Halk Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Halk Edebiyatı
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür.
II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir.
III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir.
IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur.
V. Yalnızca aşk üzerine söylenir.

Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A) I ve IV
B) II ve IV
C) I ve II
D) I ve III
E) IV ve V

 

 

 

 

2) “……. , şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11’li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir.”

Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai      B) Türkü      C) Ninni      D) Tekerleme      E) İlahi

 

 

 

 

3) I. Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir.
II. Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir.
III.11’li hece ölçüsüyle yazılır.
IV. Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır.
V. Söyleyeni belli değildir.

Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I      B) II      C) III       D) IV      E) V

 

 

 

 

4) I.
II. İlahi
III. Semai
IV. Nutuk
V. Koşma

Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (TekkE) edebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?

A) III ve V
B) I ve IV
C) I ve II
D) II ve III
E) IV ve V

 

Türkçenin Tarihi, Orhun Abideleri, Anlatım Bozuklukları, Cümlenin Öğeleri, Yazım ve Noktalama, Türkoloji Makaleleri, Edebiyat Nedir?, Alfabelerimiz, Atasözleri, Bulmacalar, Edebi Sanatlar, Sınav Soruları, Kpss, Oks, Öss, Bunları Biliyor musunuz?, Özlü Sözler, Güzel Sözler, Türkçe, Edebiyat, Masallar, Destanlar, Astroloji, Roman Özetleri

 

 

5) Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre’nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir.

Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaside     B) Şathiye     C) Semai     D) İlahi     E) Nutuk

 

 

 

 


6) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ”’ denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ” denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Hicviye-güzelleme
B) Güzelleme-koçaklama
C) Taşlama – şarkı
D) Taşlama-güzelleme
E) Taşlama-gazel

 

 

 

 

7) I. Mani
II. Hikmet
III. Ninni
IV. Tekerleme
V. Türkü

Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?

A) I        B) II        C) III        D) IV        E) V

 

 

 


8) Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini koğarken
Cennet demek sana yakışır dağlar

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?

A) Koçaklama
B) Güzelleme
C) Ağıt
D)
E) Taşlama

 

 

 


9) Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehli fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil

Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?

A) Şathiye
B) Koçaklama
C) Ağıt
D) Taşlama
E) Güzelleme

 

 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?

A) Özel bir ezgisi vardır.
B) Hece ve aruz ölçüsü ile yazılabilir.
C) Anonim halk edebiyatı nazım şeklidir.
D) Aşk, kahramanlık, gurbet konularında yazılabilir.
E) Bent sayısı 3 ile 6 arasında değişir.

 

 

 


11) Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?

A) mani-koşma-varsağı
B) koşma-ninni-türkü
C) türkü-semai-koşma
D) varsağı-koşma-semai
E) ilahi-türkü-koşma

 

 

 


12) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekkE) edebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?

A) ilahi-nutuk-ağıt
B) nefes-koşma-
C) şathiye-ilahi-
D) nutuk-destan-na’at
E) hikmet-mani-nefes

 

 

 

 

13) Vay beni eyle beni
Elekten ele beni
Alacaksan al artık
Düşürme dile beni

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağıt      B)Koşma     C) Varsağı      D) Mani     E) İlahi

 

 

 

 

14) Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?

A) Karacaoğlan ‘ Yunus Emre
B) Yunus Emre ‘ Mevlana
C) Dadaloğlu ‘ Karacaoğlan
D) Mevlana ‘ Dadaloğlu
E) Hacı Bektaş- ı Veli ‘ Dadaloğlu

 

 

 

 

15) * Maniler tek dörtlükten oluşur
* İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. düşünce son dizededir.
* Uyak düzeni aaxa’dır.

Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak,

I. Hey birince birince
II. Bir incecik ter bürür
III. Kaşık saldım pirince
IV. Yar kapıdan girince

dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) II-I-III-IV
B) IV-III-II-I
C) I-II-III-IV
D) I-III-II-IV
E) III-II-I-IV

 

 

 

 

16) Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla’m seni

Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlahi      B) Şathiye      C) Ağıt      D) Nefes      E)

 

 

 

 

17) Tarikat şeyhlerinin tarikata giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere ” denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline ” denir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) ilahi-varsağı
B) varsağı-nutuk
C) nutuk-varsağı
D) nutuk-ilahi
E) nutuk-nefes

 

 

 


18) I. Uyak örgüsü
II. Konuları
III. Hece ölçüsü
IV. Dörtlük sayısı
V. Anonim olması

Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?

A) V      B) IV      C) III      D) II      E) I

 

 

 

19) I. Koşma
II. Türkü
III. Şarkı
IV. Tuyuğ
V. Nefes

Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?

A) III ve IV
B) II ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

 

...Yanıtlar…

1) E
2) B
3) E
4) A
5) D
6) D
7) B
8) B
9) D
10) B
11) D
12) C
13) D
14) C
15) D
16) A
17) C
18) A
19) A

 

 

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)