sabit reklam
OKS Türkçe Müfredatı – 1

Türkçe Müfredatı
(1)

SÖZCÜKTE ANLAM

 • Çok Anlamlılık
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Ad Aktarması
 • Yan Anlam
 • Terim Anlam
 • Somut Anlam
 • Soyut Anlam
 • Eş Anlam
 • Zıt Anlam
 • Eş Seslilik
 • Dolaylama
 • Argo
 • Yansıma
 • İkileme
 • Genel Anlam
 • Özel Anlam
 • Sözcük İlişkileri

________– Sözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulma
________– Sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulma
________– Farklı anlamlı sözcüğü bulma

 • Deyim

CÜMLEDE ANLAM

 • Atasözü
 • Öznel Anlatım
 • Nesnel Anlatım
 • Düz Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Mecazlı Anlatım
 • Değerlendirme
 • Yorum
 • Gözlem
 • Neden – Sonuç İlişkisi
 • Koşula Bağlılık
 • Karşılaştırma
 • Tanımlama
 • Eleştiri
 • Üslûp
 • Ön Yargı (Peşin Hüküm)
 • İhtimal (Olasılık)
 • Varsayım
 • Öneri
 • Kavramlar (Beğenme, şaşma, merak, endişe, sitem, istek…)
 • Cümle Yorumlama

Cümlenin konusu

________– Cümlede anlatılmak istenen
– Cümleden çıkarılabilecek yargı
________– Cümleden çıkarılamayacak yargı
– Benzer ve yakın anlamlı cümleleri bulma
________– Anlamca çelişen cümleleri bulma

 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Özdeyiş

PARÇADA ANLAM

Parçanın Anlam Yönü

 • Parçanın Konusu
 • Tema
 • Duygu
 • Karakter
 • Parçanın ana düşüncesi
 • Parçanın yardımcı düşünceleri
 • Parçanın başlığı

Parçanın Yapı Yönü

 • Parçanın Bölümleri

________– Giriş
_______ – Gelişme
________– Sonuç

 • Parçanın Oluşturulması
 • Parçanın Tamamlanması
 • Konu bütünlüğünü bozan cümle
 • Düşüncenin akışını bozan cümle
 • Paragrafın bölünmesi
 • Parçaya cümle ekleme
 • Parçadan cümle çıkarma
 • Parçadaki cümlelerin yerini değiştirme
 • Parçayı karşılayan soru

Parçanın Anlatım Yönü

 • Anlatım Biçimleri

________– Açıklama (düşünsel anlatım)
_______ – Tartışma
________– Tasvir (betimleme)
________– Hikâye etme (öyküleme)

 • Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri

________– Tanımlama
________– Benzetme
________ – Karşılaştırma
________ – Kişileştirme
________– Örneklendirme
________ – Tanık gösterme

 • Anlatımda Yararlanılan Duyular

________– Görme
________ – Dokunma
________– Tatma
________– İşitme
________ – Koklama

 • Anlatımda Yararlanılan Kavramlar

________– Doğallık
________– Özgünlük
________– Açıklık
________– Akıcılık
________– Tutarlılık
________– Özlülük
________– Yoğunluk
________– Evrensellik
________– Yerellik

İSİM

 • Varlıklara Verilişlerine Göre

________– Özel isim
________ – Cins isim

 • Varlıkların Sayılarına Göre

________– Tekil isim
________– Çoğul isim
________– Topluluk ismi

 • Varlıkların Oluşlarına Göre

________– Somut isim
________ – Soyut isim
________– Yansımalı isim

 • İsimlerde Küçültme

ZAMİR

 • Sözcük Biçimindeki Zamirler

________– Kişi (şahıs) zamirleri
________ – Dönüşlülük zamiri
________ – İşaret (gösterme) zamirleri
________– Belgisiz (belirsiz) zamirler
________ – Soru zamirleri

 • Ek Biçimindeki Zamirler

________– İlgi zamiri
________ – İyelik zamirleri

SIFAT

 • Niteleme Sıfatları

________– Adlaşmış Sıfat

 • Belirtme Sıfatları

________– İşaret (gösterme) sıfatları
________ – Belgisiz (belirsiz) sıfatlar
________– Soru sıfatları
________– Sayı sıfatları

________ ________ * Asıl sayı
________ ________ * Sıra sayı
________ ________ * Üleştirme sayı
________ ________ * Kesir sayı

 • Sıfatlarda Küçültme
 • Sıfatlarda Pekiştirme

ZARF

 • Durum (hâl) zarfları
 • Zaman zarfları
 • Miktar (azlık-çokluk,ölçü) zarfları

________– Sözcüklerde derecelendirme

________ ________ * Eşitlik
________ ________ * Üstünlük
________ ________ * En üstünlük
________ ________ * Aşırılık

 • Yer-yön zarfları
 • Soru zarfları
 • Sebep zarfları

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

 • Başlıca edatlar
 • Özellikleri
 • Başka görevlerde kullanılabilenler
 • Cümleye kattığı anlamlar.

________– İle
________– İçin
________– Gibi
________– Kadar
________– Karşı
________– Beri
________– Ancak
________– Yalnız
________– Sadece
________– Doğru
________– Üzere
________– Dek

 • Başlıca bağlaçlar
 • Bağlaçların görevleri
 • Bağlaçların bazı anlamları

________– ile
________– ve
________– de
________– ama
________– fakat
________– ancak
________– yalnız
________– ki
________– ne… ne…
________– hem… hem…
________– ya… ya…

 • Edat bağlaç farkı
 • Ünlem

TAMLAMALAR

 • Sıfat Tamlamaları
 • Sıfat Tamlamalarının Özellikleri
 • İsim Tamlamaları

________– Tamlayan kavramı ve ekleri
________ – Tamlanan kavramı ve ekleri

 • İsim Tamlamalarının Çeşitleri

________– Takısız isim tamlaması
________ – Belirtisiz isim tamlaması
________– Belirtili isim tamlaması
________– Zincirleme isim tamlaması

 • İsim Tamlamalarının Özellikleri

FİİL

Fiil Çeşitleri

 • Kılış Fiilleri
 • Oluş Fiilleri
 • Durum Fiilleri

Fiil Çekimleri

 • Fiillerde Kişi
 • Fiillerde Kip
 • Haber (Bildirme) Kipleri

________– Bilinen (görülen) geçmiş zaman
________ – Öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman
________ – Şimdiki zaman
________– Gelecek zaman
________ – Geniş zaman

 • Dilek (İsteme) Kipleri

________– Gereklilik kipi
________ – İstek kipi
________ – Dilek-şart kipi
________– Emir kipi

 • Fiillerde Olumsuzluk
 • Fiillerde Soru

Ek Fiil

 • Ek Fiilin Basit Çekimi

________– Bilinen geçmiş zaman
________ – Duyulan geçmiş zaman
________ – Geniş zaman
________– Dilek-şart kipi

 • Ek Fiilin Birleşik Çekimi

________– Hikâye
________ – Rivayet
________– Şart

 • Ek Fiilin Olumsuzu
 • Ek Fiilin Sorusu
 • Basit Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiiller

 • Hikâye Birleşik Zaman
 • Rivayet Birleşik Zaman
 • Şart Birleşik Zaman

Fillerde Anlam (Zaman) Kayması

 • Şimdiki Zamanın

________– Geniş zaman yerine kullanılması
________ – Gelecek zaman yerine kullanılması
________ – Geçmiş zaman yerine kullanılması
________ – Emir kipi yerine kullanılması

 • Gelecek Zamanın

________– Gereklilik kipi yerine kullanılması

 • Geniş Zamanın

________– Bilinen geçmiş zaman yerine kullanılması
________– Duyulan geçmiş zaman yerine kullanılması
________– Gelecek zaman yerine kullanılması

 • İstek Kipinin

________– Emir kipi yerine kullanılması
________ – Bilinen geçmiş zamanın yerine kullanılması

 • Emir Kipinin

________– İstek anlamında kullanılması
________ – Yetersizlik, gücü yetmeme anlamında kullanılması

 • Gereklilik Kipinin

________– Emir kipi yerine kullanılması

|Devamı » |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)