Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

Hayatın Başlangıcı İle İlgili Görüşler

 • Canlılar arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların nasıl ortaya çıktığını ve hayatın nasıl başladığını asırlar boyu insanlar merak etmiş, bu konu ile ilgili çeşitli görüşler sürmüştür.
 • Hayatın başlangıcı ile ilgili ileri sürülen görüşler şunlardır;
 • Yaratılış Görüşü
  Abiyogenez (Kendiliğinden oluş) Görüşü
  Biyogenez Görüşü
  Panspermia Görüşü
  Ototrof Görüşü
  Heterotrof Görüşü
 • 1. Yaratılış Görüşü  Bütün canlı türleri Tanrı tarafından ayrı ayrı yaratılmıştır. Türler birbirine değişmemiştir. Evren Tanrı'nın koyduğu kurallar ççevesinde belirli bir düzende işler. Hiçbir şey tesadüfen ve kendiliğinden olmamıştır. Her canlının varlığının bir sebebi vardır.
 • 2. Abiyogenez (Kendiliğinden Oluş) Görüşü  Aristo tarafından ileri sürülen bir görüştür. Canlıların cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğunu savunmaktadır.
  Bu görüşe göre yumurta gibi bazı maddelerin içinde “aktif öz” denilen bir güç bulunmaktadır. Bu ” aktif öz” ün havayla etkileşimi sonucu canlıların oluştuğunu ileri sürmektedir Abiyogenez
  Örneğin Bir kurbağ yumurtasını idare eden aktif öz, ondan bir kurbağa meydana gelmesini sağlamaktaydı. Aristo'ya göre aktif öz cansız maddelerde de (çamur, kum gibi) bulunmaktaydı. Örnek Açıkta bulunan et suyundan kısa sürede sineklerin oluştuğ u savunuluyordu.
 • 3. Biyogenez GörüşüBir organizmanın kendine benzer başka bir canlı organizmadan oluştuğunu ileri süren görüştür. Abiyogenez görüşünü çürüten biyogenez görüşü F. Redi ve L. Pasteur tarafından savunulmuştur. F. redi, kontrollü deneyler yaparak kendiliğinden oluş görüşüne karşı çıkmıştır.
 • embriyolarin_gelisim_evreleri
  deney
 •  Redi, açıkta bıraktığı etlerde bulunan kurtçukların kendiliğinden oluşmadığını, bunların sinek embriyolarının gelişim evrelerinden biri olduğu belirlemiştir.
 • Redi den sonra Pasteur, kaynamış maya mantarı suyu ile yaptığı deneylerde abiyogenez görünüşü kesin olarak çürütmüştür.
 • Pasteur, şeker ve maya mantarı hücreleri bulunan bir miktar sıvıyı kuğu boyunlu cam balonda kaynatmış ve hava alacak şekilde bırakmıştır.Sonuçta sıvı içinde hiçbir  mikroorganizmanın üreyemediğini görmüştür.
 • Çünkü balona hava girdiği halde toz ve mikroorganizma girememiştir.
 • Pasteur, kaynattığı şeker ve maya hücrelerini içeren sıvının bulunduğu cam balonun ucu kırıldığında sıvı içinde mikroorganizmaların çoğaldığını görmüştür.
 • Bu görüşe göre canlı oluşabilmesi için mutlaka bir canlıya ihtiyaç vardır.
 • 4. Panspermia Görüşüİlk canlının dünya dışındaki gezegenlerde oluştuğunu ileri sürer.Dünyadaki yaşamın bu gezegenlerden gelen mikroorganizmalar tarafından başlatıldığını savunur Ancak bu görüş diğer gezegenlerde canlıların nasıl oluştuğ unu, uzayda canlılara bu yolculuğu yaptıran gücü, sporların uzaydaki zor koşullara nasıl dayanabildiğini açıklayamamıştır.
 • 5. Ototrof Görüşüİnorganik maddelerden organik madde üreten canlılara ototrof canlı denir. Ototrof görüşü, ilk canlının basit bir çevrede kendi besinini kendisi yapabilen kompleks bir organizma olduğunu savunur. Ototrof canlılar fotosentez ya da kemosentez yoluyla inorganik maddelerden organik madde üretirler. Bu reaksiyonlar çok karmaşıktır. Bu görüş, basit bir çevrede bu kadar karmaşık olayları gerçekleştirebilen canlının nasıl oluştuğunu açıklayamamı ştır. Ototrof görüşü, ilk canlının beslenme şeklini açıklamaya çalışmıştır
 •  6. Heterotrof GörüşüBu görüşe göre ilk canlı, besinini dışardan hazır olarak alan basit yapılı bir canlıdır. İlk canlının oluşumunun cansı z maddelerin uzun süren kimyasal evrimi sonucu olduğunu ileri sürer. Heterotrof görüşüne göre önce kimyasal evrim (organik moleküllerin evrimi), sonra cansız maddelerden canlının oluşumu gerçekleşmiştir. Heterotrof görüşü, kendiliğinden oluş (abiyogenez) görüşü ile benzemektedir. Ancak aralarında bazı farklılıklar vardır. Abiyogenez görüşü canlının cansız maddelerden birdenbire oluştuğunu savunurken, heterotrof görüşü canlının cansız maddenin uzun süren evrimi sonucu oluştuğunu savunur. Abiyogenez görüşü ilk canlının basit ya da kompleks yapılı olabileceğini savunurken, heterotrof görüşü ilk canlının basit yapılı olduğunu savunur. Abiyogenez görüşü canlıların sürekli cansızlardan oluştuğunu savunurken, heterotrof görüşü cansızdan canlı oluşumunun bir kez gerçekleştiğini savunur. Heterotrof görüşüne göre ilkel atmosferde serbest O2 yoktu. O2, su ve diğer oksitlere bağlı durumdaydı. İlkel atmosfer su buharı (H2O), amonyak (NH3), metan (CH4) ve hidrojen (H2) gazlarından oluşmaktaydı. Mor ötesi ışınlar, X ışınları, radyasyon, yüksek ısı ve şimşekler ilkel atmosferin elektrik enerjisini oluşturmaktaydı. Atmosferdeki gazlar bu enerjilerin etkisi ile daha karmaşı k bileşikleri yapabilecek reaksiyonlara girmişlerdir. Oluşan moleküller küçük su birikintilerinde çoğalıp zamanla denizlere, okyanuslara taşınmışlar ve buralarda basit organik bileşikleri oluşturmuşlardır. Bu görüşe göre ilk önce oluşan organik molekül proteindir. Bazı proteinler enzim olarak görev yapmış ve diğer moleküllerin oluşumunu hızlandırmıştır. Proteinler nükleik asitlerlede kümeler oluşturarak nükleoproteinleri meydana getirmişlerdir.ilk_ototrof_canli
 • Nükleoproteinler de koaservat denilen ön hücreyi, bunlar da basit canlıları oluşturmuştur.  Heterotrof görüşüne göre oluşan ilk canlı, atmosferde O2 olmadığı için fermantasyon yaparak ATP üretmektedir. Bu canlılardan sonra fotosentetik canlılar gelişmiş, fotosentetik canlılar atmosferde O2 nin oluşmasını sağlamıştı r. Atmosferde biriken O2 ozon (O3) oluşumuna neden olmuştur. Ozon da zararlı ışınların yeryüzüne gelişini engellediğ i için, ilk olarak suda oluşmuş canlılar karaya çıkmı şlardır. Heterotrof görüşünü ispatlamak için Stanley Miller 1953 yılında aşağıdaki deney düzeneğini hazırlamıştır.

heteotrof_canli

 • Miller, tahmin edilen ilkel atmosferi taklit edip metan,amonyak, hidrojen ve su buharından oluşan gaz karışımını havası alınmış cam içine koymuştur.
 • Gazların bulunduğu balona kıvılcım akımı göndererek,düzeneğe kaynar su balonu ile su buharı ve ısı sağlamıştır.
 • Gaz balonun toplama bölümü ile birleştiren boruyu soğutucudan geçirmiştir. Bununla yağmur etkisini oluşturmuştur.
 • Bu deneyin sonucuna göre atmosferdeki gaz karışımından aminoasitler, üre, HCN (hidrojen siyanür) asetik asit ve laktik asit gibi organik maddeler oluşmaktaydı.
 • Yapılan araştırmalar ilk atmosfer koşullarının Miller intahmin ettiği maddelerden oluşmadığını gösterdi.
 • Ayrıca deney düzeneğinde aminoasitlerin yapısını bozabilecek organik maddelerin de olduğu gözlendi.
 • Heterotrof hipotezi ilk canlının yapısındaki moleküllerin ve atomların nasıl oluştuğunu ve nereden geldiğini açıklayamaz.
bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)