Hüseyin Nihal Atsız ile etiketlenmiş başlıklar

Ne Zaman Savaşılır? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ne Zaman Savaşılır? (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Biz, bize saldırılmadıkça savaşmayız” cümlesini siyasiler çok kullanır. Fakat bu cümlenin pek “sudan” olduğunu anlamak için ufak bir dikkate bile lüzum yoktur. Çünkü kendisine saldıran bir millet ister istemez savaşacak, aşırı bir barışçı olsa bile yaşamak için bu uğraşı göze alacaktır.   Tarihin

Türk Ülküsü (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Ülküsü (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünya bir çarpışma alanıdır. Yaratıcı kuvvet, dünyayı bir çarpışma düzeni içinde yaratmış, yaratılanlar çarpışma düzeni içinde yaşayıp bugüne erişmişlerdir. Bunun, neden, niçin böyle olduğu hakkındaki yüksek felsefi düşünceleri bir yana bırakıp gerçeği olduğu gibi kabul edersek, çarpışmaya hazır bulunmanın en hayati prensip olduğu sonucuna

Türkçülük (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülük (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin adıdır. Kelimenin sonundaki ek, yerine göre, mensupluk, sevgi, taraftarlık gösteren bir ektir. Türkçülük de Türk sevgisi ve taraftarlığı demek olduğuna göre, kelime, yerinde kullanılmıştır. Başka milletlerin Türk taraftarlığı ve Türk sevgisi bu kelime ile ifade olunamaz. Zaten başka milletlerin Türk'ü sevmesi de

Türkçü Kimdir? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçü Kimdir? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçü, Türk soyunun üstünlüğüne inanmış olan kimsedir. Bilir ki bugün görülen geri ve kötü ne varsa, hepsi, geçici bir hastalığın belirtisidir ve geçmiş zamanlarda bizi ileri götüren, zaferden zafere yürüten erdemlerin hepsi kanımızda, ruhumuzda, içimizde gizli bir halde yaşamakta, belirecek imkan ve fırsat aramaktadır.

Türkçülük, Değişmez Bir Fikirdir (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülük, Değişmez Bir Fikirdir (Hüseyin Nihal ATSIZ) ORKUN'u beğenmiyenler onda eski teranelerden başka bir şey olmadığını söylüyorlar. Haklıdırlar. Türkçülük değişmez bir fikir olduğu için burada hep aynı sözler söylenecek. Türkçülük bir moda olmadığı için değişmeyecek, bir ilim olmadığı için sabit kalacak, bir eğlence olmadığı için kendini beğendirmeğe uğraşmayacaktır.  

TÜRK Halkı Değil, TÜRK Milletiyiz (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK Halkı Değil, TÜRK Milletiyiz Uzmanlar, yeryüzünde insanların 500.000 yıldan, belki daha eskiden beri var olduğunu söylüyor. Fakat insanların tarih sahnesine girmesi dört beş bin yıllık bir meseledir.   İnsanlık durmaksızın ilerleyerek bugünkü durumuna gelmiş, tarih öncesindeki ırkların türlü nisbetlerde birbiriyle karışmasından bugünkü ırklar doğmuş, ırklar da yine türlü

Türk Milletinin Asıl Meseleleri

Türk Milletinin Asıl Meseleleri (Hüseyin Nihal ATSIZ) Dünya gitgide daha çok modaların tesirinde kalıyor. Moda artık yalnız iradesiz kadınları değil, fikir ve sanat alanını da dalgalandıran bir faktör oluyor. Bakıyorsunuz günün birinde bir kitap yahut bir yazar moda olmuş, herkes ondan bahsediyor; başka bir günde siyasî ve iktisadî bir

Türk Ahlakı (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türk Ahlakı (Hüseyin Nihal ATSIZ) Merhum Ziya Gökalp, Türklerin ahlakta birinci olduğunu söylerken, milli bir övünme duygusuna kapılmış değildi. Çok tarih okumuş, milli maziyi öğrenmiş ve düşmanlarımızın bizim hakkımızda söylediklerini belledikten sonra bu hükmü vermişti. Burada ahlakın hangi sebepler ve tesir edici şeyler altında meydana geldiğini inceleyecek değiliz. Yalnız

Türkçülükte Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülükte Ahlak (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülüğün tarihi yazmaya kalkarsak, ihtimal ki, Milattan önceki yüzyıllara kadar gitmeye mecbur kalırız. Fakat çağdaş Türkçülüğe baktığımız zaman, bunun tarihine kuşbakışı bir göz atmak pek kolaydır.   Türkiye'de ve dışarı Türklerde aşağı yukarı aynı zamanda doğan Türkçülük, eski çağların Türkçülüğü ile ölçülemeyecek kadar güç

Türkçülük ve Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Türkçülük ve Siyaset (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkçülük bir ülkü, siyaset ise iktidara geçme taktiğidir. Bu sebeple bir ana inanç ve ana düşünce olan ülkü asla değişmediği halde siyaset yani taktik her zaman değişir.   İnsanlar iktidara geçmek için partiler kurarak çalışırlar. îktidara geçmek oy kazanmakla mümkün olduğu için oy

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık (Hüseyin Nihal ATSIZ) Turancılık, Türkiye'de 60 yıldan beri tartışılan bir konudur. Zaman zaman, Türklerle akraba milletleri de içine alan bir sistem hâlinde düşünülmekle beraber bugün “Turancılık” deyince Türkiye'de anlaşılan şey, tarihî mirasları da dahil olduğu halde bütün Türkleri tek devlet hâlinde birleştirmek ülküsüdür ve her ülkü gibi nesillere

Turancıyız, Ne Olacak? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancıyız, Ne Olacak? (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ulus gazetesinin 18 Haziran 1966 tarihli sayısında “Irkçı ve Turancı Dergiler Okullara niçin Gönderiliyor? Bakana Tekrar Sokuyor ve Cevap İstiyoruz” başlığı altında gayet cahilâne bir yazı yayınlandı. Bu imzasız yazıya göre Irkçı-Turancı diğer dergilerle birlikte biz de fikir özgürlüğüne düşman, Adalet Partisinin temsil

Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Turancılık Romantik Bir Hayal Değildir (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türk milletinin ülküsü olan Turancılığı, herkesin dilediği şekilde anlattığı, bunu bir türlü romantizm diye gösterdiği göze çarpmaktadır. Millî ülkülerde onun şiir yönü olan bir romantizm bulunmakla beraber ülkü; aslında gerçeklere dayanan açık ve kesin amaçları olan bir duygular ve düşünceler sistemidir.

Faşist (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Faşist (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Faşist” demek bir devrin İtalyan milliyetçisi demektir. İtalyanca “facio” kelimesinden doğan bu sıfat, Musolini'nin İtalyan milliyetçi partisi mensuplarına alem olmuş, İtalyan milliyetçiliğine de “faşizm” denmişti. Milliyetçiliğin milletleri sardığı sırada hepsi ayrı ayrı adlar almış; Almanlar “nazi” (Nasyonal Sosyalist'ten kısaltma), İspanyollar “falanjist”, Belçikalılar “reksist”, Romenler “gardist”

Yorulanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Yorulanlar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Bir yarış başladığı zaman, ilk anlarda bütün yarışçılar aynı hizada, aynı enerji ile koşarlar. Biraz sonra bir takımın azıcık geride kaldığı görülür. Daha sonra yarışçıların önde,ortada, arkada, en geride olmak üzere bir kaç gruba ayrılması mukadderdir. Fakat henüz hiç birisinde yılgınlık yoktur. Hatta zaman geçtikçe

TÜRK ve Rum (Hüseyin Nihal ATSIZ)

TÜRK ve Rum (Hüseyin Nihal ATSIZ) Türkiye 1040'ta Dandanakan Savaşı'ndan sonra Horasan'da kurulmuş, İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu'yu daha sonra ele geçirmiştir. Türkiye tarihinin On Beşinci Yüzyıl sonlarına kadar olan bölümü “Türk-Rum Savaşı” olarak özetlenebilir. Çünkü, daha devlet kurulmadan, Çağrı Beğ'in birkaç bin atlı ile, aradaki Gazneliler İmparatorluğu topraklarından

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ülkücüler Saldırıcıdır (Hüseyin Nihal ATSIZ) Biyoloji bakımından canlıların, yani hayvanlarla bitkilerin gayesi kendi soyunun bütün dünyayı bürümesidir. Hiçbir hayvan veya bitki cinsi dünyayı kaplayamıyorsa bunun sebebi aynı gayeyi güden başka cinslerin mukavemetine maruz kalmasıdır. Cinslerin aynı gaye için yaptıkları bu tesir ve maruz kaldıkları tepkiden “hayat kavgası” doğuyor. Bu

Ne Yaptığını Bilmeyenler (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Ne Yaptığını Bilmeyenler (Hüseyin Nihal ATSIZ) Artık “anarşist” diye adlandırılan komünistlerin duruşmaları ilgi çekici bir şekilde sürüp gidiyor. Türkiye'yi yıkmak için kurulup adına “Dev-Genç” denilen teşkilatın başkanı, duruşma sırasında, perişan ruh halini anlatan sözler söyleyip davranışlarının manasız olduğunu kabul etti. 21 Mayısçılardan olduğunu öğrendiğimiz Yusuf Küpeli'de aşağı yukarı aynı

Sol Milliyetçi Olamaz (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Sol Milliyetçi Olamaz (Hüseyin Nihal ATSIZ) “Sağ” ve “sol” deyimlerinin iktisadî mânâsından başka bir de ideolojik anlamı olduğu malûmdur. Günümüzde iktisadî doktrinler 15. Asırdaki tarikatlar gibi birbirine karıştığı halde fikriyat bakımından sağ ve sol hâlâ kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış durumdadır.   Çünkü iktisadî şekiller ve şartlar zamanla değişmekte, fakat

Mustafa İsmet ve Kızıllar (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Mustafa İsmet ve Kızıllar (Hüseyin Nihal ATSIZ) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın Radyo'da birkaç kere okunan, gazetelere de geçen bildirisi, iki yıl önce intihar ettiği ileri sürülen “Dursun Önkuzu” adlı milliyetçi öğrencinin ölümündeki korkunç gerçeği aydınlığa çıkardı.       Sıkıyönetimin aralıksız olarak yakalamayı başardığı kömünistlerden birisinin itirafina göre Dursun önce

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)