Karbonhidratlar, Azot Türevleri ve Aromatik Bileşikler

Aromatik Bileşikler

Aromatik Bileşikler

Aromatik Bileşikler Hidrokarbonlar konusunda benzen türevlerinin adlandırılması üzerinde durulmuştu. Şimdi ise benzen türevlerinin özellikleri ve elde edilme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Nitro Bileşikler Benzen grubuna – NO2 grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşikler nitro bileşikleri denir. Benzenin HNO3 ile tepkimesinden nitro benzen türevleri elde edilir. Trinitrotoluen (TNT) Toluenin derişik HNO3 ve H2SO4 karışımı ile tekimesin- den elde edilen kuvvetli […]

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Amino Asitlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri  Amino asitler – NH2 grubundan dolayı asitlerle, –COOH grubundan dolayı bazlarla tepkime verebilir yani amino asitler anfoter özellik gösterir  Amino asitler proteinlerin yapıtaşıdır. İki amino asit- ten su çekildiğinde dipeptit oluşur. Bu olaya peptit- leşme, amino asitler arasındaki bağa peptit bağı de- nir.

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amino Asitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Aldehitlerden Aldehitlerin NH3 ve HCN ile tepkimesinden oluşan ürü- nün hidrolizi sonucu amino asitler elde edilir. 2. Halojenli Karboksilli Asitlerden Halojen grubu taşıyan karboksilli asitlerin amonyakla re- aksiyonundan amino asitler elde edilir.

Amitlerin Özellikleri – Üre – Aminoasit

Amitlerin Özellikleri – Üre – Aminoasit

Amitlerin Özellikleri Amitler de aminler gibi molekülleri arasında hidrojen bağı taşır. (Primer ve sekonder amitler) Üre Amitlerin en önemli bileşiği bir diamit olan üredir. Amino Asitler Hem amino (–NH2) hem de karboksil (–COOH) grubu bulunduran bileşiklerdir. Amino Asitlerin Adlandırılması  Karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zin- ciri seçilir.  NH2 grubunun bulunduğu yer karboksil grubundan sonraki […]

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri

Amitlerin Elde Edilme Yöntemleri 1. Açil Klorürlerden Açil klorürlerin NH3 ile tepkimesinden amit elde edilir. 2. Esterlerden Esterlerin NH3 ile tepkimesinden amit elde edilir. 3. Karboksilli Asitlerden Karboksilli asitlerin amonyakla ısıtılmasından amit elde edilir.

Amitler

Amitler

Amitler Amitlerde aminler gibi primer, sekonder ve tersiyer amin- ler olmak üzere üç grupta incelenir. Primer Amit Azot atomuna iki hidrojen atomu bağlı olan amitlerdir. Sekonder Amit Azot atomuna bir hidrojen atomu bağlı olan amitlerdir. Tersiyer Amit Azot atomunda hidrojen bulunmayan amitlerdir. Amitlerin Adlandırılması  Amitler türedikleri asitlerin sonundaki “–ik asit ya da – oik asit” […]

Aminlerin Elde Edilmesi – Aminlerin Özellikleri

Aminlerin Elde Edilmesi – Aminlerin Özellikleri

Aminlerin Elde Edilmesi 1. Alkil Halojenürlerden Alkil halojenürlerin NH3 ile tepkimesinden aminler elde edilir. 2. Doymamış Azot Bileşiklerinden Doymamış azot bileşiklerine hidrojen katılarak aminler elde edilebilir. Aminlerin Özellikleri  Primer ve sekonder aminlerde azota bağlı hidrojen atomu bulunduğu için molekülleri arasında ve suyla hidrojen bağı oluşturabilirler.  Aminlerin kaynama noktası hidrojen bağından dolayı hidrokarbon ve eterlerden yüksektir. […]

Alifatik Amonyak Türevleri

Alifatik Amonyak Türevleri

Alifatik Amonyak Türevleri Aminler Amonyak molekülünde hidrojen atomunun yerine alkil grubunun geçmesiyle oluşan bileşiklerdir. Aminler, primer, sekonder ve tersiyer amin olmak üzere üçe ayrılır. Primer Amin Amonyaktaki hidrojenlerden birinin yerine alkil gelirse primer amin oluşur. Sekonder Amin Amonyaktaki hidrojenlerin ikisinin yerine alkil grubu bağlanırsa sekonder amin oluşur.   Tersiyer Amin Amonyaktaki hidrojen atomlarının üçünün de […]

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar

Karbonhidratlar Karbonhidratların Adlandırılması Aldehit grubu taşıyan karbonhidratlar aldo, keton grubu taşıyanlar ise keto ön eki alır. Sonra karbon atomu sayısı latince sayılarla belirtilerek sayının sonuna “–oz” eki getirilir Karbonhidratların Sınıflandırılması Karbonhidratlar üç grupta incelenir. 1. Monosakkaritler 2. Disakkaritler 3. Polisakkaritler 1. Monosakkaritler  En basit hidrokarbonlar olup tek karbon iskeletinden oluşurlar.  Tatlıdır ve suda çözünürler.  Suda […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)