Azeri Edebiyatı

İmadeddin Nesimi (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

İmadeddin Nesimi (Yaşamı – Hayatı – Şiirleri)

İmadeddin Nesimi (Yaşamı ve Şiirlerinden Örnekler) Nesimi Azerbaycan dilinde şiirin ilk güzel örneklerini veren, düşüncelerini yüksek edebi bir dille ifade etmeyi başaran güçlü bir sanatkar olmuştur. Onun ana dilinden başka Arapça ve Farsça yazmış olduğu divanlar da vardır. Şairin gerçek adı Ali’dir. 1369 yılında Azerbaycan’ın Şamahı şehrinde doğmuştur. Babası Seyid Muhammed çağının tanınmış adamlarından olmuştur. […]

Cefer Cabbarlı

Cefer Cabbarlı

Cefer Cabbarlı (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Yaşamı Şiirlerinden Örnekler Gözün Aydın Unudulmaz Yara Ana Mehkum Şerqe Şerqi Ey Dan Ulduzu Bahar |» “Azerbaycan Edebiyatı” Sayfasına Dön! « | Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir… Azerbaycan’dan Tural kandaşıma, desteği için teşekkürler.

Azerbaycan Türk Edebiyatı

Azerbaycan Türk Edebiyatı

…Azerbaycan Türk Edebiyatı… (Görüntülemek istediğiniz başlığa dokunun.) Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel Bakış) Azerbaycan Türkleri’nin Edebiyatı (Kısaca Özellikleri) Azerbaycan Tarihi’nden Ebulfez Elçibey Almas Yıldırım Bahtiyar Vahapzade Rüstem Behrudi Şah İsmail Hatayi Mirze Elekber Sabir Halil Rıza Ulutürk Cefer Cabbarlı İmadeddin Nesimi Hüseyin Cavit Bakü Notları: Azerbaycan Dili ve Edebiyatı (Bahadır Akın) 20. yy’ın Başlarına Doğru Azerbaycan’da […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 1)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 1)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 1) Türk edebiyatlarının, büyük tarihe ve ge leneklere sahip bir kolunu da Azerbaycan Edebiyatı oluşturmaktadır. Azerbaycan Edebiyatı’nm tarihi, onu yaratan halkın tarihî gibi eski ve zen gindir. Azerbaycan Türklerinin bin yıllık tarihleri boyunca geçtikleri mücadelelerle dolu hayat yolu, yaşadıkları sevinçli ve kederli dönemler, elde ettikleri bilgi ve […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 2)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 2)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 2) XVII. yy. ortalarında Şamahı’ya gelen meşhur Türk seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde, Dede Korkut’un mezarının Derbend’de olduğunu ve Şamahıların bu mezarı saygı ile ziyaret ettiklerini yayar. Çağdaş Azerbaycan alimlerinden Emin Abid, Ahmet Caferoğlu, Mikayıl Refili, Ali Sultanlı, Hemid Araslı, Mirali Seyıdov, Şamil Cemşidov, Kamal Abdullayev, Feryad Zenynalov […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 3)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 3)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 3) Farsdilli Azerbaycan Edebiyatı   Azerbaycan’da Arap baskısının zayıflaması sonucu olarak ülkenin güneyinde Revvadi’lerin, Kuzeyinde ise Şeddadilerin devletleri kuruldu. X. yy. sonlarında tarih sahnesine çıkan bu devletler ti caretin, şehirlerin gelişmesine, ilmin ve kültürün yayılmasına gereken dikkati gösderdiler. XI. yy. sonlarında Azerbaycan’ın Selçuklular’m hakimiyeti altma geçmesi bu […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 4)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 4)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 4) Anadilli Azerbaycan Edebiyatı   Şüphesiz, her millî edebiyatın esas göstericisi, başlıca amili, evvelce de ifade edildiği gibi, bu edebiyatın yazıldığı, yaratıldığı dildir. Bu açıdan, Azerbaycan Edebiyatı’nm ilk tarihçisi, dört cildlik “Azerbaycan Edebiyatı” kitabını ilk defa 1925′ te yayınlayan Feridunbey Köçerli (18631920) millî edebiyatımızın tarihini Fuzûlî’den başlatıyordu. […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 5)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 5)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 5) Timurîler İmparatorluğunun dağılmasından sonra, Azerbaycan’ın güneyinde meydana çıkan Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri, daha sonra ise bütün Azerbaycan topraklarını kendi idaresi altında birleştiren Safeviler hanedanının hükümdarları, Fars etkisinden tam uzaklaşarak Azerbaycan Türkçesi’ne büyük önem verir, onun tam bir sanat ve edebiyat dili, aynı amanda devlet dili olarak […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 6)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 6)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 6) Azerbaycan, manevî ve kültürel alanda da İran tesirinden uzaklaşır. Bu gelişme edebiyatta, Halk Edebiyatı üslûbunun, halk şiirinin öne çıkması, şiir dilinin temizlenmesi ve saflaşması, edebiyatın daha büyük bir ölçüde halk hayatına girmesi, millî özellikleri ve millî psikolojiyi daha büyük çapta yansıtması ile kendini gösterir. Azerbaycan şairleri […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 7)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 7)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 7) Azerbaycan, manevî ve kültürel alanda da İran tesirinden uzaklaşır. Bu gelişme edebiyatta, Halk Edebiyatı üslûbunun, halk şiirinin öne çıkması, şiir dilinin temizlenmesi ve saflaşması, edebiyatın daha büyük bir ölçüde halk hayatına girmesi, millî özellikleri ve millî psikolojiyi daha büyük çapta yansıtması ile kendini gösterir. Azerbaycan şairleri […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 8)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 8)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 8) Azerbaycan edebîbedii fikrinin tarihinde XIX asrın ilk on yılında meydana çıkan üçüncü çizgi ise, tamamıyla yeni, modern, batılı bir edebiyat yaratmak çabaları idi. Edebiyatın, millî özelliklerini korumak şartı ile, konu ve şekil açısından köklü değişikliklere gitmesi kişisel isteklerin, yahut edebî zevklerin eseri değildi; yenileşen devrin zamanın […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 9)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 9)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 9) Bu yeni edebî türün ilk örneklerini verirken Mirze Feteli Ahundov halk tiyatrosu tecrübesinden, Rus ve Avrupa yazarlarının eserlerinden faydalanmıştı. İlk komedisi olan “Sergüzeşti Molla İbrahim Halil Kimyager” müellifin; kuvvetli dramaturji kabiliyetini, tip yaratmak başarısını, kaleminin yakıcı, ama aynı zamanda da şifa verici kudretim tam olarak ortaya […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 10)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 10)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 10) XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı Her millî edebiyatın tarihini devirlere ayırırken, genellikle büyük zaman kesimleri belli bir merhale, yahut devir olarak anılır. Bu da doğaldır. Çünkü edebiyatlarındaki büyük eserler ve büyük isimler bazen nice onyıllar, hatta yüzyıllar boyu bile meydana çıkmayabilirler. Buna rağmen, Azerbaycan Edebiyatı’nm tarihinde son […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 11)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 11)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 11) Nicat, Neşri Maârif vs. gibi millî cemiyetler de, bir taraftan eğitim ve kültürü yaymaya, öbür taraftan da milletin farklı tabakalarını, zenginle yoksulu, aydınla eğitilmemiş insanı yakalaştırmaya, devrin tanınmış şairlerinden Abdullah Şaik’in de yazdığı gibi, Azerbaycan Türkleri’nin hepsinin “Bir güneşin zerresi” olması fikrini kitlelere telkin etmeye çalışıyorlardı. […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 12)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 12)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 12) “Molla Nesreddin” dergisinin çevresinde toplanan Abdurrahimbey Hakverideyv (18701933), Ali Nazmi (1878,1946), Alikulu Gemküsar (18âO1919), Memmed Said Ordubadi (18721950), Ömer Faik Nemanzade (18831937), Bayrameli Abbaszade (18591926), Salman Mümtaz (18811938) vb. şair ve yazarlar Celil Memmedkuluzâde’nin ve Sabir’in başlattıkları yolu devam ettirirdiler. Ama tek bir fikir cereyanı, ile […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 13)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 13)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 13) Bu yüzden de, edebiyat adamlarının büyük bir kısmı Cumhuriyet ilânmdan sonra asla tereddüt etmeden devletin yanında yer aldılar ve becerebildikleri konularda ellerinden geleni yapmaya başladılar. Tanınmış gazeteciyazar ve siyâset adamı, uzun yıllar Rus dilinde yayımlanan, ama Azerbaycan Türkleri’nin hakkım savunan “Kaspi” gazetesinin başyazarlığını yapmış olan Alimerdanbey […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 14)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 14)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 14) XX. Yüzyıl Azerbaycan Edebiyatı Azerbaycan Edebiyatı’nın bu son döneminin nasıl isimlendirileceği konusunda, “Glasnost” ve “Perestroyka” ilanından sonra başlayan tartışmalar henüz belli bir sonuca ulaşmamıştır. Edebiyat tarihçilerinin büyük bir kışımı “Sovyet Edebiyatı” terimini kesinlikle kabul etmemektedirler. Gerçekten de, Azerbaycan Sovyet Edebiyatı denildiğinde, bu dönemin edebiyatının özellikleri, millî […]

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 15)

Azerbaycan Türk Edebiyatı – Genel bir bakış… (Bölüm – 15)

Azerbaycan Türk Edebiyatı (Genel bir bakış…) (Bölüm – 15) 1937’de, Azerbaycan’da ve eski SSCB bünyesindeki diğer Türk Cumhuriyetlerinde, planlı bir, Aydınların yok edilmesi kampanyası balatılmıştı. Türkiye’de, Batı ülkelerinde, ihtilal öncesi Rusya üniversitelerinde yüksek eğitim görmüş bilim adamları, uzmanlar, hiçbir esası olmayan çeşitli suçlamalarla ortadan kaldırılıyordu. Onların yerini Sovyet ideolojisinin prensiplerine göre eğitilmiş yeni kadrolar alıyordu. […]

Azerbaycan’da Siyasi ve Edebi Durum

Azerbaycan’da Siyasi ve Edebi Durum

Azerbaycan’da Siyasi ve Edebi Durum (20. yy’ın başlarına doğru…) 20. yüzyılın ilk yılları Rusya ile birlikte Azerbaycan için de bir dönüm noktasıdır. Bu sebeple 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında Azerbaycan’da ortaya çıkan siyasî ve sosyal hareketlerle, bunların kültürel hayata tesirleri aynı zamanda o dönemdeki matbuat ve neşriyat faaliyetlerini öğrenmek; Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasî […]

Azerbaycan Edebiyatı: 19 – 20. yy Dönemi

Azerbaycan Edebiyatı: 19 – 20. yy Dönemi

Azerbaycan Edebiyatı: 19 – 20. yy Dönemi (1920 yılına kadarki Azerbaycan Edebiyatı) XVIII. yy. sonu, Azerbaycan tarihinin en ka-rışık ve en bunalımlı dönemi olmuştur. Ülkenin siyasî, ekonomik ve kültürel hayatında ardı arkası gelmeyen buhranlar yaşanmıştır. Türk asıllı Sa-feviler sülâlesinin, çöküşünden ve 1747 yılında, Avşarlar soyundan gelen Nâdir Şah’m ölümünden sonra İran’ı saran iç savaş Azerbaycan’ı […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)