10. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

10. Sınıf Yazılı Soruları – 1
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1- I- Halk hikâyeleri anonimdir, mesneviler ise bir yazar tarafından oluşturulur.
II- Halk hikâyeleri manzum – mensur, mesneviler ise manzum olarak yazılır.
III- Halk hikâyelerinde olağanüstü olaylara yer verilir, mesnevilerde ise olağanüstü olaylar yoktur.

Halk hikâyeleri ile mesnevilerin karşılaştırıldığı yukarıdaki cümlelerin hangisinde ya da hangilerinde verilen bilgi yanlıştır?

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III    D) I ve II    E) II ve III

 

 

2- …….. 1381’de Sivas’ta tahta çıkıp öldürülünceye kadar 18 yıl hüküm sürdü. Siyasetin yanında, fıkıh üzerine Arapça eserler ile Arapça ve Farsçayla coşkulu şiirler yazdı. En büyük ününü ise tuyuğlarıyla yaptı. Türkçe şiirlerinde Azeri şivesini kullandı.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilmelidir?

A) Nasreddin Hoca
B) Ahmedi
C) Gülşehri
D) Kadı Burhaneddin
E) Baki

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisinde 15. yüzyıl Divan edebiyatı şairlerince yazılan eserler bir arada verilmiştir ?

A) Leylâ vü Mecnûn – Kanunî Mesiyesi – Hüsn ü Aşk
B) Tazarrunâme – Şikâyetnâme – İskendernâme
C) Garipnâme – İskendernâme – Hüsrev ü Şîrin
D) Muhakemetü’l-Lugateyn – Hârnâme – Mevlid
E) Hayriye – Leylâ vü Mecnûn – Hârnâme

 

 

4- MS. 8. yüzyılda Göktürkler tarafından yazılmıştır. Gök-türk yazıtlarını Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Yazıtları oluşturmaktadır. Her üç yazıtta da devlet adamlarının milletine hesap vermesi görülüyor. Bilinen ilk yazılı metinler olması (I), ulusal bir vasiyetname olması (II), nutuk türünde olması (III), Türk tarihine ışık tutması (IV), ilk şiir örnekleri olması (V) Göktürk Anıtlarının en belirgin özelliklerindendir.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I

 

 


5- * Hicviye
* Taşlama
* Satirik
* Yergi

Yukarıdaki şiir türlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nazım birimi
B) Nazım ölçüsü
C) Kâfiyeleniş biçimi
D) İşledikleri konu
E) Yazıldıkları edebiyat dönemi

 

 

6- Sözlü edebiyatta yiğitlik, aşk, tabiat gibi konuları işleyen şiirlere…..,devlet büyüklerinin ölümü üzerine duyulan acıyı dile getirmek için söylenen şiirlere….., bu tür şiirlerin divan edebiyatındaki karşılığına ….., dönemin kısa ve özlü sözlerine …..denir.

Bu parçadaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) koşuk-sagu-mersiye-sav
B) koşma-ağıt-sagu-sav
C) koşuk-ağıt-sagu-mersiye
D) koşuk-yuğ-mersiye-sav
E) koşma-sagu-ağıt-sav

 

 

7- Aşağıda verilenlerden hangisi, Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Şiir, duygusal etkilenmeden kaynaklandığından, nesire göre daha çok gelişmiştir.
B) Biçim, fazla önemsenmemiş, ozanın sanatsal gücü özde ortaya çıkmıştır.
C) Şiirler, konularına göre “koşma, varsağı, destan, semai” gibi isimler almıştır.
D) Halk şiirinde, hece vezni ve dörtlük birimi kullanılmıştır.
E) Kişisel konular yanında toplumun ortak sorunlarına da değinilmiştir.

 

 

 


8- Aşağıdakilerin hangisinde bulunan söz sanatı, parantezde yanlış verilmiştir?

A) Acılarım acılarım benim
Çiçeğe durmuş badem ağaçları. (teşbih)

B) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa,
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa. (mecaz-ı mürsel)

C) Beni bende demen bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeri. (tekrir)

D) Gezdiren yer yer seni
Arşa çıksan âkıbet yer yer seni (cinas)

E) Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın (tevriye)

 

 

9- İslamiyet öncesi sözlü dönemle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşuklarda aşk ve doğa, sagularda ölüm, destanlarda ise kahramanlık konuları işlenmiştir.
B) Eserler cönk denilen kitaplarda toplanmıştır.
C) Şiirlerde nazım birimi dörtlük, ölçü ise hece ölçüsüdür.
D) Şiirlerde aşk, tabiat, ölüm gibi konular işlenmiştir.
E) Kam, baksı, şaman gibi insanlar kültür hayatında çok etkilidir.

 

10- Yeme kul hakkını ateştir, nardır
Ayırma milleti hepisi birdir
Kötünün yanında iyi de vardır
Enine boyuna ölçüp biçersen

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tam uyakla yazılmıştır.
B) Benzetmeye başvurulmuştur.
C) 6+5 durakla söylenmiştir.
D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.
E) Konusu bakımından didaktiktir.

 

 

11- Aşağıdakilerin hangisinde hüsn-ü talil sanatı kullanılmamıştır?

A) Seni seyretmek için gül bahçesinin yolunda
İki yanda durur selviler dizi dizi

B) Sen gelmiyorsun diye
Açmıyor güllerim bak

C) Ayağının toprağına ulaşmak için
Başını taştan taşa vurur avare su

D) Güneş seni görüp de utandı
Bulutların ardına saklandı

E) Kara dutum, çatal karam çingenem
Nar tanem, nur tanem bir tanem

 

 

12- Aşağıdakilerin hangisinde “soyut bir kavram, somut bir nesneye “ benzetilmiştir?

A) Harami gibi yoluma
Aykırı inen karlı dağ

B) Yağmur çiseliyor / Korkarak
Yavaş sesle / Bir ihanet konuşması gibi

C) Ayı postlarından kürkleri İznikli çömlekçilerin
Gemi direkleri gibi sağlam yalnızlıkları

D) Oysa balık gibiydi Ursula
Bir sarı çiğdem gibi severdim

E) Ve asi bir su gibi teslim oluşun ve beyazlığın
Ki dokunamıyorum bile

 

 

13- Aşağıdaki dizelerin hangisinin uyağı farklıdır ?

A) Yedi göllerde yedi iklim yaşadık
Mutluyuz öylesine fakat ne yazık

B) Gelmez bir daha böyle bir sonbahar
İnsan o saltanatı bir defa yaşar

C) Dillerde eski sevdaların tadı
Herkes ömrünü yeniden yaşadı

D) Taşına, toprağına şiirler katmış
Yeryüzünde böyle bir cennet yaratmış

E) Bakarken bir ağaca dalgın dalgın
Duyduk hüznünü solan sonbaharın

...Yanıtlar…

1) C
2) D
3) D
4) A
5) D
6) A
7) C
8) E
9) B
10) A
11) E
12) C
13) C

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)