Coğrafya (LYS)

Kara ve Denizlerin Dağılışı

Kara ve Denizlerin Dağılışı

Kara ve Denizlerin Dağılışı Dünya yüzeyi (510 milyon km2) karalar ve denizlerden oluşmaktadır. I. zamanda tek kara parçası ve bunu çevreleyen tek bir okyanus yer almaktayken günümüzde, Dünya üzerindeki karalar tekbir parça halinde değildir. Birbirinden ayrı büyük kara kütleleri (kıtalar) halindedir. Bunların toplam alanı 149 milyon km2 dir. Denizlerin toplam yüzölçümü ise 361milyon km2 dir.  Dünya genelinde olduğu […]

Sıcak Çatışma Bölgeleri

Sıcak Çatışma Bölgeleri

Sıcak Çatışma Bölgeleri Geçmişten günümüze insanlar arasında çeşitli nedenlerden dolayı sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunlar Devletler arasında da sıcak çatışmalara yol açabilmektedir. Günümüzde Dünya’nın çeşitli bölgelerinde, değişik nedenlere dayanan çatışma bölgeleri vardır. Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika gibi. Çatışmalara Neden Olan Faktörler Doğal Unsurlar  Su kaynaklarının paylaşımı  Toprak paylaşımı  Yeraltı zenginliklerinin paylaşımı  Enerji kaynaklarının paylaşımı […]

Bölgesel Örgütler

Bölgesel Örgütler

Bölgesel Örgütler Avrupa Birliği 1957 yılında Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kurulmuştur. Birliğin amacı üye ülkeler arasında hizmet, sermaye ve iş gücünün serbest dolaşımını sağlamaktır. Temel hedefi uzun bir süreçte birleşik bir Avrupa oluşturmaktır. Avrupa Birliği’nin başlıca organları Avrupa komisyonu, Bakanlar konseyi, Avrupa parlamentosu ve Adalet Divanı’dır. Türkiye 1959 yılında üyelik başvurusunu yapmış 1999 […]

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Küresel ve Bölgesel Örgütler

Küresel ve Bölgesel Örgütler 20. yüzyılda meydana gelen I. ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını kaybetmiş ya da sakat kalmıştır. Ayrıca ülke ekonomileri büyük zararlara uğramıştır. Bu olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için çeşitli siyasi örgütler kurulmuştur. Küresel Örgütler 1. Siyasi Örgütler Birleşmiş Milletler 24 Ekim 1945 tarihinde 51 üye ülkenin katılımıyla kurulmuştur. II. Dünya Savaşı sonrasında […]

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi

Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi Turizm İnsanların gezip görme, dinlenme, eğlenme, kültürel, sanatsal veya sportif etkinliklere katılma amacıyla bir günü aşan yer değiştirme hareketleridir. Turizm bir ülkeyi sosyal ve kültürel yönleri ile öne çıkaran bir sektördür. Turizm gelir ve giderleri görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire “görünmeyen ihracat” denir. a. insanları Turizm Faaliyetlerine […]

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar

Küresel Ticaretin En Önemli Üç Elemanı: Ham madde, Üretim, Pazar Ham madde ülkeler ve bölgeler arasındaki ticarette önemli bir yere sahiptir. Üretimin ve ekonominin temel kaynağını oluşturur. Dünya geneline baktığımızda hammadde alanları, üretim alanları ile pazar alanlarının bulunduğu yerler farklılık göstermektedir. Ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarının temel nedeni, kendi ülkelerinde üretilmeyen ya da çok büyük maliyetler gerektiren malları daha ucuza almaktır. […]

Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkeler Arası Etkileşim

Ülkeler Arası Etkileşim Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Türk Kültürü Kültür İnsanların ortak yaşam biçimidir. Kültür; söz konusu grup ya da topluma özgü, onların yaşam biçimi haline gelen değerler bütünüdür. Kültür dinamik bir olgudur. Herkuşak miras olarak devraldığı kültürü geliştirir ve değiştirir. Bir kültürün doğduğu yere “kaynak alanı” yani “Kültür” Ocağı denir. Türk Kültürü Türk kültürü ortaya çıktığı, oluştuğu, yayıldığı […]

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım

Dünyayı Birbirine Bağlayan Ağlar Ulaşım Ulaşım Ulaşım ve ulaştırma; insanın, mal ve hizmetlerin çeşitli ulaşım araçları ile ülke içinde, ülkeler arasında ya da kıtalar arasında taşınmasını kapsar. İlk çağlarda insanlar kervanlarla ve kara yolu aracılığı ile bir yerden bir yere ulaşabiliyorlardı. Yeni çağın başlarında kara yoluna deniz yolu ulaşımı eklenmiştir. 1800’lerin sonlarında buharla işleyen gemiler ve trenlerin devreye girmesiyle ulaşımda büyük […]

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü

Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknolojinin Rolü İletişim Tarihi İnsan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içerir. İnsanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bilgi ve haber aktarımı kulaktan kulağadır. Bu yüzden zamanla aktarılanlar doğruluğundan sapabilmektedir. Yazının icat edilmesi ile yazılı kültür doğdu. Yazılı kültürde bilgilerin depolanması […]

Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

Küresel Ortam Bölgeler ve Ülkeler

Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya Coğrafi Keşifler İpek Yolu Doğunun ipek ve baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağ’da ticaret yolları karayolu ile Orta Asya çöllerini ve yüksek dağları aşarak Akdeniz ya da Karadeniz kıyılarına ulaşmakta idi. Yoğun bir şekilde ipek, kağıt, baharat, porselen ve değerli taşların taşınmasının yanı sıra kıtalar arasındaki kültür alışverişine […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)