Felsefe

Sosyolojiye Giriş

Sosyolojiye Giriş

I. Sosyolojinin Alanı Sosyolojinin Konusu ve Amacı Sosyolojinin Türkçe karşılığı “toplumbilim”dir. Sosyolojinin esas ilgi alanı ise toplumdur. Sosyoloji (Toplumbilim) tanımları çeşitlidir. Örneğin Comte’a göre sosyoloji toplumun ansiklopedik bilimi, diğer sosyal bilimlerin özümlemesidir. Spencer’a göre, sosyal bilimlerin genelliklerini birleştiren bir bilimdir. Simmel’e göre ise toplumdaki insan davranışlarının şekilleriyle ilgili bir bilimdir. Çeşitli tanımlardan ortaya çıkan düşünceye göre sosyoloji toplumun temelini ya da toplumdaki […]

Zeka, Kişilik, Sosyal Etki

Zeka, Kişilik, Sosyal Etki

Zeka ve Kişilik Zekâ Yeni durumlara uymayı ya da karşılaşılan problemleri çözmeyi mümkün kılan çeşitli yeteneklerin oluşturduğu bir düzeydir. Daha geniş bir ifadeyle “problem çözme gücü” olarak tanımlanabilir. Zekâda Kalıtım ve Çevrenin Etkisi Zekâ üzerinde hem kalıtımın hem de çevrenin rolü vardır. Fizyolojik olarak bir sorunu bulunmadığı halde kötü çevre koşullarından dolayı zekâ seviyesini geliştirememiş bireyler görüldüğü gibi, bunun tam tersi […]

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları Akıl sağlığı bireyin kendi içinde ve çevresiyle dengeli ve uyum içinde olmasıdır. Beden sağlığı ne derece önemliyse akıl sağlığı da organizmanın varlığını sürdürebilmesi için o denli önemlidir. Ruh Sağlığının Ölçüt ve Göstergeleri  Gerçekleri net ve doğru algılama  Kendini gerçekleştirebilme  Yeteneklerini tanıma, geliştirebilme, sergileyebilme  Üretken olabilme  Kendini kabul etme, ettirebilme  Çevresiyle barışık olma  iyimser, […]

Öğrenme, Bellek, Düşünme, Dil

Öğrenme, Bellek, Düşünme, Dil

1. Öğrenme Öğrenme bireyin, tekrar ve yaşantı sonucu davranışında ortaya çıkan bir değişikliktir. Öğrenme bir anlamda bilgi edinme sürecidir. Yaşamın her alanında hayat boyu sürer. Öğrenmeyi etkileyen belli başlı faktörler a. Olgunlaşma Olgunlaşma, canlının büyüme ve gelişme sonucunda belli davranışları yapabilecek hale gelmesidir. Örneğin; beş yaşına gelmemiş çocuğun yazı yazamaması b. Önceki Yaşantılar Öğrenmeye karşı olumlu ya da olumsuz […]

Organizma ve Çevre İlişkileri

Organizma ve Çevre İlişkileri

Organizma Genel anlamda “canlı varlık” demektir. Psikoloji için, yani dar anlamda ise, yalnızca insanı ifade etmektedir. Çevre a. Doğum Öncesi Çevre Ana rahmini ifade eder. Güvenli, dış çevre olumsuzluklardan korumalı, gelişmeyi sağlayıcı koşullar taşır. b. Doğum Sonrası Çevre I. Fizik Çevre Ses, ısı, ışık, koku, tat gibi duyu organları ile algılanan çevredir. Organizmanın gelişmesi arttıkça, dış çevre uyumları da […]

Psikolojiye Giriş

Psikolojiye Giriş

Psikolojinin Alanı Psikoloji Yunanca ruh anlamına gelen “psykhe” (ruh, nefes) ve “logos” sözcüklerinden oluşmuştur. Kelime anlamı ruhbilim olan psikoloji ruhu incelemez. Günümüzde ruh ve benzeri konular psikolojinin alanı içinde değil, metafiziğin (fizik ötesi) alanına giren bir konudur. Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. On dokuzuncu yüzyılda Weber, pozitif bilimlerde kullanılan yöntemleri psikolojinin alanı içine sokmuş, böylece deneysel psikoloji başlamıştır. Darwin, […]

Din Felsefesi

Din Felsefesi

Din Felsefesi Tanımı ve Konu Alanı Dinin ilkelerini, özünü ve anlamını sorgulayan ve bu sorgulanmaları temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalına din felsefesi denir. Din Felsefesinin Konusu Din; bilim, ahlak, sanat, siyasi gibi insan ve toplum yaşamını ilgilendiren en temel kurumlardan biridir. Din, bir insan ihtiyacı olarak ilkel toplumlardan günümüze gelinceye kadar her toplumda değişik biçimlerde de olsa varlığını sürdürmüştür. Korunma, sığınma türünden […]

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi Ahlak felsefesinin konusu insanın eylemleri, yapıp etmeleridir. insanın yalnızca iradeli hareketleri ahlak felsefesinin konusudur. Çünkü irade dışı davranışlar bilinçle gerçekleştirilmediği için, sorumluluk kavramı ile ilişkilendirilemez. Etik insanın ahlaksal davranışları ile ilgili sorunları ele alan felsefe dalıdır. Bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı hakkında yürüttüğümüz yargılar, sadece objektif doğruluğu göz önünde bulundurarak verdiğimiz yargılardan ibaret değildir.Ahlaksal yargılar, bir kişinin davranışını, başka kişilerin yarar […]

Varlık Felsefesi

Varlık Felsefesi

Varlık Felsefesinin Konusu Eski Yunan’da filozofların sorguladıkları ilk konu evrenin, varlığın ana maddesi olmuştur. Doğa filozofların “ilk neden” e yönelik bu sogulamaları, “arkhe problemi” olarak adlandırılır. Arkhe problemini çözmek için açıklamaları ortaya koyan filozoflar, varlığın ilk maddesini sorgularken varlığın kendisini de sorgulamış oldular. Varlık felsefesi böylece, varlık nedir; arkhe nedir; varlık var mıdır? gibi problemleri tartışmaya başlamıştır. Thales’in; “Varlığın ana maddesi su’dur” diyerek […]

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 2)

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 2)

İnsan bir fotoğraf makinesi değildir; bütün algılarımız bazı varsayım ve kavramlar çerçevesinde oluşmaktadır. Günlük yaşamda olduğu gibi bilimde de çevremizde olup biten her şeyi değil, ancak bazı şeyleri algılar veya gözleriz. Araştırmasının amacına göre bir ayıklama yapmak, yalnız konusuna ilişkin olgularla ilgilenmek, bilim adamı için hem doğaldır hem de bir zorunluluktur. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki […]

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 1)

YGS – LYS Hazırlık Felsefe ( Bilgi Felsefesi ÖSS’de Çıkmış Sorular 1)

 Bilimin büyük trajedisi, güzelim bir hipotezin acımasız bir gerçek tarafından öldürülmesidir. Bu görüş, bilimsel hipotezle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? A) Hipotez oluşturulurken bilimsel yasalardan yararlanı lmalıdır. B) Bir hipotezi çürütecek kanıtın bulunamamış olması, o hipotezin doğru olduğunu gösterir. C) Bilinmeyenin açıklanmasını sağlayan hipotezler güzel görünür. D) Bir hipotez doğru görünse de araştırma bulguları onun […]

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım

Bilime klasik görüş açısından yaklaşım Felsefede pozitivizm, yalnızca somut, duyulur, deneylenebilir varlık alanına dair düşünceler üretilmesi gerektiğini savunan bir akımdır. 19. yüzyılda Auguste Comte’un öncülüğünü yaptığı pozitivist felsefeyi savunan düşünürler, bilim alanında da tüm metafizik düşüncelerin reddedilmesi gerektiğini, tüm doğanın birtakım yasalarla işlediğini ve bilimin görevinin bu yasalara ulaşmak olduğunu savunmuştur. Pozitivist filozoflara göre doğa […]

Bilim Felsefesinde Temel Akımlar

Bilim Felsefesinde Temel Akımlar

Ürün olarak bilim Bilimi, bilim adamının objektif çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu ürünlere göre değerlendiren anlayıştır. Bu ürün bilimsel bilgidir. Bilim felsefesinin incelemesi gereken de yalnızca bilimsel bilgidir. Bilimsel bilgi dışında bilim adamının özellikleri, içinde yaşadığı koşullar bu akıma göre önemsizdir, dikkate alınmaz ve bilimin içine sızması engellenir. Çünkü bunlar sadece o kişiye ait, subjektif (öznel) […]

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi

Bilim Kaynağı, konusu, alanı ve nesnesi sınırlanarak belirlenmiş, amaca uygun ve objektif yöntemlerle yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuş sistemli bilgiler bütünlüğüdür. Bilim, felsefe gibi varlık alanının, tümünü kendisine konu edinmez. Somut varlık alanını konu edinir. Her bilim varlık alanının sınırları belirlenmiş bir alanını inceler. Örneğin fizik, biyoloji ya da kimya farklı varlık alanlarıyla ilgilenen bilim […]

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular

Bilgi Felsefesi Çözümlü Örnek Sorular Örnek: Descartes, mutlak anlamda kesin olan başlangıç doğrusuna ulaşabilmek için, doğru olduğu açık ve seçik bir biçimde bilinmeyen hiçbir şeyi doğru kabul etmemek gerektiğini düşünür. Kuşku duymayacağı açık ve seçik bilgiden hareket etmek ister. Bu nedenle he şeyden kuşku duymaya, yanlış ya da kuşkulu olması muhtemel olduğunu düşündüğü her şeyi […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)