Cümlede Anlam

Cümlede Anlatım Özellikleri

Cümlede Anlatım Özellikleri

Cümlede Anlatım Özellikleri Doğrudan Anlatım Bir kişinin sözünü aynen koruyarak yazıda vermektir. Parçada yer alan tanık göstermeler de genellikle doğrudan aktarmalarla yapılır. Yıllardır bu proje üzerinde çalışıyorum, dedi. Yahya Kemal : “Kökü mazide olan âtiyiz.” diyor. Dolaylı Anlatım Bir kişinin sözünü içerik açısından değil, aktarım açısından değiştirerek vermektir. Yıllardır bu proje üzerinde çalıştığını söylüyor. Mecazlı […]

Cümle Vurgusu

Cümle Vurgusu

Cümle Vurgusu   Kullanılan cümlelerde bazı kelimeler veya kelime grupları daha baskılı ifade edilir. Buna cümle vurgusu denir. Dilimizde vurgunun bazı kuralları vardır. Vurgu kurallarını şöyle özetleyebiliriz: 1) Fiil cümlesinde (devrik değilse) vurgu yüklemin hemen önünde bulunur. Yazar bu romanda yurt gerçeklerini dile getiriyor. (vurgulanan: yurt gerçeklerini) Yurt gerçeklerini yazar bu, romanda diler getiriyor. (vurgulanan:bu […]

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular

Cümlede Anlam Çözümlü Örnekler Sorular Örnek: I. Yazı; düşünceyi, duyguyu saptayan ve aktaran bir araçtır. II. Nerede insan varsa orada hem iyilik hem kötülük vardır. III. Yazarın ilk romanı, ilginç konusuyla bir ilk kitap olmanın çok ötesinde. IV. Yolculukla ilgili Nedim Gürsel: “Hayal gücümüzü besleyen bir arzudur.” diyor. V. Konuları zamanında tekrar ettiği için her […]

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar II 34. Karşıtlık İfadelerde karşıt durumları dile getirmektir. Kimi kez aynı varlığın karşıt durumları, bazen de farklı varlıkların karşıt durumları sorulabilir. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz 35. Kesinlik Herhangi bir olasılığa meydan vermeyecek derecede netlik ifade eden cümlelerdir. Artık bu konuyu gündeme getirmeyeceksiniz. 36. Kişileştirme (Teşhis) İnsan dışındaki varlıklara insani özelliklerin verilmesidir. Ay […]

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar

Cümlelerde Çeşitli Anlamlar Aşağıda cümlelerin taşıdığı bazı anlamlar ve örnekleri alfabetik sıraya göre verilmiştir: 1. Abartma Bir varlığı olduğundan büyük veya küçük gösteren cümlelerdir. Seni dünyalar kadar seviyorum. 2. Alay Bir kimseye karşı küçük düşürücü ifadeler barındıran cümlelerdir. Ne kadar çalışkan olduğu karnesindeki sıfırlardan anlaşılıyor! 3. Aşamalı Durum Bir durumun aşamalı olarak değişmesini anlatan ifadelerdir. […]

Birleşik Yargılar

Birleşik Yargılar

Birleşik Yargılar Sebep – Sonuç İlişkisi Gerçekleşmiş bir fiilin “hangi nedenle” yapıldığını anlatan cümlelerdir. Aşağıda neden-sonuç cümleleriyle ilgili başlıca kalıplar ve örnekler sıralanmıştır. Örnek: (I) O, işlediği konuları genellikle Osmanlı imparatorluğu’nun çöküş döneminin başladığı 17. ve 18. yüzyıldan alır. (II) Oyunları o dönemin düşünüş biçimini, törelerini karikatürize ettiğinden değerlidir. (III) Güldürme öğesine bağlı kalarak bilgili […]

Cümle

Cümle

Cümle Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir isteği tam olarak anlatmak için bir araya getirilmiş söz veya sözcük topluluğuna “cümle” denir. Cümlede Öznellik ve Nesnellik Öznel Cümleler Söyleyenin kişisel görüşlerini yansıtan cümlelerdir. Kişisel oldukları için ispatlanması pek mümkün olmayan anlamlar taşırlar. Günlük yaşamda kullandığımız “beğeni, sitem, kınama, yakınma, şaşma, eleştiri, değerlendirme, öneri, uyarı, pişmanlık, […]

Diğer Söz Öbekleri

Diğer Söz Öbekleri

Diğer Söz Öbekleri Dilimizde henüz deyim özelliği kazanmamış birçok söz öbeği bulunmaktadır. Bu tarz söz öbekleri genellikle edebiyatçı niteliğine sahip kişilerce kullanılmaktadır. ÖSS’de özellikle son yıllarda bu tarz mecazi anlam barındıran ama deyim olmayan söz öbeklerine sıkça yer verilmektedir. Bu tip sözlerin ifade ettiği mecazi anlama gerçek anlamlarından ve yer aldıkları parçadan hareketle ulaşabiliriz. Örnek: […]

Deyimlerin Anlamsal Özellikleri

Deyimlerin Anlamsal Özellikleri

Deyimlerin Anlamsal Özellikleri Deyimler genellikle benzer durumları kısa ve öz bir biçimde anlatmak için kullanılır. Deyimler, ders verme amacıyla kullanılmaz. Deyimin gerçek anlamından hareketle asıl anlatılmak istenen anlama ulaşılabilir. “Ayak diremek”, ayaklarını engel olarak kullanmaktır, mecazi olarak da inatçılık etmektir.Her iki anlam arasında bir bağ kurulabilir. Deyim – Atasözü Farkı Atasözlerinin tamamı cümle şeklindedir, oysa […]

Deyimler

Deyimler

Deyimler En az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan kalıplaşmış, kısa ve özlü ifadelerdir.  Deyimler sözlü gelenekte yaratılmış ifadelerdir. Cümle içinde tek bir sözcük gibi değerlendirilirler.  Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Az da olsa gerçek anlamlı deyim de vardır.Hatırında kalmak, iyi gün dostu, alan razı satan razı gibi.  Deyimler açıklamalarıyla birlikte kullanılabilirler. Sınavlarda […]

İkilemenin Türleri

İkilemenin Türleri

İkilemenin Türü İkilemeler çeşitli görevlerde kullanılabilir. 1. Ad Gözleri mavi maviydi Eski püsküleri çöpe attı. 2. Sıfat İri iri elmalardan bir kilo aldım. Sağlı sollu ataklarla takımımız gol arıyor. 3. Zarf Her şeyi açık açık konuştuk Ben de bu işten az çok anlarım. Örnek: Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başlarına kullanılamaz? A) Yalan […]

İkileme

İkileme

İkileme Duygu ve düğünceleri daha güçlü ifade edebilmek için yapılan söz tekrarlarıdır. Aynı zamanda yeni anlam türetme yollarından biridir. İkilemelerle tekrarlar birbirinden farklıdır, tekrarlarda araya virgül girer; fakat ikilemelerde virgül kullanılmaz. Akşam, akşam, yine akşam… (Tekrar) Akğam akğam nereden çıktı bu maç.(ikileme) Bununla birlikte peş peşe gelen fakat ikileme olmayan ifadelere dikkat etmek gerekir. Bu […]

Nitel – Nicel Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Nitel – Nicel Anlam Nitel anlam Ölçülemez, sayılamaz, soyut kelimelerin kattığı anlamdır. Derin anlam Küçük mutluluklar Büyük hayaller Nicel Anlam Ölçülebilir, sayılabilir ve genellikle somut kelimelerin kattığı anlamdır. Küçük ev Büyük bina Uzun yol İnce ip

Genel ve Özel Anlam

Genel ve Özel Anlam

Genel – Özel Anlam   Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına genel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç örneğine işaret edecek şekilde kullanılmasına da özel anlam denir. Köpek sadık bir dosttur. (genel – Tüm köpekler için geçerli) Köpek huysuzlanıyor. (özel – Bir köpek için geçerli) Köpeklerin mamasını verdi (özel – Birkaç köpek için […]

Yakın Anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler   Anlam olarak birbirine yakın olan ve bu nedenle karıştırılabilecek sözcüklerdir. Yakın anlamlı sözcüklerin aralarında az da olsa bir anlam farkı bulunur. Yakın Anlamlı Sözcük Hakkında Bir Örnek;

Sesteş Sözcükler

Sesteş Sözcükler

Sesteş Sözcükler Yazılışları aynı olan ancak aralarında anlamca hiçbir bağ bulunmayan sözcüklerdir. Bu sözcüklerin kökleri de genelde farklıdır. Aynı sözcüğün yan ve mecaz anlamları sesteş kabul edilmez. Örneğin “boğaz”, sesteş değildir; çünkü yer anlamına gelen boğaz sözüğü, organ adı olan boğaz kelimesinin yan anlamıdır. Uzatma işareti barındıran sözcükler eş sesli olarak kabul edilmez. kar-kâr, yar-yâr, […]

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. “Kuru yapraklar dökülüverdi.” cümlesindeki “kuru” sözcüğü ile “Yazarın kuru bir anlatımı var” cümlesindeki “kuru” sözcükleri aynı anlamı vermediğinden bunların zıttını tek sözcükle ifade edemeyiz. Kuru yapraklar dökülüverdi. (zıttı: yaş) Yazarın kuru bir anlatımı var. (zıttı: canlı)  Bir sözcüğün anlamca karşıtı ile olumsuzu birbiriyle karıştırılmamalıdır. Açmak – […]

Kişileştirme

Kişileştirme

Kişiselleştirme   İnsana ait özellikleri canlı ya da cansız başka bir varlığa aktarmaya denir. Rüzgâr ağaçların yanağını okşuyor. Kişileştirilen varlıkların konuşturulmasına intak denir. Kişileştirme de bir çeşit kapalı istiaredir. Dalgalar bana akıl veriyor.   Sözcükler Arası Anlam İlişkileri Eş Anlamlı Sözcükler Aynı anlama sahip sözcüklere denir. Burada sözcüğün cümlede kullanıldığı anlama da dikkat edilmelidir.Çünkü temelde […]

Sanatlı Söyleyişiler

Sanatlı Söyleyişiler

Sanatlı Söyleyişiler Benzetme Bir varlığın kendisinden daha güçlü bir varlığa benzetilmesidir.Benzetmelerde benzeyen ve kendisine benzetilen kesinlikle bulunmalıdır; yoksa benzetmeden eğretilemeye geçilmiş olur. Benzetme yönü ve benzetme edatı ise her zaman bulunmak zorunda değildir. Dört çeşit benzetme vardır: 1. Ayrıntılı benzetme Benzetmenin tüm unsurlarının bulunduğu benzetmedir. Aslan gibi kuvvetli adam benzeyen : adam benzetilen : aslan […]

Ad Aktarması

Ad Aktarması

Ad Aktarması Sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir varlık ya da kavram yerine kullanılmasıdır. Bu kadar yaygın olmasının nedeni insanların derdini daha kısa ifade etme ihtiyacıdır. Ad aktarmasında birbiri yerine kullanılan sözcükler arasında çeşitli bağlantılar bulunmaktadır. Bu bağlantı şekilleri şunlardır: a. Parça – bütün ilişkisi Uçak İzmir’den kalkıyor. (İzmir – İzmir’deki hava alanı) b. İç […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)