Türk ile etiketlenmiş başlıklar

Türk Kültüründe Yenigün – Nevruz Bayramı – (Dr. Bayram DURBİLMEZ)

Türk Kültüründe Yenigün – Nevruz Bayramı (Dr. Bayram DURBİLMEZ) Milleti millet yapan unsurların başında milli kültür gelmektedir. Milli kültürü oluşturan unsurlar arasında gelenekler, görenekler, inançlar, töreler, törenler, bayramlar vs. önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlar yanında milli bayramlar da fertleri ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren ortak kültür değerlerindendir. Türk boylarının

Divan-ı Lügati’t Türk – (Ayrıntılı İnceleme) – (5. Bölüm)

Divan-ı Lügati't Türk (Ayrıntılı İnceleme) (5. Bölüm) Şamanlık Türk'ün Divanı, Türklükle ilgili her bilgiyi verme çabası içinde yoğun bir yapıttır. Böyle bir uğraş içindeki Kaşgarlı, yeri ve sırası geldiğinde Türklerin eski inanç düzeni olan Şamanlıkla ilgili birçok açıklamalarda bulunur. Divan inanç ve töreleri yansıtması ile ayrı bir önem taşır.

Nevruz Bahar Bayramıdır! – (Prof.Dr Mehman MUSAOĞLU)

Nevruz Bahar Bayramıdır! (Prof.Dr Mehman MUSAOĞLU) Avrasya'nın birçok bölgesinde her yıl Mart ayının 21-23. günleri. Nevruz bayramı , olarak kutlanmaktadır. Türk Dünyasında ve Nevruz bayramını kutlayan İslam ülkelerinde “Yeni Gün” anlamına gelen Nevruz ‘un bir bayram olarak kökeni, dolayısıyla ortaya çıktığı tarihi mekan tartışmalıdır. Şöyle ki; Nevruz‘ un Ortadoğu'da,

Kazak Türkleri’nde 12 Hayvanlı Takvim – (Prof. Dr. Zeyneş İsmail)

Kazak Türkleri'nde 12 Hayvanlı Takvim (Prof. Dr. Zeyneş İsmail) Tabiat olaylarıyla iç içe olan atlı göçebe Türkler, hayatlarını belli bir düzene koyma ihtiyacı duymuşlardır. Bu sebeple “geçmiş şimdi – gelecek” bilgisi yoluyla, zamanı sistemli hale getirmişler.   Zamanı ölçmek için kullandığımız ölçütlerin , hepsinin temelinde aslında gök cisimleri ve

Geleneklerimizde Bahar Bayramları – (Hayrettin İvgin)

Geleneklerimizde Bahar Bayramları (Hayrettin İvgin) Şairlerin, musikişinasların, sanatçıların en çok konu olarak işledikleri mevsimdir bahar. Mevsimlerin en güzelidir. Genelde bahar, sevgiliye ve onun güzelliğine benzetilir. Bahar hayattır. Can verir, gönüllere ferahlık sağlar, sıkıntıları giderir. Lale, sümbül, menekşe, çiğdem ve gül vb. çiçekler: bereketli yağmurlar, yavaştan esen rüzgar; baharın temel

Türksoy Daimi Konseyi

Türksoy Daimi Konseyi (19. Dönem Toplantısı Sonuç Bildirisi) 1- Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları 19. Dönem Daimi Konsey Toplantısı 05-06,Şubat 2003 tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyetinin başkenti Bakü'de yapılmıştır.   2- Daimi Konsey, TÜRKSOY'a her zaman önem atfeden ve Türk Dili Konuşan ülkeler, Kültür Bakanları 19. Dönem Toplantısına himayelerini esirgemeyen,

Nevruz Nedir? – (Dr. Yaşar Kalafat)

Nevruz Nedir? (Dr. Yaşar Kalafat) Milli Konularda Toplumsal Barış Ve Yenigün / Nevruz Kutlamaları Türkiye'de Yenigün kültür şölenleri birbirini tamamlayan iki farklı vasatta iki ayrı uygulama biçimi şeklinde yapılmaktadır. Bunlardan birisi, Yenigün bayram olarak yaşamaktadır. Evlerde, köylerde kırlarda yemeli içmeli, ziyaretlerde bulunmak şeklinde ki bu kut1amalar bayramın yaşanma şekilleri

Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları – (Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu)

Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları (Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu) Türkler tarafından çok eski tarihlerden itibaren kutlanan ve genelde Yeni Gün olarak adlandırılan Nevruz, Osmanlılarda da bahar bayramı ve yeni yılın başlangıcı olarak kutlanmıştır. Zira 21 Mart gece ile gündüzün eşit olduğu ve bundan sonra gündüzün uzayacağı gün dönümüdür. Bu anda bahar

Nevruz Geleneği – (Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay)

Nevruz Geleneği (Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay) Bilindiği gibi milletleri meydana getiren en önemli unsurlardan birisi de kültürdür. Bir milletin bütün sanat faaliyetlerinin, inançlarının, örf ve adetlerinin, fikir, yaşayış ve davranışlarının tümü o milletin kültürüdür. İnsanın yaratılışı ile başlayan kültürün meydana gelmesinde bütün insanların payı ve yeri vardır.  

Divan-ı Lügati’t Türk’teki Atasözleri

Divan-ı Lügati't Türk'teki Atasözleri Bilinen en eski Türk lûgatı Dîvân ü Lûgât-it Türk‘de külliyetli miktarda ata sözü … bulunduğu, bunların ise türlerinin günümüze ulaşmış belki en eski numûneleri olduğu malûmdur. Dîvan'daki bu ata sözlerinin … misâl getirilmek üzere kullanıldıkları da bilinen bir gerçektir.   Dîvân ü Lûgât-it Türk‘de Türkçe,

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (A Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (A Harfi) Abçı neçe al tep bilse, ayıg anca yol bilir Avcı ne kadar hîle bilse, ayı o kadar yol bilir. Aç ebek, tok telek Aç kişi aceleci, tok kişi yavaş olur. Açıglığ er şebük karımas Varlıklı kişi çabuk kocamaz. Aç ne yemes, tok

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (B-Ç Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (B-Ç Harfi) Balık subda közi taştın Balık suda, gözü dışarıda. Bar bakır, yok altun Bulunan, var olan bakır, bulunamayan,nâdir olan altındır. Barçın yamağı barçınka, karış yamağı karışka İpek yaması ipeğe, yün yaması yüne. Barıg otru tutsa yokka sanmas Öne konan varlık, ikram edilmemiş sayılmaz.

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (E Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (E Harfi) Ebdeki buzagu öküz bolmas Ev içinde bakılan buzağı öküz olmaz. Ebek ebğe tegmez IBk. Ersek … Aceleci evine varamaz. Ebek siñek sütge tüşür Aceleci sinek süte düşer. Ebliğ toygursa közi yolka bolur. Ev sahibi doyurunca, konuğun gözü yolda olur. Eğir bolsa er

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (I-İ Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (I-İ Harfi) Iñan ıñrasa botu bozlar Dişi deve inlese yavrusu bağırır, bozlar. Iş yaragında, sart asığında İş sırasında, tüccar kârında… It çakırı atka tegir, at çakırı ıtka tegmes İt nazarı ata değer, at nazarı ite değmez. It ısırmas, at tepmes teme İt ısırmaz at

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (K Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (K Harfi) Kaçış bolsa kıya körmes Halk içinde uyuşmazlık olsa, kimse birbirine yan bakamaz. Kadaş temiş kaymaduk, kayın temiş kaymış Kardeş demiş bakmamış, kayın demiş bakmış. Kagun karma bolsa iyisi ikki eliğin tegir Kavun yağma edilse, sahibi iki eliyle kapar. Kal sabı kalmas, kagıl

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (M-N-O-Ö Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (M-N-O-Ö Harfi)     Muş oglı muyabu togar Kedi yavrusu miyavlayarak doğar Muş yakrıka tegişmes, ayur kişi neñi yaraşmas Kedi asılı yağa kavurmaya erişemez, gevezenin malı kişiye yaramaz. Neçeme obrak keyük erse, yagmurka yarar Nice eski giyim olsa yine de yağmurda işe yarar. Nece

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (S Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (S Harfi) Sabanda sandırış bolsa örtgünde irteş bolmas Saban zamanı sürtüşme olursa, harman zamanında dövüş olmaz. Sabın sagrakka tegir Sözle, tatlı dille sürâhiye erişilir. Saçratgudın korkmış kuş kırk yıl ayrı yıgaç üze konmas Tuzakdan korkmuş kuş kırk yıl çatal ağaç üstüne konmaz. Sakak bıçar,

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (T Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (T Harfi)   Tabgaç Kannıñ turkusı telim teñlemeyip bıçmas Çin hakanının ipeği çokdur ama denk getirmedikçe biçmez. Tagıg ukrukın egmes, teñizni kaygıkın bükmez Dağ kement ile eğilmez, denizin önü kayıkla kesilmez. Tag tagka kabuşmas, kişi kişiğe kabuşur. Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur. Tamu

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (U-Ü Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (U-Ü Harfi) Ula bolsa yol azmas, bilig bolsa söz yazmas İşâret olsa yol şaşırılmaz, bilgi olsa söz uzamaz, yayılmaz, Ulugnı uluglasa kut bulur Ulu kişiyi ululayan, devlet bulur. Uluk yağırı ogulka kalır Bk: Keriş … Atın omuz başındaki yara oğula kalır. Uma kelse kut

Divan-i Lügati’t Türk – Atasözleri / (Y Harfi)

Divan-i Lügati't Türk – Atasözleri (Y Harfi)   Yablak tıllıg beğden kerü yalñus tul yeğ Kötü dilli beyden yalnız dul kadın yeğdir. Yagıñ erse kerek yundakı tegir Düşmanın hücum edip gitse bile atının fışkısı kalır. Yağını aşaklasa başka çıkar Düşman küçümsenirse başa çıkar. Yakadaki yalga gali eligdeki ıçgınur Yakandakini

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)