sabit reklam
OKS Türkçe Müfredatı – 2

Türkçe Müfredatı
(2)

FİİLİMSİLER

 • İsim fiiller
 • Sıfat fiiller
 • Zarf fiiller

EKLER

 • Ek
 • Kök
 • Çekim Ekleri
 • İsim Çekim Ekleri

________– Hâl ekleri
________– Eşitlik eki
________– İyelik ekleri
________ – İlgi eki
________– Çokluk eki

 • Fiil Çekim Ekleri

________– Şahıs ekleri
________ – Kip ekleri
________– Ek fiil
________– Olumsuzluk eki

 • Yapım Ekleri
 • Çekim Eki Yapım Eki Farkı

________– İsimden isim yapım ekleri
________ – İsimden fiil yapım ekleri
________– Fiilden isim yapım ekleri
________– Fiilden fiil yapım ekleri

 • Birbiriyle karıştırılan ekler

SÖZCÜK YAPISI

 • Basit Sözcük

________– Basit isim
________– Basit sıfat
________– Basit fiil

 • Türemiş Sözcük

________– Türemiş isim
________– Türemiş sıfat
________– Türemiş fiil

 • Birleşik Sözcük

________– Birleşik isim
________ – Birleşik sıfat
________– Birleşik fiil

________ * Kurallı birleşik fiiller

________ – Yeterlik
________ – Tezlik
________ – Sürerlik
________ – Yaklaşma

________ * Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller
________ * Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller

CÜMLENİN ÖGELERİ

 • Temel Ögeler
 • Yüklem
 • Özne

________– Gerçek özne
________ – Açık özne
________– Gizli özne
________– Sözde özne

 • Yardımcı Ögeler
 • Nesne

________– Belirtili nesne
________– Belirtisiz nesne

 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Cümle Vurgusu
 • Ara Söz

FİİLLERDE ÇATI

 • Nesne – Yüklem ilişkisi

________– Geçişli Fiiller
________ – Geçişsiz Fiiller
________– Oldurganlık
________– Ettirgenlik

 • Özne – Yüklem İlişkisi

________– Etken Fiil
________– Edilgen Fiil
________– Dönüşlü Fiil
________– İşteş Fiil

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

 • Yüklemlerinin Türüne Göre

________– Fiil Cümlesi
________ – İsim Cümlesi

 • Ögelerinin dizilişine Göre

________– Kurallı Cümle
________– Devrik Cümle
________– Eksiltili Cümle

 • Anlamlarına Göre

________– Haber cümlesi
________ ________ * Olumlu cümle
________ ________ * Olumsuz cümle

________– Ünlem cümlesi
________ – Soru cümlesi

 • Yapılarına Göre

________– Basit Cümle
________ – Birleşik cümle

________ ________ * Girişik birleşik cümle
________ * Şart birleşik cümle

________– Sıralı Cümle

________ ________ * Sıralı bağımlı cümle
________ ________ * Sıralı bağımsız cümle

________– Bağlı Cümle

ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlamsal Bozukluklar

________– Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
________– Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
________– Gereksiz sözcük kullanılması
________– Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
________– Mantık hataları
________– Anlamca belirsizlik
________– Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması

 • Yapısal Bozukluklar

________– Tamlama yanlışlıkları
________ – Eklerin yanlış kullanılması
________– Özne -yüklem uyumsuzluğu

________ * Tekillik – çoğulluk bakımından
________ * Olumluluk – olumsuzluk bakımından
________ * Kişi bakımından

________– Öge eksikliği

________ * Özne eksikliği
________ * Nesne eksikliği
________ * Tümleç eksikliği

________– Ek eylem eksikliği
________ – Noktalamadan kaynaklanan bozukluklar

SES BİLGİSİ

 • Ses
 • Harf
 • Sesli harfler
 • Sessiz harfler
 • Türkçe kelimelerdeki sessiz harflerin özellikleri
 • Hece
 • Hece Çeşitleri
 • Kelime
 • Alfabe
 • Türk Dilinin Ses Özellikleri
 • Büyük Ünlü Uyumu
 • Küçük Ünlü Uyumu
 • Sessiz Yumuşaması
 • Sessiz Uyumu
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Kaynaşma (yardımcı ses)
 • Ulama
 • Darlaşma
 • Ses Değişiklikleri
 • Sözcük Vurgusu

NOKTALAMA

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi
 • Tırnak İşareti
 • Kesme İşareti
 • Yay Parantez
 • Köşeli Parantez
 • Düzeltme İşareti

İMLÂ (YAZIM)

 • Büyük Harflerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yer Adlarının Yazımı
 • Yön Adlarının Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • İkilemelerin Yazımı
 • Fiillerin Yazımı
 • de’lerin Yazımı
 • ki’lerin Yazımı
 • ile’nin Yazımı
 • Soru Eki mi’nin Yazımı
 • Ek Eylemin Yazımı
 • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Yazımı Yanlış Bilinen Sözcükler
 • Sözcüklerin Satır Sonunda Bölünmesi

EDEBİYAT BİLGİLERİ

 • Yazı Türleri

________– Roman
________– Hikâye
________– Masal
________– Fabl
________– Makale
________– Fıkra
________– Deneme
________– Sohbet (Söyleşi)
________– Eleştiri
________– Gezi
________– Anı (Hatıra)
________– Günlük (Günce)
________– Biyografi (Yaşam öyküsü)
________– Otobiyografi (Ö z yaşam öyküsü)
________– Tiyatro
________– Tiyatro terimleri
________– Tiyatro türleri
________– Açık Oturum
________– Panel
________– Forum
________– Nutuk
________– Mektup
________– Münazara
________– Tartışma
________– Dilekçe

 • Şiir Bilgisi

________– Ölçü
________ – Hece
________– Aruz
________ – Serbest
– Kafiye ve Kafiye Türleri

________ * Yarım
________ * Tam
________ * Zengin
________ * Cinaslı

________– Redif
________ – Kafiye Düzeni

________ * Düz
________ * Çapraz
________ * Sarma

________– Söz sanatları

________ * Benzetme
________ * Kişileştirme
________ * Konuşturma
________ * Abartma
________ * Cinas
________ * Mecazı Mürsel

|« Önceki |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)