Hüseyin Nihal Atsız ile etiketlenmiş başlıklar

Bize Bir “Gençlik” Lazımdır (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Bize Bir “Gençlik” Lazımdır (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Bir milletin ikbali gençliğinin terbiyesine mevdudur.” Layibniç bu sözünde çok haklıdır. Bugünün çocukları, bugünün gençleri yarının kumandanları, idarecileri, kanun yapıcılarıdır. Bugün mazbut bir ahlâk, ilmî bir şuurla yetişen genç, yarın cemiyeti için fena bir uzuv olamaz. Genci, gençliği yetiştirmek bir millet meselesidir.

Kıbrıs Sorunu (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kıbrıs Sorunu (Hüseyin Nihal ATSIZ) Devlet adamları siyasî konuşmaya mecburdur. Bazı şeyleri saklayıp bazılarını elastikî bir dille ifade ederler. Bundan dolayıdır ki dünya siyasîlerinin Kıbrıs hakkındaki sözlerinden açık sonuç çıkartmak imkansızdır. Fakat hür ülkelerin fertleri böyle kayıtlarla bağlı olmadıkları için biz burada kendi düşüncemizi söylemek istiyoruz.   Kıbrıs konusu

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkiye ve Kıbrıs (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletler ve onların teşkilatlanmış şekli olan devletler yaşamak için bir takım tedbirler almaya ve çareler bulmaya mecburdur. Devletler, bu tedbirlerin akıllıca olduğu nisbette büyür, güçlenir.   Bütün tarih bize şu gerçeği gösteriyor: Milletlerin hayatında üç merhale ve üç değişmez prensip vardır: Bağımsızlık, birleşmek,

Kıbrıstan Sonra Kerkük (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Kıbrıstan Sonra Kerkük (Hüseyin Nihal ATSIZ) Kerkük demekle Irak Türklerini anlatmak istiyorum. Aslına bakılırsa Kerkük davası, Kıbrıs davasından öncedir. Birinci Cihan Savaşının sonunda, Osmanlı İmparatorluğun içinde Türkler için teknik bir sınır çizilirken o zaman ki Musul vilayeti bu sınırın içinde sayılmış, fakat Lozan barışında ve ondan sonraki Musul anlaşmasında

Dün ve Yarın (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Dün ve Yarın (Hüseyin Nihal ATSIZ) İleri gitmek geriyle olan bağı koparmak değildir. Canlı, cansız her varlık çok gerilerin bugünkü neticesidir.   Geri her zaman kötü değildir. Nitekim ileri de her zaman iyi değildir. İyi de olsa, kötü de olsa yok edilemeyecek olan “geri” ve “ileri”, bütün olarak biziz.

İki Şanlı Yıldönümü (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İki Şanlı Yıldönümü (Hüseyin Nihal ATSIZ) Birinci kânun ayında Türk tarihinin iki şanlı yıl dönümü vardır. Biri 11. biri de 19. yüzyılda olan bu iki şanlı günün ikisi de kuşatma savaşlarına aittir. Kavgalar ve kahramanlar tarihinin destanı olan tarihimizin bu iki büyük olayını Türk gençleri daima övünçle hatırlamalıdır. Bunların

Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yabancı Bayraklar Altında Ölenlere Ağıt (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ey, istemedikleri saflarda gönülsüz olarak çarpışıp kan döken kardeşler! Irkınızın kan ve şan türesine uyarak, en yaman kuvvetler karşısında sizin son fişek ve son ata kadar çarpıştığınızı gazetelerde okuduğum zaman karabahtınızın korkunçluğu karşısında içim sızladı. Tarihin bu sert kasırgası içinde siz

Yok Olmaya Mahkum Olanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yok Olmaya Mahkum Olanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Yaygın bir karikatür vardır. Boğulmakta olan bir adamı kurtaran genci tebrik eden edene. Gazetecinin biri bu soğuk günde, bu dalgalı denizden o adamı nasıl kurtardığını soruyor. Kurtarıcı gencin cevabı tam bir terdittir: “Yok canım! Boğulana bakarken denize düştüm de can havliyle boynuma

Unutmayacağız! (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Unutmayacağız! (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bizim gibi düşünmeyenlerin fikirlerine, kanaatlerine saygı gösteririz. Fakat samimî olmaları şartıyla… Büyük ülküleri, millî davaları gündelik ve aşağılık siyaset oyunlarına karıştıranların kanaatı hürmete lâyık değildir. Çünkü bu kanaat esasen kanaat değildir. Duygunun, düşüncenin, vicdanın mahsulü değildir. Bu, menfaatin emrinde olanların emirle veya telkinle ortaya attığı

İşte Sosyalizm (Hüseyin Nihal ATSIZ)

İşte Sosyalizm (Hüseyin Nihal ATSIZ) Genç mütefekkir Aclan Sayılgan’ın 1 Haziran 1974 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde yayınlanan “Kimmiş Şu ilk Osmanlı Sosyalistleri” başlıklı yazısı, Türkiye’deki sosyalizm hakkında doğru bilgisi olmayanları uyarıcı mahiyettedir. Sosyalizm kelimesinin sözlük ve ansiklopedideki anlamı ile bugün ona verilen mananın aykırılığı birçoklarınca, zamanında seçilemiyor. Kendilerine demokrasi

Komünizm Yıkılmaya Mahkûmdur (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Komünizm Yıkılmaya Mahkûmdur (Hüseyin Nihal ATSIZ) Komünistler bütün dünyayı birleştirip yeni bir düzen kurmak iddiası ile ortaya atıldılar. Bu yeni düzende herkes çalışacak, herkes her bakımdan sigortalı olacak, kimse kimseyi sömürmeyecek, savaş ortadan kalkacak, sözün kısası çok bahtiyar ve ileri bir dünya kurulacaktı. Hatta giderek hükümet denen nesne de

Antika Komünistler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Antika Komünistler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünyanın her yerindeki insanlar, hangi siyasî veya iktisadî düşüncede olurlarsa olsunlar, kendi milletlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Her yerde ve her zaman görülmesi mümkün psikopatlar dışında bu kaide istisnasız yürürlüktedir. Hattâ beynelmilelci oldukları iddia edilen komünistler bile farkında olarak veya olmayarak milliyetçidir.   İkinci

Türkçülüğün Önemli Meseleleri (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülüğün Önemli Meseleleri (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülük, bütün Türklerin tek devlet halinde birleşerek, her bakımdan bütün milletlerden ileri ve üstün olması ülküsüdür.   Bunun değişmeyen iki unsuru vardır: Soyculuk, Turancılık.   Soyculuk, ilk önce bir milli savunma vasıtasıdır. Türkelindeki azınlıkların, kendi aralarında gizlice yürüttükleri, soy şuuruna karşı bir koruma

Tarihin Barışmaz Düşmanları (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Tarihin Barışmaz Düşmanları (Hüseyin Nihal ATSIZ) Komünizm, artık bütün dünya ve bilhassa bizim için iktisâdi bir fikir veya toplumsal bir düzen olmaktan çıkmıştır. Komünizm bugün, yalnız moskofçuluk demektir. (O tarihlerde (1950) henüz maoculuk vs. yoktu) Fransız ve İtalyan komünist partileri şeflerinden Filiğin komünist liderine kadar hepsinin, kendi vatanları aleyhinde

Türk Birliği (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Birliği (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünya Türklüğü yalnız Türkiye’dekilerden ibâret değildir. Rusya, İran, Çin, Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, Rodos, Kıbrıs, Suriye, Irak ve Afganistan’daki Türklerin sayısı Türkiye’dekilerden daha çoktur. Mısır’da, Libya’da, Avrupa’da, Kuzey ve Güney Afrika’da, Uzakdoğu’da yaşayan ve herhalde birkaç on bin tutarında olan Türkleri de, kadroyu tamamlamak için,

Türk Milleti’ne Çağrı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Milleti’ne Çağrı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletimiz Orta Asya’daki hayatının en eski yüzyıllarında atı ehlileştirmek suretiyle mesafeleri kısaltmayı bilmiş, böylelikle geniş bölgeleri kontrol etmek imkanını bularak büyük devlet kurmak başarısını sağlamıştır. Başka milletler ancak şehir devletleri kurabilirlerken, birçok şehirleri de içine alan bu devletler, Türklere cihan hakimiyeti ve büyük

Milli Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Milli Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ) Has Hâcib Balasagunlu Yusuf tarafından XI. Yüzyılda yazılan “Kutadgu Bilig”, siyaset bilgisi demektir. “Uğur, bahtiyarlık” demek olan “kut” kelimeyi şimdiye kadar “saadet veren ilim” diye boşuna tercüme etmişlerdir. Bu ismin anlamı, koca eserin muhtevasından da anlaşılacağı üzere siyasetnamedir. Toplumun bahtiyar olması için gerekli şartları

Sağcı Kimdir? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Sağcı Kimdir? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Sosyalistler ve komünistler “solcu” diye tanındıkları için, onların karşısında olanlara da “sağcı” demek âdet olmuştur. İktisadî bakışla devletçi olmayan , liberal olan, muhafazakâr olanlar sağcı sayılmış. Sol taraf, çoğunlukla dini inkar ettiğinden dindarlar da sağcı diye gösterilmiştir.   Fakat bu tarifler eksik ve kısırdır.

Gençlik ve Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Gençlik ve Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ) Milletlerin temeli ahlâktır. Ordu, bilgi, teşkilat gibi şeyler ahlâktan sonra gelir. Gerek Türk milleti olsun, gerek başka milletler olsun, ahlâkça yüksek oldukları zaman büyümüşler, ahlâk sağlamlıkları bozulduğu zaman da çürüyüp dağılmışlardır. Roma, İran, Bizans, İspanya’daki Gotlar, Araplar ahlâklarının bozukluğu yüzünden battılar. Dünkü Fransa,

Turancılık ve Faruk Güventürk (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık ve Faruk Güventürk (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Laiklik ve İslâmiyet” adında 14 sayfalık bir broşürün yazarı Turancılığın şuursuzluk ve hainlik olduğunu ileri sürerek kendisinden aslâ umulmayan, doldurduğu makama hiçbir suretle yakışmayan bir davranışta bulundu. Üstünde fiyat yazılı olmadığı için piyasaya çıkarılmadığı, yalnız elden dağıtıldığı anlaşılan broşür, Genelkurmay Harp Tarihi

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)