Türkoloji Makaleleri – (Eski Türk Edebiyatı) / 2

…Türkoloji Makaleleri…
(Eski Türk Edebiyatı)

Osman Nevres’in “olaydı” Redifli Gazeline Şerh
(Dr. Alim Yıldız)

Renk Simgeciliği ve Şeyh Gâlib’in Üç Rengi
(Doç. Dr. Ali )

Fuzuli’nin Beng ü Bade Mesnevisi ve Bade Sembolü
(Doç. Dr. Ali )

Klâsik Şiirde Romantik Söylem veya Osmanlı Romantizmi
(Doç. Dr. Ali )

Antakyalı Münif’in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri
(Doç. Dr. Ali )

İslamın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları
(Doç. Dr. Ali )

Divan Şiirinde Osmanlı Devletindeki Sosyal, Ahlâkî ve İktisadî Çözülmenin Akisleri
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Türk Edebiyatında Manzum FütüvvetNâmeler
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Konyalı Temsilcileri
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair : Meşâmî
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Konyalı Bir Şair Meşâmî ve Konuşma Âdâbına Dair Bir NasihatNamesi
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Türk Edebiyatında Na’tlara Dair
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar
(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Divan Şiirinde Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar

(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller

(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “DâstânI CenâbI Mevlânâ” Manzumesi

(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in İsimleri ve Harflere Dair

(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)


Ahmedİ Dâ’î’nin Vasiyyetİ Nûşirevân Adlı Mesnevisi

(Prof. Dr. Emine Yeniterzi)Divan Şiirinde Hz. İbrahim ve ‘Ades (Mercimek)Kıssasına Dair
(Yard. Doç.Dr. Semra Tunç)

Dede Ömer Ruşeni Divanı’nda Söz ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar
(Yard. Doç.Dr. Semra Tunç)

Dede Ömer Ruşeni
(Yard. Doç.Dr. Semra Tunç)

Muhibbi Divanı’nda Şiir ve Şair ile İlgili Değerlendirmeler
(Yard. Doç.Dr. Semra Tunç)

Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası
(Yard. Doç.Dr. Semra Tunç)Divan Şiirinde Ses Unsurları ve Üç Gazel
(Vedat Ali Tok)

Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği
(Vedat Ali Tok)

Gülşeni Mülûk
(Vedat Ali Tok)

Şiirimizde Hazan
(Vedat Ali Tok)

| » Sonraki Sayfa » |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)