Tanzimat Dönemi Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özellikleri arasında yer almaz?

A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D) Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

 

 


2. Yazar, bu romanında Bihruz Bey-in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah – Namık Kemal
B) Eylül – Mehmet Rauf
C) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem
E) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai

 

 

3. Felatun Bey ile Rakım Efendi edebiyatımızdaki ilk romanlardan biridir. Romana adını veren Felatun Bey, Avrupalılar gibi giyinip kuşandığında batılı olunacağını düşünen züppe bir tiptir. kahraman Rakım Efendi ise batıyı doğru anlayan , dönemini doğru değerlendiren bir Osmanlı aydınıdır.

Bu parçada sözü edilen eser, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisine aittir?

A) Mehmet Rauf
B) Sami Paşazade Sezai
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Peyami Safa

 

 


4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır.
B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C) Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.

 

 


5. İlk tarihi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şair Evlenmesi
B)
Araba Sevdası
C)
Karabibik
D) Cezmi
E)
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 

 

 

6. 18. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah    B) Cezmi    C) Eylül    D) Sergüzeşt    E) Yaban

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa-nın Fenelon-dan çevirdiği -Telemak- adlı eserdir.
B) İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem-in -Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat- adlı eseridir.
C) Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım-ın -Karabibik- adlı eseridir.
D) Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi-nin -Şair Evlenmesi- adlı eseridir.
E) Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat sanatçıları bir arada verilmiştir?

A) Namık Kemal – Şinasi – Ziya Paşa
B) R.Mahmut Ekrem – A. Tahran – T.Fikret
C) Ahmet Mithat – Namık Kemal – Ö. Seyfettin
D) H.Ziya Uşaklıgil – Şinasi – Ziya Gökalp
E) Ali Bey – A.Vefik Paşa – Ali Canip


 

 


9. -Vatan şairi- olarak da anılan sanatçı Tanzimat dönemi Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. İyi bir eğitim almıştır.1863-te Tercüme Odası-na giren yazar, orada Şinasi ile tanışmıştır. Şinasi-nin etkisiyle Batı edebiyatına yönelmiş Şinasi -e gidince Tasvir-i Efkar gazetesinin yönetimini üstlenmiştir. -Vatan Yahut Silistre- adlı oyunu sahnelendikten sonra Magosa-ya sürülmüştür.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ali Bey

 

 


10. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek eski şekille yeni öze ulaşmıştır. -Şiir ve İnşa- makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Ziya Paşa
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ali Bey

 

 

11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal-e ait bir eser değildir?

A) İntibah
B) Zavallı Çocuk
C) Cezmi
D) Gülnihal
E) Zafername

 

 


12. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biridir?

A) Sembolizm akımından etkilenmişlerdir.
B) Roman ve hikayelerde yapılan tasvirler, süs için yapılmamış kahramanların kişiliklerinin oluşumunu daha iyi anlatabilmek için yapılmıştır.
C) Şiirlerde biçim eski, içerik yenidir.
D) Sanatçılar, dönemin koşulları gereği eserlerinde toplumsal konuları işleyememiştir.
E) Yazarlar, eserlerde kişiliklerini gizlemişlerdir.

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir?

A) Araba Sevdası
B)
Çok Bilen Çok Yanılır
C) Nejat Ekrem
D)
Sergüzeşt
E) Muhsin Bey

 

 


14. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan ölçüsüyle şiirler yazmışlardır..
D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

 

 

 

15. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?

A) Karabibik
B) Küçük Şeyler
C) Muhsin Bey
D) Araba Sevdası
E) Makber

 

 


16. İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telemak
B) Cezmi
C) Şair Evlenmesi
D) Karabibik
E) Zehra

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?

A) Fitnen
B) Şair Evlenmesi
C) İntibah
D) Çok Bilen Çok Yanılır
E) Araba Sevdası

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi sanatçılarından biri değildir?

A) Tevfik Fikret
B) Şinasi
C) Namık Kemal
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

 

...Yanıtlar…

1) D
2) D
3) D
4) E
5) D
6) A
7) B
8) A
9) C
10) C
11) E
12) C
13) D
14) C
15) A
16) A
17) B
18) A

 

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)