sabit reklam
Adjectives Of Emotion

Adjectives Of Emotion

Adjectives_Of_Emotion

This woman is bored.
The film is boring.
“This woman is bored because the film is boring.”

excited
This man is excited.
The match is exciting.
“This man is excited because the match is exciting.”

surprising

This woman is surprised.
The party is surprising.
“This woman is suprised because the party is surprising.”
Firstly / Secondly / Also / Then /Finally

Yazdığımız cümleleri ve fikirlerimizi sıraya koymak için kullanılan ifadelerdir. Bize fiillerin oluş sırası ile ilgili bilgi verirler.
When I wake up in the morning.
– Firstly I make up bed.
– Secondly I wash my face and hand.
– Also I wear my school uniform
– Then I have breakfast
– Finally I leave home and go to school.
Yukarıdaki örnekte bir öğrencinin okula giderken yaptığı işlerin organize (sıralanış) şekli görünmektedir.
Firstly: İlk olarak
Secondly: İkincisi
Also: Aynı zamanda, de/da (bağlaç)
Then: Sonra, Sonrasında
Finally: Son olarak
First, Then, After, Before, Finally, So, Because,
But
a. First: İlk olarak anlamına gelir. Bir paragraf oluşturmak istendiğinde muhtelemen ilk cümle içinde “first” geçen cümledir. Kendisinden sonra cümle ya da isim gelir.
b. Then: “Bundan sonra” anlamına gelir. Bir paragrafın ara cümlelerin başında kullanılabilir.
Kendisinden sonra cümle gelir.
c. After: “Sonra” anlamına gelir. Bir isimle birlikte kullanılır.
“We watched a film after the match.”
d. Before: ‘Önce’ anlamına gelir. Bir isimle birlikte kullanılır.
“We watched a match before the film.”

e. Finally: ‘Son olarak’ anlamına gelir. Bir paragrafın en son cümlesi muhtemelen ‘finally’ ile başlar. Kendisinden sonra cümle gelmelidir.
f. So: ‘Bu yüzden’ ya da ‘böylece’ anlamına gelir. İki cümlesi birbirine bağlar yani kendinden sonra mutlaka cümle gelmelidir.

notlar
g. Because: ‘Çünkü’ anlamı taşır. Genelde ‘Why’ ile sorulan soruların cevabıdır. Bağlaç olarak kullanılır. Kendisinden sonra mutlaka cümle gelmelidir.
h. But: ‘Fakat’ anlamına gelir. Zıt anlam taşıyan cümleleri bağlamak için kullanılır.
Kendisinden sonra cümle gelmelidir.
Aşağıdaki kullanımlara dikkat ediniz.
1.  First my sister made a cake. Then she made tea for us.
 We watched a movie after tea and cake.
 We ate cake and drank tea before the movie.
 Finally we left home because it was late.
 So we took a taxi but we didn’t have any money

2. 

cookies
First my mother baked cookies because my grandmother wanted them.
home
Then I left home.

I took the basket and I went to the forest. I saw an arrow. Before the arrow I saw another arrow. I know the way to my grand mother’s house but I forgot it. After the last
arrow, I found my grandmother’s house.

little_child

Then I knocked at the door. After that my grandmother said: ‘Come my little child.’ So I entered the room. There was a woman in the bed but it wasn’t my grandmother. I was afraid because it was a wolf.

knock_at_the_door

enter_the_room

arrow

afraid

 

Put ‘after’ or ‘before’
1. People have lunch …………………dinner.
2.

brushes
My sister brushes her hair ……………… bath.
3. I always study …………………………… the exams.
4. People say ‘Good morning’ ………………. ‘Good afternoon’
5.

school_starts
I always get up ………………….. 09.30
Because the school starts at 09.30
6.

watches
My father watches the evening news…………….. the afternoon news.
7.

school_uniform
Ally wears her school uniform…………breakfast.
8. Eleven comes ………………. ten.
9.

eleven
Ten comes ………………. eleven.

Answers:

1. before 2. after 3. before 4. before 5. before
6. after 7. before 8. after 9. before

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)