Milli Güvenlik (Savaş ve Muharebe)

Savaş ve Muharebe

Savaş

Barış yoluyla çözülemeyen sorunların helledilmesi için devlet veya devletlerin; diğer devlet veya devletlere karşı millî güçlerininin tamamını veya bir bölümünü kullanarak yaptığı mücadeledir.

Muharebe

Silahlı savaş sırasında belirli bir zamanda belli bir bölgede orta çı çatışma durumudur.
a. Savaş 

 •  Soğuk Savaş ta
 • Silahlı Savaş (Sıcak savaş)

Soğuk Savaş 
Millî gayelere ulaşmak amacıyla millî güç unsurlarının açık bir silahlı çatışma olmadan devletler arası çatışmalarda kullanılan gerginlik hâlidir.

 • Psiko-sosyal güçler
 • Politik güçler
 • Ekonomik güçler
 • Teknoloji, soğuk savaşta kullanılan araç ve yöntemlerdir.

Silahlı Savaş

 • Sınırlı (Bölgesel)
 • Genel(Topyekün)

 Özel Sınırlı(Bölgesel
iki veya daha fazla milletin silahlı kuvvetleri arasında politik ve askerî içerikte meydana gelen genel savaş durumu arz etmeyen silahlı çatışma.

Genel (Topyekun)
Hergi bir sınırlama olmadan bütün kaynakların ve yöntemlerin kullanılmasıdır.
Özel

 • Gayri nizami savaş
 • Psikolojik savaş
 • Ayaklanmalara karşı koyma

Özel harp tek başına da uygulanırabilir. Sıcak veya soğuk savaş döneminde silahlı kuvvetlerin harekatını kolaylaştırmak için koordineli de uygulanır.

Soguk savas

b. Muharebe

NOT: Savaş iki milletin maddi manevi bütün güçlerinin farklı alanlarda çarpışmasıdır. Savaş Millî amaçları temel alır.Muharebe e yalnızca askerî hedeflere yöneliktir. Tek bir muharebenin kazanılması veya kaybedilmesi harbin kazanılmasına veya kaybedilmesine neden olmaz. Önemli olan savaşı kazanmaktır.

Ülkenin maddi manevi bütün kaynaklarının savaş ihtiyacını karşılayacak şekilde barışı durumundan savaşa hazır hâle getirilmesidir.
Uygulama alanı olarak; Genel seferberlik Bütün ülkede uygulanır. Bölgesel seferberlik Yurdun herhangi bir bölgesinde uygulanır. Kapsam olarak; Millî seferberlik(topyekün seferberlik)
Millî güvenliğin sürekliliği için millî gücü oluşturan bütün unsurların olağanüstü bir hâli en iyi şekilde karşılayabilmek için barış durumundan sefer hâline geçirilmesidir. Topyekün seferberlik silahlı kuvvetler dışında bütün kamu ve özel kuruluşları kapsar. Lojistik Seferberlik Savaş başladığında silahlı kuvvetlere gerekli olan ihtiyaçların (yiyecek, içecek, araç, gereç vb.) ne kadarının barış döneminde, ne kadarının seferberlik ilanında kullanılacağı, kaynaklara nasıl ulaşılacağı ve nerede nasıl kullanılacağı ile ilgili plan ve hazırlıklar lojistiğin temel konularıdır.
NOT:: Seferberlik, Millî Güvenlik Kurulunun önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilir.
NOT: Sivil savunma bütün faaliyetlerini silahsız yapar. Seferberlik kararları,

 • Muhtarlıklar yerel yayın aracılığıyla en küçük mülki ve askeri kuruluşlar da olmak üzere bütün yurda duyurulur.
 • Mülki idare emirliklerinde “Seferberlik Emri” ve “Silah Başı Levhası” görülecek yerlere astırılır.

Seferberlik Kararlarmm ardından;

 •  Sefer emrini alan vatandaşlar çağrı bildirimini imzalayarak 6 saat içinde birliğine hareket ederler.
 • Sefer emri alan şoförler taşıtlarıyla Millî Savunma Yükümlülük Komisyonu'na başvururlar.
 • Muhtarlıklar, seferberlik emrine kimin katılacağını belirleyerek duyurur ve katılmayanları mülkü idare amirliklerine ve en yakın askerî makamlara bildirirler.
 • Birliğe kendi gidemeyecek olanlar valilik, kaymakamlık ve askerlik şubelerine müracaat ederler.

ÖRNEK: I.II. Savaşı
II.Çanakkale Savaşı
III. 30 Yıl Savaşları
IV. Pön Savaşları
Yukarıda verilen savaşlardan hangilerinin etki alanları daha geniş olmuş ve bu savaşlarda daha çok can kaybı yaşanmıştır?
Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) I, II ve IV
ÇÖZÜM: II. Dünya Savaşı çok daha geniş alanları etkilemiş ve can kaybına mal olmuştur. Pön Savaşları ilk çağda, 30 Yıl Savaşları çağ Avrupa'sında, Çankkale Savaşı da
20. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanmış, ama hiçbiri II. Dünya Savaşı kadar etkili olmamıştır.
Yanıt A

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)