Dinler Konu Anlatımı ile etiketlenmiş başlıklar

Caferilik – (Dünya Dinleri)

Caferilik (Dünya Dinleri) İslam dininin dördüncü halifesi Ali’nin torunlarından Câ’fer-i Sâdık(ö.765)’in etrafında toplanan ve onun içtihadlarına göre amel eden Müslümanların bağlı oldukları siyasi ve fikhî mezhep. İmâm Câ’fer, bütün Sünnîlerce, özellikle tasavvuf ehlince büyük bir velî olarak kabul edilir. O, kendisini ilme ve tefekküre vermis, Ebû Hanîfe ve İmâm

Cennet Yolcuları – (Dünya Dinleri)

Cennet Yolcuları (Dünya Dinleri) Cennnet Yolcuları çok kısa bir geçmişe sahip yeni ortaya çıkan dini bir akımdır. Tarikat olarak nitelenebilecek bir yapıya sahip olmasına rağmen ; tarikatların bir din, mezhep gibi sabit bir inanca hizmet ettiğin göz önüne alındığında yeni bir dini akım olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Cennet

Masonluk – (Dünya Dinleri)

Masonluk (Dünya Dinleri) Masonluğun köklerini, Çin’den Ortadoğu’ya, Eski Yunan’dan Şaman rahiplerine, eski Mısır’dan Avrupa’nın şövalye tarikat larına kadar dünyanın çeşitli yer ve topluluklarına dayandırmak mümkündür, zira Masonik ritüel lere bakıldığında ise bu kadim öğretilerin tamamının etkileri görülebilmektedir. Fakat Masonluğun çok uzun yıllar boyunca çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürmesi

Düsukilik – (Dünya Dinleri)

Düsukilik (Dünya Dinleri) Düsukilik (Dusukiye) tarikatının kurucusunun gerçek adı İbrahim Burhaneddin’dir. 1255 te Mısır da Düsuk ilçesinde doğdu 12594 de öldü. Mısır da öğrenim gördükten sonra tasavvufa yöneldi., toplumdan uzak, içine kapanık bir yaşam sürdü. Düsukilik tarikatını kurdu.Şeriata çok bağlı, gövdesel gereksinimleri en aza indiren, çok azla yetinen ir

Yılan Eğiticileri – (Dünya Dinleri)

Yılan Eğiticileri (Dünya Dinleri) 1955 yılında yılan sokması sonucu ölen George Hensley tarafından 1909 yılında Tennessee’de (Amerika Birleşik Devletleri) kurulmuş dini bir akımdır.   Batı Virginia’daki Micco Kilisesi yılan eğitilen ve sitriknin (strychnine ) içerek ibadet edenlerin merkezidir. İncil’deki “İman edenler vaftiz edilip kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.İman

Anglikanizm – (Dünya Dinleri)

Anglikanizm (Dünya Dinleri) Anglikanizm, Alm. Anglikanismus, Fr. Anglicanisme, İng. Anglicanism. İngiltere’nin resmi kilisesi olan Anglikan kilisesine has doktrin ve kurumlar. İngiltere’nin resmi mezhebi.   Hıristiyanlık, Roma ve Bizans imparatorluklarının resmi dini olduktan sonra, Hıristiyanlık adı altında büyük bir taassubla akla sığmaz zulümler yapılmaya başlandı. İnsanların tüylerini ürperten Engizisyon mahkemeleri

Tanrının On Emri – (Dünya Dinleri)

Tanrının On Emri (Dünya Dinleri) Joseph Kibweteere’nin liderliğini yaptığı Tanrının On Emri adlı tarikat kendilerini modern eğitim ve tıptan soyutlamış tarihin ikinci büyük toplu intihar olayı Uganda’da gerçekleştirerek gündeme gelmişlerdir. Tarikatın 650 üyesi, kendini yakarak intihar etmişlerdir.’Tanrının On Emri’ adlı tarikat üyelerinin, Ugandanın başkent Kampala’nın 320 kilometre güneybatısındaki Rukingeri

Sahaja Yoga Dini – (Dünya Dinleri)

Sahaja Yoga Dini (Dünya Dinleri) Shri Mataji Nirmala Devi’nin Hayatı ve Sahaja Yoga’cılığın Doğuşu Sahaja Yoga’cılığın kurucusu Shri Mataji Nirmala Devi, 21 Mart 1923’de Hindistan’ın Maharashtra Eyaleti’nde, Hristiyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası ve annesi, Prasad ve Cornelia Salve, Shalivahana Kraliyet Hanedanı’nın soyundandılar. “Tertemiz, Kusursuz” anlamına gelen

İmamilik – (Dünya Dinleri)

İmamilik (Dünya Dinleri) Ali’nin imam olması gerektiğini, bunun Peygamber‘in buyruğu, dinin özü anlamını, içerdiğini savunan görüşe İmamilik denir. Bunun kaynağı Peygamberin ölümünden sonra ortaya çıkan “imamlık” sorunudur. Bu kuruluşa göre, peygamber sağlığında, birkaç kez Ali’yi kendi yerine imam olarak görevlendirmiş, onu eylemsel olarak imam yapmıştır. Öyleyse bu geleneğe uymak

Kızılbaşlık – (Dünya Dinleri)

Kızılbaşlık (Dünya Dinleri) Kızılbaşlık, Şii mezhebinin bir kolundan olanlara verilen ad.   Kızılbaş’ların bulunduğu yerler: Trakya’da Dobruca, Deliorman, Edirne ve Kırklareli; Anadolu’da Eskişehir çevresi, Balıkesir, Narlıdere (İzmir), Sivas, Çorum, Mecitözü, Sungurlu, İskilip, Divriği, Tunceli, Malatya, Erzincan, Erzurum, Antalya ve Hatay. Genellikle yalnız kendilerinin bulunduğu köylerde yaşarlar.   Sünnilerle karışık

Evrensel Yol – (Dünya Dinleri)

Evrensel Yol (Dünya Dinleri) Victor Paul Wierwille tarafından 1957 yılında Ohio (Amerika Birleşik Devletleri)’da kurulmuştur. Grubun inancını aslında kutsal kitaplarının isminden de rahatlıkla anlayabiliriz. “Jesus Christ is not God” (İsa Tanrı Değildir) adında Kutsal Kitapları vardır.   Suyla Vaftiz’i kabul etmezler. Vaftizin sadece kutsal ruhla olabileceğine inanırlar. Ve kurtuluşa

Mevlevilik – (Dünya Dinleri)

Mevlevilik (Dünya Dinleri) Mevlevilik, Mevlânâ Celâleddin Rûmi adına, oğlu Sultan Veled tarafından kurulan tarikatın adı.   Mevlânâ Celâleddin Rûmi (1207-1274) dostlarının katıldığı özel toplantılar düzenler, tasavvufi ve dini sohbetler yapar, şiir söyler, zikrederek sema ederdi. Zamanla bir tören niteliği kazanan bu toplantılar belli kurallara, belli görüş ve düşünce ilkelerine

Rafızilik – (Dünya Dinleri)

Rafızilik (Dünya Dinleri) Rafızilik, Ebubekir ile Ömer’in halifeliklerini kabul etmeyen Şiilik kolu.   Rafızilik, VII. yy. ortalarında yahudi asıllı İbni Sebe tarafından kurulan, halife Ali ve evlâdına aşırı ölçüde bağlanan, sünni mezhebinin bütün görüşlerine karşı çıkan bir inançtır. Genellikle Şii mezhebinin fırkalarından biri sayılır.   Hz. Muhammed‘in ölümünden sonra

İbazilik – (Dünya Dinleri)

İbazilik (Dünya Dinleri) Yazgıya bağlanan, Haricilik’ten doğan bir kuruluştur. Bu kuruluşa göre Tanrı, bütün evreni, onun kapsadığı varlık türlerini yaratmıştır. Bütün bu yaratılanlar Tanrısal birliğin kanıtlarıdır. Öyleyse Tanrı birliğini anlamak için, önce bunları tanımak gerekir. Ancak, Sünnilik’in ileri sürdüğü bütün görüşler de doğru değildir. Burda Tanrının yüceliğini anlamak için,

Sadilik – (Dünya Dinleri)

Sadilik (Dünya Dinleri) Tarikatın kurucusu Şeyh Sadeddin Cevahirü’l-Şeybanî 1197 de Kudüs yakınlarında doğdu, 1301 de Urfa’da öldü. Önce Kadirilik le bağlantı sağladı, onun ilkelrini törenlerini öğrendi, sonra kendi adıyla anılan tarikatı kurdu. Tarikatın düzenli bir kuruluş niteliği kazanmasını sağlayan oğlu Yunus’tur. Babasının yerine geçen Şeyh Yunus tarikatı genişletmiş, geliştirmiştir.

Batınilik – (Dünya Dinleri)

Batınilik (Dünya Dinleri) Kurucusu Hasan Sabbah 1O49’da İran’ın Rey’de doğdu, 1134’te Kazvin dolaylarında Alamut kalesinde öldü. Yemen’ den göçerek Rey’de yerleştiği söylenen Ali bin Mehmed’in oğludur. Babasının Şafii mezhebinden, Horasanlı bir Türk ailesinden olduğu söylentisi de vardır. Hasan Sabbah, ondört yaşına değin babasının gözetimi altında din bilgileri edindi, sonra

Sühreverdilik – (Dünya Dinleri)

Sühreverdilik (Dünya Dinleri) Tarikatın kurucusu Şeyh Şahabeddin Ömer Sühreverdi 1148’de doğdu, 1235’te Bağdat ‘ta öldü.Özellikle amcası Şeyh Ziyaeddin Ebu Necib Sühreverdi ‘den tasavvuf bilgileri edindi, tarikat kurallarını öğrendi. Sonra Bağdat ‘a giti, orada kendi adıyla anılan Sühreverdilik (Sühreverdiye) tarikatını kurdu. Sühreverdilik kimi araştırmacılara göre , Halvetilik ‘in kaynağıdır. Bu

Mutezile (Mutezille) Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Mu’tezile Mezhebi (Dünya Dinleri) İslâm’da ilk ortaya çıkan ve akideleri aklın ışığında izah edip temellendirmeye çalışan büyük kelam ekolünün adi. Lügat ta, “uzaklaşmak, ayrılmak, bırakıp bir tarafa çekilmek” gibi anlamlara gelen “i’tizal” kelimesinin ism-i fail sığasından meydana gelen çoğul bir isimdir. Müfredi, “mu’tezilî”dir. Kelime, hemen hemen ayni anlamlarda Kur’ân-i

Zeydiyye Mezhebi – (Dünya Dinleri)

Zeydiyye Mezhebi (Dünya Dinleri) Zeydiyye mezhebi Şii islam Mezhebidir. İmamı ve Kurucusu Zeyd b. Alî Zeynelâbidin b. el-Huseyn b. Alî (v. 122/740); önce babasından, sonra kardeşi Muhammed el-Bâkır ve başkalarından okuyarak yetişti. Bütün İslâm uleması onun ilmi, yüce şahsiyeti ve takvâsı üzerinde ittifak etmişlerdir. TÂBİLERİ ve KİTAPLARI Zeydiyye mezhebi

Tanrının Çocukları – (Dünya Dinleri)

Tanrının Çocukları (Dünya Dinleri) Bu hareketin temel inanışı “Sex for Jesus” yani İsa için sex’dir. Bu haraket adını daha sonra Moses Berg olarak değiştiren ve taraftarlarınca MO diye çağrılan David Berg tarafından 1965 yılında Us ‘da kuruldu.   İsa’nın Fahişeleri Elinde İncil ve dudaklarında aşk sözcüğüyle MO İsa’nın fahişelerinin

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)