Milli Güvenlik

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı (1939-1945) Nedenler I.Dünya Savaşı’nın bıraktığı sorunlar ve bu sorunların çıkardığı yeni gelişmeler II.Dünya savaşı’nın başlamasında etkili olmuştur.1930 yıllarından sonra Avrupa’da statükocu devletlerle, statükonun değişmesini isteyenler arasında siyasi, ekonomik ve askerî gerginlikler başlamış ve bunlar devletler arasında çatışmalara neden olmuştur. Savaşın Başlaması II. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonyo’ya saldırmasıyla başlamıştır. Ancak, savaşın temel nedeni olarak Avrupa’nın en büyük denizci ve sömürgeci devletiyle […]

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar

Uluslararası Barışı Korumak İçin Verilen Savaşlar CEMİYET-İ AKVAM (Milliyetler Cemiyeti) 18 Ocak 1919’da Paris Barış Konferansı’nda,uluslararası barışı ve güvenliği korumak amacıyla Milletller Cemiyeti kurulması kararlaştırıldı. Cemiyet-i Akvam resmen 10 Ocak 1920’de kuruldu. Cemiyetin asli üyeleri I.Dünya Savaşı’nı kazanan devletlerdi. Türkiye 1932’de Milletler Cemiyeti’ne katılmıştır. Cemiyete bağlı olarak La Haye Milletlerarası Adalet Divanı kurulmuştur. Cemiyet 1946’da aldığı bir kararla görevini Birleşmiş Milletler’e devretmiş ve […]

Sivil Savunma

Sivil Savunma

Sivil Savunma Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra cephe gerisindeki halkın silahlardan korunmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir teşkilattır. Sivil Savunma; Savaş zamanında halkın can ve mal emniyetinin sağlanması, Doğal afetlerde can ve mal kurtarma, Büyük yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirme, Savaş veya doğal afetlerde zarara uğramaları drumunda millî gücü büyük oranda etkileyecek olan resmî ve özel […]

Milli Güvenlik (Savaş ve Muharebe)

Milli Güvenlik (Savaş ve Muharebe)

Savaş ve Muharebe Savaş Barış yoluyla çözülemeyen sorunların helledilmesi için devlet veya devletlerin; diğer devlet veya devletlere karşı millî güçlerininin tamamını veya bir bölümünü kullanarak yaptığı mücadeledir. Muharebe Silahlı savaş sırasında belirli bir zamanda belli bir bölgede ortaya çıkan çatışma durumudur. a. Savaş   Soğuk Savaş ta Silahlı Savaş (Sıcak savaş) Soğuk Savaş  Millî gayelere ulaşmak amacıyla millî güç unsurlarının açık […]

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik

Milli Güvenlik Devletin, temel düzeni ve unsurları ile birilikte; varlığının ve bütünlüğünün, her türlü iç ve dış tehditllere karşı savunulması ve yükseltilmesine denir. Türkiyede millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin ülke korumasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Bakanlar Kurulu sorumludur. Millî Güvenlikte Üç Temel Konu; 1. Millî Güç Bir devletin ulusal çıkarlarını korumak ve ulusal hedeflerini elde etmek için kullanabileceği maddi ve manevi […]

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Dış Politika (1939-1945) I. Dünya Savaşı sonunda Wilson ilkeleri doğrultusunda Dünya barışını sağlamak amacıyla Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) kurulmuştu. Milletler Cemiyeti’nin I. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan devletler çıkarına kararlar alması bu cemiyetin dünya barışını sağlamaktan uzak olduğu gerçeğini ortaya koydu. Dünya devletleri güvenliklerini sağlamak ve barışı korumak amacıyla birçok antlaşmalar […]

Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası

Atatürk Dönemi Türkiye Cumhuriyetinin Dış Politikası

Türk Dış Politikasının Genel Özellikleri Barışçılık: Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısı ve stratejik konumu dış politikaya belirli bir dünya görüşü ile bakmayı, ilişkilerde, sağlam dayanaklar ve antlaşmalara bağlı bir politika takip etmeyi gerekli kılmaktaydı. Bu sebeple Lozan Antlaşması’ndan sonra, barışçı bir politikanın takibi öngörülmüştü. Girişilen inkılâpların başarılması, kalkınma hamlesinin gerçekleştirilmesi yurt ve dünyadaki barış ortamıyla yakından ilgiliydi. […]

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri

Atatürk İlkeleri 1. Cumhuriyetçilik Toplum, halk kelimelerinden türetilmiştir. Cumhuriyet, egemenliğin halka ait olduğu yönetim şekli veya devlet idaresi demektir. Bu sistemde devlet başkanlığı hayat boyu devam etmez. Halkın kendini doğrudan yönetmesine dayanan rejimdir. Demokrasinin en iyi şekilde uygulandığı yönetim biçimidir. Cumhuriyet ilkesi doğrultusunda yapılan başlıca inkılaplar şunlardır: TBMM’nin açılması, saltanatın kaldırılması, çok partili hayata geçme […]

Atatük İnkılâpları

Atatük İnkılâpları

Atatük İnkılâpları a. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi Osmanlı Devleti, eğitimde birlik sağlayamamıştı. Tanzimat’tan sonra mektep-medrese olarak eğitimde ikilik ortaya çıktı. Eğitimde birliği sağlamak için 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Tevhid-i Tedrisatla,  Medreseler kapatıldı, eğitimde birlik sağlandı. Millî Eğitim Bakanlığı kuruldu. Şeriyye ve Evkaf nezareti kaldırıldı. Diyanet işleri […]

Atatürk Döneminde İç Gelişmeler

Atatürk Döneminde İç Gelişmeler

Atatürk Dönemindeki Gelişmeler 1. TBMM’nin açılmasıyla Türkiye Devleti kurulmuştu. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı döneminde TBMM üyelerinin ve halkın desteğini almak için cumhuriyete yönelik düşüncelerini açıklamamış ve saltanat karşıtı düşüncelerini belirtmemişti. 2. Devlet kurulmuş olmasına rağmen devlet başkanlığı kurumu yoktu. Bu durum yönetimde aksamalara neden oluyordu. Cumhuriyet’in İlanına Ortam Hazırlayan Etkenler ve Nedenler 1. Saltanatın kaldırılması 2. 1921 Anayasası’yla kurulan meclis hükümeti sisteminin savaşın […]

Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Lozan Barış Antlaşması

Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Lozan Barış Antlaşması

Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Lozan Barış Antlaşması Yerel bir şekilde başlayan kurtuluş mücadelesi genelgelerin yayınlanması, kongrelerin toplanması ve TBMM’nin açılmasından sonra bir kurtuluş savaşına dönüşmüştür. Türk Kurtuluş Savaşı içte saltanata, yer yer ayaklanan Ermenilere ve Rumlara, Kuvayımilliye liderlerine ve Anadolu’da çıkan isyanlara; dışta ise, İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi işgalci devletlere karşı yapılmıştır. Kurtuluş […]

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920) Son Osmanlı Meclisi Amasya Görüşmeleri’nde alınan kararlar üzerine 12 Ocak 1920’de İstanbul’da toplandı. Mecliste İstanbul Hükümeti ve Anadolu halkını temsil eden milletvekilleri bulunuyordu. Anadolu’dan gelen istekle İstanbul Hükümeti meclis çalışmalarını başlattığında ne Mustafa Kemal Paşa’nın meclis başkanlığı söz konusu olmuş, ne de millî teşkilatın amaç ve hedeflerine hizmet […]

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Anadolu’nun İşgal Edilmesi 1. İşgaller Karşısında Osmanlı Yöneticilerinin Tutumu Paris Konferansı’nda alınan kararlar sonrası düşman güçler Anadolu’yu işgal etmeye başlamıştır. Bu işgallere karşı Osmanlı padişahı Vahdettin itilaf Devletleri ile mücadele etmek yerine onlarla anlaşma yolunu seçmiştir. Başarısız olan Ahmet izzet Paşa Kabinesi istifa etmiş yerine Tevfik Paşa Hükümeti gelmiş, ancak o da başarılı olamayınca Damat Ferit […]

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Wilson Prensipleri’ne güvenmesi sonucunda İngiltere temsilcisi Amiral Calthorpe ile Osmanlı temsilcisi Bahriye Nazırı Rauf Bey arasında, Limni Adası’nın Mondros limanında Agamennon zırhlısında imzalanmıştır. Mustafa Kemal görüşmeler devam ederken 7 maddenin kabul edilmemesi için telgraf ile görüşmelere katılmıştır. Maddeleri 1. Boğazlar itilaf Devletleri’nin kontrolüne geçecek, […]

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918)

I. Dünya Savaşı (1914 – 1918) Dünyada meydana gelen ilk büyük evrensel savaştır. Bu savaş bütün dünya ülkelerini ekonomik, siyasi ve sosyal yönden etkilenmiştir. a. Genel Sebepler Fransız ihtilali’nin yaymış olduğu eşitlik, adalet, özgürlük gibi kavramlar ile milliyetçilik, demokrasi gibi siyasal akımlar, bu kavram ve siyasi akımlar, sömürülen devletleri etkilemiştir. Milliyetçilik düşüncesiyle imparatorluklarda yaşayan uluslar bağımsızlık isyanlarına başlamıştır. Sanayi inkılâbı […]

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihine Giriş ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihine Giriş ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihine Giriş ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti GENEL KAVRAMLAR İnkılâp Bir devletin toplumsal kurumlarında sosyal, siyasal ekonomik ve dinî alanlarda yapılan köklü yeniliklere inkılâp denir. İnkılâpların başlangıcı 1789 Fransız İhtilali’ne dayanır. inkılâplar siyasal ve sosyal düzeni tamamen değiştirmeyi hedefler. İhtilal İnkılâbın bir kuvvete başvurularak yapılmasıdır. Reform Toplumsal alandaki sorunları düzeltmek amacıyla […]

19. Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları

19. Yüzyılda Yapılan Yenilikler ve Demokratikleşme Çabaları

1. II. Mahmut Dönemi’nde Yapılan Yenilikler (1808 -1839) II. Mahmut tahta oturunca ayanlarla (taşrada bulunan varlıklı ve ileri gelenler) “Sened-i ittifak” adıyla bir sözleşme imzaladı. II. Mahmut, ayanları merkeze bağlamak ve onları kontrol altına almak amacıyla bu sözleşmeyi hazırlamıştı. Bu sözleşme ile ayanların varlığı da kabul edilmiş oldu. II. Mahmut devrinde askerlik, idare, ekonomi, kültür ve […]

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

Osmanlı Devletindeki Siyasal Gelişmeler 1. Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Fransız ihtilâli ile etkili olan milliyetçilik (ulusçuluk) düşüncesi Osmanlı Devleti’ni olumsuz olarak etkiledi. Osmanlı Devleti’nde yaşayan bazı Balkan milletleri bağımsızlık için ayaklanmalar çıkardı. Osmanlı Devleti’nde ulusalcılık hareketleri devletin sahibi oldukları için Türklerde bu dönemde fazla yayılmamıştır. ÖRNEK: XIX. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı tarihçileri İslamiyet’ten önceki Türk […]

Macar Mültecileri Sorunu (1848)

Macar Mültecileri Sorunu (1848)

Macar Mültecileri Sorunu (1848) Avusturya isyanları bastıramayınca Rusya’dan yardım istemiştir. Ruslara yenilen Macarlardan bir gurup (takriben 5000 civarında), Osmanlı Devleti’ne sığınmış, Avusturya ve Rusya’nın savaş tehditlerine rağmen, Osmanlı Devleti mültecileri geri vermemiştir. Bu tavır 1853 Osmanlı – Rus savaşında İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin yanında yer almasının nedenlerinden birisi olmuştur. a. İtalyan Birliğinin Kurulması (1870) İtalya’da birçok şehir […]

Yakın Çağ’da Avrupa ve Dünya

Yakın Çağ’da Avrupa ve Dünya

Fransız İhtilali(14 Temmuz 1789) İhtilalin nedenlerini iki ayrı başlıkta toplayabiliriz: 1. İç Nedenler a. Siyasal Nedenler  Fransa’nın, XVI. yüzyıldan itibaren mutlakıyetle yönetilmesi XVIII. yüzyıldan sonra kralların diktatör olarak hareket etmesi Vergilerin adaletsizce toplanması Ülkede düşünce ve vicdan özgürlüğünün olmaması ÖRNEK: Fransız İhtilali’nin getirdiği fikirlerin aşağıdakilerden hangisinde hız kazandırdığı söylenemez? A) Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanmasına B) Dinsel […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)