İslamiyet’in Doğuşu ile etiketlenmiş başlıklar

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)

Beni Ahmer Devleti (1232-1492)  Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan devletler içinde en uzun süre yaşayan Beni Ahmer Devleti oldu.  Bu devletin başkenti Gırnata’ydı.  XV. yüzyılın sonlarında Kastilya Kraliçesi isabella ile Aragonya Kralı Ferdinand’ın evlenmesi ile ispanya birliği kurulmuştu.  1492’de Gırnata’nın ispanya kralına teslim olmasıyla Beni Ahmer Devleti sona erdi. Böylece ispanya’daki yaklaşık sekiz yüz

Endülüs Emevileri (756-1031)

Endülüs Emevileri (756-1031) Abbasilerin, Emevi ailesine karşı giriştikleri katliamdan kaçarak Kuzey Afrika’ya gelen Halife Hişam’ın torunu Abdurrahman, Endülüs’e (ispanya’ya) geçerek 756 yılında Endülüs Emevi Devleti’ni kurdu. Endülüs Emevileri, topraklarını genişletmekten çok, kültür ve uygarlığın gelişmesine önem verdiler. Başkent Kurtuba, büyük bir kültür ve bilim merkezi durumuna geldi. Endülüs Emevi

Hz.Ali Dönemi (656-661)-Dört Halife Dönemi

Hz. Ali Dönemi (656-661)  Hz. Osman’ın ölümünden sonra Hz. Ali, Medine’de halife seçildi. Ancak, başta Muaviye olmak üzere Emevi ailesi, Hz. Muhammed’in eşi Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi bazı Müslüman önderler Hz. Ali’nin halifeliğini kabul etmediler. Hz. Ali’ye karşı olan Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr, Basra’ya giderek kuvvet topladılar.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Osman Dönemi (644-656))

Hz. Osman Dönemi (644-656) Hz. Ömer’in 644 yılında öldürülmesi üzerine halifeliğe Hz. Osman seçildi. Bu sırada Arap ordularının fetihleri devam ediyordu. Kuzeyde Kafkasya’ya giren Arap orduları, burada Hazar Türkleriyle karşı karşıya geldiler. Bu dönemde Kuzey Afrika’daki fetihlere de devam edildi ve Tunus ele geçirildi. Muaviye, ilk İslam donanmasını kurarak

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ömer Dönemi (634-644))

Hz. Ömer Dönemi (634-644) Hz. Ebu Bekir’in vasiyeti üzerine halife seçilen Hz.Ömer döneminde Müslümanlar, Arabistan’ın dışında büyük fetihler gerçekleştirerek İslamiyet’i yaydılar.  Yermük Savaşı’nda (636) BizanslIlar yenilgiye uğratıldı ve Şam ele geçirildi. 637 yılında Kudüs kuşatıldı.Kudüs’e gelen Hz. Ömer, kenti teslim aldı. Hristiyanlara ve Musevilere, inançlarında ve ibadetlerinde özgür olduklarını

İslamiyet’in Doğuşu Ve Dört Halife Dönemi (Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634))

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632-634)  Hz. Ebu Bekir, halife seçildiğinde büyük sorunlarla karşılaştı. Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkan yalancı peygamberler ve bazı kabilelerin zekât vermek istememeleri, bu sorunların başlıcalarıydı. İsyanlar bastırıldı, zekât vermek istemeyen kabileler cezalandırıldı. Merkezî otorite ve asayiş yeniden sağlanmış oldu. Hz. Ebu Bekir döneminde meydana gelen

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Dört Halife Dönemi)

Dört Halife Dönemi  Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. İslam tarihinde bu döneme Dört Halife Dönemi denir. Bu dönemin en önemli özelliği , halifelerin Müslümanların ileri gelenlerinin görüşleri doğrultusunda önerilen kişiler arasından seçilerek göreve gelmiş olmalarıdır. Seçimle göreve geldikleri için Dört Halife devri

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı)

Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı  Hz. Muhammed, Kâbe yakınlarında toplanan Müslümanlara hitap etti. Veda Hutbesi’nde; insan haklarından bahsettiği bu konuşmada onlara birbirleriyle kardeş olduklarını, kan davalarının kesin olarak yasaklandığını bildirdi. Kendisinden sonra cahiliye dönemindeki kötü alışkanlık ve davranışlara dönülmemesini, kadınlara ve kölelere iyi davranılmasını istedi.  Hz. Muhammed, konuşmasının

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Tebük Seferi)

Tebük Seferi Bizans imparatorluğu Heraklius’un, büyük bir orduyla Arabistan üzerine yürüdüğü haberi duyulunca, Hz. Muhammed ordusuyla Suriye’ye doğru hareket etti. Tebük denilen yere gelindiğinde haberin doğru olmadığı anlaşıldı ve Hz. Muhammed Medine’ye geri döndü.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi(Huneyn Savaşı ve Taif Seferi)

Huneyn Savaşı ve Taif Seferi  Mekke’nin fethinden sonra putperest Arap kabileleri, Müslümanlara saldırmak amacıyla Huneyn denilen yerde toplanmışlardı. Hz. Muhammed bu olayı öğrenince Huneyn’de toplanmış olan kabileler üzerine yürüdü. Huneyn Savaşı, Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. (630) Hz. Muhammed Huneyn Savaşı’ndan sonra Taif üzerine sefer düzenledi. Taif güçlü surlarla çevriliydi. Kentin

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mekke’nin Fethi)

Mekke’nin Fethi Mekkelilerin, kendi koruması altındaki kabilelere askerî yardımda bulunup Hudeybiye Antlaşması’nı bozmaları, Mekke’nin fethi için gerekli ortam hazırlamış oldu. Hz. Muhammed, 630 yılında Mekke üzerine yürüdü ve ciddi bir direnişle karşılaşmadan kente girdi.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Mute Savaşı)

Mute Savaşı  Bizans egemenliğindeki Gassaniler, Müslüman keşif kolunu pusuya düşürünce Hz. Muhammed Gassaniler üzerine bir ordu gönderdi. Mute’de Müslümanlar Bizans ve Gassanilere karşı savaşmışlar, savaşın galibi olmamış, Müslümanlar geri çekilmişlerdir. Mute Savaşı, Müslümanlar ile BizanslIlar arasında yapılan ilk savaş olması yönüyle önem taşır.

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hayber Kalesi’nin Fethi)

Hayber Kalesi’nin Fethi Uhud Savaşı’ndan sonra Medine’den çıkarılan Yahudiler’in, Hayber Yahudileri ile birleşmesi sonucu burada bir güç oluşmuştu. Hayber’de bulunan Yahudiler, Mekkeliler ile iş birliği yapıyorlar ve Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Hz. Muhammed Hayber üzerine sefer düzenledi ve burayı kuşattı. Bir süre sonra Yahudiler teslim oldular. Hayber’in fetihyle Şam

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hudeybiye Antlaşması)

Hudeybiye Antlaşması Hz. Muhammed, 628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek istedi. Bu amaçla bir grup Müslüman ile yola çıktı. Mekke yakınlarına gelince Hudeybiye kuyusu başında konakladı. Hz. Muhammed, amaçlarının sadece Kâbeyi ziyaret olduğunu bildirmek için Mekke’ye bir elçi gönderdi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonra Hudeybiye Antlaşması yapıdı (628).  Bu antlaşmaya göre her iki taraf on yıl

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Hendek Savaşı)

Hendek Savaşı  Mekkeliler, Uhud Savaşı’nı kazanmakla beraber, istedikleri sonucu alamadılar.  Mekkeliler 627 yılında Medine’ye doğru harekete geçtiler. Hz. Muhammed düşmanın çok kalabalık olması karşısında Medine’de kalmaya karar verdi. Bu sırada iranlı bir Müslüman olan Selman-ı Farisi’nin önerisi ile insanların geçemeyeceği genişlikte bir hendek kazıldı.  Mekkelilerin hendeği geçme girişimleri sonuçsuz kaldı. Hendek Savaşı, Mekkelilerin Müslümanlar üzerinde düzenledikleri son

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Uhud Savaşı)

Uhud Savaşı Bedir Savaş’ından sonra Medineli Müslümanlar, Mekkelilerin kervanlarına baskınlar yapıp zarar vermeye devam ediyorlardı. Katade Seferi’nde Müslümanların bir Kureyş kervanını ele geçirmeleri üzerine Mekkeliler, Bedir yenilgisinin intikamını da almak amacıyla bir ordu hazırlayıp Medine’ye doğru hareket ettiler. iki ordu Uhud Dağı eteklerinde karşılaştı. Hz. Muhammed elli kişilik okçu

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi (Bedir Savaşı)

Bedir Savaşı Hz. Muhammed, Mekke’yi ekonomik olarak zayıflatmak ve Müslümanların Mekke’de kalan mallarının karşılığını almak amacıyla, Mekkelilerin kervanlarını vurmaya karar verdi. Bu sırada Mekkelilere ait büyük kervanın Şam’dan Mekke’ye gitmekte olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan oluşan az sayıda bir kuvvetle Medine’den ayrıldı. Kervandakiler, durumu öğrenince yollarını değiştirdiler

İslamiyet’in Doğuşu Ve Hz. Muhammed Dönemi

Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke’de dünyaya geldi. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine idi. Hz. Muhammed, yaşı ilerledikçe ticaretten arta kalan zamanının büyük bölümünü tek başına inzivaya çekilerek insanlardan uzak bir şekilde geçirmeye başladı. Düşünmek üzere, Mekke yakınında bulunan Nur Dağı’ndaki Hira Mağarası’na giden Hz. Muhammet burada bir süre

İslamiyet’in Doğuşu ve Dünyada Genel Durum (Siyasi Durum)

     Siyasi Durum                 Bizans İmparatorluğu (395-1453)  6. ve 7. yy’da dünya tarihi incelendiğinde Bizans imparatorluğu, Sasani Devleti gibi büyük devletler, Kök Türk Devleti’nin ikiye ayrılmış durumu ve küçük devletlerle Asya’da Çin, Avrupa’da ise parçalanmış bir Roma imparatorluğu görülür. Kavimler Göçü

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)