Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı

Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı

Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlığı

Osmanlı Devlet Yönetimi 1. Merkez Yönetimi Osmanlı Devleti sınırları içerisinde farklı etnik gruplar bir arada yaşıyordu. Osmanlı Devleti, farklı topluluklara karşı kendine özgü, eşit ve adil bir yönetim uygulamıştır. Osmanlı Devleti, mutlak ve merkeziyetçi bir şekilde yönetiliyordu. Osmanlı soyundan gelen bir padişah devletin başındaydı. Osmanlı padişahları bey, gazi, hünkâr ve sultan gibi unvanlar kullanmışlardır. Padişahlar […]

Gerileme Devri Islahat Hareketleri

Gerileme Devri Islahat Hareketleri

Gerileme Devri Islahat Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması ile toprak kaybetmeye başlaması orduda Batı’nın örnek alınması olarak değerlendirilmiştir. Askerî olarak başarısız olunduğuna karar veren Osmanlı, Batılı askerî uzmanlar getirerek ıslahatlara yönelmiştir. Lâle Devri Islahatları (1718—1730) Devrin padişahı III. Ahmet’tir. 1718 Pasarofça Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti Batı tarzı yenilikler yapmıştır. Patrona Halil isyanı ile son bulan bu dönemde devlet savaşmamış, […]

Osmanlı Devleti Gerileme Devri

Osmanlı Devleti Gerileme Devri

Osmanlı Devleti Gerileme Devri OsmanlI’da 1699 Karlofça Antlaşması’yla başlayan 1792 Yaş Anlaşması’na kadar süren döneme Gerileme Dönemi adını veriyoruz. Gerileme Döneminde Osmanlı imparatorluğu’nda ekonomik durgunluk giderilememiş, eldeki sermaye savaş ve tüketim harcamalarına gitmiş, kapitülasyonlar ticari gelişmeleri engellemiş, kas gücünden üretimde fabrikasyona gidilememiştir. Rüşvet ve torpil yaygınlaşmış, ehliyetsiz kişiler görev almıştır. Rusya, Osmanlı imparatorluğu aleyhine güçlenmiş. […]

XVII.Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII.Yüzyıl Islahat Hareketleri

XVII. Yüzyıl Islahat Hareketleri  Osmanlı Devleti’nde XVII. yy.’da ortaya çıkan bozulmaları düzeltmek amacıyla ıslahatlar yapılmıştır. XVII. yüzyılda yenilik yapan padişahlar ve devlet adamları şunlardır: II. Osman (Genç Osman) Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmayı düşündü. Ancak Yeniçeriler tarafından öldürüldü (1622). Amacı Türklerden oluşan bir ordu kurmaktı. Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırdı. Gereksiz harcamaları azalttı. ilk defa saray dışından evlenen Osmanlı padişahı II. […]

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler

Duraklama Devri Siyasi İlişkiler 1. Osmanlı-İran İlişkileri  Kanuni döneminde imzalanan Amasya Antlaşması (1555) ile İran’la yirmi yıllık bir barış dönemi yaşandı. Şah Tahmasb’ın ölümü üzerine İran’da çıkan karışıklıklardan yararlanmak isteyen Osmanlı imparatorluğu İran üzerine sefer düzenledi (1577). Kafkasya’nın bir bölümünü ele geçirdi. Ferhat Paşa (İstanbul Antlaşması) imzalandı (1590). Antlaşmaya göre, Azerbaycan, Gürcistan, Luristan ve Dağıstan bölgeleri Osmanlı […]

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi

Osmanlı Devletinde Duraklama Dönemi  Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümü ile başlayan ve (1579) Karlofça Antlaşması’na (1699) kadar süren döneme “Duraklama Devri” denir. XVII. yy.da Osmanlı Devleti genişleme siyasetini yine sürdürmüş, ancak eski gücünü yitirmiştir. Bu dönemde Avusturya ve Rusya, Osmanlı imparatorluğu’nun en güçlü rakipleri olmuştur. A. DÖNEMİN ÖZELLİKLERİ 1. Fetih politikaları sürdürülmek istenmiş; ancak […]

Reform

Reform

Reform Avrupa’da XVI. yy. da din alanında meydana gelen yeni düzenlemelerin tümüne birden Reform denir. Reform ’un Nedenleri: 1. Matbaanın kurulması 2.Rönesans’ın etkisi (Rönesans’ın getirdiği pozitif düşünce ile insanlarda araştırma merakının doğması ve incil’in araştırılması). 3. Katolik kilisesinin bozulması, din adamlarına güvenin azalması 4. Papa ve din adamlarının af kâğıdı (Endülüjans) satışı ile halkı sömürmeleri 5. Luther, Erasmus, Röklen, […]

Rönesans

Rönesans

 Rönesans: XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan, Avrupa ülkelerinde görülen edebiyat, güzel sanatlar (resim, mimarlık, heykeltraşlık) ve bilim alanında meydana gelen değişikliklerin tümüne verilen isimdir. Rönesans Hareketlerinin Temel Karakteri  Orta Çağ’dan farklı düşünce anlayışı ortaya çıkmıştır.  Millî diller döneme egemen olmuştur. Rönesans’ın Nedenleri 1. Orta Çağ’dan beri gelişen güzel sanatların XV. ve XVI. yüzyıllarda olgunlaşması ve İslam dünyasından bazı eserlerin […]

Coğrafi Keşifler ve Sonuçları

Coğrafi Keşifler ve Sonuçları

Coğrafi Keşifler ve Sonuçları Coğrafi Keşifler AvrupalIların Doğu ticaret yollarını ele geçirmek amacıyla 15. yüzyılda başlattıkları seferlerin genel adıdır. Bu seferler ekonomik ve bilimsel olarak değerlendirilse de sonuç olarak dinsel, sosyal ve siyasal alanda da etkili olmuşlardır. Coğrafi Keşifler’i ispanya ve Portekiz gibi ülkeler başlatmış, kâşifler bu ülkelerin krallarından ve papadan büyük yardım görmüşlerdir. Keşiflerde bazı Avrupa gezginlerinin […]

Yeni Çağ’da Avrupa

Yeni Çağ’da Avrupa

Avrupa Devletlerine Genel Bakış Orta Avrupa; Macaristan’ın kuzeyi, ispanya ve Almanya’nın yönetimi “Mukaddes Roma – Germen imparatorluğu”ndaydı. Avrupa’nın güçlü devletlerinden biri Fransa idi. Almanya, Fransa topraklarını kendi ülkesine katmak düşüncesinde olduğu için Fransa ve Almanya devamlı mücadele halindeydi. Osmanlı – Fransız dostluğunun oluşmasındaki önemli nedenlerinden birisi de bu olaydır. Bu dönemde İtalya şehir devletlerinden oluşmaktaydı.Papalık […]

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri

Osmanlı Devleti’nin Doğu ve Güneydeki Faaliyetleri 1. Osmanlı – Akkoyunlu İlişkileri Fatih döneminde Doğu Anadolu’da Akkoyunlu Devleti bulunuyordu. Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan, Karamanoğullarını OsmanlIlara karşı destekledi. Venediklilerle bir ittifak anlaşması yaptı. Ayrıca Trabzon ve Sinop’un kendisine verilmesini istedi. Bütün bunlar Osmanlı ve Akkoynulu devletlerini karşı karşıya getirdi. Otlukbeli Savaşı’nı Osmanlı ordusu kazandı (1473). Bu savaşın sonucunda […]

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri

Osmanlı Devletinin Denizlerdeki Faaliyetleri 1. Karadeniz’in Bir Türk Gölü Hâline Gelmesi Cenevizlilerin elinde bulunan ve Batı Karadeniz’de önemli bir ticaret merkezi olan Amasra fethedildi (1459). Fatih döneminde isfendiyaroğulları’nın elinde bulunan Sinop, savaş yapılmadan alındı (1460). Pontus Rum Krallığı’na son verildi. Trabzon ve çevresi alındı. OsmanlIlar Karadeniz’de önemli bir limana sahip oldu (1461). Fatih döneminde Kırım […]

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi

İstanbul’un Fethi, Nedenleri ve Sonuçları İstanbul, coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca birçok kavim tarafından kuşatılmış ancak alınamamıştır. (Avarlar, Araplar, Bulgarlar, v.s) İstanbul daha önce Osmanlı padişahları Yıldırım Bayezıd ve II. Murat tarafından kuşatılmış ancak farklı nedenlerden dolayı fethedilememiştir. II. Mehmet Osmanlı Devleti’nin güvenliği açısından İstanbul’un fethinin gerekli olduğuna karar vermiş ve hazırlıklar yapmıştır.   1. […]

Osmanlı Devleti

Osmanlı Devleti

1. Kayıların Anadolu’yu Yurt Edinmesi Türkiye Selçukluları döneminde doğudan gelen Türkler sınır boylarına (uçlara) yerleştirilmiş böylece, sınırların korunması amaçlanmıştı. Uçlardaki Türkler akınlar yapıyorlardı. Tükmenler Kösedağ Savaşı’ndan sonra merkezi otoritenin zayıflaması ile bağımsız beylikler hâline gelmişlerdir. OsmanlIlar Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. Kayılar Selçuklu sultanı I. Alaeddin Keykubat zamanında Ertuğrul Bey öncülüğünde Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine […]

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi

Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’nın Siyasi Durumu 1. Anadolu’da Durum Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu’da ekonomik ve siyasi açıdan zor günler yaşanıyordu. Türkiye Selçuklu Devleti Kösedağ Savaşı ile ve Moğol hâkimiyetine girmiş ve dağılma süreci başlamıştı. Bu arada uçlarda yaşayan Türkmenler bağımsız beylikler kurmuşlar, bu beylikler arasındaki egemenlik kavgası halkın güvenliğini iyice bozmuştu. Anadolunun kuzeybatısında Trabzon […]

Orta Çağ’da Avrupa

Orta Çağ’da Avrupa

Orta Çağ’da Avrupa Bugünkü Avrupa, Roma İmparatorluğu’nun Kavimler Göçü sonucu ikiye ayrılması, Batı Roma’nın yıkılışı, feodalite, kilise, dogmatik düşünce ve bunun doğal sonucu olarak Türk-İslam dünyasına karşı düzenlenen Haçlı Seferleri bu bölümün konularıdır. Feodalite (Derebeylik)  Çin baskısı, artan nüfus ve ekonomik zorluklar ve Türk boyları arasındaki mücadele sonucu Hunlar, MS IV. yüzyıldan itibaren bugünkü Karadeniz’in […]

Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyet

Anadolu Selçuklu Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti’nin başında Selçuklu soyundan gelen “sultan” adı verilen bir hükümdar bulunurdu. Türk devletlerinde görülen “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı Selçuklularda da devam etmiştir. UYARI: Bu anlayış şehzadeler arasında sık sık taht kavgaları çıkmasına ve devletin zayıflamasına sebep olmuştur. Devlet meseleleri “Büyük Divan”da (saltanat divanı) görüşülürdü. Divana sultan başkanlık ederdi. Sultanın olmadığı zamanlarda ise vezir bu görevi […]

Türkiye Selçukluları Uç Beylikleri

Türkiye Selçukluları Uç Beylikleri

Uçlarda Hayat ve Beylikler Kösedağ Savaşı sonucunda Türkiye Selçukluları’nın Moğol hâkimiyetine girmesi üzerine, sınırlara yerleştirilmiş olan Türkmen aşiretleri (Uç Beyleri) bağımsız beylikler kurmuştur. Anadolu’da Moğol egemenliğinin zayıflamasıyla XII. yüzyılın sonlarına doğru irili ufaklı birçok Türk beylikleri kurulmuştur. Bu beylikler Anadolu’yu Türkleştirip imar etmişlerdir. Daha sonra Osmanlı Devleti, Anadolu Türk siyasi birliği ikinci defa sağlamıştır. SORU: XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu’da Moğol baskısının azalması […]

Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme-Duraklama-Yıkılış Dönemleri

Anadolu Selçuklu Devleti Yükselme-Duraklama-Yıkılış Dönemleri

II. Kılıç Arslan (1155 – 1192)  I. Mesut’un ölümü üzerine oğlu II. Kılıç Arslan başa geçti. Bir süre kardeşleriyle taht mücadelesinde bulundu. 1157 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Sencer ölünce, Türkiye Selçuklu Devleti tamamen bağımsız bir devlet hâline geldi. Miryokefalon Savaşı (1176) Selçukluların güçlenmesi üzerine, Türkleri Anadolu’dan atmak amacıyla Bizans imparatoru Manuel Kommen harekete geçmiş ve Miryokefalon adı verilen yerde yapılan savaşı […]

Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)

Türkiye Selçukluları Devleti (1077-1308)

Kuruluş Dönemi Büyük Selçuklu komutanlarından Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından İznik’te kurulmuştur. Süleyman Şah’ın sınırlarını genişletmesi ve bağımsız bir hükümdar gibi hareket etmesi Sultan Melikşah’ı kızdırmıştır. Ancak, Melikşah tarafından Süleyman Şah’ı yakalamak için gönderilen komutanlar bunda başarılı olamamıştır. Süleyman Şah Suriye Selçuklu Sultanı Tutuş’la yaptığı savaşta ölmüştür (1086). Bunun sonucunda Türkiye Selçukluları bir süre hükümdarsız kalmıştır. Kılıç Arslan (1092 – 1107)  Süleyman Şah’ın […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)