Elektriksel Alan ve Kondansatör

Ortak potansiyel

Ortak potansiyel

Ortak potansiyel V1 ve V2 potansiyel farkları altında yüklenmiş C1 ve C2 sığalı kondansatör üreteçlerden ayrılarak birbirine bağlandığında uçları arasındaki potansiyel farklar eşit oluncaya kadar potansiyeli yüksek olan kondansatörlerden potansiyeli düşük olan kondansatöre yük geçişi olur. Bu potansiyele ortak potansiyel denir. Kondansatörler birbirine iki şekilde bağlanabilir. a. Düz Bağlama Kondansatörlerin (+) armatürleri ve (–) armatürlerinin birbine bağlandığı bağlama şeklidir b) Ters […]

Kondansatörlerin Bağlanması

Kondansatörlerin Bağlanması

Kondansatörlerin Bağlanması Devredeki sığaların depolayacağı yükü tek başına depolayan sığaya eşdeğer sığa denir. “Ceş” ile gösterilir. 1. Seri Bağlama Kondansatörlerin birinin (+) ucunun diğerinin (–) ucuna bağlanmasıyla elde edilen bağlamadır. Seri bağlı kondansatörlerde herbir kondansatörün yükü birbirine ve sistemin toplam yüküne eşittir. qtoplam = q1 = q2 = q3= q  Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark herbir kondansatörün uçları […]

Kondansatörler

Kondansatörler

Kondansatörler İki iletken levha arasına yalıtkan bir levha konularak oluşturulan ve sabit potansiyel fark altında çok büyük yükler depolamaya yarayan düzeneklere “Kondansatör” denir. Kısa süreli akımlar için kondansatör, uzun süreli akımlar içinse üreteç kullanılır. Kondansatör üretece bağlıyken uçları arasındaki potansiyel fark sabittir. q = C.V ise kondansatörün sığası arttıkca yük miktarı artar. Bu olayın tersi geçekleşmez. Yani yük miktarı değiştikçe […]

Ortak Potansiyel ve Yarıçapa göre Yük Dağılımı

Ortak Potansiyel ve Yarıçapa göre Yük Dağılımı

Ortak Potansiyel ve Yarıçapa göre Yük Dağılımı Elektrik yükleri potansiyelin büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. Bu nedenle iki iletken küre iletken bir telle birbirine bağlandığında kürelerin potansiyelleri eşit oluncaya kadar küreler arasında yük alışverişi olur. Yük alış–verişinin durduğu potansiyele ortak potansiyel denir ve “V” ile gösterilir.

Elektriksel Sığa

Elektriksel Sığa

Elektriksel Sığa Bir iletkene verilen yükün o iletkenin kazandığı potansiyele oranı sabittir. Bu orana elektriksel sığa (kapasite) denir. Skaler bir büyüklüktür. “C” ile gösterilir ve birimi Farad dır. Buna göre, iletken kürenin sığası yalnız yarı çapına bağlıdır. Cismin taşıdığı yüke ve uygulanan gerilime bağlı değildir.

İki nokta arasındaki potansiyel fark

İki nokta arasındaki potansiyel fark

İki nokta arasındaki potansiyel fark   Elektrik alan içindeki birim yükü birim noktadan başka bir noktaya taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe denir. q yükünü elektrik alan içindeki A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş W ise; W : q.VAB W : q (VB – VA) dır. W : elektriksek kuvvetlere karşı yapılan […]

Yüklü Bir Kürenin Elektrik Potansiyeli

Yüklü Bir Kürenin Elektrik Potansiyeli

Yüklü Bir Kürenin Elektrik Potansiyeli Kürenin içindeki her noktada elektrik potansiyeli sabit ve maksimum şiddettedir. Küreden uzaklaştıkça elektrik potansiyeli uzaklıkla ters orantılı olarak azalır.

Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli

Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli

Bir Noktanın Elektriksel Potansiyeli   Elektrik alan içindeki herhangi bir noktada bulunan pozitif birim yüke düşen potansiyel enerjiye elektriksel potansiyel denir. V ile gösterilir Skaler bir büyüklüktür ve birimi Volt’ tur. Burada, V : Elektrik potansiyeli (volt) k : Coulomb sabiti (N m2/C2) q : Cismin yükü (C) d : Uzaklık (m) Birden fazla yükün bir noktadaki potansiyeli, […]

Elektriksel Potansiyel Enerji

Elektriksel Potansiyel Enerji

Elektriksel Potansiyel Enerji Durgun elektrik yükleri zıt işaretli ise birbirine doğru yaklaştırılırken elektriksel kuvvetler iş yapar, yükler aynı işaretli ise elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. her iki durumda da yapılan iş elektriksel potansiyel enerjiye dönüşür. Ep ile gösterilir Skaler bir büyüklüktür ve birimi Joule dür. q1 ve q2 yüklerinden oluşan elektrik potansiyel enerjisinin işareti,elektrik potansiyel enerji skaler olduğundan yüklerin işaretine […]

Yüklü İletken Kürenin Elektrik Alanı

Yüklü İletken Kürenin Elektrik Alanı

Yüklü İletken Kürenin Elektrik Alanı İletken cisimlerin içi yük tutmayıp tüm yüklerini dış yüzeylerine verdiğinden kürenin içindeki her noktada elektrik alan sıfırdır. Elektrik alan kürenin yüzeyinde maksimum değerini alır ve yüzeyden uzaklaştıkça uzaklığın karesi ile ters orantılı olarak azalır.

Yüklü iki Düzlem Levha Arasında kalan Elektrik Alan

Yüklü iki Düzlem Levha Arasında kalan Elektrik Alan

Yüklü iki Düzlem Levha Arasında kalan Elektrik Alan Aralarında d kadar uzaklık bulunan özdeş iki iletken levha iletken bir telle bir üretecin uçlarına bağlanarak yüklenirse levhalar arasında düzgün bir elektrik alan oluşur. Oluşan elektrik alan E, levhalar arasındaki her noktada sabit olup (+) yüklü levhadan (–) yüklü levhaya doğrudur. Elektrik alan, elektrik yüklerin etkisiyle oluştuğuna göre, elektrik alan içindeki […]

Elektriksel Alan Kuvvet Çizgileri

Elektriksel Alan Kuvvet Çizgileri

Elektriksel Alan Kuvvet Çizgileri Elektrik alan kuvvet çizgileri ile ifade edilir. Zıt yükler birbirine yaklaştırıldığında (+) yükten çıkan elektrik alan çizgileri (–) yüke doğru yönelir. Aynı cins yüklerden oluşan sistemin elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olur. Yüklü levhaların elektrik alanı şekildeki gibidir. Pozitif (+) yüklü levha ile sabit negatif yükün etkisi ile oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir. […]

Elektriksel Alan ve Kondansatör

Elektriksel Alan ve Kondansatör

Elektriksel Alan ve Kondansatör NOT: q yükünden d kadar uzaktaki +1C luk birim yüke etki eden elektriksel kuvvete elektriksel alan denir.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)