sabit reklam
Tarihi Devirler

Tarihî Devirler ( MÖ 3500- ….)


İlk Çağ (MÖ 3500-MS 375)


 • Yazının icadından (M.Ö.3500) Kavimler Göçü’ne (375) kadar süren dönemdir.
 • Tek tanrılı dinler (Musevilik-Hristiyanlık) bu dönemde ortaya çıkmasına rağmen, çok tanrılı dinler yaygındır.
 • Dönemin sonuna doğru Roma İmparatorluğu, Hristiyanlığı resmen kabul etmiştir. Bundan sonra Hristiyanlık yaygınlaşmıştır.
 • Milletlerarası kültürel etkileşim yavaştır.
 • Bu dönemde büyük imparatorluklar kurulmuş ve gelişmiştir.
 • Takvim ve yazı gibi önemli buluşlar yayılmaya başlamıştır.
 • Kaynağını dinden alan yönetim anlayışı yaygındır.(Mezopotamya ve Anadolu’da rahip-kral, Mısır’da İlah-kral, İbranilerde peygamber-kral anlayışı)
 • Katı sınıf ayrımı görülmüştür.
 • Ticaret büyük bir gelişme göstermiştir. Karadeniz ve Akdeniz’de Fenikeliler, İyonyalılar ve Yunanlılar tarafı ndan koloni ticareti yapılmıştır.

Koloni faaliyetleri denizlerde mücadelelerin yaşanması na neden olmuştur.

Orta Çağ (375–1453) • Kavimler Göçü’nden (375) başlayarak, İstanbul’un Fethi’ne (1453) kadar süren dönemdir.
 • Avrupa’da derebeylik sistemi hâkim olmuştur.
 • Bu çağın olumsuzlukları Avrupa için geçerlidir. Bu çağda Doğu en parlak dönemini yaşarken Batı, skolastik düşüncenin etkisinde en karanlık dönemini yaşamıştır.
 • Tek tanrılı din olan Hristiyanlık ve İslâmiyet geniş alanlara yayılmıştır. Müslüman ve Hristiyanlar arasında mücadeleler yaşanmıştır. 1096–1270 yılları arasında bu mücadeleler Hristiyanların Haçlı Seferleri’ni düzenlemesine neden olmuştur.
 • Avrupa’da, İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşları(1337–1453) yaşanmıştır.
 • İnsan hakları ve demokrasi anlayışı gelişme imkânı bulamamıştır. Tek demokratik hareket 1215’te İngiltere’de Magna Carta’nın yayınlanmasıdır.
 • Orta Çağ’da iç denizlerde koloni ticareti devam etmiştir.
 • Akdeniz ticaretini Venedik ve Cenevizliler elinde tutmuştur.

Bizans Savaşçısı

Yeni Çağ (1453- 1789)


 • İstanbul’un Fethi’nden (1453), Fransız İhtilali’ne(1789) kadar süren dönemdir.
 • Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla Avrupa’da derebeylik sistemi zayıflamış, buna karşın mutlak krallıklar güç kazanmıştır.
 • Avrupa’da Coğrafi Keşişer sonrası zenginlik artmıştır. Toprağa dayalı zenginlik sistemi önemini yitirmiştir.Zenginliğin kaynağı değerli madenler olmuştur.
 • Coğrafi Keşişer sonucu, ticaret yolları yön değişmiştir.İpek ve Baharat yollarının önemi azalmış, Hint deniz yolu değişmiştir.
 • Akdeniz limanlarının yerini Atlas Okyanusu’ndaki limanlar almıştır.
 • Rönesans ve Reform gibi gelişmeler ortaya çıkmıştır. Bunların sonucunda Avrupa’da bilim, sanat ve düşünce alanında özgür bir ortam doğmuştur. Kilisenin gücü zayışamıştır.
 • Demokratik gelişmeler yaşanmıştır. 1688’de İngiltere’de, 1776’da Amerika’da İnsan Hakları Bildirgesi yayımlanmıştır.

Coğrafi Keşişerle yeni kıtalar ve uygarlıklar bulunmuştur.

Yakın Çağ (1789-… .)


 • Fransız İhtilali ile başlayan dönemdir.
 • Fransız İhtilali’nin etkisiyle dünyada milliyetçilik gelişmiş, ulus devlet anlayışı yaygınlaşmıştır.Bunun sonucunda Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya–Macaristan İmparatorluğu başta olmak üzereçok uluslu imparatorluklar dağılmıştır.
 • Avrupa’da bilim ve teknik alanındaki gelişmeye paralel olarak Sanayi İnkılabı gerçekleşmiştir.
 • Sanayileşme ile birlikte sömürgecilik yarışı başlamış ve dünya savaşları ortaya çıkmıştır
 • Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleri gerçekleşmiştir.
 • 1869’da Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.
 • Sömürgecilik rekabeti I. Dünya Savaşı’na yol açmıştır.
 • Çeşitli ülkelerde rejim değişiklikleri yaşanmıştır.
 • Avrupa’daki çeşitli gelişmeler II. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur.
 • II. Dünya Savaşı’ndan Sovyetler Birliği dağılana kadar geçen süreçte soğuk savaş yaşanmıştır.

Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik düşüncesi, bir çok savaşın ortaya çıkmasına neden olmuştur.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)