İslam Tarihi ve Medeniyeti

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634))

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634))

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)  Hz. Ebu Bekir, halife seçildiğinde büyük sorunlarla karşılaştı. Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan yalancı peygamberler ve bazı kabilelerin zekât vermek istememeleri, bu sorunların başlıcalarıydı. İsyanlar bastırıldı, zekât vermek istemeyen kabileler cezalandırıldı. Merkezî otorite ve asayiş yeniden sağlanmış oldu. Hz. Ebu Bekir döneminde meydana gelen en önemli gelişme, Kuran’ın kitap hâline getirilmesidir. […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Dört Halife Dönemi)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Dört Halife Dönemi)

Dört Halife Dönemi  Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. İslam tarihinde bu döneme Dört Halife Dönemi denir. Bu dönemin en önemli özelliği , halifelerin Müslümanların ileri gelenlerinin görüşleri doğrultusunda önerilen kişiler arasından seçilerek göreve gelmiş olmalarıdır. Seçimle göreve geldikleri için Dört Halife devri Cumhuriyet Devri olarak da ifade edilir.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı)

Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı  Hz. Muhammed, Kâbe yakınlarında toplanan Müslümanlara hitap etti. Veda Hutbesi’nde; insan haklarından bahsettiği bu konuşmada onlara birbirleriyle kardeş olduklarını, kan davalarının kesin olarak yasaklandığını bildirdi. Kendisinden sonra cahiliye dönemindeki kötü alışkanlık ve davranışlara dönülmemesini, kadınlara ve kölelere iyi davranılmasını istedi.  Hz. Muhammed, konuşmasının sonunda Müslümanlara veda etti. Hz. Muhammed, Medine’ye […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Tebük Seferi)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Tebük Seferi)

Tebük Seferi Bizans imparatorluğu Heraklius’un, büyük bir orduyla Arabistan üzerine yürüdüğü haberi duyulunca, Hz. Muhammed ordusuyla Suriye’ye doğru hareket etti. Tebük denilen yere gelindiğinde haberin doğru olmadığı anlaşıldı ve Hz. Muhammed Medine’ye geri döndü.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi(Huneyn Savaşı ve Taif Seferi)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi(Huneyn Savaşı ve Taif Seferi)

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi  Mekke’nin fethinden sonra putperest Arap kabileleri, Müslümanlara saldırmak amacıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlardı. Hz. Muhammed bu olayı öğrenince Huneyn’de toplanmış olan kabileler üzerine yürüdü. Huneyn Savaşı, Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. (630) Hz. Muhammed Huneyn Savaşı’ndan sonra Taif üzerine sefer düzenledi. Taif güçlü surlarla çevriliydi. Kentin alınması için yapılan hücumlardan sonuç alınmayınca, kuşatma […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mekke’nin Fethi)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mekke’nin Fethi)

Mekke’nin Fethi Mekkelilerin, kendi koruması altındaki kabilelere askerî yardımda bulunup Hudeybiye Antlaşması’nı bozmaları, Mekke’nin fethi için gerekli ortam hazırlamış oldu. Hz. Muhammed, 630 yılında Mekke üzerine yürüdü ve ciddi bir direnişle karşılaşmadan kente girdi.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mute Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mute Savaşı)

Mute Savaşı  Bizans egemenliğindeki Gassaniler, Müslüman keşif kolunu pusuya düşürünce Hz. Muhammed Gassaniler üzerine bir ordu gönderdi. Mute’de Müslümanlar Bizans ve Gassanilere karşı savaşmışlar, savaşın galibi olmamış, Müslümanlar geri çekilmişlerdir. Mute Savaşı, Müslümanlar ile BizanslIlar arasında yapılan ilk savaş olması yönüyle önem taşır.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hayber Kalesi’nin Fethi)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hayber Kalesi’nin Fethi)

Hayber Kalesi’nin Fethi Uhud Savaşı’ndan sonra Medine’den çıkarılan Yahudiler’in, Hayber Yahudileri ile birleşmesi sonucu burada bir güç oluşmuştu. Hayber’de bulunan Yahudiler, Mekkeliler ile iş birliği yapıyorlar ve Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Hz. Muhammed Hayber üzerine sefer düzenledi ve burayı kuşattı. Bir süre sonra Yahudiler teslim oldular. Hayber’in fetihyle Şam ticaret yolu denetim altına alındı. Bu […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hudeybiye Antlaşması)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hudeybiye Antlaşması)

Hudeybiye Antlaşması Hz. Muhammed, 628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla bir grup Müslüman ile yola çıktı. Mekke yakınlarına gelince Hudeybiye kuyusu başında konakladı. Hz. Muhammed, amaçlarının sadece Kâbeyi ziyaret olduğunu bildirmek için Mekke’ye bir elçi gönderdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra Hudeybiye Antlaşması yapıdı (628).  Bu antlaşmaya göre her iki taraf on yıl süreyle birbirleriyle savaşmayacaktı. Müslümanlar o yıl Mekke’ye girmeyecekler; […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hendek Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hendek Savaşı)

Hendek Savaşı  Mekkeliler, Uhud Savaşı’nı kazanmakla beraber, istedikleri sonucu alamadılar.  Mekkeliler 627 yılında Medine’ye doğru harekete geçtiler. Hz. Muhammed düşmanın çok kalabalık olması karşısında Medine’de kalmaya karar verdi. Bu sırada iranlı bir Müslüman olan Selman-ı Farisi’nin önerisi ile insanların geçemeyeceği genişlikte bir hendek kazıldı.  Mekkelilerin hendeği geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde düzenledikleri son saldırı oldu. Artık müşrikler savunmaya, Müslümanlar ise […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

Uhud Savaşı Bedir Savaş’ından sonra Medineli Müslümanlar, Mekkelilerin kervanlarına baskınlar yapıp zarar vermeye devam ediyorlardı. Katade Seferi’nde Müslümanların bir Kureyş kervanını ele geçirmeleri üzerine Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını da almak amacıyla bir ordu hazırlayıp Medine’ye doğru hareket ettiler. iki ordu Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed elli kişilik okçu birliğini, düşmanın arkadan saldırı ihtimaline karşı […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

Bedir Savaşı Hz. Muhammed, Mekke’yi ekonomik olarak zayıflatmak ve Müslümanların Mekke’de kalan mallarının karşılığını almak amacıyla, Mekkelilerin kervanlarını vurmaya karar verdi. Bu sırada Mekkelilere ait büyük kervanın Şam’dan Mekke’ye gitmekte olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan oluşan az sayıda bir kuvvetle Medine’den ayrıldı. Kervandakiler, durumu öğrenince yollarını değiştirdiler ve Mekke’ye haber gönderip yardım istediler. […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Hz. Muhammed, yaşı ilerledikçe ticaretten arta kalan zamanının büyük bölümünü tek başına inzivaya çekilerek insanlardan uzak bir şekilde geçirmeye başladı. Düşünmek üzere, Mekke yakınında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giden Hz. Muhammet burada bir süre kalırdı. Hz. Muhammed 40 yaşındayken Hira […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Dil ve Edebiyat)

Dil ve Edebiyat Arapça, zengin ve gelişmiş bir dil olup Sami dil ailesindendir. Mekke’de her yıl Ukaz panayırı açılır ve burada şiir yarışmaları düzenlenirdi. Burada düzenlenen yarışmada birinci gelen şiirler bir yıl boyunca Kâbe’nin duvarına asılırdı. Ayrıca bu panayır ticaret açısından da önemli bir alışveriş merkeziydi. Mekke dışından gelenler, mallarını burada satarlardı.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Sosyal ve Ekonomik Hayat)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Sosyal ve Ekonomik Hayat)

Sosyal ve Ekonomik Hayat Arapların çoğu göçebe olarak yaşardı. Göçebe Araplara bedevi denirdi. Hayvancılıkla uğraşan göçebeler, otlak bulmak amacıyla sürekli yer değiştirdi. Şehirde yaşayan Araplara ise medeni denirdi. Hicaz ve Yemen bölgelerinde yaşayan Arapların bir kısmı, kentlerde yerleşmişlerdi. Mekke’de Müslümanların kutsal saydıkları Kâbe bulunmaktadır. Mekke’den sonra Hicaz’ın en önemli kenti Medine idi. Medine’nin çevresi tarıma […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Din ve İnanış)

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dünyada Genel Durum (Din ve İnanış)

Din ve İnanış İslamiyet’in doğuşu sırasında, Bizans imparatorluğumun resmi dini Hristiyanlıktı. Bizans imparatorluğu’nda Hristiyan Ortodoks mezhebi egemendi. Bizans’taki Patrik, aynı zamandatüm Ortodoksların dinî lideriydi. Sasanilerin egemen olduğu İran’da halkın çoğu Zerdüşt dinine inanıyordu. Bu dinin esası iyilikle kötülüğün mücadelesiydi, iyilik tanrısının adı Ahuramazda (Hürmüz), kötülük tanrısının adı Angramanyu (Ehrimen) idi. İyi bir kişi her zaman Ahuramazda’nın […]

İslamiyet’in Doğuşu ve Dünyada Genel Durum (Siyasi Durum)

İslamiyet’in Doğuşu ve Dünyada Genel Durum (Siyasi Durum)

     Siyasi Durum                 Bizans İmparatorluğu (395-1453)  6. ve 7. yy’da dünya tarihi incelendiğinde Bizans imparatorluğu, Sasani Devleti gibi büyük devletler, Kök Türk Devleti’nin ikiye ayrılmış durumu ve küçük devletlerle Asya’da Çin, Avrupa’da ise parçalanmış bir Roma imparatorluğu görülür. Kavimler Göçü sonucunda Roma imparatorluğu karışıklıklar içinde kalmış, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)