Tarih Ygs-Lys Hazırlık

Türkiye Tarihi

Türkiye Tarihi

Anadolu’nun Fethi Anadolu’ya Yapılan İlk Türk Akınları Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından yapılmıştır (4.yy). Hunlar’dan sonra Sabir (Sabar) Türkleri; Kayseri, Ankara ve Konya’ya kadar akınlar düzenlemişlerdir (6. yy). UYARI: Bu akınlarda Anadolu’yu yurt edinme amacı güdülmemiştir.  Anadolu’ya yurt edinmek amacıyla yapılan ilk akınlar ise Oğuzlar tarafından yapılmıştır. Bunların ilkini Çağrı Bey gerçekleştirmiştir. Erzurum yakınlarındaki Pasinler Ovası’nda Bizans ve Bizans’a […]

Büyük Selçuklularda Bilim ve Sanat

Büyük Selçuklularda Bilim ve Sanat

Eğitim ve Bilim Abbasiler döneminden itibaren, İslam dünyasında bilim alanında araştırmalar oldukça gelişmişti. Bu dönemin başlıca bilim kuruluşları medreselerdi. Medreselerde islami bilimlerin yanı sıra matematik, tıp, astronomi, kimya, coğrafya, tarih gibi dersler de okutuluyordu. Karahanlılar zamanında Buhara, Semerkant, Balasagun ve Kaşgar önemli bilim ve kültür merkezleri durumuna geldi.  ilk Selçuklu medresesi Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da açıldı. Dönemin en önemli ve büyük medresesi ise Nizamülmülk […]

Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Türk – İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

Devlet Yönetimi İslamiyet’ten önce kurulan Türk devletlerinde, hükümdarın ülkeyi Tanrı adına yönettiğine inanılırdı. Bu anlayış Türk- İslam devletlerinde de devam etmiştir.  Tolunoğulları ve ihşidilerde devlet yönetimi, Abbasi devlet teşkilatı ile büyük benzerlik gösteriyordu. Abbasi devlet teşkilatında yer alan naiplik, Tolunoğulları ve ihşidilerde de bulunuyordu. ihşidilerdeki önemli bir idari kurum olan vezirlik makamının yerini Tolunoğullarında haciplik makamı almıştır. Hacibin görevi hükümdar ile görüşecek kişilerin […]

Moğol İstilası ve Sonrası

Moğol İstilası ve Sonrası

Cengiz ve Moğol Devleti      Moğollar, 13. yüzyılda Asya’da büyük bir devlet kurmuştur. Kurucusu Cengiz Han’dır. Asıl adı Temuçin olan Cengiz, Yesugey adında bir Moğol beyinin oğludur.  1196’da Moğol reislerinin de katıldığı “Kurultay”da, Cengiz adını ve ayrıca han unvanı alarak Moğol Devleti’ni kurdu. Devletin merkezi Karakurum’dur. Cengiz Han, 12111214 yılları arasında Çin üzerine yaptığı seferler sonucu Pekin’i ele geçirdi. 1220 […]

Harzemşahlar,Memlüklüler, Eyyübiler,

Harzemşahlar,Memlüklüler, Eyyübiler,

Harzemşahlar (1097- 1231)  Harzem (Harezm), Aral Gölü’nün güneyindeki bölgeye verilen bir addı. Bu bölgenin merkezi Gürgenç (Ürgenç) kentiydi. Bu kentin yöneticilerine Harzemşah unvanı veriliyordu.  Harzemşahlar Devletinin kurucusu Atsız’dır. Atsız Selçuklu Sultanı Sencer’in ölümünden sonra bağımsızlığını ilan etti.  Sultan Alaeddin Muhammed döneminde sınırlarını doğuda Maveraünnehir’den batıda Azerbaycan’a kadar genişletti. Ancak bu sırada ortaya çıkan Cengiz imparatorluğu ile çatışmaları, Harzemşahların sonunu getirdi(1220).  Harzemşahlar Moğollarla giriştiği mücadelede […]

Büyük Selçuklu Devleti Atabeylikleri

Büyük Selçuklu Devleti Atabeylikleri

Atabeylikler: Selçuklularda illere yönetici olarak gönderilen şehzadelerin yanına atabey denilen deneyimli devlet adamları verilirdi. Atabeylerin devlet yönetimi ile ilgili geniş yetkileri bulunuyordu. Bu durumdan faydalanarak atabeyler devlet zayıfladığı zamanlarda, bulundukları bölgelerde yönetimi ele geçirip devletler kurdular. a. Salgurlular (Fars A tabeyliği) (1147 – 1284)  Oğuzların Salgur boyundan olan Atabey Sungur tarafından, İran’ın Fars bölgesinde kuruldu. b. İldenizliler (A zerbaycan […]

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler

Büyük Selçuklulara Bağlı Devletler  Irak ve Horasan Selçukluları (1119- 1194)  Horasan Meliki Sencer yeğeni Mahmut’a Irak topraklarını verdi. Böylece, Büyük Selçuklulara bağlı olarak Irak Selçuklu Devleti kuruldu (1119). Devletin merkezi Merv kentiydi. III. Tuğrul zamanında iktidar; Musul, Azerbaycan ve Fars Atabeyliğine geçti. Sultan III. Tuğrul’un Harzemşah Tekiş’e yenilerek ölmesi üzerine Irak ve Horasan Selçukluları Devleti […]

Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler

Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler

Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler  Oğuz adı ve anlamı: Arapların Guz, BizanslIların Uz, Rusların Tork (Torki) adını verdikleri Oğuzlara İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra Türkmen adı verilmiştir. X. yüzyılın başlarında Hazar Deniz’i ile Seyhun Irmağı arasında yaşayan Oğuzlar, burada bir devlet kurdular. Başkenti Yenikent olan Oğuzlar Devleti’ni, Yabgu unvanı verilen bir hükümdar yönettiği için bu devlete […]

Türk İslam Devletleri

Türk İslam Devletleri

Türk İslam Devletleri 1. Tolunoğulları (688-905)  Mısır’da kurulan ilk Müslüman-Türk devletidir. Kurucusu aslen Türk olan Tolunoğlu Ahmet’tir. Tolunoğlu Ahmet, 688 yılında Mısır’a vali olarak atandıktan sonra, Abbasi halifesi ile anlaşmazlığa düştü ve emrindeki Türk askerlerine dayanarak Fustat merkez olmak üzere bağımsızlığını ilan etti. Tolunoğlu Ahmet, 16 yıl kadar süren hükümdarlığı sırasında Suriye, Lübnan, Filistin ve […]

Türk – İslam Tarihi

Türk – İslam Tarihi

Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İslam Devletlerindeki Hizmetleri Türklerin İslamiyet’i Kabulü  Türkler ilk kez Müslüman-Arap orduları ile Halife Osman zamanında Ceyhun Irmağı çevresinde karşı karşıya geldiler.  Emeviler zamanında Emevi orduları, Semerkânt ve Buhara’yı alıp bütün Maveraünnehir’e sahip oldular (715). Maveraünnehir’deki Türklere yoğun şiddet ve baskı uygulayan Emeviler Türklerin birçoğunu öldürdüler. Bu saldırılara Türgişlerin başında bulunan Sulu Han, […]

İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi

İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi

İslam Uygarlığının Diğer Uygarlıklara Etkisi Bağdat, Kahire, Şam, Kordaba, bilim merkezleri durumuna geldi.   Avrupa, İslam dünyasındaki bu gelişmeleri XI. yüzyıldan itibaren Endülüs Emevileri aracılığıyla öğrenmeye başladı. AvrupalIlar Haçlı Seferleri sırasında İslam uygarlığını daha yakından tanıma fırsatı buldular,  ibni Rüşt, Farabi, ibni Sina gibi büyük filozofların görüş ve düşünceleri Avrupa’da uzun yıllar etkisini sürdürdü.Bu düşünceler, Batı’da akılcı düşüncelerin gelişmesinde etkili oldu.  AvrupalIlar teknik […]

İslam Kültür Uygarlığı

İslam Kültür Uygarlığı

İslam Kültür Uygarlığı 1.Devlet Yönetimi  Hicret olayı ile Medine’de devletin temeli atılmıştı. Hz. Muhammed, Müslümanların hem dinî hem siyasi hem de askerî işlerinin sorumlusuydu.  Dört Halife Dönemi’nde halifeler, Müslümanların ileri gelenlerince seçilerek göreve başlamışlardı. (Cumhuriyet Dönemi)  Hz. Ömer zamanında devletin ilk yönetim örgütü kuruldu. Ele geçirilen ülkeler idari yönden büyük illere ayrıldı. Hz. Ömer ilk devlet hazinesini (Beytü’l-mâl) kurdu ve başına hazinedar […]

İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi

İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi

İslam Uygarlığının Oluşumunda Diğer Uygarlıkların Etkisi  Müslümanlar, Halife Ömer döneminde Eski Yunan kültürünün devam ettiği kentleri fethetmişler ve eski Yunan felsefesi İslam dünyasını etkilemişti.  Urfa, Harran, Antakya ve İskenderiye gibi kentlerde bulunan bazı yazma eserler Harun Reşit zamanında toplanmış, oğlu Memun zamanında bu eserlerin toplanma çalışmaları devam etmiştir.  Memun Bağdat’ta Beytü’l-Hikme (Hikme Evi) denilen bir kurum kurmuştu. Bu kurumda bir kütüphane, akademi […]

Abbasiler

Abbasiler

Abbasiler 750 yılında halife ilan edilen Ebul Abbas Abdullah’ın halifeliğinin ilk yılları karışıklıklar içinde geçti.  Mansur, Abbasilerin ilk büyük halifesi sayılır. Bu dönemde büyük bir kültür hareketi başlatıldı. Eski Yunan eserleri Arapça’ya çevrildi. Bağdat başkent yapıldı. Mansur döneminde iranlı yöneticiler yüksek görevlere getirildiler. Bunlardan en önemlisi vezirlik kurumudur.  Abbasilerin en güçlü dönemi, Harun Reşit zamanıdır (786-809). Harun Reşit döneminde, Bizans üzerine yapılan […]

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)  Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler içinde en uzun süre yaşayan Beni Ahmer Devleti oldu.  Bu devletin başkenti Gırnata’ydı.  XV. yüzyılın sonlarında Kastilya Kraliçesi isabella ile Aragonya Kralı Ferdinand’ın evlenmesi ile ispanya birliği kurulmuştu.  1492’de Gırnata’nın ispanya kralına teslim olmasıyla Beni Ahmer Devleti sona erdi. Böylece ispanya’daki yaklaşık sekiz yüz yıllık İslam egemenliği sona erdi.  ispanyollar, Müslümanlara […]

Endülüs Emevileri (756-1031)

Endülüs Emevileri (756-1031)

Endülüs Emevileri (756-1031) Abbasilerin, Emevi ailesine karşı giriştikleri katliamdan kaçarak Kuzey Afrika’ya gelen Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman, Endülüs’e (ispanya’ya) geçerek 756 yılında Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Endülüs Emevileri, topraklarını genişletmekten çok, kültür ve uygarlığın gelişmesine önem verdiler. Başkent Kurtuba, büyük bir kültür ve bilim merkezi durumuna geldi. Endülüs Emevi Devleti, Hristiyanların saldırıları sonucunda 1031 yılında […]

Emeviler (661-750)

Emeviler (661-750)

EMEVİLER (661-750) Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra halifelik, Emevi ailesinden Muaviye’nin eline geçti. Hz. Hasan, Muaviye’nin ordu topladığını duyunca, Müslümanlar arasında yeni bir savaşa neden olmamak için bazı koşullarla halifelikten vazgeçti. Yaşadığı sürece Muaviye halife olarak kalacak, ondan sonra Hz. Ali’nin küçük oğlu Hz. Hüseyin halife olacaktı. Ancak, Muaviye sözünde durmadı ve oğlu Yezid’i veliaht […]

Hz.Ali Dönemi (656-661)-Dört Halife Dönemi

Hz.Ali Dönemi (656-661)-Dört Halife Dönemi

Hz. Ali Dönemi (656-661)  Hz. Osman’ın ölümünden sonra Hz. Ali, Medine’de halife seçildi. Ancak, başta Muaviye olmak üzere Emevi ailesi, Hz. Muhammed’in eşi Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi bazı Müslüman önderler Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmediler. Hz. Ali’ye karşı olan Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr, Basra’ya giderek kuvvet topladılar. Hz. Ali de topladığı kuvvetlerle Basra […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Osman Dönemi (644-656))

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Osman Dönemi (644-656))

Hz. Osman Dönemi (644-656) Hz. Ömer’in 644 yılında öldürülmesi üzerine halifeliğe Hz. Osman seçildi. Bu sırada Arap ordularının fetihleri devam ediyordu. Kuzeyde Kafkasya’ya giren Arap orduları, burada Hazar Türkleriyle karşı karşıya geldiler. Bu dönemde Kuzey Afrika’daki fetihlere de devam edildi ve Tunus ele geçirildi. Muaviye, ilk İslam donanmasını kurarak Kıbrıs’ı fethetti. Hz. Osman döneminde gerçekleştirilen […]

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ömer Dönemi (634-644))

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ömer Dönemi (634-644))

Hz. Ömer Dönemi (634-644) Hz. Ebu Bekir’in vasiyeti üzerine halife seçilen Hz.Ömer döneminde Müslümanlar, Arabistan’ın dışında büyük fetihler gerçekleştirerek İslamiyet’i yaydılar.  Yermük Savaşı’nda (636) BizanslIlar yenilgiye uğratıldı ve Şam ele geçirildi. 637 yılında Kudüs kuşatıldı.Kudüs’e gelen Hz. Ömer, kenti teslim aldı. Hristiyanlara ve Musevilere, inançlarında ve ibadetlerinde özgür olduklarını bildirdi. İran üzerine gönderilen Müslüman ordusu, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)