sabit reklam
Mitoloji Sözlüğü – (İ-J)

Mitoloji Sözlüğü
(İ-J)

 

 

İarea – Batı Anadolu’da bugün Kaz Dağı dediğimiz İda dağının güzel peri kızlarından biri.

İakkhos – Eleusis Mystria’larının Tanrısı. Bazıları onu Demeter’in oğlu olarak gösterirlerse de, çoğu zaman İakkhos’un Zeus ile Persephone’nin oğlu olduğu söylenir. Önce adı Zagreus olan bu çocuğu Zeus, kıskanç karısının takibinden kurtarmak için şekilden şekle sokuyordu. Onu bir boğa şekline soktuğu gün, takip edenler yakaladılar ve boğayı kestiler, parçaladılar. Zeus, oğlunun yardımına yetişemedi. Onu parçalayan Titan’ları yıldırımlarıyla öldürdü ve Apollon’a oğlunun cesedinden arda kalan parçalarını, Parnassos Dağının tepesine getirmesini emretti. Apollon, çocuğun henüz çarpmakta olan kalbini getirmişti. Onu emdi, Zagreus’u yeniden yarattı, bu defa ona İakkhos adını koydu.

İalemos – Apollon ile Kalliope’nin oğlu, genç yaşta ölenler için söylenen hüzülü mersiyelerin ilk şairi.

İambe – Pan ile peri Ekho’nun kızı. Keleos ile Metanira’nın evinde hizmetçilik yaparken, kızını arayan kederli Demeter’i maskaralık yaparak güldürmüştü.

İambe – (Bak. Baubo)

İamos – Kahramanlık devrinde yetişmiş bir kahin. Apollon ile Evadne’nin oğlu. O, bir ormanda doğdu. Annesi menekşelerden yapılmış bir yatağın üzküten onu bıraktı kaçtı. Onun adı Rumca menekşe anlamına gelen (İam)’dan alınmıştır. İki yılan onu balla beslediler. Sonra Arkadia’lı Epytos onu yetiştirdi. Babası Apollon, ona gelecekte olacak hadiseleri haber vermesini öğretmişti. Bunun haber neslinden gelenlere İamid’ler derler.

İanus – (Janus) – Romalıların inancına göre İanus, evlerin kapılarını bekleyen bir Tanrıydı.

İapetos – (Yarbas) – Afrika’nın yerli Krallarından biri. Bir peri kızı ile Jupiter’in oğlu. Dido’ya bir sığır derisinin kaplayacağı kadar bir yer satmıştı. Dido da sığır derisini ince ince dilerek uzun şeritlerhaline getirdi. Toprağı bu şekilde ölçüp aldığı yerin sınırlarını genişletti ve Kartaca’yı kurdu.

İasion – (Jasion) – Zeus’un oğlu. Demeter’in aşığı. Üç defa sürülmüş bir tarlada Demeter’le birleşince Plutos (Zenginlik) adlı bir çocukları oldu.

İbykos – İbykos, bir Tanrı bir kahraman değildir. O, milattan 550 sene önce yaşamış, şiirlerinden birkaç parça bize kadar gelmiştir. Ancak onun acıklı ölümü dillere destan olmuştur. Anlattıklarınıa göre İbykos, Korinthos civarında, hırsızların hücumuna uğradı, ağır şekilde yaralandı. Tam o sırada yukarıdan bir sürü turna kuşu geçiyordu. İbykos, turnalara doğru bakarak “Beni kimler öldürüyor, gördünüz, intikamımı siz alın” dedi. Bir müddet sonra Korinthos’daki açık hava tiyatrosunda temsil verilirken havada turnalar belirdi. Onları gören seyircilerden biri dayanamayıp ayağa kalktı: “Bunlar, İbykos’un turnaları, onun intikamını alacaklar!” diye bağırdı. Seyirciler, bu sözler üzerine onun soygunculardan biri olduğunu anladılar. Suç ortakları da bulunup hepsi öldürüldü.

İda – Edremit Körfezi’nin kuzeyinde 1756 metre yükseklikte bugün (Kaz Dağı) denilen dağın eski adı. O zamanlar sık ormanlarla kaplı bulunan bu dağın mitolojide önemi çok büyüktür. Paris, burada Aphrodite’yi diğer Tanrıçalardan güzel bulmuştu. Ganymedes’i, Zeus bir kartal olup buradan kaçırmıştı. Bir İda Dağı da Girit adasında bulunuyordu. BaşTanrı burada bir mağarada büyümüştü.

İdas – Aphareus ile Arene’ nin oğlu. Linkeus ve Pisos adlarında iki kardeşi vardı. İdas, Evenos’un Marpessa adındaki güzel kızını kaçırdı. Kızın babası üzüntüsünden intihar etti. İdas’ın kaçırdığı kızı Apollon da seviyordu. Bu yüzden kavga çıktı. Zeus, araya girdi, kız kimi isterse onun olsun dedi. Marpessa, Apollon’a pek güvenemedi de İdas’ı tercih etti. İdas ile Lynkeus; Argonaut’lar seferine, Kalydon avına katıldılar. Dioskur’lar ile yaptıkları savaşta öldüler.

İdmon – Argonaut’lardan biri, Apollon’un oğlu. İyi bir kahindi. Hatta kendi öleceğini bildiği halde, Argonaut’lar seferine katılmaktan çekinmedi.

İdomeneus – Girit Kralı Minos’un torunu. Troia Savaşı’na katılmıştı. Thetis ile Medea, güzellikte birbirleriyle boy ölçüşürken, hakem olarak İdomeneus’u seçtiler, o da Thetis’i daha güzel buldu. Medea, bu işe çok kızdı. “Bütün Giritliler yalancıdır” dedi ve Girit Kralı’nı da, Giritlileri de ebedi olarak doğru söylememeye mahkum etti. Bu yüzden, Giritlilerin yalancılığı meşhurdu.

İdaeos – Bir çok kahraman bu adla anılır. Gerek Girit’teki İda Dağı, gerekse Troia bölgesindeki İda Dağı’ndan ad alan kahramanların meşhurları şunlardır: 1- Priamos’un bir oğlunun adı, 2- Paris ile Helene’nin oğlunun adı, 3- Priamos’un arabacısı, 4- Dares adındaki Troia’lı bir kahramanın oğlu, 5- Korybant’lardan biri, 6- Başka bir efsaneye göre Dardanos’un Bergama’nın kuzeyinde bulunan Khryse şehrinde iki oğlu olmuştu. Birinin adı Dimos, öbürünün adı İdaeos idi. İşte bu İdaeos sonradan kendi adı verilen İda Dağı’nın eteğinde, Tanrıların anası olan Kybele (Cybele) kültünü yaydı.

İdothea Anadolu’da Karia Kralı Eurytos’un kızı ve Miletus şehrinin kurucusu, Miletus’un karısı. Byblis ile Kaunos’un annesi.

İkadios – Batı Anadolu’da Lykia’lı bir peri kızı ile Apollon’un oğlu. Foça’nın kuzey tarafında eski adı Patara olan bir şehir kurmuştu. (Bugünkü Gelemiç).

İkarios (1) – Attika bölgesinin efsanevi Kralı Dionysos’u evinde misafir etmişti.

İkarios (2) – Penelope’nin babası. İkarios, güzel kızını almak isteyen delikanlılar arasında bir spor müsabakası tertip etmişti. Kurnazlığı ile meşhur kahraman Odysseus, müsabakayı kazandı ve kızı aldı. İhtiyar Kral, kızının hasretine dayanamayacağını anladığı için, damadına iç güveysi olarak yanında kalmasını rica etti. Fakat damadı, bu teklifi kabul etmedi. Ama karıkın da zorla babasından ayırmak istemediğini de söyledi. İsterse karısı kendisini takip edecek, isterse babasının yanında kalacaktı. Babası, kızın arzusunu öğrenmek istedi. Fakat kızı, gzlerini önüne eğdi. Yüzünü bir tülle örttü, sessizliğini korudu. İkarios, bu sessizliğinin ikrardan gelmesini takdir etti. Artık utangaç kızına, kendi yanında kalması için ısrar etmedi. Oraya bir tapınak yaptırdı ve (Hicab) yani utanma, manasına bir mihrab yükseltti.

İkaros – İkaros Denizi.

İkaros – Daidalos’un oğlu.

İkelos – Phobetor, adıyla da anılan ve insana yalnız ahyvan şeklinde görünen bir rüya Tanrısı.

İksion – BaşTanrının karısına fena gözle bakan günahkar bir Kral.

İksion – Lapithler Kralı. Zeus’un karısına göz koyduğu için cezaya çarptırıldı.

İlia – Romulus ile Romus’un anası sayılan Reasilvia’ya verilen ad.

İlias Destanı – (İliada – İlyada) – Homeros’un meşrur Epopesi. Troia savaşından bahseder.

İlion – (İlios – Troia – Truva Şehri) – Çanakkale Boğazı’nda, Anadolu yakınında sahilden yirmibeş kilometre içeride, bugün Hisarcık denilen yerde bulunan meşhur Troia kalesine verilen eski ad. Buna Hellen’ler İliakos da diyorlardı. Homeros’a isnad edilen İlias adındaki epope, bu şehrin önünde yapılan savaşlardan bahseder. Troia Krallarından Tros’un oğlunun adı, bir rivayete göre de Dardanos’un dört oğlundan birinin adı İlios idi. İlion şehri adını İlos’dan aldı.

İlione – Priamos ile Hekube’nin kızı ve Polymestor’un karısı.

İlithya Zeus ile Hera’nın kızı. Doğum Tanrıçalığı yapardı. Bazı kadınların doğumlarına engel olur, onlara müthiş ızdıraplar verirdi.

İlos – Dardanos’un oğullarından biri. Troia bölgesi Krallarından Tros ile Skamandros (Küçük Menderes)‘in kızı Kallirrhoe’nin oğlu.ilos, Assarakos ile Ganimedes’in kardeşiydi. İlion kalesinin temellerini atanın İlos olduğu söylenir. Rivayete göre, o bir müsabaka neticesinde bir inek kazanmıştı. Bu ineğin ilk yatacağı yere bir şehir kurması Tanrılar tarafından kendisine emredilmiştir. Hayvan İlion şehrinin yerine gelince durdu ve yattı. Palladion denilen kurulacak şehrin bahtı ile ilgisi bulunan Athena’nın heykeli, gökten, burada İlon’un çadırı önüne düştü. O, bu kutsal heykel için bir tapınak yaptırdı. Tapınak ateş alınca İlos alevler arasından geçerek heykeli kurtardı. Fakat gözlerini kaybetti. Zeka Tanrıçası onun körlüğünü giderdi. İlos, Phrigia Kralı Tantalos ile savaştı. Onu yurdundan kovdu. Eski zamanlarda Troia ovasında onun mezarı ziyaret edilirdi.

İlyada – Homeros’un İlias Destanı.

İnakhos – Argos’un efsanevi Kralı. Okeanos ile Tethys’in kızı. İo’nun babası. Poseidon ile Athena, Argolis bölgesi üzerinde mücadele ederken, hakem olarak İnakhos’u seçmişlerdi. İnakhos, Athena tarafını tuttuğu için Poseidon, Argolis bölgesini kurutarak ondan öç aldı.

İno – Bir adı da Leukothea olan İno, Kadmos ile Harmonia’nın kızı, Agane, Autonoe ve Semele’nin kızkardeşi, şarap Tanrısının teyzesiydi. İno, Kral athamas’ın ikinci karısıydı. Çünkü Athamas, İno’dan önce Nephele isminde bir kızla evlenmiş, ondan Phryksos adlı bir oğlu ile Hele isminde bir kızı olmuştu. (Bak. Hellespontos ve Argonaut’lar) Athamas’ın İnodan da Learkhos ve Melikertes adlarında iki oğlu olmuştu. İno, karısı Semele’nin ölümünden sonra Dionysos’u saraya alıpkendi çocukları ile beraber büyütmek isteyince, Hera kocasının gayrimeşru oğluna gösterilen bu alakaya kızdı ve Kralın da, karısının da akıllarını başlarından aldı: İno, çok sevdiği oğlu Melikertes’i fıkır fıkır kaynayan bir su kazanına attı. Kral Athamas ise avlanırken kendine bir geyik gibi görünen oğlu Learkhos’u bir mızrakla feci şekilde öldürdü. İno, çocuğunun haşlanmış cesedini bağrına basarak saraydan kaçtı ve sahilde yüksek bir kayanın tepesine çıkarak kendini denize attı. Deniz Tanrıları bu bahtsız anaya acıdılar. İno’yu Leukothea adında bir deniz Tanrıçası, oğlunu da Palaemon namıyla bir deniz Tanrısı yaptılar.

İo – Argolis Kralı, İnakhos’un kızı. Mavi gözlü pek güzel bir kız olan İo, Hera mabedinin rahibesiyken Zeus tarafından sevilmişti. Bazıları, İo’nun bir nehir Tanrısının bazıları da, İasos’un kızı olduğunu söylerler.

İobakkhos – (İakkhos) – Bakkhos, Bunlar Dionysos’un çeşitli adlarından.

İobates – Lykia’nın efsanevi Kralı. (Bak. Bellerophon)

İobes – Herakles’in Kerthe’den olan oğlu.

İodama – Beotia’da Athena mabedinin rahibesi. Bir gece zeka Tanrıçası ona, kalkanını takmış olarak görününce İodama taştan bir heykel oldu. Mabette, taşlaşmış İodama namına bir mihrap yükselttiler. Anadolulu seyyah Pausanias’ın yazdığına göre, her sabah bir katın mabede gelir, mu kaddes ateşin yanına yaklaşır, üç defa, “İodama, yaşıyor” diye bağırır ve ölmediğine inandığı taş kesilmiş güzel rahibeden, akıl ve iman sembolü olan ateşi niyaz ederdi.

İokaste – (Jokaste) – Rüzgarlar Tanrısı Eolos’un oğlu.

İolaos – (İolas) – Herakles’in yeğeni. İphikles ile Automeduse’nin oğlu. Herakles’e yardım eder, onun arabasını sürerdi. Herakles, bu kahramanı çok beğendiği için kendi karısı Magara’yi ona armağan olarak verdi. Kuvvet ve fazilet sembolü Herakles’in karısı ile İolas birleşince Leipephile (Terkedilmiş Aşk) adında bir kızları oldu. Herakles ölünce, İalos onun çocuklarını himaye etti.

İolkhos – Thesalia’da Pelion dağı eteğinde bulunan bir şehir.

İon – Hellen’in torunu İonia’lılar adını İon’dan aldılar. Ksauthos ile Kreuse’nin oğlu. Bazıları Apollon’un oğlu olduğunu söylerler.

İope – Eolos’un kızı. Kepheos’un karısı.

İoksos – Theseus’un torunu. Annesi Perigoune, ünlü haydut Sinis’in kızıydı.

İphianassa – Args Kralı Proethos’un kızı. Kızkardeşiyle beraber çıldırdılar. Fakat Melampous tarafından tedavi edildi. Agamemnon’un bir kızının adı da İphianassa idi.

İphidamas – Troia’lı Antenor’un oğullarından biri. Agamemnon tarafından öldürülünce ağabeyi Koon, onun öcünü almak istedi. Yunan kahramanı yaraladı ama, kendisi de İphidamas’ın cesedi üstünde öldürüldü.

İphigeneia – Agamemnon ile Klytemnestre’nin kızı. Hellen donanması ve orduğu Aulis’de toplanarak Troia’ya doğru hareket etmek için gemilerin yelkenlerini açmak istedikleri zaman, aksi yönden esen rüzgar, buna engel oluyordu. Çünkü Artemis, Agamemnon’a darıldığından, muvafık rüzgarların esmesine müsaade etmiyor, aksine orduya veba hastalığı gönderiyordu. Kahin Kahkhas, Tanrıçanın hiddetini yatıştırmak için, Agamemnon’un kızı İphigenia’nın kurban edilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Kral, kızını Akhilleus ile evlendireceği vaadi ile şehirden ordugaha getirtti. İphigenia, kurban olarak kesileceği sırada Artemis, bir dişi geyik göndererek kızın yerine onu kurban ettirtti ve kızı Artemis tapınağına rahibe yaptı.

İphikles – Alkmene ile Amphitryon’un oğlu. Herakles’in ikiz kardeşi. Alkmene’nin aynı zamanda doğurduğu bu iki çocuktan Herakles, Zeus’un; İphikles de Amhitriyon’un doğumundan Alkmene’nin rahmine düşmüştü. Herakles’le beraber büyüdüler, beraber savaşa katıldılar. Hatta Herakles ile birlikteyken beşikte uyurlarken, hücum eden iki yılanı, önce İphikles görmüş, korkusundan ağlamaya başlamıştı. Herakles de onları bebek elleriyle boğmuştu.

İphiklos – Thesalia’da bir şehir Kralı olan Phylakos’un oğlu. Rivayete göre İphiklos, genç yaşta iktidarsız olmuş. Babası, oğlunun tedavisi için kahin Melampous’a başvurmuş. Kahin iki boğa kurban kesmiş, etlerini parça parça ederek akbabalara yedirmiş ve onlardan prensin iktidarsızlığının, devasını sormuş. Etle karınları doyan yırtıcı kuşlar, kahine demişler ki: “Vaktiyle Kral Plylakos, koçlarının tohumlarını çıkarıp onları iğdiş ederken kullandığı bıçağı orada bırakmıştı. Henüz çocuk olan oğlu İphiklos, bu kanlı bıçağı görerek korkmuş, onu; orada bulunan meşenin kabuğuna saplamıştı. Meşe büyümüş ve bıçak kabuğun içine gömülerek üstü örtülmüş ve meşenin içinde kaybolmuştu.” Akbabanın anlattıklarına göre, eğer bu bıçak bulunur da üstündeki pasla bir şerbet yapılır, on gün devamlı olarak içilirse, hastalık iyi olacakmış. Kahin, meşenin kabukları altında kalan bıçağı buldu ve üstündeki pasları şerbete karıştırdı ve İphiklos’u iyi etti. İktidarsızlıktan kurtulan delikanlının Podarkes adında bir de oğlu oldu. İphiklos, çok usta ve çok hızlı koşan bir koşucu oldu. Ekin tarlasında başakları eğmeden koşabiliyordu.

İphimedia – Triops’un kızı. Amcası Aloeus ile evlendi. Ondan iki oğlu oldu. Onlara Aload’lar derler. İphimedia, deniz Tanrısına aşık olmuştu. Her gün deniz kıyısına gidiyor, denize hayran hayran bakıyor içindeki ateşi söndürmek ve teselli bulmak için, deniz suyundan alıyor, güzel göğsüne döküyordu. Nihayet deniz Tanrısı ona acıdı, onunla birleşti.

İphis I – Kıbrıslı güzel Anaksareta’nın aşığı. Aphrodite tarafından kayaya çevrildi.

İphis II – Girit’li Ligdos ile Telethausa’nın kızı. Ligdos, karısına doğuracağı çocuğun erkek olmasını arzu ettiğini söyledi. Gebe kadın, doğumdan önce bir rüya gördü. Rüyasında, bereket Tanrıçası İsis, doğuracağı çocuk kız da olsa, erkek de olsa büyütmesini emretti. Telethhousa güzel bir kız doğurdu. Ona İphis adını koyarak, erkek çocuk doğurmuş gibi etrafa yaydı ve ona erkek çocuk elbisesi giydirerek büyüttü. Neticede delikanlı kılığında İphis’e İanthe adında bir kız aşık oldu. Bu iki kız birbirine nişanlandılar. İphis’in annesi çok telaşlandı. Bu evlenmeye engel olmak için bir çok bahaneler buldu. Fakat, kaderin önüne geçemedi. Nihayet Tanrıça, kederli anneye acıdı, İphis’in cinsiyetini değiştirdi. O güzel kız iken, yakışıklı bir delikanlı oldu.

İphitos – (İphyto) – Oikhalia Kralı Eurytos’un oğlu olup Argonaut’lar seferine katılmıştı. Herakles, bir çılgınlık neticesinde bu delikanlıyı, Tirynthos’un surlarından aşağı atmış, parçalamıştı.

İrene – (Eirene) – İrene, Hora’lardan biridir ve barış sembolüdür. Homeros, Hora’ları “göğün kapıcıları” diye tanımlıyor. İrene’nin diğer iki kız kardeşinin adları: Eunomia, Dike.

İris – Yeşilırmağın eski adı.

İris – Thaumas ile Elektra’nın kızı. Okeanos’un soyundan gelmiştir. O, gökle yeri birbirine bağlayan Ebemkuşağı’nın sembolüdür. O, gökten yere uzandığı için, Tanrılardan, insanlara haber ulaştıran ihali bir ulaktır. Güneşli havalarda, hafif incecik yağmur yağınca, güzel kız İris, renkli ve süslü elbiselerini giyer, Tanrılardan fani insanlara müjdeli haberler iletirmiş. İris’i, Eros’un annesi; Zepyros’un karısı sananlar da vardır. Ölümsüzlerin haberlerini, emirlerini iletirken, İris bazen insan şekline, bazen Tanrı şekline girer. O, rüzgar gibi havayı yarar, arada sırada, yerle göğü birleştiren, gökkuşağının üstünden kayarak yere inerdi. İris, denizleri, ırmakları da gerekince hava gibi kolaylıkla yararar yoluna devam ederdi. Bir gün, Zeus onu deniz Tanrıçası Thetis’i aramaya göndermişti. Homeros bu olaydan şöyle bahseder: “Samons ile İmros kayaları üzerinden siyah dalgalar içine atıldı. Onun atılışından deniz inledi, dalgalandı. İris derinliklere kurşun bir top gibi daldı, kayboldu.” İris yalnız Tanrıların değil, insanların da hizmetine koşardı. Akhilleus’un aziz dostu Partoklos’un cesedi, onların inançları gereğince yakılırken rüzgar esmiyordu. Arkadaşının naşının yavaş yavaş yanmasından canı sıkılan Akhilleus’un şikayetini işitince İris kendiliğinden kahramanın üzüntüsünü gidermek için rüzgarları aramaya koştu. O sırada rüzgarlar Zephyros’un evinde ziyafetteydiler. İyi kalpli İris ziyafet masasında keyif çatmakta olan, asabi, huysuz sert tabiatlı Boreas (Poyraz)’ın yanına sokuldu. Patroklos’u yakan odun yığınını kucaklaması için acele Hellespontos’a koşmasını rica etti.

İros – İthaka adasında yaşayan iri cüsseli, korkunç dilenci. Odysseus’un karısına talip olanları eğlendiriyordu. Kahraman, bu maskara dilenciyi bir yumrukla yere serdi.

İsis – Eski Mısır mitolojisinde İsis, Osiris’in karısı olup güneş Tanrısı Horos’un annesidir. Karanlıklar Tanrısı Set; Osiris’i öldürünce ertesi gün Horos, onun intikamını almak için ilahi ışığı ile karanlığı boğar, perişan ederdi. İsis miti, Yunan ve Roma mitolojisine de geçti. İsis, her şeye hayat veren Horos (güneş(in annesi olduğu için bereket Tanrıçası sayıldı.

İskender (Büyük) – Büyük komutan. Bir çok güçlü Tanrıçalar, Tanrılar, kahramanlar Zeus’un çocuğudur. Daha sonraki zamanlarda Büyük İskender’in de Zeus’un oğlu olduğuna inananlar vardı.

İskhenos – Gigas’ın oğlu. Müthiş bir kıtlığın, Olympia şehrini perişan ettiği bir sırada Tanrılar, şehrin asıl bir delikanlısı kurban edilirse kıtlık önlenir dediler. İskhenos, vatandaşlarının kurtulması için kendi arzusu ile kurban edildi. Bu fedakarlık ona sonsuz şeref sağladı. Onun kahramanca ölüm günü Olympia şehrinde, merasim yapılırdı.

İsmene – Antigone’nin karısı, Oidipus, ile Jokoste’nin kızı.

İsmenos – Niobe ile Amphion’un oğlu. Niobe’nin çocukları Apollon’un okları ile vurulup öldükleri zaman İsmenos da öldürülmüştü. O, ölürken, kendini bir ırmağa attı ve o ırmağa İsmenos adı verildi.

İsos – Troia prenslerinden biri. Agamemnon tarafından öldürüldü.

İssa – Lesbos’lu Makareus’un kızı. İdadaki bir şehre adını veren güzel İssa’ya Apollon gönül vermiş ve bir çoban kılığına girerek onunla birleşmişti. Bu birleşmeden Prylis adlı ünlü bir kahin doğdu.

İsthamia – Korinthos’da Poseidon şerefine yapılan araba yarışları.

İstros – Bugün Tuna nehri denilen nehrin Tanrısı. Okeanos ile Iethys’in oğlu.

İtalos – Adını İtalya’ya veren kahraman. Girit Kralı Minos’un torunu.

İthaka – Odysseus’un yurdu olan ada.

İthakos – Adını, Odysseus’un hüküm sürdüğü, İthak adasına veren kahraman, Zeus’un soyundan geldiği söylenir.

İtylos – Aedon ile Zetons’un oğlu. Yanlışlıkla, annesi tarafından öldürülünce bülbül oldu.

İtys – Thrakia Kralı Tereos ile Prokne’nin oğlu.

İulus – (İule) – Aeneos’un oğlu. Askanius’un bir adı. (Askanius – Burdur Gölü)

İuno – (Yuno) – Hera’nın Latince adı.

İuppiter – (Yuppiter) – Zeus’un Latince adı.

İynks – Pan ile Ekho’nun kızı. İo ile Zeus sevişirken onlara yardım etti. Bu yüzden Hera, bu zavallı kızı bir kayaya bir rivayete göre de Yunda kuşuna çevirdi.

Jakaste – (Bak. İokaste)

Janus – (Bak. İanus)

Japetos – (Bak. İapetos)

Jasion – Abas’ın oğlu. Dardanos’un kardeşi.

Jaso – Esklapios ile Epinoe’nin kızı, hastalıklar Tanrıçası.

Jason – Aeson’un oğlu (Bak. Argonaut’lar)

Junon – Romalı’ların, Zeus’un karısı Hera’ya verdikleri ad.

Jupiter – Romalıların Zeus’a verdikleri ad.

Juturne – Roma Tanrıçalarından biri. Su kaynaklarının Tanrıçası.

Juvenalis – Romalı gençlerin ilk çıkan sakallarını keserek bir mangalın içine atıp yakmak suretiyle yapılan gençlik bayramı.

Juventus – (Juventa – Juventas) – Roma’da gençlik Tanrıçasına verilen ad. İlk gençlik çağına giren delikanlıları korurdu.

 

|» “Mitoloji Sözlüğü” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Mitoloji, Mitoloji Sözlüğü, Sözlük, Sözlükler

 

 

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)