Coğrafya (LYS)

Nem ve Yağış

Nem ve Yağış

Nem ve Yağış Nem ve yağış yeryüzündeki su dolaşımı denilen döngünün parçasıdır. Atmosferdeki su buharının artması okyanus, deniz, akarsu, göl, baraj gibi su kütlelerinin sıcaklık yardımıyla buharlaşması sonucu gerçekleşir. Buharlaşma yeryüzündeki su kütlelerinin atmosfere karışmasıdır. Suyun yeryüzü ile atmosfer arasında yer değiştirmesine hidrolik çevrim veya su döngüsü denir. Yani yeryüzündeki su buharlaşarak atmosfere karışır ve yağışları oluşturur. Böylece su yeryüzüne […]

Azot (Nitrojen) Döngüsü Konu Anlatımı

Azot (Nitrojen) Döngüsü Konu Anlatımı

Azot (Nitrojen) Döngüsü Konu Anlatımı Azot canlılar için önemlidir, protein ve DNA’nın bileşenlerindendir. Ayrıca topraktaki verimi büyük ölçüde etkiler. Azotun asıl kaynağı atmosferdir. Doğada Azotun Dolaşımı 1. Atmosferde yıldırım ve volkanik faaliyetler sırasında ortaya çıkan elektrik boşalmaları sonucunda oksijen ile birleşerek nitrit ve nitratlara dönüşür. Yağışlarla toprağa girerek bitkiler tarafından kullanılır. 2. Topraktaki bazı bakteriler […]

Karbon Döngüsü Konu Anlatımı

Karbon Döngüsü Konu Anlatımı

Karbon Döngüsü Konu Anlatımı Karbon atomları, canlı dokularını meydana getiren bileşikleri oluşturması nedeniyle tüm yaşamın temelidir. Karbondioksit Tüketimi 1. Kara ve deniz bitkileri tarafından fotosentezde kullanılır. 2. Deniz hayvanlarının kabuk oluşumunda kullanılır. 3. Deniz hayvanlarının ve bitkilerin ölümü ile karbonatlı kayaçların bünyesinde depo edilirler. 4. Ölen canlıların bünyesindeki karbon zamanla basıncın etkisiyle petrol ve kömüre […]

Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı

Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı

Enerji Akışı ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı   Ekosistem canlı ve cansız unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü ve enerji dolaşımı ile hava, su, toprak, bitkiler ve diğer canlılar arasında sürekli bir alışveriş vardır. Besin Zinciri Dünyadaki bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Dünyada besin üretmek […]

Biyolojik Faktörler Konu Anlatımı

Biyolojik Faktörler Konu Anlatımı

Biyolojik Faktörler Konu Anlatımı   Biyolojik çeşitliliği tehdit eden insan kaynaklı bir çok faktör vardır. Bunlar; Çayır–mera ve yaylaların aşırı otlatılması Toprak aşınması ve süpürülmesi (Erozyon) Nüfus artışına bağlı olarak şehirlerin yayılış alanının genişlemesi Tarımda kullanılan kimyasal maddeler Sanayi atıkları Evsel atıklar Ormanların tahrip edilmesi Orman yangınları Örnek: Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesi sonucu ortaya […]

Fiziki Faktörler Konu Anlatımı

Fiziki Faktörler Konu Anlatımı

Fiziki Faktörler Konu Anlatımı   İklim Bitkilerin doğal ortamda gelişmesi ve büyümesi için belirli bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Çoğu bitki türü için sınırlayıcı en alt ve enüst sıcaklık –40°C ile +40°C arasındadır.Bitkiler farklı sıcaklık isteklerine bağlı olarak Ekvator’dan kutuplara ve deniz seviyesinden yükseklere doğru sıralanmıştır. Örnek: Yandaki grafik, Karadeniz bölgesinin denize bakan yamaçlarında orman katlarını […]

Ekosistem ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı

Ekosistem ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı

Ekosistem ve Madde Döngüsü Konu Anlatımı Biyosfer Canlıların yaşamlarını sürdürebildikleri Litosfer, Hidrosfer ve Atmosferin bölümleridir. Yapılan araştırmalar, canlıların toprak yüzeyinden 10 metre derinliğe ve 120 metre yüksekliğe kadar yaşayabildiklerini göstermektedir. Daha yükseklerde ise geçici olarak yaşayan kuş, bakteri ve virüslere rastlanmaktadır. Deniz ve göllerde ise canlıların büyük kısmı güneş ışınlarının erişebildiği ilk 100 metrelik derinlikte […]

Bitki Formasyonları Konu Anlatımı

Bitki Formasyonları Konu Anlatımı

  Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler Sonucu Oluşan Bitki Formasyonları     1. Ağaç Formasyonu Yağış, sıcaklık ve toprak şartlarının elverişli yetişme devresinin uzun olduğu her yerde ağaç yetişir. Yağış azlığı ve yetersizliği, şiddetli buharlaşma ağaç yetişmesine engel olur. Ormanların temel unsuru ağaçtır. Ağaçların oluşturduğu topluluklara orman denir. Örneğin; Ekvatoral yağmur ormanları. Örnek: Yazları […]

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler

Yeryüzünde Bitki Örtüsünün Dağılışını Etkileyen Faktörler   1. İklimin Etkisi Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir. Çöllerde ise çok kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. Bitkilerin gelişebilmesi için yağışın yanında belli bir sıcaklığa da ihtiyaç vardır. Soğuk kutup bölgelerine ve dağların yüksek kesimlerine doğru gidildikçe bitkiler cılızlaşır ve […]

Toprak Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Çeşitleri Konu Anlatımı   Oluşum şekilleri ve oluşum yerlerine göre topraklar üç gruba ayrılır. A. Zonal Topraklar Herhangi bir bölgede etkili olan iklim ve bitki örtüsü şartlarına göre oluşmuş ve normal profil (A, B, C horizonları) özelliğine sahip topraklardır. Laterit Topraklar : Dönenceler arasındaki sıcak – nemli iklim bölgesinin toprağıdır. Rengi kiremit kırmızısıdır. Bitki […]

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı

Toprak Oluşumu ve Çeşitleri Konu Anlatımı Toprak kayaların fiziksel olarak parçalanması, kimyasal olarak ayrışması ve çözülmesi sonucunda oluşur. Toprağın oluşumunda etkili olan faktörler a. İklim Nemli iklim bölgelerinde kimyasal, kurak bölgelerde ise fiziksel parçalanma etkilidir. Örneğin; Ekvatorda 1 cm2’lik toprak bin yılda oluşurken çöllerde 1 cm2’lik toprak bir milyon yılda oluşur. Örnek: Çöllerde toprak oluşumunu […]

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı

Toprağın Hikayesi Konu Anlatımı Taşların Çözülmesi Yerkabuğunun ana malzemesi olan taşların parçalanıp ufalanması ya da erime ve çürümesi olaylarına çözülme denir. Taşların çözülmesi 3 yolla olur. 1. Fiziksel (Mekanik) 2. Kimyasal 3. Organik 1. Fiziksel (Mekanik) Çözülme Taşların kimyasal yapılarında bir değişme olmadan fiziki görünümlerindeki (kırılma, parçalanma, ufalanma) değişmelerdir. Taşların fiziksel çözülmesindeki en önemli etki […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)