th, 2007 at 17:49

yarın edebiyattan yazılım var ve ben tanzımat devrine buradan çalıstım.inşallah umduğum gibi güzel olur.bu aralar sınav haftalarında olduğumuz ıcın herkese başarılar diliyorum.
bu arada sınavlar bıttıkten sonrada derslerımızı ıhmal etmememız gerekıyor

abdulkerim on Kasım 7th, 2007 at 21:28

ya tamam güzel olmuş ama biraz daha özelliklerini ayrıntılı alsaydınız o zaman harika olurdu. neyse … buda iiiiiii ! herkese iyi çalışmalar

giden_gider_03 abdulkerim on Kasım 7th, 2007 at 21:33

bu siteyi kurduğunuz için sizlere müteşekkir ederim..biz öğrencilere çok yararı oluyor..umarımki daha güzel edebi şeyleri de katarsınız …

h@yqlet on Kasım 10th, 2007 at 22:21

herkese merhaba ben bu siteye bayılıyorumm herşey çok güzeel sizde arkadaslarınıza önerin bu siteyii onların da sınavı iyi geçsin ama dersi de dinleyin tabi güzel bilgiler var diye dersi dinlememezlik yapmayın sakın herkese sınavlarında basarılar dilerimm!!!!

onur on Kasım 11th, 2007 at 22:11

bu sıteyı hazırlayan arkadaşlara teşekkur ederız….

mahmut on Kasım 11th, 2007 at 22:30

bu kadar abartmayın.kitapları biraz olsun karıştırsanız o bilgilerin daha güzelini bula bilirsiniz

€l!F on Kasım 12th, 2007 at 16:36

bu kadar abartmayın.kitapları biraz olsun karıştırsanız o bilgilerin daha güzelini bula bilirsiniz demişsin (mahmut).
peki sen kitap karıştırmaya bu kadar hevesliysen neden bu sitedesin anlamıs değilim dogrusu
sana şöyle acıklıyım bu durumu daha iyi anlarsın ne demek istediğimi.biz ki internete (teknolojiye)bu kadar düşkün gençlerken sence hangimize kitap karıştırmak cazip geliyorki(istisnalar hariç mesela ben )internetten ders çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz fakat aynı çalısmayı kitaptan yapmıs olsak bir çoğumuz en fazla 1 saat dayanır.

gizli on Kasım 13th, 2007 at 18:38

ya herşey iyide tazminat döneminin ve meşrutiyet döneminin Türkçe ile ilgisinide yazsanız şuan telaşe çekmiyo olucaktım

ugR on Kasım 14th, 2007 at 21:48

aradklarımı buldm. güzel bir site imiş. :-) ellernze saalık. başarılar…

dadaist on Kasım 15th, 2007 at 12:16

arkadaşlara katılıyorum. hakikaten insanın beğenisini celb eden ender sitelerden birisiniz. serapa bilgi ile tanzim edilmiş, talebelerin zatı alilerine sunulmuş güzide bir site. başarılar

sülyman köksal on Kasım 15th, 2007 at 12:19

bu arada elif ve mahmuda bir öğretmen olarak diyeceğim var. lütfen kitapları karıştırmayın okuyun.

melis 68 on Kasım 15th, 2007 at 21:14

slmlar süper olmuş cok sağolun allah nazardan saklasın mazallah çekemeyenler var gidiyorum yaşasın Türküye

€l!F on Kasım 16th, 2007 at 17:08

(sülyman köksal)
hocam sağ olun ama bız zaten kıtapların karıstırmak ıcın değil okunmak için olduklarının farkındayız ve ben(kendı adıma söluyım) yeterınce kıtap okuyorum…

gül on Kasım 20th, 2007 at 11:16

Siteniz çok güzel. Aradığımı buldum çok teşekkürler.

erzkok on Kasım 21st, 2007 at 09:35

Elif s köksal sana çok yüklendiğimin farkındayım. Neyse bil ki hocalar öğrencileri iyiliği için uyarır. İnşallah alınmazsın.

s köksal on Kasım 21st, 2007 at 09:28

Bir arkadaşa mesaj vermiştim. İletiyi almış tebrik ederim [elif] okumaya devam. Kızım sana diyorum gelinim sen anla misali bütün arkadaşlar da üzerlerine alınabilir.Bu arada bütün öss yolcularına başarılar

s köksal on Kasım 21st, 2007 at 09:32

Ayrıca eilfciğim 12 kasım tarihli bu yazın anlatım bozukluğudur özne ben ise yüklem de tekil olmalıdır. mesela ben )internetten ders çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz

irem_eren on Kasım 21st, 2007 at 15:57

Bu siteyi oldum olası çok beğendim. Ama katagorileri artırıp yazı şiir resim şarkı daha çok bilgi koyabilirler. Yanlış anlamayın eksik demek istemiyorum. Sadece artırsalar güzel olurdu. Hımm ayrıca çocuklar genelde bu siteyi kullanabilir. Ama çocukların vazgeçilmezlerinden biri oyun. Sevgiler saygılar…

€l!F on Kasım 21st, 2007 at 18:38

hocam (s.koksal)
ne alınması ılgınıze tsk ederızzz
fakat sunu belırtmelıyımkı 12 kasımda yaptıgım yorumda anlatım bozuklugu yokkk.

biz ki internete (teknolojiye)bu kadar düşkün gençlerken sence hangimize kitap karıştırmak cazip geliyorki(istisnalar hariç mesela ben)internetten ders çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz

o cumlede ”ıstısnalar harıc mesela ben” parantez olarak werılmıs dıkkatlı okuyun hocamm.

herkesın herkesten ogrencegı bıse vardır.

bu arada kıtap okumasak bıle devlet zorla okutuyor sız merak etmeyın hocam cunku okullara okuma saatı konuldu hergun 20 dk kıtap okuyoruz.(ben zaten kıtap okumayı sevıyorum)

saygılarımla..

tori on Kasım 22nd, 2007 at 20:54

beğendim ama istediğim konuyu bulmadım[eserlerin kısaca konusu]

erzkok on Kasım 24th, 2007 at 08:07

Fakat aynı çalısmayı kitaptan yapmıs olsak bir çoğumuz en fazla 1 saat dayanır. Hadi elif burada da yok de bakalım. Bir çoğumuz yani biz yüklem niye o. Bu arada lise de mi kitap okuma saati var ilköğretimde mi?

€l!F on Kasım 24th, 2007 at 17:44

Valla ben lise ögrencısıyım ılkögretımden haberım yok ama biz bir haftadır okuyoruz okulda.

Fakat aynı çalısmayı kitaptan yapmıs olsak bir çoğumuz en fazla 1 saat dayanır.

Buradakı hatamı anlayamadım hocam eger sürç-i lisan ettıysekte affedin. Siz de sürekli benimle ugrasıyorsunuz ama olmuyor kı…

Kendınıze ıyı bakın hocam…

YILDIZ on Kasım 24th, 2007 at 21:16

Elinizze sağlık aradığım herşeyi buldum.

Hasan on Kasım 27th, 2007 at 20:21

Arkadaşlar site süper… tebrik ediyorum sizi… yarın sınav var da önemli bilgileri burdan bulabildim…tşkler bilgicik.com

gül on Kasım 28th, 2007 at 23:11

ya tamam sanatçıları veriyorsunuz da neden eserleri hakkında daha detaylı bilgi vermiyorsunuz burdan verilen bilgilerde çok güzel ama daha detaylı olursa daha iyi olur +:(+

kıvılcım on Kasım 30th, 2007 at 15:01

güzel bir site beğendim bu siteyi hazırlayan arkadaslara tesekkürler

mystery on Aralık 1st, 2007 at 00:44

gerçekten süper bir site tesadüfen buldum ve çokk beğendim.. Her aradığımı buluyorum(özellikle edebiyat ödevlerini:D)..tebrik ederimmm…herkese başarılar dilerim…

fatoşşşş on Aralık 1st, 2007 at 17:05

Gerçekten çok güzel bir site aradığım her şeyi buluyorum teşekkür ederim

selin on Aralık 2nd, 2007 at 10:40

Site çook güzel olmuş. Gerçekten süper yani tüm bilgiler var tebrikler.

esmerim on Aralık 4th, 2007 at 19:01

3 gun sonra sınavım var ya edebıyattan karneye 5 getırmem lazımmmm…

özgeee on Aralık 4th, 2007 at 23:46

site super olmus wala bızm ogretmenın tamda ıstedgı bısı olmus kısa we oz genıs acıklamada warda..
hoca ksıa we oz ıstıyor yazılı oncesı guzel oluyor sagolun varlun:D

sİnEm on Aralık 5th, 2007 at 19:56

ayyyy süper bir site buu bayıldım.herkes yararlansınnbu arada ablam sereneya selemlar!!!! :-P

burak_19c@hotmail.com on Aralık 11th, 2007 at 19:38

İstedigin bilgileri bulmak için çok güzel bir site bence herkese tavsiye ederim.

filiz on Aralık 13th, 2007 at 01:39

Bilgi verici konular ele alınmış ve çok gerekli olanlar öncelikle şaiirler ve hayatları, edebi kişlikleri,eserleri güzel bir biçimde hazırlanmış tebrikler.

dreaM on Aralık 14th, 2007 at 06:28

slmm… ya site gercekten çok güzel.. bir reklam kodunuz filan yokmu ? bengibi siteyi begenip sitesinde reklam yapmak isteyenler olabilir …

kahraman on Aralık 14th, 2007 at 11:40

GERÇEKTEN GÜZEL BİR SİTE OLMUŞ ARKADAŞLARA TAVSİYE EDERİM TEŞEKKÜRLER

seniha on Aralık 15th, 2007 at 15:13

çok güzel bir çalışma bence tebrikler::) :-P

EMRE on Aralık 15th, 2007 at 18:57

Valla helal olsun ben de web programcısıyım tebrik ediyorum tasarlayan arkadaşımızı.

qözde on Aralık 16th, 2007 at 21:45

ya süper ötesi ya..aradıım herşey var..tebrikLer ;)

selin on Aralık 19th, 2007 at 22:25

çok güzel olmuş

urfalı on Aralık 26th, 2007 at 20:24

ya bilgiler çok yetersiz! ardığımı bulamıyorum

Böcüük on Aralık 27th, 2007 at 18:24

Urfalı o zaman başka siteye git kardeşim.

barış on Aralık 27th, 2007 at 18:37

bence gayet iyi benim bilgileri tamamlıyoda keşke yazılıdan önce rastlaydım.Ama bundan sonra bakarım. :-)

urfalı on Ocak 1st, 2008 at 16:18

sana mı sorduk böcük kardeşş

ama yine de site çok güzel çok işime yarıyor

——————————————————
Yönetici Notu: Yorumlarınız birleştirilmiştir.

nicara on Ocak 6th, 2008 at 03:58

valla bence süper bir site olmuş ellernize sağlık arkadaşlar okulda nasıl anlatılıosa aynı süpersniz

can on Ocak 6th, 2008 at 22:01

daha kısa yapın

benazir on Ocak 10th, 2008 at 19:39

cok güzel bir site olmuş ellerinize saglık cok işime yarıyor.teşekkürler

zeynepp on Ocak 13th, 2008 at 16:37

ARADĞM HER KONUYU BULAMDM AMA YİNEDE TŞK EDERM.HERKESE SLMM ÇÜSSS… _!_ZeYnEp_?_

zuhal on Ocak 13th, 2008 at 20:48

Çok güzel olmuş ama tanzimat edebiyatı öss soruları da olsaymıs daha güzel olucakmış belki de ben bulamamışımdır yine de süper güzel bir çalışma olmuş.

duygu on Ocak 20th, 2008 at 10:15

herşey iyi ama konu başlıkları yeterli değil :-P

huseyin on Ocak 27th, 2008 at 17:19

elektronık test goremedim olsa daha iyi olur ama guzel bir site

ceyda on Şubat 12th, 2008 at 21:42

Çok işime yaradı tesekkürler

melike on Mart 25th, 2008 at 21:32

çok teşekkürler ALLAH razı olsun… Dönem ödevim vardı çok ışıme yaradı çok teşekkürler allah razı olsun…

seda on Mart 29th, 2008 at 15:37

dönem ödevim vardı cok ısıme yaradı tesekkurler

serap on Mart 29th, 2008 at 17:01

çok güzel bir site aradığım her şey var teşekkürler

şeyda on Mart 30th, 2008 at 19:58

Çok beyendim siteyi..amacına uygun maşallah güzel bir site..yardımı çok dokundu bana başarılarınız daim olur inş.selametle..

ryzasson on Nisan 5th, 2008 at 18:08

çok teşekkür ederim ben büyük bir derrtten kurtuldum dönem ödevim vardı çünkü. yayımlayan ve paylaşan herkese çok teşekür ediyorum…

elff on Nisan 9th, 2008 at 16:53

Yaa her şey varda şu tanzimat dönemi dergisi hakkında bilgi yok saatlerdir arıyorumm bulamadımm bulan varsa yardım etsin… şimdiden tşk

umutcan on Nisan 16th, 2008 at 21:29

Gerçekten çook tesekkur ederim bana yardımcı oldugunuz ıcın sevgı ve saygılarımla ıyı gunler.

Emrah on Mayıs 14th, 2008 at 09:00

Öncelikle site güzel hazırlanmış bütün imkanlardan faydalanılmış gözüküyor ama bu ödev tanzimat dönemi için kısa yazılmış gibi geldi bana. Neyse ellerinize sağlık tekrardan.

hakan on Haziran 14th, 2008 at 15:14

Şemsettin Sami, tanzimat 1. dönem olarak yazılmış.. 2. dönem sanatçılarından olmalı..

(Kaynak:güvender Türkçe-edebiyat konu anlatım) Onların yalancısıyım. :-)

mervenur on Eylül 9th, 2008 at 15:28

Site cok guzel olmus ama bıraz da orneklerin acılımını koysaydınız sevinirdik. Ama guzel olmus yanı sağ olun.

kasım on Eylül 13th, 2008 at 14:13

Evet gercekten quzel hazırlanmıs ama bıraz eksıkler var gıbı. Eğer onları da tamamlarsanız tamamdır.(KOLAY GELSIN) :-)

ayse on Eylül 14th, 2008 at 23:20

Gerekli olan her seyi buldum. Güzel hazırlamısın arkadasım. Yardımın için tesekkürler. VeSselam!

sevil on Eylül 14th, 2008 at 23:22

Site çok güzel olmuş emeği geçen herkese teşekkür ederim.

nurdan on Ekim 8th, 2008 at 21:52

Site gerçekten çok güzel olmuş hazırlayan arkadaşarımıza tşekkürler.

hande on Ekim 11th, 2008 at 10:16

Çok işime yaradı süper olmuş.

ömer on Ekim 12th, 2008 at 21:19

Sitenizi çok beğendim. Aradığım cevapları burada bulabildim. Bundan dolayı çok teşekkür ederim.

çiğdem on Kasım 2nd, 2008 at 15:37

Bu siteyi çok beğeniyorum aradığım şeylerin cevabını burda bulabiliyorum. Siteyi hazırlayanlara gerçekten teşekkür ediyorum ellerinize sağlık…

sevgi çiçeği on Kasım 29th, 2008 at 01:05

Bu siteyi hazırlarken emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.

Volkan İRİOĞLU on Aralık 2nd, 2008 at 22:31

Sitenız gercekten cok güzel olmus. Herkesın işine yarar bir site hazırlamıssınız ama boyle bırakmayın, geliştirin…

doğukan on Ocak 23rd, 2009 at 23:34

Gercekten siteniz çok ama çok güzel aradıgın her şeyi kolayca bulabiliyorsun ama bunun gibi birkaç tane daha yaparsanız seviniriz.

kübra on Şubat 23rd, 2009 at 21:50

site çok güzel olmuş elinize ve emeğinize sağlık ayrıca Türkçenin katledilmemesi için yaptığınız uyarılar için de teşekkür ederim iyi ki varsınız . .

engin on Nisan 20th, 2009 at 09:55

Bu siteyi hazırlarken emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş.

uğur taşcı on Kasım 16th, 2009 at 22:44

Siteyi hazırlayan ve emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkürlerimi sunarım.

esra on Kasım 17th, 2009 at 18:22

süper olmuş elinize saglık çok işime yaradı…

esra on Kasım 17th, 2009 at 18:25

Gerçekten çok güzel olmuş emeği geçen hekese çok teşşekkür ederim..çok işime yaradı…

sarı şeker on Kasım 18th, 2009 at 10:46

sağ olun ama aradıımı bulamadım ama gzl olmuş

kübra on Ekim 24th, 2010 at 16:17

Valla hocada aynılarını yazdırıyor bize burdan kopya çekmiş galibaa. :))

KAAN KILIÇ on Kasım 4th, 2010 at 22:31

Yarın yazılıyız ve sadece tanzimattan birinci ve ikinci döneminden inşallah iyi olur…

hakan on Kasım 10th, 2010 at 22:22

Bu siteyi çok beğendim.Aradığım konu üstünde herşeyi bulabildim.Emeği geçenlerden ALLAH razı olsun.

ibrahim on Mart 23rd, 2011 at 17:39

cok iyi işime yaradı cok sağolun elinize saglık

edebiyat on Temmuz 15th, 2011 at 16:09

Yazı için teşekkürler.Emeğe sağlık….

Aşkı yaman on Aralık 22nd, 2013 at 22:21

süper olmuş elinize saglık çok işime
yaradı

Yazı Detayı
  • Yazının Bağlantısı: 1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
  • Yazının Kategorisi: Edebiyat, Türk Edebiyatı Dönemleri
  • Yazar:
  • Eklenme Tarihi: 12 Eylül 2007
  • Bu yazıya yapılan yorumları RSS kaynağı ile takibe alın.
  • Bu yazıya kendi sayfanızdan geri izleme yapın.
  • Diğer kaynaklarda arayın:
  • Etiketler:, , , , , , , ,